Στόχοι - Σκοποί


Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ορίζεται με τριετή θητεία από 13.6.2023 έως 12.6.2026  Επιλέχθηκε και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα (διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό) της ακαδημαϊκής ζωής στο ΠΑΜΑΚ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font