Γαλλικά ΙV


Γαλλικά ΙV

Το μάθημα της Γαλλικής αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και τελειοποίηση της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, η διδασκαλία της γλώσσας είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των φοιτητών του  Τμήματος.

Στο τέταρτο εξάμηνο αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το μάθημα δίνει έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιο του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Καλούνται οι φοιτητές να παράγουν συγκεκριμένα είδη γραπτού λόγου που βασίζονται στα συγκεκριμένα κείμενα. Η διδασκαλία προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς είναι μάθημα που αναπτύσσει τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή προφορικού λόγου. Επίσης, τελειοποιεί την εκμάθηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας). 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

Διδάσκουσα: Τζαναβάρη Μυρσίνη

 

French IV

The lesson of French aims in learning, improving and perfecting the language. For this reason, the teaching of language is tailored to the needs of the students of the Department.
In the fourth semester involves the development of skills in writing, listening and speaking necessary for the academic environment. The course focuses on familiarizing students with the vocabulary of professional environment. Invited students to produce specific types of writing based on specific texts. Teaching Speaking for Academic Purposes course is developed language skills needed for speaking. Also refines learning the rules of grammar (language structure).
The evaluation of the course is an examination or a combination of final examinations and continuous assessment of progress.

 Teacher: Tzanavari Myrsini