Γαβρά Ελένη
 • 2310 891.458
 • egavra uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 225

  Γαβρά Ελένη

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικιστική και Πολιτιστική Κληρονομιά στα Βαλκάνια και Παρευξείνιο Χώρο

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
  • Διδακτορικό δίπλωμα ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας - Χωροταξίας - Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στη ΝΑ Ευρώπη
  • Πλαίσιο και πολιτικές διαχείρισης οικιστικού πολιτισμικού αποθέματος στη ΝΑ Ευρώπη
  • Αστικές πολιτικές στα Βαλκάνια
  • Αστικός σχεδιασμός, με έμφαση στη διαχείριση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΒΑΛΚΑΝΙΑ, Μ. ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)
   (ΒΣΑ610-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος μαθήματος

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΒΑΛΚΑΝΙΑ, Μ. ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)

  Εξάμηνο

  ΣΤ’

   

  Επιλογής

         

  Υπεύθυνη μαθήματος

  Ελένη Γ. Γαβρά,  Καθηγήτρια ΒΣΑΣ

  Γραφείο προσωπικού

  Κτίριο ΚΖ, 2ος όροφος ΓΡ.225 

  Τηλέφωνο

  e-mail

  2310.891458

  egavra@uom.edu.gr

  Ώρες γραφείου  

  (μετά από προηγούμενη επικοινωνία με την καθηγήτρια, μέσω email)

  Τρίτη: 15.15-16.15

  Πέμπτη: 19.45-20.45

  Περιγραφή μαθήματος

  Η διερεύνηση της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διαχείρισής της στον αστικό και αγροτικό χώρο, με έμφαση στο γεωγραφικό πεδίο αναφοράς μας, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Αν. Μεσόγειο. Εξοικείωση με τις έννοιες του χώρου και της ταυτότητας του πολιτισμού, ανάλυση του πολιτισμικού αποθέματος και της τοπικής αρχιτεκτονικής σε άμεση συνάρτηση με τις ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους και τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις του δεδομένου γεωγραφικού χώρου.

  Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης ιστορικών οικισμών και αρχιτεκτονικών συνόλων στις χώρες της βαλκανικής σήμερα. Φυσικό περιβάλλον και μνημειακή αρχιτεκτονική στη ΝΑ Ευρώπη: βασικά προβλήματα, δυνατότητες και προοπτικές, στρατηγικές προτεραιότητες για την προστασία και την ορθή διαχείριση, στο πλαίσιο της ισόρροπης-βιώσιμης ανάπτυξης (sustainabledevelopment). Στρατηγικός σχεδιασμός και πολιτικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης για την προστασία και την ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στα Βαλκάνια. 

  Ακαδημαϊκή στοχοθεσία

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εμπέδωση της λογικής της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στο γεωγραφικό πεδίο αναφοράς (Βαλκάνια, Αν. Μεσόγειος και Μ. Θάλασσα). Μέσα από την παρουσίαση και την ανάλυση περιπτώσεων αναφοράς του αστικού και του αγροτικού χώρου επιχειρείται η προσέγγιση και η διερεύνηση εννοιών, θεσμών και εργαλείων διαχείρισης του πολιτισμικού αποθέματος και ιδιαιτέρως του αρχιτεκτονικού, ως προϋπόθεση περιφερειακής ή / και τοπικής ανάπτυξης.

  Ειδικότερα, επιδιώκονται:

  • Η περιγραφή του συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου ως προς την υφιστάμενη κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του πολιτισμικού αποθέματος σε επίπεδο περιεχομένου / δυναμικού, όσο και προθέσεων /

  πολιτικών, καθώς και των εν δυνάμει προοπτικών ανάδειξης αυτού.

  • Η μακροσκοπική αναφορά στο ισχύον έως σήμερα θεσμικό πλαίσιο και πολιτικών διαχείρισης της πολιτισμικής και δη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην Ευρώπη και διεθνώς, με εξειδίκευση ως προς την περιοχή ενδιαφέροντος.
  • Η διατύπωση και η διερεύνηση σεναρίων (θεματικών) και ζωνών (γεωγραφικών) πολιτισμικών συνεργιών, υπό το πρίσμα μιας επιδιωκόμενης χωρικής ολοκλήρωσης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη και περιγράφοντας -σε επίπεδο αρχών και κατευθύνσεων- το ήδη ισχύον πλαίσιο προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και εξειδικεύοντας τους στόχους (θεματικούς και χωρικούς) που τίθενται μέσω αυτού.

  Η συνοπτική παρουσίαση επιμέρους παραδειγμάτων -σε επίπεδο προτύπων εφαρμογών- σε συνδυασμό με την παρουσίαση και ανάλυση των βασικών θεσμών και εργαλείων προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί προϋπόθεση εμπέδωσης και εξοικείωσης με τη διδακτέα ύλη, οδηγώντας σε διαπιστώσεις και συμπεράσματα συγκριτικής λογικής για την ευρύτερη διαχείριση του γεωγραφικού χώρου αναφοράς.

  Ειδικότερα, η στρατηγική σημασία του εν λόγω μαθήματος συναρτάται άμεσα με τη συνεχή αύξηση της ζήτησης εξειδικευμένων στελεχών στις βαλκανικές σπουδές και ειδικότερα, στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, της διαχείρισης των φυσικών και των ανθρωπογενών πόρων –με έμφαση την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτισμικού αποθέματος.

  Γνωστική στοχοθεσία

  Μέσω του μαθήματος αυτού και αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις έννοιες περί πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μεθοδολογία διαχείρισής της στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στα Βαλκάνια, την Αν. Μεσόγειο και τη Μ. Θάλασσα. Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση του πεδίου αναφοράς με τον ευρύτερο γεωγραφικό (ευρωπαϊκό - μεσογειακό) επιδιώκεται η εξοικείωσή με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και η εμπέδωση των βασικών εργαλείων σχεδιασμού και προγραμματικής ανάπτυξης του χώρου, αστικού και αγροτικού, με έμφαση στο πολιτισμικό απόθεμα και στην αρχιτεκτονική κληρονομιά.

  Μέθοδος διδασκαλίας

  Το μάθημα οργανώνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο:

  Στο θεωρητικό επίπεδο αναπτύσσονται ενότητες που αφορούν εισαγωγικές έννοιες περί χώρου και θεωρίες πολιτισμού, θεωρία περί των συγγενών τόπων, περί των αστικών πολιτικών με έμφαση στη ΝΑ Ευρώπη, έννοιες περί πολιτισμικού και οικιστικού αποθέματος, η διαχείριση και ανάδειξή του. Σε εργαστηριακό επίπεδο, η χρήση πολυμέσων και ΤΠΕ, σε συνδυασμό με την βιβλιογραφική έρευνα, αποσκοπούν στην σύνδεση των θεωρητικών εννοιών με μελέτες περίπτωσης του χώρου αναφοράς. Ειδικότερα, όσον αφορά την εργαστηριακή κατεύθυνση περιλαμβάνονται:

  1) σεμινάρια εμβάθυνσης στη διάρκεια του εξαμήνου, τα οποία κρίνονται απαραίτητα τόσο για την κατανόηση και εμπέδωση της ορολογίας και στοχοθεσίας του μαθήματος από τους φοιτητές, όσο και για τη διαμόρφωση της εικόνας προόδου του σώματος των φοιτητών από τη διδάσκουσα. 

  2) μεγάλη –εν δυνάμει απαλλακτική- εργασία για το σύνολο των φοιτητών. Για την εν λόγω εργασία θα δοθεί στους φοιτητές από την διδάσκουσα εγκαίρως (μετά το 3ο ή 4ο μάθημα) ενδεικτική θεματολογία προτεινόμενων εργασιών καθώς και απαραίτητη βιβλιογραφία. Παράλληλα, θα υποδειχθεί και η μεθοδολογία της εμβάθυνσης και επεξεργασίας των στοιχείων καθώς και της τελικής παρουσίασης της εργασίας. Στο μέσο περίπου του εξαμήνου (6ο ή και 7ο μάθημα) θα γίνει σεμινάριο με παρουσιάσεις από τους φοιτητές της προόδου των εργασιών τους, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους και ενδεχόμενη ευρύτερη δημόσια παρουσίαση των έως τότε αποτελεσμάτων της έρευνας.

  Το μάθημα οργανώνεται με κύκλο παρουσιάσεων οι οποίες πλαισιώνονται από κριτική συζήτηση και προβολή εποπτικού υλικού και παραδειγμάτων με νέες τεχνολογίες. Οι διαλέξεις γίνονται από την διδάσκουσα και εξωτερικούς διδάσκοντες από τον ευρύτερο επιστημονικό - ακαδημαϊκό χώρο, όπου κριθεί απαραίτητο (βλέπε σχετικά ανάλυση μαθημάτων).

  Υπολογισμός βαθμολογίας

  Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού προκύπτει:

  1η περίπτωση:

  Από την τελική δοκιμασία (προφορική εξέταση).

  Είτε:

  2η περίπτωση:

  Από τη δυνατότητα εκπόνησης απαλλακτικής εργασίας (με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα συζητηθούν στη διάρκεια του μαθήματος). Οι εργασίες παρουσιάζονται υποχρεωτικά στην τάξη.

   

  Στην τελική αξιολόγηση των φοιτητών (βαθμολογία) συνεκτιμώνται η ενεργός συμμετοχή τους στο μάθημα και η συμμετοχή των φοιτητών σε ασκήσεις μικρής κλίμακας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (με τη μορφή ανοικτών συζητήσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων που θα τεθούνεγκαίρως από την διδάσκουσα, σε συνεννόηση με τους φοιτητές).

  Ενδεικτική βιβλιογραφία

  • Γαβρά, Ε. Γ., 2003. Πολιτισμικό απόθεμα και αρχιτεκτονική κληρονομιά στα Βαλκάνια. Διαχείριση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Διαθέσιμο στο: https://www.academia.edu/3363056/Eleni_G_Gavra_Cultural_fund_and_architecture_heritage_in_the_Bal kans_Management_within_the_European_integration_
  • Γαβρά, Ε. Γ., 2006. «Η Διαχείριση του Πολιτιστικού και Οικιστικού Αποθέματος στη Ν.Α. Ευρώπη, στο πλαίσιο των Πολιτικών Χωρικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Ρουμανίας», στο Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών: Διαστάσεις της Μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Φλώρινα 20-22/10/2006, σσ. 571-593.
  • Γαβρά, Ε. Γ., 2008. «Πλαίσιο και πολιτικές προστασίας και διαχείρισης του οικιστικού και πολιτισμικού αποθέματος στην π.ΓΔΜ σήμερα. Η ευρωπαϊκή προοπτική» στο: Ι.Κολιόπουλος, Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Β. Γούναρης (επιμ.), Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας - ΠΓΔΜ ως ζητούμενο, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ.149-244. Διαθέσιμο στο: https://www.academia.edu/3363228/Eleni_G_Gavra_Frame_and_protection_policies_and_management_ of_the_ekistics_and_cultural_fund_in_FYROM_today_European_perspective_in_J_Koliopoulos_K_Chatzi konstantinou_V_Gounaris_editorship_The_issue_of_the_cross_border_cooperation_between_Greece_an d_FYROM
  • Γετίμης Π., Καυκαλάς Γ. (επιμ.), 2003. Χώρος και Περιβάλλον: παγκοσμιοποίηση - διακυβέρνηση - βιωσιμότητα, Αθήνα: Ινστιτούτο Αστικού Περιβαλλοντικού και Ανθρώπινου Δυναμικού Πάντειο Πανεπιστήμιο.
  • Γοσποδίνη, Ά., Μπεριάτος, Η. (επιμ.), 2006. Η., Τα νέα αστικά τοπία και η ελληνική πόλη, Αθήνα: Κριτική
  • Δημητριάδης, Ε. Π., 1995. Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας: Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί. Μυκηναϊκοί Χρόνοι ως τις Αρχές του 20ού αι., Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
  • Καυκαλάς, Γ., Λαμπριανίδης, Λ., Παπαμίχος, Ν. (επιμ.), 2004. Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο: Η πόλη ως διαδικασία αλλαγών, Αθήνα: Κριτική.
  • Ρέντζος, Γ., 2006. Ανθρωπογεωγραφίες της πόλης, Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
  • Τερκενλή, Θ., Ιωσηφίδης, Θ., Χωριανόπουλος, Ι. (επιμ.), 2007. Ανθρωπογεωγραφία: άνθρωπος, κοινωνία και χώρος, Αθήνα: Κριτική.
  • Τοντόροφ Ν., 2003. Η Βαλκανική Πόλη. Β΄ έκδοση, Αθήνα: Θεμέλιο.
  • Dimitriadis, E. P., Tsotsos, G., «Transport Geography and local development in 19th century Thrace», Balkan Studies 40/2 (1999), σσ. 281-307.Διαθέσιμο στο: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/2922
  • Gavra, E., 2013. «Management of the Architectural Heritage of the Historic Centre of Korça. Institutional Framework and Policies» (with: Stella Kasidou, YannisKonstantinou), Balkan Studies, vol. 48, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 2013, σσ. 81-108.Διαθέσιμο στο: https://www.academia.edu/37009295/Management_of_the_Architectural_Heritage_of_the_Historic_Centre_of_Kor%C3%A7a_Institutional_Framework_and_Policies
  • Gavra, E., 2012. «Ekistics monumental heritage in today’s Turkey: current status and management prospects» in: MENON: Journal Of Educational Research, Issue 1, July 2012. University of Western Macedonia, Florina, Greece, σσ. 32-44.Διαθέσιμοστο: http://www.edu.uowm.gr/site/sites/default/files/eleni_g._gavra_ekistics_monumental_heritage_in_todays_turkey_current_status_and_management_prospects_1.pdf
  • Gavra, E., 2009. «The Greek presence in the Black Sea: ‘traces’ of architectural identity in ‘related locales’» in: CrkveneStudije6 (2009), "CentarzaCrkveneStudije”, Nis, Serbia, σσ. 421-444.Διαθέσιμο στο: https://www.academia.edu/3372511/Eleni_G_Gavra_The_Greek_presence_in_the_Black_Sea_traces_of_architectural_identity_in_related_locales_
  • Gavra, E., 2005. «Urban Policies and Architectural Heritage: concrete examples, real scenarios and cities networks in the area of SE Europe», StudiaUniversitatis Babes - Bolyai, StudiaEuropaea, L, 2-3, 2005. Babes Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, σσ. 379-394.
  • Getimis P., Kafkalas, G. (eds). 2007. Overcoming Fragmentation in South-east Europe. Spatial Development Trends and Integration Potential, U.K.: Ashgate Publishing Direct Sales.
  • Hall, T. (επιμ.), 2005. Αστική Γεωγραφία (μετ. Ν. Γ. Καραχαλής), Αθήνα: Κριτική.
     
     
   

   

  Αναλυτική περιγραφή 

   

  Μάθημα (1)            

   5 & 7/3/24

  • Αντικείμενο του μαθήματος (Θεωρητικό) 
  • Σεμινάριο σχετικό με την εκπόνηση των εργασιών (Θεωρητικό – Εργαστηριακό) (Ε.Γ.Γ.)

  Μάθημα (2)                            

  12 & 14/3/24

  • Περί διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς (θεωρητικές έννοιες: διαχείριση / ανάδειξη / προβολή. Οι αφετηρίες και οι προοπτικές ενός σύνθετου φαινομένου) (Θεωρητικό + προβολή) (Ε.Γ.Γ.)

  Μάθημα (3)                            

  19 & 21/3/24

  • Η διαχείριση του ιστορικού εμπορικού κέντρου μιας βαλκανικής πόλης - η περίπτωση της Θεσσαλονίκης (Κλαίρη Γκιουφή, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Δρ Βαλκανολογίας ΒΣΑΣ ΠΑΜΑΚ & Ε.Γ.Γ.)

   Μάθημα (4)                                               Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο τομέα του                                                                         πολιτισμού και της μουσειολογίας (ai, analytics)   26 & 28/3/24                                              (Ελένη Κιούρου, αρχαιολόγος, MSc ΒΣΑΣ                                                                             ΠΑΜΑΚ & Ε.Γ.Γ.)                 

   

  Μάθημα (5)                       

  2 & 4/4/24

  • Ειδικές προσεγγίσεις μέσα από εξειδικευμένα παραδείγματα  Η διαχείριση και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των μουσείων. Πεδία αναφοράς Ιταλία και Κύπρος (Ζήνων Αγοράτσιος, ιστορικός- εθνολόγος Δ.Π.Θ, MSc ΒΣΑΣ ΠΑΜΑΚ & Ε.Γ.Γ.)

   

   

  Μάθημα (6)                       

  9 &11/4/24

  • Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς στον αστικό χώρο - Λεσκοβατς στην Νότια Σερβία(MilicaJovanovic, Αρχιτέκτων, MSc Τουριστικής Ανάπτυξης ΔΙ.ΠΑ.Ε, υπ. δρ  ΒΣΑΣ ΠΜΑΚ & Ε.Γ.Γ.)

   

   

   

   

   

   

  Μάθημα (7)

  16 & 18/4/24                         

  • Η πολιτιστική κληρονομιά ως όχημα για το re-branding της Ελλάδος(Βασίλης Σπανός, τοπογράφος μηχ/κός, δρ αρχαιολογικού τουρισμού Παν/μίου Θεσσαλίας& Ε.Γ.Γ.)

   

   

  Μάθημα (8)

  23 & 25/4/24

  • Ψηφιακές εφαρμογές για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (Άννα Χατσιοπούλου, Βαλκανολόγος, MSc, υπ. δρ  ΒΣΑΣ ΠΑΜΑΚ & Ε.Γ.Γ.)

   

   

                            

                 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ

   

   

      

   

   

   

    Μάθημα (9)                       

  14 &16/5/24

   Παρουσιάσεις απαλλακτικών εργασιών (Εργαστηριακό)

   

   

   

   

   

   

   Μάθημα (10)                     

  21 & 23/5/24

  Παρουσιάσεις απαλλακτικών εργασιών (Εργαστηριακό)

   

   

   

    Μάθημα (11)                     

  28 &30/5/24

  Παρουσιάσεις απαλλακτικών εργασιών (Εργαστηριακό)

   

   

   Μάθημα (12)                     

  4 & 6/6/24

  Παρουσιάσεις απαλλακτικών εργασιών (Εργαστηριακό)

   

      Μάθημα (13)                      

  11 &13/6/24

  Ανακεφαλαίωση ύλης/ Απορίες / Κατευθύνσεις για εξεταστική

   

           

   

  • ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΒΑΛΚΑΝΙΑ, Α. ΕΥΡΩΠΗ)
   (ΒΣ612-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος μαθήματος

  ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ  

  Εξάμηνο

  Η’  

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

         

  Υπεύθυνος μαθήματος

  Ελένη Γ. Γαβρά, Καθηγήτρια ΒΣΑΣ

  Γραφείο προσωπικού

  Κτίριο ΚΖ, 2ος όροφος, γραφείο 225 

  Τηλέφωνο

  e-mail

  2310.891458

  egavra@uom.edu.gr

  Ώρες γραφείου  

  (μετά από προηγούμενη επικοινωνία με την καθηγήτρια, μέσωemail)

  Τρίτη: 15.15-16.15

  Πέμπτη: 19.45-20.45

  Περιγραφή μαθήματος

  Οι αστικές πολιτικές στη ΝΑ Ευρώπη, όσον αφορά ζητήματα διαχείρισης του χώρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Βασικές αρχές περιφερειακής ανάπτυξης και σχεδιασμού στη γεωγραφική περιοχή αναφοράς. Βασικά «εργαλεία» (θεσμικά και οικονομικά), για τη διαχείριση του χώρου και την προβολή/προώθηση του τόπου. Προγραμματικός σχεδιασμός και πρότυπες εφαρμογές περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. Παρουσίαση και ανάλυση των κύριων προγραμμάτων και οδηγιών, όσον αφορά ζητήματα αστικού σχεδιασμού και περιφερειακής ανάπτυξης, τις διεθνικές και διασυνοριακές συνεργασίες και τα θέματα τοπικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης. Εξοικείωση με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, όσον αφορά τα ζητήματα διαχείρισης του χώρου και προβολής του τόπου, μέσω προτύπων εφαρμογών και παραδειγμάτων.  

  Ακαδημαϊκή στοχοθεσία

  • Γνώση θεωριών χώρου και ορισμός αστικών πολιτικών. 
  • Προσδιορισμός του πολιτισμικού οικιστικού αποθέματος μέσω διαχείρισης και ανάδειξης.
  • Ανάλυση και σχολιασμός των προγραμμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού στον χώρο αναφοράς.

  Γνωστική στοχοθεσία

  • Κατανόηση των νέων αστικών πολιτικών και αξιολόγηση της εφαρμογής τους στο χώρο αναφοράς.
  • Εξοικείωση με θεσμικά και οικονομικά εργαλεία διαχείρισης χώρου.
  • Κινητοποίηση για θέματα αστικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης ενός τόπου.
  • Χρήση πολυμέσων για την προβολή ενός τόπου.
  • Εφαρμογή ΤΠΕ στην διαχείριση του χώρου αναφοράς.

  Μέθοδος διδασκαλίας

  Το μάθημα οργανώνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο: 

  Στο θεωρητικό επίπεδο αναπτύσσονται ενότητες που αφορούν εισαγωγικές έννοιες περί χώρου, βασικές αρχές περιφερειακής ανάπτυξης, εργαλεία προγραμματικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού και ζητήματα διαχείρισης του χώρου μέσω προτύπων εφαρμογών και παραδείγματα προβολής του τόπου με έμφαση στη ΝΑ Ευρώπη, καθώς και θέματα τοπικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

  Σε εργαστηριακό επίπεδο, η χρήση πολυμέσων και ΤΠΕ, σε συνδυασμό με την βιβλιογραφική έρευνα, αποσκοπούν στην σύνδεση των θεωρητικών εννοιών με μελέτες περίπτωσης του χώρου αναφοράς. Ειδικότερα, όσον αφορά την εργαστηριακή κατεύθυνση περιλαμβάνονται: 

  1)   σεμινάρια εμβάθυνσης στη διάρκεια του εξαμήνου, τα οποία κρίνονται απαραίτητα τόσο για την κατανόηση και εμπέδωση της ορολογίας και στοχοθεσίας του μαθήματος από τους φοιτητές, όσο και για τη διαμόρφωση της εικόνας προόδου του σώματος των φοιτητών από τη διδάσκουσα.   

  2) μεγάλη –εν δυνάμει απαλλακτική- εργασία για το σύνολο των φοιτητών. Για την εν λόγω εργασία θα δοθεί στους φοιτητές από την διδάσκουσα εγκαίρως (μετά το 3ο ή 4ο μάθημα) ενδεικτική θεματολογία προτεινόμενων εργασιών καθώς και απαραίτητη βιβλιογραφία. Παράλληλα, θα υποδειχθεί και η μεθοδολογία της εμβάθυνσης και επεξεργασίας των στοιχείων καθώς και της τελικής παρουσίασης της εργασίας. Στο μέσο περίπου του εξαμήνου (6ο ή και 7ο μάθημα) θα γίνει σεμινάριο με παρουσιάσεις από τους φοιτητές της προόδου των εργασιών τους, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους και ενδεχόμενη ευρύτερη δημόσια παρουσίαση των έως τότε αποτελεσμάτων της έρευνας. 

  Το μάθημα οργανώνεται με κύκλο παρουσιάσεων οι οποίες πλαισιώνονται από κριτική συζήτηση και προβολή εποπτικού υλικού και παραδειγμάτων με νέες τεχνολογίες. Οι διαλέξεις γίνονται από την διδάσκουσα και εξωτερικούς προσκεκλημένους διδάσκοντες από τον ευρύτερο επιστημονικό - ακαδημαϊκό χώρο, όπου κριθεί απαραίτητο (βλέπε σχετικά ανάλυση μαθημάτων).  

  Υπολογισμός βαθμολογίας

  Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού προκύπτει είτε από (α) την τελική δοκιμασία (προφορική εξέταση), είτε από (β) την εκπόνηση εργασίας εξαμήνου των φοιτητών. 

  Ειδικότερα για το μάθημα αυτό υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης απαλλακτικής εργασίας, με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα συζητηθούν στη διάρκεια του μαθήματος από τους φοιτητές με την διδάσκουσα. 

  Ενδεικτική βιβλιογραφία

  1. Αγγελίδης, Μ. 2004. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρική ανάπτυξη, Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. 
  2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συμβούλιο Περιβάλλοντος 2009. «Κλιματική αλλαγή. Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναζητώντας λύσεις για το ελληνικό περιβάλλον». Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου 15-17/10/2009. Θεσσαλονίκη: Ζήτη  
  3. Βουδούρη, Δ. 1992. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προοπτική της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, Αθήνα: ΕΚΕΜ, Παπαζήση
  4. Δημητριάδης Ε.Π., Κουσιδώνης Χ.Θ., Λαγόπουλος Α-Φ (επιμ.) 2002. Επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων και κατεστραμμένων περιοχών της Ευρώπης. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου 3-5/9/2001. Θεσσαλονίκη:University Studio Press 
  5. ESTIA – Interreg IIC. 2000. Προτεραιότητες χωρικού σχεδιασμού στη ΝΑ Ευρώπη, ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας και ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης           –          Ερευνητική    Μονάδα          Χωρικής         Ανάπτυξης       (διαθέσιμο     και       στο: http://estia.arch.auth.gr/prog3.htm)
  1. Γαϊτενίδης, Νικόλαος 2015. Η προστασία της πολιτισμικής πολυμορφίας στην Ευρώπη: πολιτικές ισότητας, ευρωπαϊκές αξίες και το δικαίωμα στην πολιτισμική ταυτότητα, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  2. Γαβρά Ε., Γκιουφή Κλ., Τσότσος Γ. 2015. Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια. 17ος-20ός αιώνας, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
  3. Γαβρά, Ε. 2013. Από τη διερεύνηση του ιστορικού χώρου στο σχεδιασμό για την ανάδειξη του τόπου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 
  4. Gavra, E.G. «Ekistics monumental heritage in today’s Turkey: current status and management prospects».MENON: Journal of Educational Research, Issue 1, July 2012. University of Western Macedonia, Florina, Greece.    (pp.    32-44).    [στην    αγγλική].    ISSN:    1792-8494.   Διαθέσιμο    και     στο:http://www.kosmit.uowm.gr/site/sites/default/files/eleni_g._gavra_ekistics_monumental_heritage_in_todays _turkey_current_status_and_management_prospects.pdf
  5. Γαβρά, Ε. «Πλαίσιο και πολιτικές προστασίας και διαχείρισης του  οικιστικού και πολιτισμικού αποθέματος στην π.ΓΔΜ σήμερα. Η ευρωπαϊκή προοπτική» στο: Ι. Κολιόπουλος, Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Β. Γούναρης (επιμ.), Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως ζητούμενο, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη  2008 (σσ.149-244) [στην ελληνική – με κριτές]. ISBN: 960-458-175-9
  6. 11. Γαβρά, Ε.Γ. «Η Διαχείριση του Πολιτιστικού και Οικιστικού Αποθέματος στη  Ν.Α. Ευρώπη, στο πλαίσιο των Πολιτικών Χωρικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Ρουμανίας», Α’ Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών: Διαστάσεις της Μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Φλώρινα 20-22/10/2006, σσ. 571-593 [στην ελληνική – με κριτές]]
  7. Gavra Ε., Vlasidis V., «Military Cemeteries of the first world war in Macedonia Region: routes of reading history in search the common cultural heritage», International Conference: Monumental Cemeteries: Knowledge, Conservation, Restyling and Innovation, CICOP, Modena 3-5/05/2006, pp.179-189 [στην αγγλική]. ISBN: 978-88-548-1147-8
  8. Gavra, E.G. «Urban Policies and Architectural Heritage: concrete examples, real scenarios and cities networks in the area of SE Europe». Studia Universitatis Babes - Bolyai, Studia Europaea, L, 2-3, 2005. Babes Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, pp.379-394 [στην αγγλική – με κριτές]. ISSN: 1224-8746. Διαθέσιμο και στο: http://www.euro.ubbcluj.ro/studia/issues/steur2005_2_3.pdf
  9. Γαβρά, Ε.Γ. (2004) Πολιτισμικό απόθεμα και αρχιτεκτονική κληρονομιά στα Βαλκάνια. Διαχείριση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη [στην ελληνική]
  10. Getimis P., Kafkalas G. (edit.) 2007. Overcoming Fragmentation in South-east Europe. Spatial Development Trends and Integration Potential, U.K. Ashgate Publishing Direct Sales.
  11. Γετίμης Π., Καυκαλάς Γ. (επιμ.). 2003. Χώρος και Περιβάλλον: παγκοσμιοποίηση – διακυβέρνηση - βιωσιμότητα, Ινστιτούτο Αστικού Περιβαλλοντικού και Ανθρώπινου Δυναμικού - Πάντειο Πανεπιστήμιο
  12. Γοσποδίνη, Α,. Μπεριάτος Η. 2006. Τα Νέα Αστικά Τοπία και η Ελληνική Πόλη, Αθήνα: Κριτική
  13. Hall T. (επιμ.). 2005. Αστική Γεωγραφία, Αθήνα: Κριτική
  14. Καυκαλάς Γ., Λαμπριανίδης Λ., Παπαμίχος Ν. (επιμ.), 2008. Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο. Η πόλη ως διαδικασία αλλαγών, Αθήνα: Κριτική 
  15. Καυκαλάς Γ. (επιμ.), 2004. Ζητήματα χωρικής ανάπτυξης. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές, Αθήνα: Κριτική
  16. Καυκαλάς Γ. & Σπυριδωνίδης Ν.- (επιμ.). (1994), Θεσμοί παρέμβασης σε κέντρα πόλεων: η περίπτωση του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
  17. Konsola N.N., 2006, World Cultural Development and Policy, Publications Papazisis, Athens
  18. Κόνσολα, Ντ. 1995. Η Διεθνής Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αθήνα: Παπαζήση
  19. Κυβέλου Στ., 2010. Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση. Η έννοια του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού και της εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη, Αθήνα: Κριτική
  20. Μαρμαράς Εμ., 2012. Για την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία της Αθήνας. Δεκατέσσερα κείμενα και ένα αρχείο, Αθήνα: Παπαζήση
  21. Meskell L. (2006) Η αρχαιολογία στο στόχαστρο, Αθήνα: Κριτική
  22. Μητούλα, Ρ. 2006. Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανασυγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Περιβάλλοντος, Αθήνα: Σταμούλη
  23. Niculescu N.G. 2000. Post socialist Romania confronted with underdevelopment, Bucharest: Economica editions
  24. Παπαδοπούλου Π. 2012.  Βαλκάνια: η ομηρία της φτώχειας, Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress
  25. Παπαδοπούλου Π. 2007. Πολιτική αστικής γης. Ο μύθος των αντικειμενικών αξιών στο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη
  26. Παπαδοπούλου Π., 2005. Ποια Ευρώπη;, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη
  27. Παπαδοπούλου Π., 2003. Πολυεθνισμός και Παγκοσμιοποίηση, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη
  28. Παπαδοπούλου Π., 1995. Πόλη και πολεοδομία στην πρώην Σοβιετική Ένωση 1917-1985, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη
  29. Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ., 2004. Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα: Κριτική.
  30. Πετράκος Γ., (2000) Η ανάπτυξη των Βαλκανίων, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
  31. Ρέντζος Ι. 2006. Ανθρωπογεωγραφίες της πόλης: διεπιστημονική, διαθεματική και διαπολιτισμική προσέγγιση του αστικού φαινομένου, Αθήνα: Τυπωθήτω
  32. Στάγκος, Π. και Σαχπεκίδου Ε. 2000. Δίκαιο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.
  33. Στεφάνου Ι., Μητούλα Ρ. 2004. Η παγκοσμιοποίηση, η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης, Αθήνα: Παπαζήση
  34. Τροβά, Ε. (επιμ.)., Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου. 2004. Η Πολιτιστική Κληρονομιά και το Δίκαιο, Πρακτικά Συνεδρίου 2003, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα
  35. Τσάλτας Γ., Κατσιμπάρδης Κ. 2003. Αειφορία και Περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή και Εθνική Προοπτική, Αθήνα: Σιδέρης
  36. Ζήβας, Δ.Α. (1997) Τα μνημεία και η πόλη, Αθήνα: Libro

  Αναλυτική περιγραφή / προγραμματισμός

   

  Μάθημα (1)

  5 & 7/3/24

  • Αντικείμενο του μαθήματος (Θεωρητικό)
  • Σεμινάριο σχετικό με την εκπόνηση των εργασιών (Θεωρητικό – Εργαστηριακό)

   

  Μάθημα (2)

  12 & 14/3/24

  • Εισαγωγή στις Σπουδές του Χώρου –Χωρική ανάπτυξη – Αστικές Πολιτικές  (εισαγωγικές  έννοιες)
  • Αναπτυξιακός Σχεδιασμός - Ζητήματα Διαχείρισης του Χώρου & Προβολής του Τόπου μέσω Προτύπων Εφαρμογών & Παραδειγμάτων

   

  Μάθημα (3)

  19 & 21/3/24

  • Βασικές Αρχές Περιφερειακής Ανάπτυξης & Σχεδιασμού στη Γεωγραφική Περιοχή Αναφοράς. Παραδείγματα πόλεων από τα Βαλκάνια (Κλαίρη Γκιουφή, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Δρ Βαλκανολογίας ΒΣΑΣ ΠΑΜΑΚ)

   

  Μάθημα (4)

  26 & 28/3/24

  • Τα αστικά κέντρα σε κρίση. Η περίπτωση της Ελλάδας (Άννα Χατσιοπούλου, Βαλκανολόγος, MSc, υπ. δρ  ΒΣΑΣ ΠΑΜΑΚ & Ε.Γ.Γ.)

   

  Μάθημα (5)

  2 & 4/4/24

  • Χωρικές αστικές πολιτικές και ζητήματα οικιστικής ανάπτυξης. Ειδικές προσεγγίσεις. Παραδείγματα εφαρμογής στο αστικό τοπίο της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης (Γιάννης Κεσσόπουλος νομικός ΑΠΘ- δημοσιογράφος & Ε.Γ.Γ.)

   

  Μάθημα (6)

  9 & 11/4/24

  • Ζητήματα χωρικής ανάπτυξης στο αστικό τοπίο του Γαλατά της Κωνσταντινούπολης (Ελένη Χαραλαμπίδου MSc, υπ. δρ  ΒΣΑΣ ΠΑΜΑΚ & Ε.Γ.Γ.)

   

  Μάθημα (7)

  16 & 18/4/24

  • Θεσσαλία: Χωρική πολιτιστική ανάπτυξη (Βασίλης Σπανός, τοπογράφος μηχ/κός, δρ αρχαιολογικού τουρισμού Παν/μίου Θεσσαλίας& Ε.Γ.Γ.))

   

     

   

  Μάθημα (8)

  23 & 25/4/24

  • Χωρική ανάπτυξη και αστικές πολιτικές σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αγγελική Φωτιάδου, ΔρΑρχιτέκτων ΑΠΘ, υπμεταδιδάκτορας ΒΣΑΣ ΠΑΜΑΚ)

   

   

  ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ

   

  Μάθημα (9)

  14 &16/5/24

  • Παρουσιάσεις ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ εργασιών (Εργαστηριακό)

   

  Μάθημα (10)

  21 & 23/5/24

  • Παρουσιάσεις ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ εργασιών (Εργαστηριακό)

   

  Μάθημα (11)

  28 & 30/5/24

  • Παρουσιάσεις ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ εργασιών (Εργαστηριακό)

   

  Μάθημα (12)

  4 & 6/6/24

  • Παρουσιάσεις ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ εργασιών (Εργαστηριακό)

   

  Μάθημα (13)

  11 & 13/6/24

  • Ανακεφαλαίωση ύλης/ Απορίες / Κατευθύνσεις για εξεταστική
  • ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
   (HAC103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διαχείριση και η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Η ανάδειξη και προστασία της εικόνας της πόλης με άξονα την βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί το βασικό παράδειγμα αυτής της διερεύνησης. Στο πλαίσιο της γεωγραφικής περιοχής αναφοράς του μαθήματος (ΝΑ Ευρώπη) εξετάζονται ζητήματα σχεδιασμού της πόλης και οι επικοινωνιακές πολιτικές για τη διαχείριση της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Η πρόσβαση σε γνώσεις και πρακτικές σχετικά με τη συνάντηση των διαφορετικών πολιτισμών, την κατανόηση λαών και πολιτισμών, την ανάδειξη και προβολή της τοπικής κουλτούρας, την αποδοχή της ετερότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στον χώρο και δημιουργούν εναύσματα για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, αποτελούν ζητούμενα/ στόχους αυτού του μαθήματος. Παράλληλα επιχειρείται η εκπαίδευση σε πολιτικές προώθησης και διαχείρισης της “πολιτιστικής ταυτότητας” ενός τόπου μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών ψηφιοποίησης.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Gavra, E.G. «Ekistics monumental heritage in today’s Turkey: current status and management prospects». «MENON: Journal Of Educational Research», Issue 1, July 2012. University of Western Macedonia, Florina, Greece. (pp. 32-44). [στην αγγλική]. ISSN: 1792-8494.

  Γαβρά, Ε. «Πλαίσιο και πολιτικές προστασίας και διαχείρισης του οικιστικού και πολιτισμικού αποθέματος στην π.ΓΔΜ σήμερα. Η ευρωπαϊκή προοπτική» στο: Ι.Κολιόπουλος, Κ.Χατζηκωνσταντίνου, Β.Γούναρης (επιμ.), Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως ζητούμενο, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008. (σσ.149-244) [στην ελληνική – με κριτές]. ISBN: 960-458-175-9.

  Γαβρά, Ε.Γ. «Η Διαχείριση του Πολιτιστικού και Οικιστικού Αποθέματος στη Ν.Α. Ευρώπη, στο πλαίσιο των Πολιτικών Χωρικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Ρουμανίας», Α’ Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών: Διαστάσεις της Μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Φλώρινα 20-22/10/2006, σσ. 571-593 [στην ελληνική – με κριτές].

  Gavra, E.G. «Urban Policies and Architectural Heritage: concrete examples, real scenarios and cities networks in the area of SE Europe». «Studia Universitatis Babes – Bolyai, Studia Europaea», L, 2-3, 2005. Babes Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, pp.379-394 [στην αγγλική – με κριτές]. ISSN: 1224-8746. Διαθέσιμο και στο: http://www.euro.ubbcluj.ro/studia/issues/steur2005_2_3.pdf

  Γαβρά, Ε.Γ. (2004) Πολιτισμικό απόθεμα και αρχιτεκτονική κληρονομιά στα Βαλκάνια. Διαχείριση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη [στην ελληνική].

  Γοσποδίνη, Α. και Μπεριάτος, Η. (2006) Τα νέα αστικά τοπία και η ελληνική πόλη, Αθήνα: Κριτική

  Hall, T. (2005) Αστική γεωγραφία, Αθήνα: Κριτική

  Konsola N.N., 2006, World Cultural Development and Policy, Publications Papazisis, Athens

  Κόνσολα, Ντ. (1995) Η Διεθνής Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αθήνα: Παπαζήση.

  Μητούλα, Ρ. (2006) Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανασυγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Περιβάλλοντος, Αθήνα: Σταμούλη.

  Ζήβας, Δ.Α. (1997) Τα μνημεία και η πόλη, Αθήνα: Libro

  Σ.Ν. Δημητριάδης, Α.Σ. Πομπόρτσης, Ε. Γ. Τριανταφύλλου, Τεχνολογία πολυμέσων θεωρία και πράξη, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004.

  Φ. Λαζαρίνης, Τεχνολογίες Πολυμέσων: Θεωρία, Υλικό, Λογισμικό, 1η έκδοση, Εκδόσεις κλειδάριθμος, 2007.

  T. Vaughan, Πολυμέσα Αναλυτικός Οδηγός, 8η Έκδοση, Εκδόσεις Γκιούρδας, 2012.

  V. Costello, S. Youngblood, N. E. Youngblood, Multimedia Foundations: Core Concepts for Digital Design, Focal Press, 1 edition, 2012.

  • ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
   (ΒΣΑ601-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ601-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Χώρος και Πολιτισμός (Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειος)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής Περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Ιστορίας και Γεωγραφίας

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL411/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ακαδημαϊκή στοχοθεσία:

  • Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η καταγραφή και τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης του ανθρωπογενούς αποθέματος της γεωγραφικής περιοχής αναφοράς του μαθήματος σε επίπεδο περιεχομένου/δυναμικού, όσο και προθέσεων/πολιτικών, καθώς και των εν δυνάμει προοπτικών βελτίωσης του χώρου.

  • Επίσης, στόχο ακαδημαϊκό αποτελεί η παρουσίαση ενός πλαισίου στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος και ιδιαιτέρως του αρχιτεκτονικού, ως προϋπόθεση χωρικής ολοκλήρωσης, στη γεωγραφική περιοχή  της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έμφαση στα Βαλκάνια.

  Ειδικότερα, επιδιώκονται:

  • Η κατανόηση του συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου ως προς την υφιστάμενη κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του πολιτισμικού αποθέματος (δυνατότητες και αδυναμίες).

  • Η γνώση του ισχύοντος έως σήμερα θεσμικού πλαισίου διαχείρισης της πολιτισμικής και δη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην Ευρώπη και διεθνώς, με εξειδίκευση στη γεωγραφική περιοχή αναφοράς του μαθήματος.

  • Η αξιολόγηση των παραπάνω και, συνεχεία αυτής, η διατύπωση και διερεύνηση σεναρίων (θεματικών) και ζωνών (γεωγραφικών) πολιτισμικών συνεργιών, στο πλαίσιο μιας επιδιωκόμενης χωρικής ολοκλήρωσης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη και περιγράφοντας - σε επίπεδο αρχών και κατευθύνσεων - το ήδη ισχύον πλαίσιο προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και εξειδικεύοντας τους στόχους (θεματικούς και χωρικούς) που μέσω αυτού του πλαισίου τίθενται.

  • Η συνοπτική παρουσίαση παραδειγμάτων, από ήδη εφαρμοσμένα πρότυπα καινοτόμα σχέδια ολοκληρωμένης μορφής σε επιμέρους περιοχές του γεωγραφικού χώρου αναφοράς του θέματος, αποτελεί προϋπόθεση εμπέδωσης και εξοικείωσης με τη διδακτέα ύλη.

  Ειδικότερα, η στρατηγική σημασία του εν λόγω μαθήματος συναρτάται άμεσα με τη συνεχή αύξηση της ζήτησης εξειδικευμένων στελεχών στις βαλκανικές σπουδές. Το τελευταίο οφείλεται:

  1. Στην πολιτική, οικονομική, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση των βαλκανικών χωρών. Οι περισσότερες βαλκανικές χώρες προσδιορίζουν την ανάπτυξή τους εστιάζοντας στην προστασία των εθνικών, οικιστικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους - στοιχεία που αναγνωρίζονται και προωθούνται με ειδικά υποστηρικτικά προγράμματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  2. Στην έλλειψη εξειδικευμένων εντοπίων στελεχών σε τομείς που άπτονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

  3. Στη συνεχή ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών, τόσο σε διακρατικό επίπεδο μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων, όσο και μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών, σε εθνικό και σε διεθνικό επίπεδο, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. Οι επενδύσεις αυτές, τις περισσότερες φορές, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη χωροταξική και οικιστική στρατηγική και ανάπτυξη των χωρών που απευθύνονται. Παράλληλα, οι βαλκανικές χώρες προσανατολίζουν την κάλυψη των αναγκών τους, όσον αφορά στην τεχνολογία και την τεχνογνωσία, κυρίως στην ελληνική αγορά.

  4. Στο συνεχές αυξανόμενο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τις χώρες των Βαλκανίων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του real estate και του τουρισμού.

  Το προτεινόμενο μάθημα στοχεύει να προσδώσει ακόμη περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα γνώσεων και εμπειριών στις/στους φοιτήτριες/ητές του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ειδικότερα στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, της διαχείρισης των φυσικών και των ανθρωπογενών πόρων – με έμφαση στην προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτισμικού αποθέματος. Πλεονεκτήματα που θα συμβάλουν στην απορρόφησή τους και θα μεγιστοποιήσουν τον ρόλο και την αναγκαιότητά τους σε μια νέα και διαρκώς διευρυνόμενη αγορά εργασίας.

  Γνωστική στοχοθεσία

  • Γνώση και κατανόηση από τις/τους φοιτήτριες/ητές της συσχέτισης περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς), πολιτισμικού αποθέματος, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, για τον χώρο ειδικότερα της ΝΑ Ευρώπης (βάσει θεωρητικής ανάλυσης και χαρακτηριστικών παραδειγμάτων).

  • Παρουσίαση, ανάλυση, αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών στους τομείς της πολιτισμικής όπως και της φυσικής κληρονομιάς, ως προϋποθέσεων χωρικής ολοκλήρωσης για το συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.

  • Εξοικείωση με ζητήματα θεσμικών ρυθμίσεων και αναπτυξιακών προοπτικών προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

  • Κατανόηση και εμπέδωση των βασικών αρχών του σχεδιασμού και της προγραμματικής ανάλυσης σε επίπεδο χωρικού (τοπικού ή και περιφερειακού) προγραμματισμού πάνω σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, με έμφαση στην αρχιτεκτονική κληρονομιά των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  • Λήψη αποφάσεων

  • Ομαδική εργασία

  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  • Κριτική προσέγγιση των βιβλιογραφικών πηγών και αρχειακών δεδομένων

  • Εξοικείωση των φοιτητριών/ητών με τη μεθοδολογία της έρευνας και την επιστημονική εργασία

  • Εξοικείωση των φοιτητριών/ητών με τη δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

  • Ανάλυση, εκτίμηση, σχολιασμός και σύνθεση δεδομένων

  • Αξιολόγηση επιστημονικού υλικού στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας.

   

  1. 3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ο πολιτισμός σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομίας και αναφέρεται σε όλες τις στρατηγικές ανάπτυξης για βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος τοπικά, κεντρικά ή περιφερειακά του χώρου. Χώρος: ο λειτουργικά οργανωμένος και κατασκευασμένος χώρος που διερευνάται από τις χωρικές επιστήμες σε διάφορες κλίμακες, π.χ. αρχιτεκτονική, πολεοδομική, χωροταξική ή και γεωγραφική. Πολιτισμός: στα πεδία του πολιτισμού περιλαμβάνονται άξονες, όπως η ανθρώπινη εκμετάλλευση των μέσων παραγωγής, η σχέση του ανθρώπου με το οικολογικό περιβάλλον, η διάχυση και αλληλεπίδραση των πολιτισμών των κοινωνιών, η πολιτιστική αξιολόγηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο άυλος (π.χ. πνευματικός κ.ά.) πολιτισμός, καθώς και η τυπολογία οικήσεων και ανθρωπολογικών συμπεριφορών. Οι παραπάνω κύριες έννοιες (χώρος και πολιτισμός) διερευνώνται μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων αναφοράς (case studies) για τον γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

   

  1. 4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση, στην επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές.
  • Ειδικότερα, σε εργαστηριακό επίπεδο, η χρήση πολυμέσων και ΤΠΕ, σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφική έρευνα, αποσκοπούν στη σύνδεση των θεωρητικών εννοιών με μελέτες περίπτωσης των αστικών πολιτικών για τον χώρο αναφοράς και τον προβληματισμό για τη σχέση αυτών και των σύγχρονων οικονομικο-γεωπολιτικών ζητημάτων της περιοχής αναφοράς.
  • Το μάθημα οργανώνεται με κύκλο παρουσιάσεων, οι οποίες πλαισιώνονται από κριτική συζήτηση και προβολή συναφούς εποπτικού υλικού (διαφάνειες, video, κ.α), καθώς και παραδειγμάτων με νέες τεχνολογίες.
  • Η επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές και η καθημερινή τους ενημέρωση γίνεται τόσο δια ζώσης (κατά τις ώρες συνεργασίας), όσο και εξ αποστάσεως για το σύνολο των φοιτητριών/ών (μέσω του συστήματος compus). Επίσης, μέσω compus. αναρτάται σε τακτά διαστήματα και η ύλη που έχει ήδη παραδοθεί στην τάξη.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Εκπόνηση μελέτης (project, έρευνα και συλλογή υλικού, επεξεργασία δεδομένων)

  10

  Συγγραφή εργασίας

  20

  Παρουσίαση εργασίας στην τάξη (δημιουργία εποπτικού υλικού παρουσίασης)

  8

  Μελέτη κατ’οίκον, εμβάθυνση

  30

  Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για την υποχρεωτική άσκηση εμβάθυνσης.

  30

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  • Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού προκύπτει είτε από (α) την τελική δοκιμασία (προφορική εξέταση), είτε από (β) την εκπόνηση εργασίας εξαμήνου των φοιτητριών/ών.

  • Ειδικότερα, για το μάθημα αυτό, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης απαλλακτικής εργασίας με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα συζητηθούν στη διάρκεια του μαθήματος από τις/τους φοιτήτριες/ητές με την διδάσκουσα.

  • Στην αξιολόγηση των φοιτητριών/ών συμβάλλουν και μικρές ασκήσεις εμβάθυνσης στη διάρκεια του εξαμήνου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες τόσο για την κατανόηση και εμπέδωση της ορολογίας και στοχοθεσίας του μαθήματος από τις/τους φοιτήτριες/ητές, όσο και για τη διαμόρφωση της εικόνας προόδου του σώματος των φοιτητριών/ών από τη διδάσκουσα

  • Γλώσσα Αξιολόγησης: ελληνική (κατά περίπτωση η αγγλική —στη δημόσια παρουσίαση των εργασιών— για φοιτήτριες/ητές που δεν είναι ελληνικής καταγωγής).

  • Μέθοδοι αξιολόγησης: πέραν των συγκεκριμένων τρόπων που ισχύουν και περιγράφονται αναλυτικά, στην αξιολόγηση των φοιτητριών/ητών συνεκτιμάται και η ενεργός συμμετοχή τους στην τάξη (διαλεκτικός τρόπος παρουσίασης εννοιών και όρων του μαθήματος).

  • Σημειώνεται ότι τα κριτήρια για την αξιολόγηση και τον υπολογισμό της βαθμολογίας των φοιτητριών/ών στο μάθημα ανακοινώνονται στο syllabus του μαθήματος, το οποίο εξαρχής είναι διαθέσιμο στις/στους φοιτήτριες/ητές (βλ. σχετικά στο: http://compus.uom.gr/BAL419/index.php)

  • Η τελική προφορική δοκιμασία (εξέταση) βασίζεται σε ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης /απάντησης και σχολιασμό.

  • Απαραίτητη στην αξιολόγηση των φοιτητριών/ών είναι και η δημόσια παρουσίαση των εργασιών που εκπονούν —κατά κανόνα ομαδικά.

  • Επίσης, δημόσια παρουσίαση απαιτείται στην υποχρεωτική άσκηση (εμβάθυνση κειμένων, άρθρων που προτείνονται από τη διδάσκουσα).

  • Οι τελικές γραπτές εργασίες των φοιτητριών/ών παραδίδονται στο τέλος του εξαμήνου. Εκπονούνται και συγγράφονται βάσει προδιαγραφών που έχουν εξαρχής ανακοινωθεί στις/στους φοιτήτριες/ητές (στο compus).

   

  1. 5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Ασδραχάς, Σ. (επιμ.)( 1979) Η Οικονομική Δομή των Βαλκανικών Χωρών στα Χρόνια της Οθωμανικής Κυριαρχίας ΙΕ΄-ΙΗ΄Αιώνας, Αθήνα: Μέλισσα.
  • Γαβρά, Ε. (2013) Από τη Διερεύνηση του Ιστορικού Χώρου στο Σχεδιασμό για την Ανάδειξη του Τόπου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
  • Γαβρά, Ε. (2008) «Πλαίσιο και πολιτικές προστασίας και διαχείρισης του οικιστικού και πολιτισμικού αποθέματος στην π.ΓΔΜ σήμερα. Η ευρωπαϊκή προοπτική» στο Ι. Κολιόπουλος, Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Β. Γούναρης (επιμ.) Η Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως Ζητούμενο, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008 (σσ.149-244) [στην ελληνική – με κριτές]. ISBN: 960-458-175-9.
  • Γαβρά, Ε.Γ. (2004) Πολιτισμικό Απόθεμα και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια. Διαχείριση στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
  • Γετίμης Π., και Γ. Καυκαλάς (επιμ.) (2003) Χώρος και Περιβάλλον: Παγκοσμιοποίηση – Διακυβέρνηση - Βιωσιμότητα, Ινστιτούτο Αστικού Περιβαλλοντικού και Ανθρώπινου Δυναμικού - Πάντειο Πανεπιστήμιο.
  • Γοσποδίνη, Α., και Η. Μπεριάτος (2006) Τα Νέα Αστικά Τοπία και η Ελληνική Πόλη, Αθήνα: Κριτική.
  • Hall T. (επιμ.) (2005) Αστική Γεωγραφία, Αθήνα: Κριτική.
  • Δημητριάδης, Ε. Π. (1995) Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας: Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί. Μυκηναϊκοί Χρόνοι ως τις Αρχές του 20ού αι., Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
  • Δημητριάδης, Ε. Π., Α.-Φ. Λαγόπουλος, και Γ. Τσότσος (επιμ.) (1998) Ιστορική Γεωγραφία: Δρόμοι και Κόμβοι της Βαλκανικής, Από την Αρχαιότητα στην Ενιαία Ευρώπη, Θεσσαλονίκη: Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ – Οργανισμός Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα 1997 - University Studio Press.
  • Δρακούλης, Δ., και Γ. Τσότσος (επιμ.) (2012) Ιστορική Γεωγραφία της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου, Θεσσαλονίκη: Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου -  Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, εκδ. Αντ. Σταμούλη.
  • Δρακούλης, Δ., και Γ. Τσότσος (επιμ.) (2014) Ιστορική, Κοινωνική και Πολεοδομική Ανάλυση του Χώρου. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Ευάγγελο Π. Δημητριάδη, Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης.
  • Καυκαλάς, Γ., Λ. Λαμπριανίδης, και Ν. Παπαμίχος (επιμ.) (2004) Η Θεσσαλονίκη στο Μεταίχμιο: Η Πόλη ως Διαδικασία Αλλαγών, Αθήνα: Κριτική.
  • Κωστόπουλος, Δ. (1993) Βαλκάνια: Η Οικογεωγραφία της Οργής, Αθήνα: Στοχαστής.
  • Λεοντίδου, Λ. (2005) Αγεωγράφητος Χώρα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  • Μαλούτας, Θ. (επιμ.) (2009) Κοινωνική Γεωγραφία των Πόλεων, Αθήνα: Σαββάλας.
  • Παπαδοπούλου, Π. (1995) Πόλη και Πολεοδομία στην Πρώην Σοβιετική Ένωση 1917-1985, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
  • Παπαδοπούλου, Π. (2005) Ποια Ευρώπη;, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
  • Ρέντζος, Γ. (2006) Ανθρωπογεωγραφίες της Πόλης, Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
  • Σιούσιουρας, Π. (2014) Παγκόσμια Γεωγραφία, Αθήνα: Σιδέρης.
  • Σκούφογλου, Μ. (2013) Κρίση, Χαρτογραφήσεις του Καπιταλισμού και Επιστροφή του Χρόνου, Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Τερκενλή, Θ. (1996) Το Πολιτισμικό Τοπίο: Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα: Παπαζήσης.
  • Τερκενλή, Θ., Θ. Ιωσηφίδης, και Ι. Χωριανόπουλος (επιμ.) (2007) Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος, Αθήνα: Κριτική.
  • Τοντόροφ, Ν. (2003) Η Βαλκανική Πόλη, Β΄ έκδοση, Αθήνα: Θεμέλιο.
  • Τσότσος, Γ. (2011) Ιστορική Γεωγραφία Δυτικής Μακεδονίας: Το Οικιστικό Δίκτυο 14ος-17ος Αιώνας, Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης.
  • Χάϊντενράϊχ, Ε., Σ. Χτουρής, και Ι. Ντέτλεφ. (2007) Αθήνα. Η Κοινωνική Δημιουργία Μιας Μεσογειακής Μητρόπολης, μτφρ. Γιώργος Σαγκριώτης, Αθήνα: Κριτική.
  • Dimitriadis, E. P. and Tsotsos, G., «Transport Geography and Local Development in 19th Century Thrace», BalkanStudies 40/2 (1999), σσ. 281-307.
  • Gavra, E. (2013) "Management of the architectural heritage of the historic centre of Korça. Institutional framework and policies" (with: Stella Kasidou, Yannis Konstantinou), Balkan Studies, vol. 48, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, σσ. 81-108.
  • Gavra, E.G. (2012) "Ekistics monumental heritage in today’s turkey: Current status and management prospects», MENON: Journal of Educational Research, Issue 1, July 2012, University of Western Macedonia, Florina, Greece. (pp. 32-44). [στην αγγλική]. ISSN: 1792-8494. Διαθέσιμο και στο: ttp://www.kosmit.uowm.gr/site/sites/default/files/eleni_g._gavra_ekistics_monumental_heritage_in_todays_turkey_current_status_and_management_prospects.pdf.
  • Gavra, E. (2009) "The Greek presence in the Black Sea: ‘Traces’ of architectural identity in ‘related locales’", Crkvene Studije 6 (2009), "Centar za Crkvene Studije”, Nis, Serbia, σσ. 421-444.
  • Gavra, E.G. "Urban policies and architectural heritage: Concrete examples, real scenarios and cities networks in the area of SE Europe», Studia Universitatis Babes - Bolyai, Studia Europaea, L, 2-3, 2005, Babes Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, pp.379-394 [στην αγγλική – με κριτές]. ISSN: 1224-8746. Διαθέσιμο και στο: http://www.euro.ubbcluj.ro/studia/issues/steur2005_2_3.pdf.
  • Getimis P., and G. Kafkalas (eds.) (2007) Overcoming Fragmentation in South-east Europe. Spatial Development Trends and Integration Potential, U.K. Ashgate Publishing Direct Sales.
  • Goodal, B. (1987) The Penguin Dictionary of Human Geography, Suffolk: Richard Clay Ltd.
  • Gottlieb, Richard (2012) Nations of the World: A Political, Economic & Business Handbook, Amenia, NY: Grey House Publishing.
  • Hall, T. (επιμ.) (2005) Αστική Γεωγραφία, μτφρ. Ν.Γ. Καραχαλής, Αθήνα: Κριτική.
  • Neacsu, N. (1999) TourismandSustainableDevelopment (στη ρουμανική), Βουκουρέστι: Expert editions.
  • Niculescu, N.G. (2000) Post Socialist Romania Confronted with Underdevelopment, Bucharest: Economica editions.
  • Stevenson, Deborah (2007) Πόλεις και Αστικοί Πολιτισμοί, μτφρ. Γ. Γιαννιτσιώτης, Αθήνα: Κριτική.

   

  -        Επιπρόσθετη βιβλιογραφία (προτεινόμενη για τις υποχρεωτικές ασκήσεις εμβάθυνσης των φοιτητριών/ητών):

  • Γετίμης Π., και Γ. Καυκαλάς (επιμ.) (2003) Χώρος και Περιβάλλον: Παγκοσμιοποίηση – Διακυβέρνηση - Βιωσιμότητα, Ινστιτούτο Αστικού Περιβαλλοντικού και Ανθρώπινου Δυναμικού - Πάντειο Πανεπιστήμιο.
  • Γαβρά, Ε. (2003) Πολιτισμικό Απόθεμα και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια. Διαχείριση στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
  • Βουδούρη, Δ. (1992) Η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Προοπτική της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, Αθήνα: ΕΚΕΜ, Παπαζήση. Π(2) KJE6405.B68 1992
  • Γαβρά, Ε. (2013) Από τη Διερεύνηση του Ιστορικού Χώρου στο Σχεδιασμό για την Ανάδειξη του Τόπου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
  • Γοσποδίνη, Α., και Η. Μπεριάτος (2006) Τα Νέα Αστικά Τοπία και η Ελληνική Πόλη, Αθήνα: Κριτική.
  • Καυκαλάς, Γ. (επιμ.) (2004) Ζητήματα Χωρικής Ανάπτυξης. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές, Αθήνα: Κριτική.
  • Κόνσολα, Ντ. (1995) Η Διεθνής Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αθήνα: Παπαζήση.
  • Παπαδοπούλου, Παρύσατις (2012) Βαλκάνια: Η Ομηρία της Φτώχειας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
  • Πετράκος, Γ. (2000) Η Ανάπτυξη των Βαλκανίων, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
  • Πετράκος, Γ., και Γ. Ψυχάρης (2004) Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα: Κριτική.
  • Ρέντζος, Ιωάννης (2006) Ανθρωπογεωγραφίες της Πόλης: Διεπιστημονική, Διαθεματική και Διαπολιτισμική Προσέγγιση του Αστικού Φαινομένου, Αθήνα: Τυπωθήτω.
  • Στάγκος, Π., και Ε. Σαχπεκίδου (2000) Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.
  • Τσάλτας, Γ., και Κ. Κατσιμπάρδης (2003) Αειφορία και Περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή και Εθνική Προοπτική, Αθήνα: Σιδέρης.
  • Getimis P., and G. Kafkalas (eds.) (2007) OvercomingFragmentationinSouth-eastEurope. SpatialDevelopmentTrendsandIntegrationPotential, U.K. Ashgate Publishing Direct Sales.
  • Meskell, L. (2006) Η Aρχαιολογία στο Στόχαστρο, Αθήνα: Κριτική.

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (40 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Ελένη Γ. Γαβρά, «Ορεινοί οικισμοί της ηπειρωτικής ενδοχώρας στον ιστορικό Πόντο κατά τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ού. Χωρικές εξαρτήσεις και επιρροές» στο: Κυριακίδης Θ., Χατζηκυριακίδης Κ. (επιμ.) Ο Πόντος στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία (1774-1908): Κοινωνία και Οικονομία. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών Ερευνών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 18-20 Νοεμβρίου 2016. Έδρα ποντιακών Σπουδών Α.Π.Θ., University Studio Press Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2018. (σσ.131-153) [ελληνική έκδοση]. ISBN 978-960-12-2422-0.
   • Ελένη Γ. Γαβρά, Κλεονίκη Γκιουφή, Αναστασία Μπουρλίδου, «Πολιτισμικό και οικιστικό απόθεμα της Μικράς Ασίας ̇ περιπτώσεις και διαπιστώσεις» στο: Τσότσος Γ. (επιμ.), Πατρίδες της Ρωμηωσύνης. Θράκη, Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρος, Μικρά Ασία, Πόντος, Καππαδοκία, Κύπρος. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Αθανάσιο Ε. Καραθανάση, Εκδοτικός Οίκος Κ&Μ Αντ.Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2018. (σσ.345-358) [ελληνική έκδοση]. ISBN 978-618-5306-17-5.
   • Ελένη Γ. Γαβρά, «Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική ταυτότητα των αγροτικών οικισμών στις ορεινές περιοχές των περιφερειών Αργυρούπολης και Τραπεζούντας στον ιστορικό Πόντο (19ος-20ός αιώνας)» στο: Τσότσος Γ. (επιμ.), Πατρίδες της Ρωμηωσύνης. Θράκη, Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρος, Μικρά Ασία, Πόντος, Καππαδοκία, Κύπρος. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Αθανάσιο Ε. Καραθανάση, Εκδοτικός Οίκος Κ&Μ Αντ.Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2018. (σσ.361-376) [ελληνική έκδοση]. ISBN 978-618-5306-17-5

   2017

   • Ελένη Γ. Γαβρά, Γεωργία Γεμενετζή, Δήμητρα Βιτούλα, Πάνος Ζαχαρός, «Χαλάστρα: χωρική οργάνωση, οικιστικό απόθεμα. Η εξέλιξή τους στα νεότερα χρόνια» στο: Ελένη Γ. Γαβρά (επιμ.), Χαλάστρα και η ευρύτερη περιοχή. Ιστορικό, πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2017. (σσ.91-144) [ελληνική έκδοση]. ISBN 978-618- 5196-26-4.
   • Ελένη Γ. Γαβρά (επιμ.), Χαλάστρα και η ευρύτερη περιοχή. Ιστορικό, πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2017. [ελληνική έκδοση]. ISBN 978-618- 5196-26-4.

   2016

   • Ελένη Γ. Γαβρά, Δήμητρα Βιτούλα, «”Ξεσκεπάζοντας” το οθωμανικό “πρόσωπο” της πόλης των Σερρών μέσα από τα μνημεία» στο: Σαμσάρης Π., Πάσχος Γ. (επιμ.), Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Οι Σέρρες και η περιοχή τους. 100 χρόνια από την απελευθέρωση (1913-2013)», Δήμος Σερρών, Σέρρες 2016. (σσ. 611-632 ) [ελληνική έκδοση]. ISBN 978-618-82904-0-2, ISSN 2529-1300.
   • Ελένη Γ. Γαβρά, «Πολιτισμικό και οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων της Μ.Ασίας» στο: Καραχρήστος Ι., Ποτηρόπουλος Π. (επιμ.), Σμύρνη: Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου, Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας – 32, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Υμηττός, 20-23 Σεπτεμβρίου 2012), Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2016. (σσ.219-229) [ελληνική έκδοση]. ISBN 978-960-404-303-3.

   2015

   • Ελένη Γ. Γαβρά, Κλεονίκη Γκιουφή, Αναστασία Μπουρλίδου, «Τόποι πολιτισμικής και οικιστικής μνήμης ̇ εγγραφές και επανεγγραφές στο χώρο. Η περίπτωση των ελληνικών κοινοτήτων Μαρμαρά & Αφθόνης στη Μικρά Ασία» στο: Ελένη Γ. Γαβρά, Κλεονίκη Π. Γκιουφή, Γεώργιος Π.Τσότσος (επιμ.), Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια. 17ος - 20ός αιώνας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών – Διεθνές Συμπόσιο, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2015. (σσ.249-270) [ελληνική έκδοση]. ISBN 978-618-5196-07-3.
   • Ελένη Γ. Γαβρά, Κλεονίκη Π. Γκιουφή, Γεώργιος Π.Τσότσος (επιμ.), Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια. 17ος - 20ός αιώνας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών – Διεθνές Συμπόσιο, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2015. [ελληνική έκδοση]. (βιβλιοκρισία: Καρανάσιος Χαρίτων, Μακεδονικά 42 (2017). ISBN 978-618-5196-07-3
   • Ελένη Γ. Γαβρά, Χρήστος Μπαρδάκας, «Σχεδιασμός και πολιτικές ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας: το δομημένο περιβάλλον μέσα από τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου (1912-1916)» στο: Αρβανίτης Α., Λαφαζάνη Π., Μπάσμπας Σ., Παπαδοπούλου Μ., Παρασχάκης Ι., Ρωσικόπουλος Δ. (επιμ.), Χαρτογραφίες Νού, Ψυχής και Γνώσης. Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Μύρωνα Μυρίδη, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2015. (σσ. 716-731) [ελληνική έκδοση]. ISBN 978-960-89320-7-4.
   • Ελένη Γ. Γαβρά, Στέλλα Κασίδου, «Διδακτήρια Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλωρίνης (1918 - 1923): η περίπτωση της περιοχής των Πρεσπών» στο: Αρβανίτης Α., Λαφαζάνη Π., Μπάσμπας Σ., Παπαδοπούλου Μ., Παρασχάκης Ι., Ρωσικόπουλος Δ. (επιμ.), Χαρτογραφίες Νού, Ψυχής και Γνώσης. Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Μύρωνα Μυρίδη, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2015. (σσ. 681-697) [ελληνική έκδοση]. ISBN 978-960-89320-7-4.

   2014

   • Ελένη Γ. Γαβρά, «Οικιστικό απόθεμα των Ελληνικών Κοινοτήτων της Μικράς Ασίας. Οι οικισμοί Μουδανιών και Τρίγλειας» στο: Δημήτρης Π.Δρακούλης – Γεώργιος Π.Τσότσος (επιμ.), Ιστορική, κοινωνική και πολεοδομική ανάλυση του χώρου. Αφιέρωμα στον καθηγητή Ευάγγελο Π. Δημητριάδη, Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2014. (σσ.345-366) [ελληνική έκδοση]. ISBN 978-960-9533-85-0.

   2013

   • Ελένη Γ. Γαβρά, Από τη διερεύνηση του ιστορικού χώρου στο σχεδιασμό για την ανάδειξη του τόπου, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2013. (312 σελίδες) [ελληνική έκδοση]. ISBN: 978-960-467-443-5.

   2012

   • Ελένη Γ. Γαβρά, «Χωρική οργάνωση και Αρχιτεκτονική στον Ιστορικό Πόντο» στο: Ελένη Γ. Γαβρά (επιμ.), Πόντος (Τόμος 3) Κοινωνική και πνευματική ζωή, National Geographic-Οι πατρίδες του Ελληνισμού, Εκδόσεις Τέσσερα Πι Α.Ε., Αθήνα 2012. (σσ.74-91) [ελληνική έκδοση]. ISBN: 978-960-488-653-1.
   • Ελένη Γ. Γαβρά (επιμ.), Πόντος (Τόμος 3) Κοινωνική και πνευματική ζωή, National Geographic-Οι πατρίδες του Ελληνισμού, Εκδόσεις Τέσσερα Πι Α.Ε., Αθήνα 2012. (σ.120) [ελληνική έκδοση]. ISBN: 978-960-488-653-1.
   • Ελένη Γ. Γαβρά, Δήμητρα Βιτούλα, Κωνσταντίνα-Βασιλική Ιακώβου, «Βερολίνο μετά την Πτώση του Τείχους: η διαμόρφωση του νέου αστικού τοπίου στην Ευρώπη» στο: Κ.Κεντρωτής (επιμ.) Μετά το «Τέλος» της Ιστορίας, Εκδόσεις Α.Σιδέρης – Ι.Σιδέρης & σία Ο.Ε., Αθήνα 2012. (σσ. 387-410) [στην ελληνική – με κριτές]. ISBN: 978-960-08-0563-5.
   • Ελένη Γ. Γαβρά, «Από τη διερεύνηση της παράδοσης στην ανάδειξη του χαρακτήρα του τόπου. Πρότυπο Κέντρο Αγροτικής Φιλοξενίας και Ανοικτής Εκπαίδευσης “Το Κοινό των Ποντίων”» στο: Θ.Κυριακίδης, Κ.Χατζηκυριακίδης (επιμ.) Προσεγγίσεις στην ιστορία του Εύξεινου Πόντου, Εκδόσεις Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2012. (σσ. 329-346) [στην ελληνική –με κριτές]. ISBN: 978-960-9533-03-4.
   • Eleni G. Gavra, Iakovos D. Michailidis, Anastasia Bourlidou, Kleri Gkioufi, Vasilis Dimitriadis, Panos Zaxaros, «Cultural and ekistics heritage of the greek communities in Asia Minor» in: ARCHTHEO' 12/ Conference Proceedings 31 Oct - 3 Nov 2012, Mimar Sinan Fine Arts University, Home from a theoritical perspective -I-, DAKAM Publishing, Istanbul 2012. vol. I (pp. 87-97) [στην αγγλική - με κριτές]. ISBN: 978-605-4513-04-5.

   2011

   • Ελένη Γ. Γαβρά, «Μνημειακό απόθεμα του Μείζονος Ελληνισμού στη Ρουμανία. Η παρουσία Μακεδόνων εμπόρων και επιχειρηματιών μέσα από διερεύνηση - καταγραφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς» στο: Ι.Κολιόπουλος, Ι.Μιχαηλίδης (επιμ.) Οι Μακεδόνες στη Διασπορά – 17ος, 18ος και 19ος αιώνας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2011 (σσ. 379-418) [στην ελληνική]. ISBN: 978-960-99971-3-3. Διαθέσιμο και στο:

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • Ελένη Γ. Γαβρά, «Η ελληνική παρουσία στον Εύξεινο Πόντο: "ίχνη" αρχιτεκτονικής ταυτότητας σε ‘συγγενείς τόπους’» στο: Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαϊδας "Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ", Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 1ο Συμπόσιο «Μικρά Ασία»: Ιστορία – Πολιτισμός – Μνημεία, Πτολεμαϊδα 8-9/11/2008. Τόμος Πρακτικών. Πτολεμαϊδα 2010. (σσ. 148-156) [στην ελληνική].

   2009

   • Eleni Gavra, «Chans et caravansérails dans le nord de la Grèce: de Thessalonique jusqu' à la ville de Sérres et autour d’elle de 1774 à 1913», dans: Jean-Arnaud Derens, Laurent Geslin, Marylise Ortiz (coord.) Bazars ottomans des Balkans, Non lieu – AAPM, Paris 2009 (pp.135-141) [στη γαλλική]. ISBN: 978-2-35270-060-9.
   • Ελένη Γαβρά, «Προσφυγικές οικήσεις, μετασχηματισμοί του χώρου στην Ελλάδα» στο: Ι.Κολιόπουλος, Ι.Μιχαηλίδης (επιμ.) Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2009. (σσ. 207-227) [στην ελληνική –με κριτές]. ISBN: 978-960-464-115-4. Διαθέσιμο και στο:

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Ελένη Γαβρά, «Πλαίσιο και πολιτικές προστασίας και διαχείρισης του οικιστικού και πολιτισμικού αποθέματος στην π.ΓΔΜ σήμερα. Η ευρωπαϊκή προοπτική» στο: Ι.Κολιόπουλος, Κ.Χατζηκωνσταντίνου, Β.Γούναρης (επιμ.), Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως ζητούμενο, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008. (σσ.149-244) [στην ελληνική – με κριτές]. ISBN: 960-458-175-9.
   • Ελένη Γαβρά (γενική εποπτεία-επιμέλεια), Διαδρομές και Κόμβοι Εμπορίου και πολιτισμού στα Βαλκάνια. Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία / Trasee şi centre comerciale şi culturale în Balcani. Centre Comerciale ale Grecilor în România. ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε., Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού - ΥΠΠΟ, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008. (Οπτικός δίσκος - cd rom) [ελληνο-ρουμανική έκδοση με αγγλική περίληψη].

   2007

   • Ελένη Γ. Γαβρά, «Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Καταγραφή του οικιστικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού» στο: Δ.Δρακούλης – Γ.Τσότσος (επιμ.) Ιστορική Γεωγραφία της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου, Εκδοτικός Οίκος Αντωνίου Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2012. (σσ. 295-313) [στην ελληνική – με κριτές]. ISBN 978-960-9533-27-0.
   • Ελένη Γαβρά, «Εμπορικοί σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού» στο: Ελένη Γαβρά (επιμ.), Διαδρομές και Κόμβοι Εμπορίου και πολιτισμού στα Βαλκάνια. Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007. (σσ.21-30) [ελληνική έκδοση με αγγλική περίληψη]. ISBN: 960-12-1656-1.
   • Ελένη Γαβρά (επιμ.), Διαδρομές και Κόμβοι Εμπορίου και πολιτισμού στα Βαλκάνια. Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007. (σ.763) [ελληνική έκδοση με αγγλική περίληψη]. ISBN: 960-12-1656-1.
   • Ελένη Γαβρά, «Νομός Φλώρινας. Χωρική Οργάνωση και Οικιστική, Πολιτισμός και Περιβάλλον» στο: Ι.Κολιόπουλος, Ι.Μιχαηλίδης (επιμ.) Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων. Αξονική τομογραφία του νομού, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2007. (σσ.47-175) [στην ελληνική]. ISBN: 960-7265-81-5.
   • Ελένη Γαβρά, «Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική» στο: Χαμένες Πατρίδες: Ο Πόντος των Ελλήνων, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη – Εφημερίδα «Τα Νέα», (συλλογική έκδοση, στην ελληνική, με τους Αρχιμανδρίτη Παύλο Αποστολίδη, Παύλο Γαϊτανίδη, Γιώργο Γιαννακόπουλο, Βερονίκη Δαλακούρα-Καμάρα, Ευστάθιο Καρούμπη, Διαμαντή Λαζαρίδη, ʼρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριακού, Δημήτρη Τομπαϊδη, Κυριάκο Χατζηκυριακίδη, Σωφρόνη Χατζησαββίδη), επιστημονική επιμέλεια: Γ.Γιαννακόπουλος, Αθήνα 2007. (σσ.115-138) [στην ελλη
   • Eleni G. Gavra, «The Zincirli Mosque in Serres», in: The Ottoman Empire, The Balkans, The Greek Lands: toward a social and economic history. Studies in honor of John C. Alexander, edited by: Elias Kolovos, Phokion Kotzageorgis, Sophia Laiou and Marinos Sariyannis. The Isis Press, Istanbul 2007. (pp.135-155) [στην αγγλική - με κριτές]. ISBN: 978-975428-346-4.

   2006

   • Ελένη Γαβρά, «Περιοχή κατασκηνώσεων Κλαδορράχης Φλώρινας. Διερεύνηση και ανάδειξη του χαρακτήρα του τόπου» στο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΤΝ, Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας, Βιβλιολογείον, Φλώρινα 2006. (σσ.65-84) [στην ελληνική – με κριτές]. ISBN: 978-960-89650-1-0.

   2004

   • Ελένη Γαβρά, Πολιτισμικό απόθεμα και αρχιτεκτονική κληρονομιά στα Βαλκάνια - Διαχείριση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Εκδοτικός Οίκος αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2004 (σ.152) [στην ελληνική]. ISBN: 960-343-740-9.

   2003

   • Ελένη Γαβρά, Ζωή Καραμάνου, «Ανάδειξη και ανάπλαση της εισόδου της Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Φοίνικα», στο: Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τιμητική έκδοση για τον 'Ανθιμο Μπαντέλα, Θεσσαλονίκη 2003. (σσ.237-276) [στην ελληνική – με κριτές]. ISBN: 960-343-727-1.
   • Ελένη Γαβρά, «Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στον ιστορικό Πόντο» στο: Ο Πόντος των Ελλήνων, Εκδόσεις Έφεσος, (συλλογική έκδοση – λεύκωμα, στην ελληνική και αγγλική, με τους Αρχιμανδρίτη Παύλο Αποστολίδη, Παύλο Γαϊτανίδη, Γιώργο Γιαννακόπουλο, Βερονίκη Δαλακούρα-Καμάρα, Ευστάθιο Καρούμπη, Διαμαντή Λαζαρίδη, ʼρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριακού, Δημήτρη Τομπαϊδη, Κυριάκο Χατζηκυριακίδη, Σωφρόνη Χατζησαββίδη), επιστημονική επιμέλεια: Γ.Γιαννακόπουλος, Αθήνα 2003. (σσ.163-198) [στην ελληνική]. ISBN: 960-

   2001

   • Ελένη Γαβρά, «Το πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και η εξειδίκευσή του στην περίπτωση του οικισμού της Όσσας» στο: Α.Π.Θ. - Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σύλλογος Οσσαίων «Η Αγία Κυράννα», Βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη του ορεινού οικισμού της Όσσας. Εκπαιδευτική άσκηση φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 1999-2000 (διδακτική ομάδα: Ε.Π.Δημητριάδης, Π.Σταθακόπουλος, Ε.Γ.Γαβρά), Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001. (σ.109) [στην ελληνική]. ISBN:
   • Ελένη Γαβρά, «Πρέσπες: η αρχιτεκτονική κληρονομιά» στο: Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΝ.ΚΟ. ΑΕ, BDM BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING CONSULTANTS AE, ΩMEGA TECHNOLOGY Πληροφορική/Λογισμικό, Πρέσπες: Φυσική, Πολιτιστική, Αρχιτεκτονική Κληρονομιά, (συλλογική έκδοση με τους Ευδοκία Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Στέλλα Νικολακάκη, Τάσο Σιδηρόπουλο, Τηλέμαχο Σκοτιδάκη, Pirro Thomo, Γιώργο Τσαουσάκη), 2001. (Οπτικός δίσκος - cd rom: 110 σελίδες κειμένων συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας, 380 φωτογραφίες

   1998

   • Ελένη Γαβρά, «Αρχιτεκτονική και οικιστική οργάνωση στον ιστορικό Πόντο» στο: AL.FA. Culture + Multimedia, Πόντος: Καταγραφή του Ποντιακού χώρου και πολιτισμού με χρήση της τεχνολογίας πολυμέσων, (συλλογική έκδοση με τους Βλάση Αγτζίδη, Μαρία Αθανασιάδου, Αικατερίνη Μάρα, Philippe Steimle, Κώστα Φωτιάδη, Μιχάλη Χαραλαμπίδη), Αθήνα 1998. (Οπτικός δίσκος- cd rom: 52 λεπτά video, 500 φωτογραφίες, 400 σελίδες κειμένων συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας, ελληνική έκδοση).
   • Ελένη Γαβρά, Αγροτικός χώρος και κατοικία στον Πόντο από το 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου: ορεινοί οικισμοί στις περιοχές Αργυρούπολης και Τραπεζούντας, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 1998 (α’ έκδοση), 2003 (έκδοση τροποποιημένη). (517 σελίδες συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας, ελληνική έκδοση με αγγλική περίληψη) [κριτική στο «ΤΟΠΟΣ» - Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, 16/2001]. ISBN: 960-343-436-1.

   1995

   • Ελένη Γαβρά, «Η ίδρυση ενός ναού – συμβολικός καθορισμός του τόπου “εγκατάστασης”» στο: Κέντρο Ποντιακών Μελετών ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ., Από τον ʼγιο Ευγένιο στη Ρωμανία, (συλλογική έκδοση με τους Νίκο Μαστορόπουλο, Κώστα Φωτιάδη, Μιχάλη Χαραλαμπίδη), Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 1995. (σσ.55-71) [στην ελληνική]. ISBN: 960-343-286-5.

   • Ελένη Γαβρά, «Η αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου στον ιστορικό Πόντο» [ως: Πόντος (Οθωμανική Περίοδος), Αγροτική Οικιστική Αρχιτεκτονική] στο: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Μεγάλη Διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια της Μικράς Ασίας, (ηλεκτρονική μορφή) [URL: http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5903].
   • Επιστημονικά Περιοδικά (29 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Georgios Tsotsos - Eleni G. Gavra, «An approach to the route network of Asia Minor in early 20th century», «Balkan Studies» 52(2017), Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 2017, (pp.99-116) [στην αγγλική]. ISSN (print): 0005-4313, (on line): 2241-1674.
    • Eleni G. Gavra, «The refugee establishment in Greece of modern times. Institutional and urban tools for the spatial management», «Theoretical and Empirical Researches in Urban Management Journal (TERUM)», Volume 12, Issue 3, August 2017, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania (pp.1-11) [στην αγγλική]. ISSN 2065-3913, E-ISSN2065-3921. Διαθέσιμο και στο: http://um.ase.ro/
    • Eleni G. Gavra and Kleoniki Gkioufi, «Economic, Social and Environmental Aspects for the Promotion of Cultural Heritage in the Balkans», «European Journal of Economic and Business Studies», 7(1)2017, European Center for Science Education and Research, EUSER, Bucharest, Romania (pp.204-212) [στην αγγλική]. ISSN 2411-9571 (print), 2411-4073 (online).

    2016

    • 25. Eleni G. Gavra and Vasileios D. Spanos, «Promotion and displaying ofcultural heritage: Place or name?», «e-Journal of Science &Technology (e-JST)» 11(5)2016, TEI of Athens, Greece (pp.61-72) [στην αγγλική]. ISSN 1790-5613. Διαθέσιμο και στο: http://e-jst.teiath.gr/sarantaokto_teuxos.htm

    2013

    • Eleni Gavra, Stella Kasidou, Yiannis Konstantinou, «Management of the Architectural Heritage of the Historic Centre of Korça. Institutional Framework and Policies», «Balkan Studies» 48(2013), Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, Greece (pp.81-108) [στην αγγλική]. ISSN 0005-4313.
    • Ελένη Γ. Γαβρά, (βιβλιοκρισία) «Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης και το Νεκροταφείο Ευαγγελίστρια της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης» του Θεόδωρου Δαρδαβέση, Θεσσαλονίκη, ΦΑΑΘ, 2010, σελ. 128. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ», τόμος 39ος, σσ. 308-315, Θεσσαλονίκη 2013. [στην ελληνική]. ISSN: 0076-289Χ. Διαθέσιμο στο: http://media.ems.gr/ekdoseis/makedonika/makedonika_ 39/ekd_pemk_39_bookreviews.pdf
    • Ioannis Sarigiannidis, Eleni G. Gavra, «The Post-Byzantine Ecclesiastical Architecture-Art in Albania's south-Gjirokastra and the role of the Orthodox Church in the rescue», «Crkvene Studije»(2013) "Centar za Crkvene Studije”, Nis, Serbia (υπό δημοσίευση) [στην αγγλική].
    • Ελένη Γ. Γαβρά, Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Βασίλης Σ. Δημητριάδης, Αναστασία Μπουρλίδου, Κλαίρη Γκιουφή, «Ανασύροντας την οικιστική μνήμη των μικρασιατικών παραλίων: η χερσόνησος της Ερυθραίας». «Μικρασιατική Σπίθα», τόμος 18ος, Σέρρες 2013 (υπό δημοσίευση) [στην ελληνική].
    • Ελένη Γ. Γαβρά, «Οθωμανικά μνημεία στην πόλη των Σερρών. Η περίπτωση του τεμένους της Αλύσεως (Zincirli Camii)». «Σερραϊκά Σύμμεικτα», τόμος 2ος, Σέρρες 2013 (υπό δημοσίευση) [στην ελληνική].
    • Eleni G. Gavra, Eleni Matraki, «The Greek Presence in Transylvania through the Historical Monuments». «MENON: Journal Of Educational Research», Issue 2, 2013. University of Western Macedonia, Florina, Greece (υπό δημοσίευση) [στην αγγλική].
    • Eleni G. Gavra, Dimitra Ch. Peristeropoulou, «Ekistic Heritage And Enhancement; The Case Of Sulina». «MAJESS online (MULTILINGUAL ACADEMIC JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES)», Issue 1, April 2013 (pp. 78-83). [στην αγγλική]. ISSN: 2308-0876. Διαθέσιμο στο:

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Eleni G. Gavra, «Ekistics monumental heritage in today’s Turkey: current status and management prospects». «MENON: Journal Of Educational Research», Issue 1, July 2012. University of Western Macedonia, Florina, Greece. (pp. 32-44). [στην αγγλική]. ISSN: 1792-8494. Διαθέσιμο και στο:

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tatiana Andreadou, Georgios Karadedos, Eleni Gavra, Georgios Vlachodimos, Iakovou Konstantina - Vasiliki, «Architectural Heritage in the service of the Contemporary Needs of the City. The case of the School of Architecture in Kastoria». «Arhitectura. Revista Uniunii Arhitectilor din Romania», Nr. 2/2012. Bucuresti, Romania. (pp. 38-45). [στην αγγλική και ρουμανική]. ISSN: 1220-3254. Διαθέσιμο και στο:

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Eleni G. Gavra, Anastasia Bourlidou, Kleri Gkioufi, «Allegory as cultural recovery of lost history». «Arhitectura. Revista Uniunii Arhitectilor din Romania», Nr. 1/2012. Bucuresti, Romania. (pp.32-39). [στην αγγλική και ρουμανική]. ISSN: 1220-3254. Διαθέσιμο και στο:

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Tatiana Andreadou, Eleni G. Gavra, Louisa Douka-Papadimitriou, Konstantina-Vasiliki Iakovou, «Folklore Museum of Kilkis: an ecomuseum example». «Arhitectura. Revista Uniunii Arhitectilor din Romania», Nr. 6/2011. Bucuresti, Romania. (pp.76-83). [στην αγγλική και ρουμανική]. ISSN: 1220-3254. Διαθέσιμο και στο:

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Eleni G. Gavra, Konstantina-Vasiliki Iakovou, «Transparency: the chameleon of architecture». «Arhitectura. Revista Uniunii Arhitectilor din Romania», Nr. 4/2011. Bucuresti, Romania. (pp.56-59). [στην αγγλική και ρουμανική]. ISSN: 1220-3254. Διαθέσιμο και στο:

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Eleni G. Gavra, Dimitra Vitoula, Konstantina-Vasiliki Iakovou, «Berlin's Wall: a rupturing element of its cityscape». «Arhitectura. Revista Uniunii Arhitectilor din Romania», Nr.3/2011. Bucuresti, Romania. (pp.78-84) [στην αγγλική και ρουμανική]. ISSN: 1220-3254. Διαθέσιμο και στο:

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Ελένη Γ. Γαβρά, (βιβλιοκρισία) «Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης και το Νεκροταφείο Ευαγγελίστρια της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης» του Θεόδωρου Δαρδαβέση, Θεσσαλονίκη, ΦΑΑΘ, 2010, σελ. 128. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ», τόμος 39ος, σσ. 308-315, Θεσσαλονίκη 2013. [στην ελληνική]. ISSN: 0076-289Χ. Διαθέσιμο στο: http://media.ems.gr/ekdoseis/makedonika/makedonika_ 39/ekd_pemk_39_bookreviews.pdf

    2009

    • Eleni Gavra, «The Greek presence in the Black Sea: ‘traces’ of architectural identity in ‘related locales’». «Crkvene Studije» 6 (2009) "Centar za Crkvene Studije”, Nis, Serbia. (pp.421-444) [στην αγγλική]. ISSN: 1820-2446.

    2008

    • Eleni G. Gavra, Georgia Gemenetzi, «Protection and management of architectural and cultural heritage in Fyrom today: an attempt at promoting european perspective». «Studia Universitatis Babes - Bolyai, Studia Europaea», LIII, 2, 2008. Babes Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. (pp.53-71) [στην αγγλική]. ISSN: 1224-8746. Διαθέσιμο και στο: http://www.euro.ubbcluj.ro/studia/issues/steur2008_2.pdf
    • Τατιάνα Ανδρεάδου, Ελένη Γαβρά, Δήμητρα Βιτούλα, Ανάδειξη του εσωτερικού χώρου παλαιού σχολείου Δήμου Κιλκίς σε χώρο έκθεσης –προβολής λαογραφικής συλλογής και υλοποίησης συναφών δράσεων, στο: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, Τόμος Κ’ (2005-2007), Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Το αίθριον, Θεσσαλονίκη 2008. (σσ.193-203) [στην ελληνική - με κριτές]. ISSN: 1108-4499.

