Στράντζου Έλενα
 • elenastran uom.edu.gr

  Στράντζου Έλενα

  Ακαδημαϊκή Υπότροφος
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Γερμανική Γλώσσα

  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I
   (ΞΓ0301)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I
   (ΞΓ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I
   (ΞΓ1309)

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε αρχάριο επίπεδο, ενώ

  παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό.

  Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση του στοιχειώδους λεξιλογίου που

  χρειάζεται ο φοιτητής, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει σε απλές καθημερινές καταστάσειςσε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. να μπορεί να συστηθεί, να πάρει πληροφορίες για κατευθύνσεις, να ψωνίσει, να πάρει μέσα μεταφοράς κ.α.). Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τα βασικά

  γραμματικά φαινόμενα και τις συντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας. Προάγεται κυρίως η

  παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σε αρχάριο επίπεδο μέσα από καθοδηγούμενες ασκήσεις, η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και η γενική κατανόηση απλών καθημερινών κειμένων και διαλόγων.

   

  German Language I

  The aim of the course is to teach the German language at a beginner level while at the same time seeks to bring students into contact with the German culture.

  At this level, teaching focuses on acquiring the elementary vocabulary the student needs in order to be able to communicate in simple everyday situations in a German-speaking country (e.g. to introduce himself, to be able to get advice, get directions, shop, get means of transport, etc.). It also seeks to familiarize the student with the basic grammatical phenomena and syntactic structures of the German language. The course mainly focuses on the production of written and spoken language at a beginner level through guided exercises, the development of listening comprehension and the general understanding of simple everyday texts and dialogues.

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I
   (ΞΓ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I
   (ΞΓ0301)

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I
   (ΞΓ0301)

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ 0301

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γερμανικά Ι

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  3.5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική, γερμανική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  7

   

             

   

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

  - να έχουν αναπτύξει ικανότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

  - να αναγνωρίζουν και να αναλύουν απλές μορφοσυντακτικές δομές. 

  - να συνθέτουν και να παραγάγουν νέο γραπτό και προφορικό λόγο σε αρχάριο επίπεδο.

  - να έχουν αποκτήσει νέα γνώση και ικανότητες στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, ακουστική αντίληψη). 

  - να αναπτύξουν ικανότητες δια βίου μάθησης.

   

  Γενικές Ικανότητες

  - λήψη αποφάσεων

  - αυτόνομη εργασία

  - ομαδική εργασία

  - σεβασμός στην διαφορετικότητα

   

   

  (3)      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε αρχάριο επίπεδο, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό.

  Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση του στοιχειώδους λεξιλογίου που χρειάζεται ο φοιτητής, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει σε απλές καθημερινές καταστάσεις σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. να μπορεί να συστηθεί, να πάρει πληροφορίες για κατευθύνσεις, να ψωνίσει, να πάρει μέσα μεταφοράς κ.α.). Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τα βασικά γραμματικά φαινόμενα και τις συντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας. Προάγεται κυρίως η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σε αρχάριο επίπεδο μέσα από καθοδηγούμενες ασκήσεις, η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και η γενική κατανόηση απλών καθημερινών κειμένων και διαλόγων.

   

   

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  50

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  10

  Αυτόνομη μελέτη

  28

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση είναι γραπτή, συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου.

  Γλώσσα αξιολόγησης είναι η γερμανική.

  Η τελική αξιολόγηση γίνεται με:

  Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (συμπερασματική)

  Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής

  (συμπερασματική)

   

               

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία:

  - Sander Ilse, Braun Birgit, Doubek Margit, Fügert Nadja, Vitale Rasanna(2011). DaF Kompakt A1 – B1 Kursbuch, 1. Auflage, Klett Verlag, Stuttgart. (ISBN 978-3-12-676180-2)

   

   

     

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

  2018-2019

   

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II
   (ΞΓ2309)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό.

  Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση λεξιλογίου που χρειάζεται ο φοιτητής, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει σε καθημερινές καταστάσεις σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. εύρεση σπιτιού, διάλογος σε τράπεζα, στο γιατρό, σε ταξιδιωτικό γραφείο, σε εταιρείες). Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τα γραμματικά φαινόμενα και τις συντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο. Προάγεται κυρίως η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου μέσα από καθοδηγούμενες ασκήσεις (π.χ. σύνθεση ενός ανεπίσημου mail, πώς να αποδέχεται ή να απορρίπτει κανείς κάποια πρόταση και να προτείνει ο ίδιος κάτι), η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και η γενική κατανόηση καθημερινών κειμένων και διαλόγων.

   

   

  German Language II

  The aim of the course is to teach the German language at a basic level while at the same time seeks to bring students into contact with the German culture. At this level, teaching focuses on acquiring a vocabulary that the student needs in order to be able to communicate in everyday situations in a German-speaking country (e.g. finding an apartment, communicating at a bank, doctor, travel agency, companies). It also aims to familiarize the student with the grammatical phenomena and syntactic structures of the German language at a basic level. The course mainly focuses on the production of written and spoken language through guided exercises (e.g. writing an informal mail, accepting or rejecting a proposal and suggesting something), on the development of listening comprehension and the general understanding of everyday texts and dialogues.

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II
   (ΞΓ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II
   (ΞΓ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙI

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ 0302

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γερμανικά ΙI

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική, γερμανική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   

             

     

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

  - να έχουν αναπτύξει ικανότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

  - να αναγνωρίζουν και να αναλύουν μορφοσυντακτικές δομές στο βασικό επίπεδο. 

  - να συνθέτουν και να παραγάγουν νέο γραπτό και προφορικό λόγο σε βασικό επίπεδο.

  - να έχουν αποκτήσει νέα γνώση και ικανότητες στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, ακουστική αντίληψη). 

  - να αναπτύξουν ικανότητες δια βίου μάθησης.

   

  Γενικές Ικανότητες

  - λήψη αποφάσεων

  - αυτόνομη εργασία

  - ομαδική εργασία

  - σεβασμός στην διαφορετικότητα

   

  (3)      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό.

  Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση  λεξιλογίου που χρειάζεται ο φοιτητής, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει σε καθημερινές καταστάσεις σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. εύρεση σπιτιού, διάλογος σε τράπεζα, στο γιατρό, σε ταξιδιωτικό γραφείο, σε εταιρείες). Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τα γραμματικά φαινόμενα και τις συντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο. Προάγεται κυρίως η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου μέσα από καθοδηγούμενες ασκήσεις (π.χ. σύνθεση ενός ανεπίσημου mail, πώς να αποδέχεται ή να απορρίπτει κανείς κάποια πρόταση και να προτείνει ο ίδιος κάτι), η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και η γενική κατανόηση  καθημερινών κειμένων και διαλόγων.

   

   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  50

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  10

  Αυτόνομη μελέτη

  28

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση είναι γραπτή, συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου.

  Γλώσσα αξιολόγησης είναι η γερμανική.

  Η τελική αξιολόγηση γίνεται με:

  Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (συμπερασματική)

  Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής

  (συμπερασματική)

   

               

    

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία:

  - Sander Ilse, Braun Birgit, Doubek Margit, Fügert Nadja, Vitale Rosanna (2011). DaF Kompakt A1 – B1 Kursbuch, 1. Auflage, Klett Verlag, Stuttgart. (ISBN 978-3-12-676180-2)

  - Braun Birgit, Doubek Margit, Frater-Vogel Andrea, Fügert Nadja, Köhl-Kuhn Renate, Sander Ilse Trebesius-Bensch Ulrike, Vitale Rosanna(2011). DaF Kompakt A1-B1 Übungsbuch,1. Auflage, Klett Verlag, Stuttgart. (ISBN 978-3-12-6766181-9)

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

  2018-2019

    

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II
   (ΞΓ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II
   (ΞΓ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II
   (ΞΓ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III
   (ΞΓ0303)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III
   (ΞΓ3309)

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό.
  Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση λεξιλογίου σε μεσαίο επίπεδο,
  προκειμένου να μπορεί ο φοιτητής να επικοινωνήσει σε καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ως φοιτητής ή εργαζόμενος σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, πληροφορίες για το πανεπιστημιακό σύστημα, γερμανικός πολιτισμός κ.α.). Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τα γραμματικά φαινόμενα και τις συντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας σε μεσαίο επίπεδο. Προάγεται κυρίως η σύνθεση γραπτού και προφορικού λόγου στο αντίστοιχο επίπεδο, τόσο μέσα από καθοδηγούμενες ασκήσεις όσο και ως ελεύθερη πλέον παραγωγή λόγου, η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και η πιο λεπτομερής κατανόηση κειμένων.  German Language III


