Στόχοι - Σκοποί


Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ορίζεται με τριετή θητεία από 15.4.2020 έως 15.4.2023. Επιλέχθηκε και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα (διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό) της ακαδημαϊκής ζωής στο ΠΑΜΑΚ.