Γουλετά Ειρήνη
 • 2310 891.848
 • egouleta uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 331

  Γουλετά Ειρήνη

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Διαπολιτισμική Ειδική Αγωγή"

  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
   (ΕΑ353)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΣΕ0416)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις διαδικασίες εκμάθησης της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης των δύο γλωσσών – μητρικής και δεύτερης- και τις συνέπειές αυτής στη σχολική τάξη. Θα μελετήσουν την διεθνή έρευνα σε χώρες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες που έχει διεξαχθεί για το θέμα της διγλωσσίας στο σχολείο και τις εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις που έχει τόσο στα παιδιά όσο και στην οικογένεια και την ευρύτερη κοινωνία των περιοχών και των χωρών αυτών. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές πολιτικές της γλώσσας στο σχολείο και η επιλογή ή η απόρριψη συγκεκριμένων γλωσσών ως γλώσσες διδασκαλίας θα συζητηθούν και θα αναλυθούν έτσι ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους συγκεκριμένα προγράμματα υιοθετούνται ή απορρίπτονται. Θα μπορούν επίσης να γνωρίζουν και να διαφοροποιούν τα διάφορα μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης καθώς επίσης και τα σχολικά μοντέλα εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας χωρίς τη χρήση της μητρικής σε διαπολιτισμικά σχολεία όπου φοιτούν παιδιά μεταναστών και προσφύγων. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα εξετάσουν διάφορες τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στη σχολική τάξη έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν θετικά και ενεργά στη γνωστική ανάπτυξη των δίγλωσσων παιδιών, τη γλωσσική τους επεξεργασία και τη σχολική τους επίδοση όχι μόνο στο μάθημα της γλώσσας αλλά και σε όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες: 1η ενότητα: Θεωρίες εκμάθησης της πρώτης γλώσσας 2η ενότητα: Θεωρίες εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας 3η ενότητα: Πολύ-γλωσσικές κοινωνίες σε αναπτυγμένες χώρες και σχολικά προγράμματα 4η ενότητα: Πολύ-γλωσσικές κοινωνίες σε αναπτυσσόμενες χώρες και σχολικά προγράμματα 5η ενότητα: Διεθνής έρευνα για το θέμα της διγλωσσίας και τις συνέπειές της για τη σχολική επίδοση των μαθητών (μέρος πρώτο) 6η ενότητα: Διεθνής έρευνα για το θέμα της διγλωσσίας και τις συνέπειές της για τη σχολική επίδοση των μαθητών (μέρος δεύτερο) 7η ενότητα: Διεθνής έρευνα για το θέμα της διγλωσσίας και τις συνέπειές της για τη σχολική επίδοση των μαθητών (μέρος τρίτο) 8η ενότητα: Εκπαιδευτικές πολιτικές της γλώσσας στο σχολείο 9η ενότητα: Σχολικά μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης 10η ενότητα: Σχολικά μοντέλα για την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας χωρίς τη χρήσης της μητρικής 11η ενότητα: Τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας των Ελληνικών ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα 12η ενότητα: Σχεδιασμός μαθημάτων για δίγλωσσους μαθητές στο σχολείο 122 Μάθημα: Ηθική Φιλοσοφία: Θέματα Φύλου, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Ηθικής και Βιοηθικής Διδάσκων: Ιωάννης Λαδάς, Ειδ. Επιστήμονας μέσω ΕΣΠΑ 13η ενότητα: Επισκόπηση μαθήματος, εξεταστική ύλη, προτάσεις βελτίωσης

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΣΕ0720)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα:

  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την ιστορία και τις θεωρίες της διεθνούς συγκριτικής εκπαίδευσης. Θα μελετήσουν τις έρευνες τις διακρατικής συγκριτικής ανάλυσης και θα εξετάσουν τα αποτελέσματά τους με επικέντρωση στις επιρροές της διεθνούς συγκριτικής εκπαίδευσης στη δημιουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, θα εξετάσουν το ρόλο των διμερών και πολυμερών αναπτυξιακών οργανισμών -όπως οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών (UNICEF, UNESCO, κλπ.) και η Παγκόσμια Τράπεζα- στην παγκόσμια εκπαιδευτική ανάπτυξη μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα και δανεισμούς καθώς επίσης και τη συμμετοχή των κρατικών και διακρατικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών μέσα από προγράμματα διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μελετήσουν τους παγκόσμιους εκπαιδευτικούς δείκτες μαθητικής προόδου, την εκπαιδευτική μεταφορά και δανεισμό, καθώς και τη σχέση μεταξύ του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Θα διερευνήσουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη της διεθνούς εκπαιδευτικής ανάπτυξης για να κατανοήσουν σύγχρονα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες για την βελτίωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Θα εξετάσουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και μοντέλα διδασκαλίας σε χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης ή έκτακτης ανάγκης λόγω πολέμου, εμφύλιας διαμάχης, προσφυγικού προβλήματος, πολιτικής αναταραχής, θεομηνιών, επιδημιών και λοιμού. Θα αναλύσουν επίσης εκπαιδευτικές πολιτικές αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και θέματα που απασχολούν τους δασκάλους ως φορείς της παιδείας ενός κράτους, μαθητές και γονείς προκειμένου η εκπαίδευση να οδηγεί όχι μόνο στην καλή σχολική επίδοση για όλους τους μαθητές -συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες- αλλά και στην επαγγελματική αποκατάσταση και την οικονομική και κοινωνικοπολιτική ανάπτυξη κοινωνιών και εθνών γενικότερα.

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

  1η ενότητα: Ιστορία της διεθνούς συγκριτικής εκπαίδευσης (μέρος πρώτο)

  2η ενότητα:   Ιστορία της διεθνούς συγκριτικής εκπαίδευσης (μέρος δεύτερο)

  3η ενότητα:  Θεωρίες της διεθνούς  συγκριτικής εκπαίδευσης (μέρος πρώτο)

  4η ενότητα:    Θεωρίες της διεθνούς  συγκριτικής εκπαίδευσης (μέρος δεύτερο)

  5η ενότητα:  Ο ρόλος και οι δραστηριότητες διμερών και πολυμερών διεθνών οργανισμών στην εκπαιδευτική ανάπτυξη (μέρος πρώτο)

  6η ενότητα:   Ο ρόλος και οι δραστηριότητες διμερών και πολυμερών διεθνών οργανισμών στην εκπαιδευτική ανάπτυξη (μέρος δεύτερο)

  7η ενότητα:   Ο ρόλος και οι δραστηριότητες μη κερδοσκοπικών οργανισμών στη διεθνή εκπαιδευτική ανάπτυξη

  8η ενότητα: Παγκόσμιοι εκπαιδευτικοί δείκτες μαθητικής προόδου και η συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς

  9η ενότητα: Διεθνή προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές

  10η ενότητα: Μαθητική πρόοδος και επίδοση παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

  11η ενότητα: Εκπαιδευτικά προγράμματα και παρεμβάσεις σε εποχές και περιοχές κρίσης και συγκρούσεων

  12η ενότητα: Υλικό, πηγές, επιστημονικά και σχολικά βοηθήματα από διεθνής αναπτυξιακούς οργανισμούς και ιδρύματα διαθέσιμα σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