  The aim of the course is to teach the German language on an intermediate level while at the same timeseeks to bring students into contact with the German culture.
  At this level, teaching focuses on obtaining vocabulary on an intermediate level in order to enable thestudent to communicate in situations that he or she may face as a student or a working person in aGerman-speaking country (e.g. composing a CV, information about the university system, Germanculture etc.). It also seeks to familiarize the student with the grammatical phenomena and syntactic structures of the German language at an intermediate level. In particular, the production of written and spoken language at this level is promoted, both through guided exercises and as free speech production, the development of listening comprehension and a more detailed understanding of texts.

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III
   (ΞΓ0303)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III
   (ΞΓ0303)

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III
   (ΞΓ0303)

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ 0303

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γερμανικά ΙIΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  3,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική, γερμανική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   

             

     

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

  - να έχουν αναπτύξει ικανότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

  - να αναγνωρίζουν και να αναλύουν μορφοσυντακτικές δομές στο μέσο επίπεδο. 

  - να συνθέτουν και να παραγάγουν νέο γραπτό και προφορικό λόγο σε μέσο επίπεδο.

  - να έχουν αποκτήσει νέα γνώση και ικανότητες στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, ακουστική αντίληψη). 

  - να αναπτύξουν ικανότητες δια βίου μάθησης.

   

  Γενικές Ικανότητες

  - λήψη αποφάσεων

  - αυτόνομη εργασία

  - ομαδική εργασία

  - σεβασμός στην διαφορετικότητα

   

  (3)      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό.

  Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση λεξιλογίου σε μεσαίο επίπεδο,  προκειμένου να μπορεί ο φοιτητής να επικοινωνήσει σε καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ως φοιτητής ή εργαζόμενος σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, πληροφορίες για το πανεπιστημιακό σύστημα, γερμανικός πολιτισμός κ.α.). Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τα γραμματικά φαινόμενα και τις συντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας σε μεσαίο επίπεδο. Προάγεται κυρίως η σύνθεση γραπτού και προφορικού λόγου στο αντίστοιχο επίπεδο, τόσο μέσα από καθοδηγούμενες ασκήσεις όσο και ως ελεύθερη πλέον παραγωγή λόγου, η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και η πιο λεπτομερής κατανόηση κειμένων.

   

     

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  50

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  10

  Αυτόνομη μελέτη

  28

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση είναι γραπτή, συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου.

  Γλώσσα αξιολόγησης είναι η γερμανική.

  Η τελική αξιολόγηση γίνεται με:

  Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (συμπερασματική)

  Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής

  (συμπερασματική)

   

               

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία:

  - Sander Ilse, Braun Birgit, Doubek Margit, Fügert Nadja, Vitale Rasanna(2011). DaF Kompakt A1 – B1 Kursbuch, 1. Auflage, Klett Verlag, Stuttgart. (ISBN 978-3-12-676180-2)

  - Braun Birgit, Doubek Margit, Frater-Vogel Andrea, Fügert Nadja, Köhl-Kuhn Renate, Sander Ilse Trebesius-Bensch Ulrike, Vitale Rosanna(2011). DaF Kompakt A1-B1 Übungsbuch,1. Auflage, Klett Verlag, Stuttgart. (ISBN 978-3-12-6766181-9)

  - Κουκίδης Σπύρος (2003). Das große deutsche Übungsbuch, Εκδόσεις PRAXIS-ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΕΠΕ, Αθήνα. (ISBN 9789608261754)

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

  2018-2019

   