    2005

    • Eleni G. Gavra, «Urban Policies and Architectural Heritage: concrete examples, real scenarios and cities networks in the area of SE Europe». «Studia Universitatis Babes - Bolyai, Studia Europaea», L, 2-3, 2005. Babes Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, pp.379-394 [στην αγγλική]. ISSN: 1224-8746. Διαθέσιμο και στο:http://www.euro.ubbcluj.ro/studia/issues/steur2005_2_3.pdf

    2003

    • Ελένη Γαβρά, Ζωή Καραμάνου, «Ανάδειξη και ανάπλαση της εισόδου της Θεσσαλονίκης στο Φοίνικα», Περιοδικό: «THE WORLD OF BUILDINGS», Αθήνα, Μάιος 2003, τ. 27, σσ. 50 –59 [στην ελληνική]. ISSN: 1108-9148.

    2000

    • Eleni Gavra, «Strategic priorities of spatial development: protection and enhancement of cultural heritage», «European Space and Territorial Integration Alternatives: spatial development strategies and policy integration for the South - East Europe» - ESTIA - proceedings: final project meeting, March 2000, pp. 63-68, 95-101 [στην αγγλική].

    1998

    • Ελένη Γαβρά, Ευαγγελία Καμπούρη, «Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης για την ʼνω Πόλη της Θεσσαλονίκης». «ΤΟΠΟΣ» - Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, 15/1998, σσ. 125-143 [στην ελληνική]. ISSN: 1105-3267.

    1997

    • Ελένη Γαβρά, «Αγροτικός χώρος και κατοικία στον Πόντο από το 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ού: ορεινοί οικισμοί στις περιοχές Αργυρούπολης και Τραπεζούντας», (Συνοπτική παρουσίαση διδακτορικής διατριβής που υποβλήθηκε στο Α.Π.Θ.). «ΤΟΠΟΣ» - Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών, 13/1997, σσ. 129-140 [στην ελληνική]. ISSN: 1105-3267.

    1994

    • Ελένη Γαβρά, «Το Πρότυπο Σχέδιο της Θεσσαλονίκης: Ένα πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης για την αναβάθμιση του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της πόλης». Περιοδικό: «THE WORLD OF BUILDINGS», τ. 6, Αθήνα, Δεκέμβριος 1994, σσ. 42-45. [στην ελληνική]
    • Ελένη Γαβρά, «Το Πρότυπο Σχέδιο Ανάπτυξης και Αναβίωσης του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση της μεθόδου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση». Περιοδικό «ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ», τ. 15, Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος-Μάρτιος 1994, σσ. 30-36. [στην ελληνική]

    1985

    • Ελένη Γαβρά, «Χάνια και καραβάν σεράγια από τη Θεσσαλονίκη έως την πόλη των Σερρών και γύρω απ΄αυτήν από το 1774 έως το 1913». Περιοδικό «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ» (Ε.Μ.Σ.), τ.25ος, Θεσσαλονίκη 1985-86, Θεσσαλονίκη 1985, σσ.143-179. [στην ελληνική]
    • Συνέδρια (44 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Εleni Gavra, «The Hellenic Diaspora in Romania: cultural and ekistics heritage», 1st International Conference on Hellenic Diaspora «Perspectives on the Hellenic Diaspora- Συγχρονικές και Διαχρονικές Όψεις της Ελληνικής Διασποράς». Διοργάνωση: Charles Darwin University (College of Indigenous Futures, Arts & Society – Hellenic Studies) – University of the Aegean, Greece - University of Macedonia, Greece. Darwin, Australia: 3/6/17, Ρόδος: 28/6/17, Θεσσαλονίκη: 14/7/17. Proceedings edited by: David C., Frazis G., Yiannakis J., Kanarakis G., Kourtis-Kazoulis V., Oikonomakou M., Papantonakis G., Charles Darwin University, Darwin NT 0909, Australia, 2019. (pp.178-186). ISBN 978-1-925800-09-8.

     2018

     • Ελένη Γ. Γαβρά, Γεώργιος Τσότσος, Κλεονίκη Γκιουφή, «Η πολιτιστική εικόνα ως εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης: το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης», 20ό Επιστημονικό Συνέδριο Ελλήνων Περιφερειολόγων «Η Περιφέρεια σε καμπή: μετα-ψηφιακές κοινότητες, νέος τοπικισμός και επανεθνικοποίηση – αναπτυξιακές προεκτάσεις», Συνδιοργάνωση: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφεριολόγων (4-5.6.2018). Πρακτικών επιμέλεια: Πυργιώτης Λ., Καλλιθέα 2018. (σσ. 268-274). ISBN: 978-618-81302-4-1
     • Ελένη Γ. Γαβρά, Γεώργιος Τσότσος, Κλεονίκη Γκιουφή, «Η πολιτιστική εικόνα ως εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης: το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης», στο: Πυργιώτης Λ. (επιμ.) 20ό Επιστημονικό Συνέδριο Ελλήνων Περιφερειολόγων «Η Περιφέρεια σε καμπή: μετα-ψηφιακές κοινότητες, νέος τοπικισμός και επανεθνικοποίηση – αναπτυξιακές προεκτάσεις», Συνδιοργάνωση: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφεριολόγων (4-5.6.2018). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα 2018. (σσ. 268-274). ISBN: 978-618-81302-4-1

     2017

     • Eleni G. Gavra and Kleoniki Gkioufi, «Branding areas in transition: Balkan cities», 3rd International Confernce “Changing Cities IΙΙ. Spatial, Design, Landscape and Socio-economic Dimensions”, The Laboratory of Urban Morphology & Design. Department of Planning & Regional Development, School of Engineering, University of Thessaly. Syros Island, Greece, 26-30/6/2017. Proceedings edited by: Prof. Aspa Gospodini, Thessaloniki, 2017, (pp.2080-2085) [ηλεκτρονική έκδοση στην αγγλική]. ISBN: 978-618-5271-12-1.
     • Eleni G.Gavra and Kleoniki Gkioufi, «Balkan cities towards European networking», 2017 EURA - “Cities locked in networks”, University of Warsaw, Warsaw, 21-24/6/17. (ηλεκτρονικά πρακτικά).

     2016

     • Kleoniki Gkioufi, Eleni G.Gavra, «Management of urban image as a tool for planning. The case of Thessaloniki», 3rd International Academic Conference “Places and Technology 2016” (Image, Identity and Quality of Place III. Concepts, Methods, Education), University of Belgrade – Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia, 14-15/4/2016, pp.17-23. [στην αγγλική]. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή. Διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα:http://www.placesandtechnologies.eu/wp-content/uploads/2016/04/Book-of-Proceedings-_-Digital-_-553-624.pdf

     2015

     • Kleoniki Gkioufi, Anastasia Bourlidou & Eleni G.Gavra, «Cultural image: the Greek communities of Çeşme and Alaçati in Asia Minor», 9th Conference on Planning, Law, and Property Rights 2015 - PLPR2015, International Academic Association on Planning, Law and Property Rights – Department of Planning and Regional Development, Uiniveristy of Thessaly, Volos, 25-27/2/2015 [στην αγγλική]. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή. Διαθέσιμα και στα: http://plpr2015.prd.uth.gr/portal/images/Documents/Gkioufi-Bourlidou-Gavra.pdf; http://plpr2015.prd.uth.gr/portal/images/uploads/Full_program6.pdf;http://plpr2015.prd.uth.gr/portal/images/uploads/PLPR_2015_Book_of_Abstracts.pdf
     • Ελένη Γ. Γαβρά, Κλεονίκη Γκιουφή, «Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι για την ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος στα Βαλκάνια», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 24-27/9/2015, [στην ελληνική]. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, ISBN 978-960-9439-37-4. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.

     2014

     • Ελένη Γ. Γαβρά, Κλεονίκη Γκιουφή, Αναστασία Μπουρλίδου, «Η διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης: η περίπτωση του κέντρου της Θεσσαλονίκης», 12o Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (RSAI, ERSA) «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: σύγχρονες προκλήσεις». Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 27-28 Ιουνίου 2014, σσ.1-18 [στην ελληνική]. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.

     2013

     • Κλαίρη Γκιουφή, Αναστασία Μπουρλίδου, Βασίλης Σ. Δημητριάδης, Ελένη Γ. Γαβρά, Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, «Ερυθραία. Οι πρώτες διαπιστώσεις από την επιτόπια έρευνα: η περίπτωση της Κρήνης, των Αλατσάτων, των Βουρλών και του Λιθρίου» Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο “Μνημειακό Απόθεμα στη Μικρά Ασία”, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. και Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ), Θεσσαλονίκη, Δ’ Αμφιθέατρο Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ, 7-8/6/2013 [στην ελληνική]. Πρακτικά υπό δημοσίε
     • Ελένη Γ. Γαβρά, Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, «”Πολιτισμικό και οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων της Μ. Ασίας”. Το πλαίσιο περιεχομένου και η μεθοδολογία έρευνας», Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο “Μνημειακό Απόθεμα στη Μικρά Ασία”, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. και Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ), Θεσσαλονίκη, Δ’ Αμφιθέατρο Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ, 7-8/6/2013 [στην ελληνική]. Πρακτικά υπό δημοσίευση.

     2012

     • Eleni Laskaraki, Eleni G. Gavra, «Florina and urban development: potential and weaknesses on site», Conference “Education Across Borders”, University of Western Macedonia, Florina, 5-7/10/2012 [στην αγγλική]. Πρακτικά υπό δημοσίευση.
     • Ioannis Sarigiannidis, Pirro Thomo, Eleni G. Gavra, «The Ecclesiastical Architecture - Art in the greater region of Gjirokaster. Promotion of the local history through the educational institutions of the archdiocese», Conference “Education Across Borders”, University of Western Macedonia, Florina, 5-7/10/2012 [στην αγγλική]. Πρακτικά υπό δημοσίευση.
     • Eleni G. Gavra, Iakovos D. Michailidis, Anastasia Bourlidou, Kleri Gkioufi, Vasilis Dimitriadis, Panos Zaxaros, «Cultural and ekistics heritage of the Greek communities in Asia Minor», ARCHTEO_MIMAR SINAN_2012, CONGRESS THEME: HOUSE & HOME. (PAPER THEME: HISTORICAL PERSPECTIVES. The history of home and house). Istanbul, Mimar Sinan University, 2012, pp. 87-97 [στην αγγλική]. ISBN: 978-605-4513-04-5.
     • Ελένη Γ. Γαβρά, Αναστασία Μπουρλίδου, Κλαίρη Γκιουφή, «Διαχείριση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην Τουρκία: η περίπτωση του Μαρμαρά στην Προποντίδα», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πεδίον ʼρεως, Βόλος, 27-30/9/2012, σσ.1466-1473 [στην ελληνική]. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.
     • Ελένη Γ. Γαβρά, «Πολιτισμικό και οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων της Μ. Ασίας», Συνέδριο: «Σμύρνη: Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι. - 1922)». Διοργάνωση: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Υμηττού. Αθήνα - Υμηττός, 20-23 Σεπτεμβρίου 2012 [στην ελληνική]. Πρακτικά υπό δημοσίευση.
     • Eleni G. Gavra – Iakovos D. Michailidis, «Commercial routes and trading posts of the Greek communities in Romania: Cultural and Ekistics Heritage», European Association for Urban History /'11th International Conference on Urban History': Cities & Societies in Comparative Perspective. 29 August – 1 September 2012, Prague, Czech Republic (M23 ROUTES OF COMMERCE AND FOREIGN MERCHANTS SETTLEMENTS IN MEDITERRANEAN PORTS AND CENTRAL EUROPEAN CITIES: 14TH-19TH CENTURIES) M23_334 2012 [στην αγγλική]. Πρ
     • Eleni G. Gavra, A. Bourlidou, K. Gkioufi, «Management of the Greek’s ekistics and cultural heritage in Turkey», ERSA (European Regional Science Association), Bratislava – Slovakia, 21-25.08.2012. (Session theme P.Tourism, cultural & creative industries and regional dvlp) 2012_00454 [στην αγγλική]. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.
     • Andreadou Tatiana, Gavra Eleni, Vlachodimos George, «Paths and Arrivals. Designing on the Boundary between Land and Sea», ICAR 2012 (Re)writing History. International Conference on Architectural Research. Universitatea de Arhitectura şi Urbanism «Ιon Mincu» - Bucureşti 2012, (6. Beyond discipline(s): architectural education and research) 06_607 [στην αγγλική]. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.

     2010

     • Ελένη Γαβρά, «Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Καταγραφή του οικιστικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού». Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορικής Γεωγραφίας. Συνδιοργάνωση: Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου και Τμήμα Αρχιτεκτόνων (Τομέας Πολεοδομίας - Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Μυτιλήνη 14-19.09.2010, σσ.295-313 [στην ελληνική] ISBN 978-960-9533-27-0.

     2009

     • Ελένη Γαβρά, Δήμητρα Βιτούλα, Κωνσταντίνα- Βασιλική Ιακώβου, «Βερολίνο μετά την Πτώση του Τείχους: το νέο αστικό τοπίο στην Ευρώπη», Συνέδριο: «Είκοσι χρόνια μετά από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου: αποτιμήσεις και προοπτικές». Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα 2009, σσ.387-410 [στην ελληνική]. ISBN: 978-960-08-0563-5.
     • Ελένη Γαβρά, Δήμητρα Βιτούλα, Γεωργία Γεμενετζή, Πάνος Ζαχαρός, «Η μετεγκατάσταση του οικισμού της Ποντοκώμης: κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πεδίον ʼρεως, Βόλος 24-27/9/2009, σσ.1615-1624 [στην ελληνική]. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.
     • Eleni G. Gavra, Dimitra A. Vitoula, «“The Commune of Pontians” - a model center of agricultural hospitality and open learning», 49th ERSA 2009 Lodz congress: Territorial Cohesion of Europe and Integrative Planning. THEME: N. Leisure, tourism and regional development. Lodz, Ponland, 25-29.08.2009, R_N_6_211. [στην αγγλική]. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.

     2008

     • Ελένη Γ. Γαβρά, «Η ελληνική παρουσία στον Εύξεινο Πόντο: ‘ίχνη’ αρχιτεκτονικής ταυτότητας σε ‘συγγενείς τόπους’», 1ο Συμπόσιο: Μικρά Ασία: Ιστορία – Πολιτισμός – Μνημεία, Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαϊδας και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πτολεμαϊδα 8-9/11/2008, σσ.148-156 [στην ελληνική].
     • Eleni G. Gavra, Georgia Gemenetzi, «Cultural policy and institutional framework in FYROM: direction for integration in European Union», International Seminar of CEDIMES Institute ‘European Spaces’, Targoviste, Romania 8-9/10/2008, pp.301-310 [στην αγγλική]. ISSN: 1453-8202
     • Ελένη Γ. Γαβρά, «Από τη διερεύνηση της παράδοσης στην ανάδειξη του χαρακτήρα του τόπου. Πρότυπο Κέντρο Αγροτικής Φιλοξενίας και Ανοικτής Εκπαίδευσης ‘το Κοινό των Ποντίων’», 2ο Διεθνές Συνέδριο Ποντιακών Σπουδών, Δράμα 27-29/09/2008, σσ.329-346 [στην ελληνική]. ISBN: 978-960-9533-03-4.
     • Eleni G. Gavra and Catalina Preda, «Sulina: a land between nature and culture in the Danube Estuary (Romania) », 9th International Congress on Architectural Heritage, Rehabilitation and Building, CICOP, Seville 9-12/07/2008, pp. 81-86 [στην αγγλική]. ISBN: 978-84-612-3459-Z.

     2007

     • Ελένη Γ. Γαβρά, «Η διαχείριση του ανθρωπογενούς αποθέματος στην ΠΓΔΜ σήμερα. Η ευρωπαϊκή προοπτική», Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Δράση Jean Monnet, Βέροια 30/11-1/12/2007 [στην ελληνική] σσ. 153-165.
     • Eleni Gavra, «Thessaloniki’s Urban Pilot Project. Renewal and Enhancement of the Historic Commercial Center», Socrates workshop: A European vision for a historic part of the city of Thessaloniki, School of Architecture, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki 2007, pp. 12-15 [στην αγγλική].

     2006

     • Ελένη Γαβρά, «Η Διαχείριση του Πολιτιστικού και Οικιστικού Αποθέματος στη Ν.Α. Ευρώπη, στο πλαίσιο των Πολιτικών Χωρικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Ρουμανίας», Α’ Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών: Διαστάσεις της Μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Φλώρινα 20-22/10/2006, σσ. 571-593 [στην ελληνική].
     • Eleni G. Gavra, Eleni Delivani, Christos Nikas, «Management of Cultural and Architectural Heritage and Regional Development through tourism. The case of Romania», Federator Symposium of CEDIMES Institute, 3-4/11/2006 Targoviste, Romania [στην αγγλική] (ηλεκτρονικά πρακτικά).
     • Ελένη Γαβρά, «Πολιτιστική και οικιστική κληρονομιά ελληνικού ενδιαφέροντος στη σημερινή Τουρκία. Εφικτά σενάρια διαχείρισης του μνημειακού αποθέματος για τον ιστορικό Πόντο», Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ποντίων Εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 8-10/12/2006, σσ. 311-330 [στην ελληνική]. ISBN: 978-960-343-967-7.
     • Eleni G. Gavra, Vlasis Vlasidis, «Military Cemeteries of the first world war in Macedonia Region: routes of reading history in search the common cultural heritage», International Conference: Monumental Cemeteries: Knowledge, Conservation, Restyling and Innovation, CICOP, Modena 3-5/05/2006, pp.179-189 [στην αγγλική]. ISBN: 978-88-548-1147-8.

     2002

     • Ελένη Γαβρά, Τάσος Σιδηρόπουλος, «Οι Πρέσπες ως περιοχή “ειδικού προορισμού”: εφικτά σενάρια “προσέγγισης” του χώρου στα πλαίσια μιας βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης», Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Φλώρινα 1912-2002, Ιστορία και Πολιτισμός», Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Α.Π.Θ. και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, Φλώρινα 8-10 Νοεμβρίου 2002, σσ. 685-697 [στην ελληνική].

     2000

     • Ελένη Γαβρά και Catalina Preda, «”Ειδικός προορισμός”: η περίπτωση της Ίστριας στις εκβολές του Δούναβη, αφετηρία προβληματισμού και εφικτών σεναρίων “προσέγγισης” του χώρου», Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Τουρισμός σε νησιωτικές περιοχές και ειδικούς προορισμούς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», Χίος 14-16 Δεκεμβρίου 2000, [στην αγγλική]. Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.
     • Ελένη Γαβρά, «”Συγγενείς τόποι” και “διαδρομές πολιτισμικής συνέργιας” στο χώρο της Βαλκανικής: πρώτες απόψεις από ένα εφικτό σενάριο διαχείρισης πολιτισμικού αποθέματος στα δυτικά παράλια του Εύξεινου Πόντου», Επιστημονικό Συνέδριο: Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους – Ιστορία, τέχνη, κοινωνία, 18ος-20ός αιώνας, Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 6-9 Δεκεμβρίου 2000, σσ. 217-232 [στην ελληνική]. ISBN: 960-86752-1-9.
     • Eleni Gavra and Grigoris Kafkalas, «Spatial integration in Southeast Europe and the reconstruction of cultural paths: general remarks and the example of Istria», International Adriatic Conference Proceedings: an update of the issues, INTERREG IIC-CADSES-Vision Planet, European Commission - Public Works Ministry - Autonomous Region of Friuli-Venezia Giulia - University of Trieste, Thessaloniki 30 March 2000, pp. 69-73 [στην αγγλική].
     • Ελένη Γαβρά, «Μουσουλμανικό τέμενος του 19ου αιώνα στην Ελασσόνα Θεσσαλίας», Ο Όλυμπος στους αιώνες, Πρακτικά Γ΄και Δ΄Συνεδρίων, (Αύγουστος 1994), Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελασσόνας, Ελασσόνα 1986 (και 1988), σσ. 23-47 [στην ελληνική].

     1993

     • Ε.Γαβρά, Γ.Μαργέλλος, Στ.Τσιακίρης, «Δημόσιες και ιδιωτικές παρεμβάσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον στην Κεντρική Μακεδονία», Επιπτώσεις του τουρισμού στους παραδοσιακούς και ιστορικούς οικισμούς των χωρών της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης, Πρακτικά Διεθνούς Συνάντησης, UNESCO - ΥΠ.ΠΟ. - Ε.Ο.Τ., Θεσσαλονίκη 22-24 Οκτωβρίου 1993, σσ. 187-189 [στην ελληνική].

     1992

     • Eleni Gavra and Stamatis Tsiakiris, «A Model Plan: The Renewal of the traditional commercial centre of Thessaloniki», Urban Policies and environmental issues in an age of economic restructuring, Summary of Proceedings of the joint Symposium, organized by the Planning and Environment Study Group of the Institute of British Geographers and the Department of Urban and Regional Planning - Aristotle University of Thessaloniki, Chalkidiki 1992, pp. 76-77 [στην αγγλική].
     • Ελένη Γ. Γαβρά, «Συντήρηση και επανάχρηση του τεμένους Zincirli στις Σέρρες», Ιστορία και προβλήματα συντήρησης της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, Πρακτικά της Επιστημονικής Συνάντησης (27-29 Νοεμβρίου 1986), Αθήνα 1992, σσ. 277-296 [στην ελληνική]. ISBN: 960-214-111-5.

     1990

     • Γ.Βελένης, Ε.Βόρη, Ε.Γαβρά, Κ.Γυφτοπούλου, Κ.Θερμός, «Κτίρια ιστορικού ενδιαφέροντος σε ιαματικές λουτρικές εγκαταστάσεις του Βορειοελλαδικού χώρου», Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου για τα θερμομεταλλικά νερά (7-9/10/1988), Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 484-500 [στην ελληνική].
     • Ε. Γαβρά - Μ. Μιχαηλίδου, «Πολεοδομική προσέγγιση για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών Κρηνίδων Καβάλας», Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου για τα θερμομεταλλικά νερά (7-9/10/1988), Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 473-483 [στην ελληνική].

     1988

     • Ελένη Γαβρά, «Η αγροτική κατοικία στον Πόντο - Μία πρώτη αρχιτεκτονική προσέγγιση», Πρακτικά Β΄ Παγκόσμιου Συνεδρίου Ποντιακού Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 336-354 [στην ελληνική].
     • Άλλα (21 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Ελένη Γ. Γαβρά (επιστημονικά υπεύθυνη), Κλεονίκη Γκιουφή, Βασίλης Δημητριάδης, Πάνος Ζαχαρός, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αναστασία Μπουρλίδου και Μαρία Πανακάκη, Πολιτισμικό και Οικιστικό Απόθεμα των Ελληνικών Κοινοτήτων της Μικράς Ασίας. Ηλεκτρονική δημοσίευση και ιστοσελίδα του ομώνυμου ερευνητικού έργου, Θεσσαλονίκη 2018. Διαθέσιμο και στο: http://hellenicheritage-asiaminor.gr

      2017

      • Ελένη Γαβρά, «Προσφυγικές οικήσεις στην Ελλάδα των νεότερων χρόνων. Θεσμικά και πολεοδομικά εργαλεία διαχείρισης του χώρου». Ηλεκτρονική επιστημονική ιστοσελίδα www.clioturbata.com, 2017 [στην ελληνική]. Διαθέσιμο και στο: http://clioturbata.com/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/gavrasettlements/

      2015

      • Ελένη Γαβρά, «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια», Περιοδικό «Πανεπιστημιακά», Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τ.13, σσ. 18-19, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015. [στην ελληνική]. Διαθέσιμο και στο: http://bit.ly/1HKhPG6

      2012

      • Ελένη Γαβρά, «Αρχιτεκτονική – Οικιστική Ανάπτυξη στην προσφυγική Ελλάδα», Επιστημονική Συνάντηση «Πρόσφυγες του ΄22 στη Δράμα & στην Αττική», Δράμα, 12 Μαΐου 2012 [στην ελληνική].

      2011

      • Ελένη Γαβρά, «Οικιστικό μνημειακό απόθεμα στη σημερινή Τουρκία: υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διαχείρισης», Τιμητική επιστημονική Ημερίδα «Έθνος, Γλώσσα και Αυτοκρατορία» για τον καθηγητή Αναστάσιο Ιορδάνογλου, 10 Μαΐου 2011, Μεγάλο Αμφιθέατρο Παιδαγωγικής Σχολής, Φλώρινα [στην ελληνική].
      • Ελένη Γαβρά, Δήμητρα Βιτούλα, «Από την διερεύνηση της παράδοσης, στην ανάδειξη του χαρακτήρα του τόπου», Επιστημονικό σεμινάριο του ΚΠΕ Φιλιατών «Παραδοσιακοί οικισμοί, κτίσματα - βιώσιμη ανάπτυξη», 6-8.05.2011 Φιλιάτες, Θεσπρωτία 2011 [στην ελληνική].

      2010

      • Ελένη Γαβρά, «Ιστορικός Πόντος. Χωρική οργάνωση και Αρχιτεκτονική», 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποντιακών Συλλόγων για την Εθνική Αυτογνωσία, Σέρρες 15-17/10/2010 [στην ελληνική].

      2008

      • Ελένη Γ. Γαβρά, «Νομός Φλώρινας. Χωρική Οργάνωση και Οικιστική, Πολιτισμός και Περιβάλλον» παρουσίαση των συμπερασμάτων της σχετικής ενότητας από την συλλογική έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ‘Το σύγχρονο πρόσωπο του νομού Φλώρινας. Διεπιστημονική προσέγγιση’, 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Απανταχού Φλωρινιωτών, Ν.Α. Φλώρινας, Φλώρινα 30-31/08/2008 [στην ελληνική].
      • Eleni G. Gavra, «La notion de patrimoine», Premières Rencontres régionales de la coopération transfrontalière, du développement durable, des territoires et de la coopération décentralisée dans les Balkans, Sofia, 3-4/07/2008. (Organisées par le Comité de pilotage des Premières Rencontres : Les collectivités territoriales françaises engagées dans les Balkans, le Conseil régional d'Auvergne, Cités Unies France, l’Assoc

      2007

      • Eleni Gavra, «The Greek presence in the Black Sea: ‘traces’ of architectural identity in ‘related locales’, diachronical approaches», The Mediterranean. History, Culture, Civilization. European Masters in Mediterranean Historical Studies (EMMHS) Valencia seminar, Valencia 19/05/2007 [στην αγγλική].

      2006

      • Eleni G. Gavra, «Management of natural and manmade heritage in “specific destinations”. The case of Danube estuary area», 3rd International Workshop: Resorts Architecture Heritage of Romania, Ministry of Culture, Sovata, Romania 22-27/10/2006 [στην αγγλική].

      2005

      • Eleni G. Gavra, «Urban Policies and Cultural Heritage: concrete examples and real scenarios for cities and sites networks, in the area of SE Europe», 3-eme rencontres regionales Europe Centrale et Orientale «Patrimoine, Tourisme Culturel et territoires », Veliko Tarnovo, Bulgarie 21-23/04/2005 [στην αγγλική].

      2004

      • Ελένη Γαβρά, «Ο αγροτικός χώρος στον ιστορικό Πόντο: οικιστική οργάνωση και αρχιτεκτονική», Επιστημονικό Συμπόσιο «Περί Πόντου» τιμής ένεκεν των Antony Bryer και Οδυσσέα Λαμψίδη, ʼγιος Γεώργιος Περιστερεώτα - Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης - Κέντρο Ποντιακών Μελετών - Μέριμνα Ποντίων Κυριών – Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών, Θεσσαλονίκη 30/01–1/02/2004 [στην ελληνική].

      2002

      • Ελένη Γαβρά, «Cultural heritage as a reason of international cooperation in the framework of European integration: “related locales” and “courses of cultural synergy” in the area of South East Europe», Eπιστημονικό Συμπόσιο: Cultural heritage, Ecology and European Integration, Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Αρχιτεκτόνων κα Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Αθήνα 5 Απριλίου 2002 [στην ελληνική].

      2001

      • Ελένη Γαβρά, «The Greek-Romanian cooperation, in the framework of European integration, on the management, enhancement and development of cultural heritage and natural environment in areas with common (bilateral) interest (“related locales”): concrete examples of aplications, the prospect for continuity and anticipated benefits», Επιστημονικό Σεμινάριο: The tradition and the Present of the Romanian – Greek Bilateral Relations in the European and Euro – Atlantic Perspective, Πρεσβεία της Ρουμανία
      • Ελένη Γαβρά, Ελένη Ανδρικοπούλου, Catalina Preda, «Χωροταξικές συνιστώσες πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος: Η περίπτωση της Ίστριας στις εκβολές του Δούναβη», Διεθνές Συνέδριο: Διεθνείς Συνεργασίες στα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Ν.Α. Μεσόγειο και την Κασπία Θάλασσα στον τομέα του Περιβάλλοντος, της Χωροταξίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων – Τμήμα Διεθνών Δραστηριοτήτων και Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διακρατικό Πρόγραμμα Αναπτυξιακής

      2000

      • Eleni Gavra, «Management of cultural reserve in the area of SouthEast Europe: possibilities of spatial integration via real scenarios for implementation in “related locales”», International Conference: Culture and Regional Economic Development – cultural, political and social perspectives, Department of Planning and Regional Development – University of Thessaly, Centre for European Studies (University of the West of England, Bristol), European Consortium for Political Research (ECPR) Standing Gr
      • Eleni Gavra, «Cultural heritage: main spatial features and trends; spatial development objectives and priorities in Southeast Europe», European Space and Territorial Integration Alternatives: spatial policy integration framework in Southeast Europe, Final project meeting, Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2000 [στην αγγλική].

      1997

      • Ελένη Γαβρά, «Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του Προτύπου Σχεδίου της Θεσσαλονίκης», Διεθνής Συνάντηση για ζητήματα προστασίας μνημείων και ιστορικών συνόλων, Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. και AGIR (Ένωση Μηχανικών Ρουμανίας), Βουκουρέστι 1997 [στη ρουμανική].

      1991

      • Ελένη Γαβρά, «Το Πρότυπο Σχέδιο του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης», ΧΙΙ Βαλκανική Συνδιάσκεψη Αρχιτεκτόνων, T.E.E., Aθήνα 14-15/11/1991[στην ελληνική].

      1988

      • Ελένη Γαβρά, «Η αρχιτεκτονική στον Πόντο», Ελληνικοί Λαϊκοί Πολιτισμοί της Ανατολής, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δελφοί 1988 [στην ελληνική].
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font