  13η ενότητα: Επισκόπηση μαθήματος, εξεταστική ύλη, προτάσεις βελτίωσης του μαθήματος.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΣΕ0507-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση εστιάζοντας στις ιστορικές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές βάσεις της εκπαίδευσης, το ρόλο της εθνικότητας, της γλώσσας, της κοινωνικής τάξης, τις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, την κοινωνική δικαιοσύνη στη διδασκαλία, στη μάθηση και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ακόμη, θα είναι σε θέση να αναφέρονται και να εξηγούν τα χαρακτηριστικά των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, τις διαστάσεις της ετερότητας, της ταυτότητας, της διαδικασίας δημιουργίας των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και το σχολείο, να επισημαίνουν τις πολιτισμικές διαφορές και την ετερότητα στις αξίες, να επισημαίνουν και βιωματικά να τονίζουν την ανεκτικότητα και την αποδοχή σε ό,τι είναι ξένο και άγνωστο σ’ αυτούς, ξεπερνώντας έτσι τον εθνοκεντρισμό, να αξιοποιούν δημιουργικά στην τάξη τους τις έννοιες της ταυτότητας, της κουλτούρας, της ετερότητας και της διαπολιτισμικότητας για την εισαγωγή καινοτομιών και τη βελτίωση του διδακτικού τους έργου, να διαχειρίζονται με επιτυχία μία πολύγλωσση/πολυπολιτισμική τάξη, αποκτώντας αφενός την απαραίτητη θεωρητική γνώση στα θέματα της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης και χρησιμοποιώντας αφετέρου τις  κατάλληλες παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές, να συμβάλλουν πρακτικά στην πρόληψη και αποτροπή ξενοφοβικών και ρατσιστικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στο σχολικό, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των μειονοτικών, εθνικών και μεταναστευτικών ομάδων της χώρας, να γνωρίζουν τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας, τα χαρακτηριστικά τους και να τα διακρίνουν μεταξύ τους, να γνωρίζουν καλές πρακτικές διαχείρισης της ετερότητας μέσα στην τάξη.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

  1η ενότητα: Παρουσίαση της προβληματικής και των επιμέρους θεματικών ενοτήτων – προσδοκίες φοιτητών από το μάθημα

  2η ενότητα:  Διγλωσσία, πολυγλωσσία, διαπολιτισμική εκπαίδευση

  3η ενότητα:  Κοινωνικοί μετασχηματισμοί: οι διαστάσεις της κοινωνικής ανομοιογένειας με την εισαγωγή στις έννοιες της φυλετικής, πολιτισμικής και εθνικής διαφοράς.

  4η ενότητα:  Θεωρίες της ετερότητας. Η έννοια της  «ταυτότητας» και της «διαφοράς»

  5η και 6η ενότητα:  Εθνικές μειονοτικές στην Ελλάδα

  7η ενότητα:  Η διαχείριση της ετερότητας

  8η και 9η ενότητα:  Διαπολιτισμική επικοινωνία στην εκπαίδευση

  10η ενότητα:  Eθνικο-πολιτισμική ετερότητα και εκπαιδευτικός ρατσισμός

  11η ενότητα:  Η διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτικού 

  12η ενότητα:  Καλές πρακτικές στην Ελλάδα και στον κόσμο

  13η ενότητα: Επισκόπηση μαθήματος-Ύλη μαθήματος για τις εξετάσεις – Προτάσεις βελτίωσης του μαθήματος

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2014

   • Learning Metrics Task Force (LMTF) Working Group (2014, June). Toward universal learning: Implementing Assessment to Improve Learning. Report No. 3 of 3. Montreal and Washington, DC: UNESCO Institute of Statistics and Center for Universal Education at Brookings. (Working group member).

   2013

   • Learning Metrics Task Force (LMTF) Working Group (2013, September). Toward universal learning: Recommendations from the Learning Metrics Task Force. Summary Report 2 of 3. Montreal and Washington, DC: UNESCO Institute of Statistics and Center for Universal Education at Brookings. (Working group member).

   2007

   • Klaus, D., Bender, P., Bentaouet-Kattan, R., Edoh, K., Gouleta, E., Malone, S., Prouty, R., Shore, J., Tesar, C., Walter, S., & Willimann, C. (2007). Language of instruction: A critical factor in achieving education for all. Human Development Network, Washington, DC: The World Bank.

   2006

   • Gouleta, E. (2006). Improving teaching and learning: A counseling curriculum model for teachers, in G.R. Walz, J.C. Bleuer, & R.K. Yep (Eds.) VISTAS: Compelling Perspectives on Counseling, American Counseling Association.

   1999

   • Gouleta, E. (1999). All uphill from here: the challenge of a life in chaos. In Vontress, C., Johnson, J., and Epps, L.(1999). Cross-cultural counseling: A case study approach (Eds). Alexandria, VA: American Counseling Association, 1999
   • Επιστημονικά Περιοδικά (12 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Chung, M. & Gouleta, E. (2020). Context-Based Approaches to Developing Theories of Change in Basic Education (Eds), Vol. 7 No. 1 (2020): Global Education Review Special Issue

    2015

    • Gouleta, E., Witte, J., & Letiecq, B. (2015). Using digital technology and a community based approach to improve educational outcomes for culturally, linguistically, diverse, and exceptional children in Pakistan: A conceptual framework. Journal of Asian Development Studies, Volume 4 (1), pp. 50-66.
    • Gouleta, E. (2015). Educational assessment in Khyber Pakhtunkhwa Pakistan’s north-west frontier province: Practices, issues, and challenges for educating culturally linguistically diverse and exceptional children. Global Education Review, 2(4). 14-31.

    2014

    • Gouleta, E. (2014). The critical issue of girls’ education in Pakistan: Challenges and promises. NABE Perspectives, pp. 9-11, January-March edition.

    2013

    • Gouleta, E. (2013). Linguistic policy and practice in Pakistan: Implications for literacy and the education of children. TESOL Bilingual Basics, July edition.

    2011

    • Gouleta, E. (2011). A bilingual education professional development project for primary Tibetan teachers in China: The experience and lessons learned, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 15(1), 1-19.

    2010

    • Gouleta, E. (2010). Indigenous bilingual education in Vietnam: Initiatives and lessons America’s schools can learn from. NABE News, pp. 5-9, February-March edition.

    2004

    • Gouleta, E. (2004). Hispanic kindergarten students: The relationship between educational, social, and cultural factors and reading readiness in English,” NABE Journal of Research and Practice, Volume 2, Number 1.

    2003

    • Roache, M., Shore, J., Gouleta, E., J. Butkevich, E., O. (2003). An investigation on collaboration among school professionals of the Washington DC metropolitan area in serving culturally, linguistically diverse and exceptional students, Bilingual Research Journal, Volume 27, Number 1, pp. 117-136.

    2001

    • Gouleta, E. (February, 2001). Linguistic and cultural diversity in the European schools of the new millennium: The case of Spain. The Hispanic Outlook in Higher Education, Paramus, NJ

    2000

    • Gouleta, E. (May, 2000). Counseling mentally ill Hispanic immigrants. The Hispanic Outlook in Higher Education. Paramus, NJ

    1999

    • Gouleta, E. (1999). Counseling mentally ill immigrants in the United States. Counseling Today. Alexandria, VA: American Counseling Association
    • Άλλα (54 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2020

     • Gouleta, E. (November 2020). People to people intercultural communication and diplomacy. The U.S./Pakistan academic exchange. Online International Conference: The Role of Intercultural Dialogue in Managing Diversity in Europe. Jean Monnet Project/UNESCO Chair/EU/Erasmus Program. University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

     2019

     • Gouleta, E. (2019, March). Literacy Assessment for Multilingual Instruction in Morocco: Leveling the Field and Enabling Young Diverse Learners to Read (Presenter). EducationUSA National Forum, Casablanca, Morocco.

     2018

     • Gouleta, E. (2018, March). Using data for language in education decisions (Part II): Programming in the multilingual context.) Session facilitation at the CIES annual meeting in Mexico City.
     • Britel-Swift, M. & Gouleta, E. (2018, March). “Leveling the field and enabling young diverse learners to read: A primary teacher training program in Morocco.“ Paper presentation at the CIES annual meeting in Mexico City.
     • Britel-Swift, M., Fergoug, A., & Gouleta, E. (2018, Nov.). “Distance learning, a new way to quality learning in teacher education: The case of Morocco.“ Presentation at the mEducation Alliance Symposium. United States Institute of Peace (USIP): Washington, DC.

     2017

     • Gouleta, E. (2017, November). Literacy Gallery Walks (Moderator). mEducation Alliance Symposium. United States Institute of Peace (USIP): Washington, DC.

     2016

     • Gouleta, E. (2016, March). “Bullying: Psychosocial and Education Consequences and Ways of Prevention and Response.” University of Macedonia: Thessaloniki, Greece

     2015

     • Witte, J, Gouleta, E., Solum, K., & Katradis, M. (2015, March). “Promoting intercultural understanding through international higher education exchanges: A critical dialogue.” Presentation at the Annual Meeting of CIES. Washington, DC
     • Gouleta, E., Witte, J., & Solum, K. (2015, March). “A prototype for using technology to improve literacy in Pakistan’s multilingual provinces.” Presentation at the Annual Meeting of CIES. Washington, DC
     • Gouleta, E., Van Ginkel, A., Feng, A., & Benbow, J. (2015, March). “Using multiple languages in schools.” Panel Presentation Sponsored by USAID at the at the Annual Meeting of CIES. Washington, DC
     • Gouleta, E. & Merz, S. (2015, April). "Online multicultural teacher education: Creating effective learning environments through innovative discussion board designs.” Poster Session at the Annual Meeting of the American Education Research Association (AERA). Chicago, IL

     2014

     • Gouleta, E. (2014, January). “Transformative approaches to serving K-12 culturally and linguistically diverse learners with and without exceptionalities and families: A Counseling Curriculum Model for Teachers (CCMT) and school professionals.” Third Annual Prince William County Public Schools Nontraditional Education Conference: Keeping it REAL: How to Help Students Develop Relationships, Equity, Academics, and Life Skills
     • Gouleta, E. (2014, March). “Promoting Collaboration, Effective Communication and Teaming through Young Leaders as Agents for Positive Change.” Prince William County Public Schools Student Leadership Conference: Igniting the Spark Focusing the Flame
     • Gouleta, E. (2014, May). “Teaching Second Language Learners with Learning Differences: A Counseling Curriculum Model for Teachers.” Workshop. Ninth Annual Learning Differences International Summit: Teaching for Transformation, Empowering All Learners. Institute for Innovation and Creativity – American Community Schools (ACS) Athens, Greece
     • Gouleta, E. (2014, May). “Transformative Approaches to Teaching Second Language Learners with Learning Differences: Reading for All and across the Curriculum.” Two-Day Institute. Ninth Annual Learning Differences International Summit: Teaching for Transformation, Empowering All Learners. Institute for Innovation and Creativity – American Community Schools (ACS) Athens, Greece
     • Merz, S., & Gouleta, E. (2014, February). “Diversity and multiculturalism: Exploring and examining the effects of an online, graduate-level multicultural course.” Presentation at the Annual Meeting of the Association of Teacher Educators (ATE). Saint Louis, Missouri
     • Ball, J. & Gouleta, E. (2014, March). “Unequal childhoods: The manufacture of marginalized children through language-in-education policy and ‘universal’ outcome measurement.” Presentation at the Annual Meeting of the Comparative International Education Society (CIES). Toronto, Canada
     • Gouleta, E. & Chamot, A. (2014, September). ‘English as a Lingua Franca (ELF), English as a Language of Instruction and Pakistan’s Education Emergency.” Presentation at the Annual Meeting of the International English as a Lingua Franca (ELF) Association. Athens, Greece
     • Gouleta, E. (2014, October). “Developing intercultural understanding through multicultural education in schools: Challenges and promises in the Global North and Global South.” Presentation at the Biannual Meeting of the Alliance for International Education (AIE). Mumbai, India

     2013

     • Gouleta, E. (2013, February). “Linguistic policy and practice in education: Literacy implications for Pakistan.” Presentation at the National Association for Bilingual Education (NABE) Annual Meeting, Lake Buena Vista, FL
     • Gouleta, E. (2013, April). “Developing curriculum for English Language Learners (ELLs).” Eighth Annual Learning Differences International Summit: Innovative Teaching and Inclusive Learning. Institute for Innovation and Creativity – American Community Schools (ACS) Athens, Greece
     • Gouleta, E. (2013, November). “Redefining multicultural education in global context for sustainable development.” Pesentation at the Annual Meeting of the National Association for Multicultural Education (NAME). Oakland, CA

     2011

     • Esparza Brown, J. & Gouleta, E. (2011, February). “Response to Intervention (RTI) for English Language Learners ELLs): A case study approach.” Presentation at the National Association for Bilingual Education (NABE) Annual Meeting, New Orleans, LA
     • Esparza Brown, J. & Gouleta, E. (2011, February). “Response to Intervention (RTI) for English Language Learners (ELLs): A case study approach.” Presentation at the NABE Annual Meeting, New Orleans, LA

     2010

     • Gouleta, E. (2010, February). “Competencies and student learning outcomes in bilingual teacher education.” Presentation at the National Association for Bilingual Education (NABE) Annual Meeting, Denver

     2009

     • Gouleta, E. (2009, February). “Bilingual education in Tibetan China.” Presentation at the National Association for Bilingual Education (NABE) Annual Meeting, Austin, TX

     2007

     • Gouleta, E. (2007, February). “Improving teaching and learning: A counseling curriculum model for teachers.” Presentation at the National Association for Bilingual Education (NABE) Annual Meeting, San
     • Gouleta, E. (2007, February). “Bilingual policy and educational models in the world: Lessons learned from the international experience.” Presentation at the National Association for Bilingual Education (NABE) Annual Meeting, San Jose, CA
     • Gouleta, E. (2007, March). “Bilingual education and instruction in the mother tongue: Benefits and challenges.” Presentation at the International Mother Language Conference, organized by the China Education Association for International Exchange (CEAIE), the Embassy of Bangladesh in China, UNESCO Office Beijing, and Beijing Language and Culture University. Beijing, China

     2006

     • Gouleta, E. (2006, January). “Second language acquisition: How can theory and research inform pedagogy and instruction in the classroom.” Presentation at the National Association for Bilingual Education (NABE) Annual Meeting, Phoenix, AZ
     • Duval, S., & Gouleta, E. (2006, January). “Unmasking giftedness: A new framework to understand under-representation of second language learners in gifted programs.” Presentation at the National Association for Bilingual Education (NABE) Annual Meeting, Phoenix, AZ
     • Gouleta, E. (2006, April). “Addressing the needs of Culturally and Linguistically Diverse Students with Exceptionalities (CLDE) through collaboration.” Presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) Annual Meeting, Salt Lake City, UT
     • Duval, S., & Gouleta, E. (2006, April). “Giftedness in a culturally diverse classroom: Lifting the mask.” Presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) Annual Meeting, Salt Lake City, UT
     • Riccio, L., & Gouleta, E. (2006, April). “Standards-based curriculum and instruction through drawing: A co-construction of learning,” Presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) Annual Meeting, Salt Lake City, UT
     • Gouleta, E. (2006, June). “Reading across the curriculum for English Language Learners (ELLs).”Presentation at the International Reading Association (IRA), Washington, DC
     • Gouleta, E. & Dorr, R. (2006, June). “Overview of the contributing factors in bridging the divide.” Presentation at the International Reading Association (IRA), Washington, DC
     • Gouleta, E. (2006, February). “The educational, psychosocial, and national benefits of bilingual education and instruction in the mother tongue.” Presenter and symposium co-organizer at the World Bank Headquarters in celebration of the international mother language day,Washington, DC

     2005

     • Gouleta, E. (2005, March). “Developing meaningful and effective curriculum for ESL students.” Poster session at the Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL) Annual Meeting, San Antonio, TX
     • Gouleta, E., Roache, M., & Duval, S. (2005, April). “Meeting the needs of culturally linguistically diverse students with exceptionalities through collaboration.” Presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) Annual Meeting, Baltimore, MD
     • Roache, M., Duval, S., & Gouleta, E. (2005, April). “Giftedness in a culturally diverse classroom: addressing under-representation in gifted programs.” Presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) Annual Meeting, Baltimore, MD

     2004

     • Gouleta, E. (2004, February). “Curriculum development for culturally and linguistically diverse students: a three-step approach.” Presentation at the National Association for Bilingual Education (NABE) Annual Meeting, Albuquerque, NM
     • Gouleta, E., Mazur, A. & Givens, S. (2004, February). “The impact of mental health on school success of English language learners.” Presentation at the National Association for Bilingual Education (NABE) Annual Meeting, Albuquerque, NM

     2003

     • Gouleta, E. (2003, February). “Hispanic students and reading readiness in kindergarten.” Presentation at the National Association for Bilingual Education (NABE) Annual Meeting, New Orleans, LA
     • Gouleta, E. & Mazur, A. (2003, March). “Counseling strategies and effective interventions for teachers.” Colloquium at the Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL) Annual Meeting, Baltimore, MD
     • Gouleta, E. (2003, April). “Counseling strategies for teachers: Effective interventions.” Presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) Annual Meeting, Seattle, WA
     • Gouleta, E. (2003, April). “The relationship between social, cultural, and educational factors and reading readiness in English in Hispanic kindergarten students.” Presentation at the American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, Chicago, IL

     2002

     • Gouleta, E. (2002, March). “Immigrant counselors counsel immigrant clients. Presentation at the American Counseling Association (ACA) Annual Meeting, New Orleans, LA

     2001

     • Vontress, C., Gouleta, E., & Ibrahim, F., Epp, L. (2001, March). “What the multicultural counseling experts won’t tell you.” Panel presentation at the American Counseling Association (ACA) Annual Meeting, San Antonio, TX

     2000

     • Gouleta, E., Roache, M., & Shore, J. (2000, November). “Collaboration among school professionals in serving culturally, linguistically diverse, and exceptional students.” Presentation at the Association for the Advancement of Educational Research (AAER) Annual Meeting, Jacksonville, FL
     • Vontress, C., Epp, L., M., & Gouleta, E. (2000, March). “Alternative views of multicultural counseling.” Panel presentation at the American Counseling Association (ACA) Annual Meeting, Washington, DC
     • Roache, M., Butkevich, E., O., Shore, J., Gouleta, E., & Clark, N., S. ( 2000, November). “Collaboration among school professionals in serving culturally, linguistically diverse and exceptional students.” Poster session at the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) Annual Meeting, Washington, DC

     1999

     • Vontress, C., Breggin, P., Mosher, L., McCready, K., Epp, L., Gouleta, E., & Johnson, J. (1999, April). “Do counselors really need to refer clients to psychiatrists? Counseling and psychotherapy without psychiatric drugs.” Panel presentation at the American Counseling Association (ACA) Annual Meeting, San Diego, CA

     1998

     • Vontress, C., Epp, L., Breggin, P., Peters, B., & Gouleta, E. (1998, March). “Talking back to Prozac and Ritalin: Humanistic alternatives to the treatment of mental illness.” Panel presentation at the American Counseling Association (ACA) Annual Meeting, Indianapolis, IN
     • Gouleta, E. (1998, April). “When hearts and cultures share.” Presentation at the Maryland Association for Multicultural Counseling Conference, Bowie State University, Bowie, MD
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font