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III
   (ΞΓ0303)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
   (ΞΓ4308)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό.
  Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση λεξιλογίου στο αντίστοιχο επίπεδο,  προκειμένου να μπορεί ο φοιτητής να επικοινωνήσει σε καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ως φοιτητής ή εργαζόμενος σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. συνέντευξη για δουλειά, κατανόηση και συμπλήρωση μιας σύμβασης εργασίας, πληροφορίες για την ιστορία της χώρας, να μπορεί να εκφράσει την άποψή του πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος κ.α.). Επίσης εμπεδώνεται η γνώση των ήδη διδαγμένων γραμματικών φαινομένων και συντακτικών δομών της γερμανικής μέσα από πιο σύνθετες ασκήσεις και δίνεται βάρος στην εφαρμογή της γνώσης αυτής στην πράξη μέσα από ασκήσεις ελεύθερης παραγωγής και σύνθεσης προφορικού και γραπτού λόγου.  German Language IV

  At this level, teaching focuses on obtaining the necessary vocabulary in order to enable the student to communicate in situations that he /she may encounter as a student or working person in a German- speaking country (e.g. job interview, understanding of a work contract, information on the history of the country, to be able to express opinion on issues of general interest, etc.). The course focuses on the application of the already acquired grammatical phenomena and syntactic structures of the German language in practice, through more complex grammar exercises and through exercises of free production of oral and written speech.

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
   (ΞΓ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
   (ΞΓ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

  ΤΜΗΜΑ

  Οικονομικών Επιστημών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ 0304

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γερμανικά ΙV

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  2

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική, γερμανική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης δεξιοτήτων

             

     

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

  - να έχουν αναπτύξει ικανότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

  - να αναγνωρίζουν και να αναλύουν μορφοσυντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας. 

  - να συνθέτουν και να παραγάγουν νέο γραπτό και προφορικό λόγο σε μέσο επίπεδο.

  - να έχουν αποκτήσει νέα γνώση και ικανότητες στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, ακουστική αντίληψη). 

  - να αναπτύξουν ικανότητες δια βίου μάθησης.

   

  Γενικές Ικανότητες

  - λήψη αποφάσεων

  - αυτόνομη εργασία

  - ομαδική εργασία

  - σεβασμός στην διαφορετικότητα

   

  (3)      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό.

  Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση λεξιλογίου στο αντίστοιχο επίπεδο, προκειμένου να μπορεί ο φοιτητής να επικοινωνήσει σε καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ως φοιτητής ή εργαζόμενος σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. συνέντευξη για δουλειά, κατανόηση και συμπλήρωση μιας σύμβασης εργασίας, πληροφορίες για την ιστορία της χώρας, να μπορεί να εκφράσει την άποψή του πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος κ.α.). Επίσης εμπεδώνεται η γνώση των ήδη διδαγμένων γραμματικών φαινομένων και συντακτικών δομών της γερμανικής μέσα από πιο σύνθετες ασκήσεις και δίνεται βάρος στην εφαρμογή της γνώσης αυτής στην πράξη μέσα από ασκήσεις ελεύθερης παραγωγής και σύνθεσης προφορικού και γραπτού λόγου.

    

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  50

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  10

  Αυτόνομη μελέτη

  28

  Σύνολο Μαθήματος

  105

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση είναι γραπτή, συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου.

  Γλώσσα αξιολόγησης είναι η γερμανική.

  Η τελική αξιολόγηση γίνεται με:

  Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (συμπερασματική)

  Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής

  (συμπερασματική)

   

               

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία:

  - Sander Ilse, Braun Birgit, Doubek Margit, Fügert Nadja, Vitale Rοsanna(2011). DaF Kompakt A1 – B1 Kursbuch, 1. Auflage, Klett Verlag, Stuttgart. (ISBN 978-3-12-676180-2)

  - Braun Birgit, Doubek Margit, Frater-Vogel Andrea, Fügert Nadja, Köhl-Kuhn Renate, Sander Ilse Trebesius-Bensch Ulrike, Vitale Rosanna(2011). DaF Kompakt A1-B1 Übungsbuch,1. Auflage, Klett Verlag, Stuttgart. (ISBN 978-3-12-6766181-9)

  - Κουκίδης Σπύρος (2003). Das große deutsche Übungsbuch, Εκδόσεις PRAXIS-ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΕΠΕ, Αθήνα. (ISBN 9789608261754)

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

  2018-2019

   

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
   (ΞΓ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
   (ΞΓ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
   (ΞΓ0304)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη