Γαλλικά ΙΙΙ


Γαλλικά ΙΙΙ

Το μάθημα της Γαλλικής αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και τελειοποίηση της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος.

Στο τρίτο εξάμηνο η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Αναπτύσσει δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου. Επίσης, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση των βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

Διδάσκουσα: Τζαναβάρη Μυρσίνη


French III

The lesson of French aims in learning, improving and perfecting the language. For this reason, the teaching of language is tailored to the needs of the students of the Department.
In the third semester teaching focuses on developing skills in staple writing about science students. The course provides students familiarity with academic vocabulary skills and reading comprehension strategies. Develop word processing skills and the writing process. Also, the emphasis is on learning the basic rules of grammar (language structure).

The evaluation of the course is an examination or a combination of final examinations and continuous assessment of progress.

Teacher: Tzanavari Myrsini