Μαμάτας Ελευθέριος
 • 2310 891.709
 • emamatas uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ5, 530

  Μαμάτας Ελευθέριος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη (2003)
  • Διδακτορικό στα Δίκτυα Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη (2008)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ασύρματα και κινητά δίκτυα
  • Ποιότητα παροχής υπηρεσιών
  • Διαχείριση δικτύων
  • Δίκτυα οριζόμενα μέσω λογισμικού
  • Δίκτυα ανεκτικά σε καθυστέρηση
  • Ενεργειακά αποδοτική επικοινωνία
  • Στοχαστική μοντελοποίηση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
   (SD0201)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (AIE804)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIE804

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI212/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση:
  Να κατανοήσει βασικές πλευρές τις αρχιτεκτονικής των δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών, μέσα από τη γνώση της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου και την ανάλυση των επιμέρους επιπέδων της τελευταίας.
  Να κατανοήσει βασικά και ειδικά δικτυακά πρωτόκολλα μέσα από το πρίσμα του αντίκτυπου που έχουν στην απόδοση διαφορετικών εφαρμογών, αλλά και σε διαφορετικά δικτυακά περιβάλλοντα (π.χ. ασύρματα δίκτυα αισθητήρων).
  Να κατανοήσει και να αξιολογήσει εναλλακτικές τεχνολογικές προτάσεις (π.χ. τα δίκτυα που ορίζονται μέσω λογισμικού σε σχέση με παραδοσιακά δίκτυα, το IPv6 σε σχέση με το IPv4 κ.α.) μέσα από την θεωρία και την εφαρμογή εργαστηριακών ασκήσεων.
  Να εξοικοιωθεί με πλευρές της ερευνητικής μεθοδολογίας, μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων συγκριτικής ανάλυσης της απόδοσης γνωστών πρωτοκόλλων δικτύων.
  Να έρθει σε επαφή με νέες τεχνολογικές προτάσεις, όπως για τη νέα γενιά δικτύων επικοινωνιών, την υπολογιστική παρυφών (edge computing) και την ενορχήστρωση συστημάτων επικοινωνιών που αξιοποιούν το υπολογιστικό νέφος.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το περίγραμμα ύλης του μαθήματος ακολουθεί:
  - Βασικά θέματα στα Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών: αρχιτεκτονική του Διαδικτύου, βασικά πρωτόκολλα και ειδικές απαιτήσεις εφαρμογών.
  - Εργαλεία διαχείρισης δικτύων (π.χ. wireshark, ping, traceroute κ.α.).
  - Εισαγωγή στην προσομοίωση, εξομοίωση και το πραγματικό πείραμα σε σχέση με τις δικτυακές τεχνολογίες. Μονάδες μέτρησης της απόδοσης.
  - Μελέτη εναλλακτικών τρόπων σύνδεσης οικιακού τοπικού δικτύου στο Διαδίκτυο και η Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (DSL).
  - Τεχνολογίες τοπικών δικτύων.
  - Τα δίκτυα που ορίζονται μέσω λογισμικού (Software-Defined Networks, SDNs) και ο εξομοιωτής Mininet.
  - Συγκριτική παρουσίαση του IPv6 σε αντιπαραβολή με το IPv4.
  - Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και πρακτική εξάσκηση με το περιβάλλον contiki.
  - Τεχνολογίες ελαφριάς εικονικοποίησης για την επίλυση δικτυακών προβλημάτων (π.χ. Containers).

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Στην τάξη

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (π.χ., προσομοιωτές, εξομοιωτές και πραγματικό πείραμα με ειδικό λογισμικό).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Θεωρητικές διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακές ασκήσεις

  13

  Αυτοτελής μελέτη και ατομική-ομαδική εργασία

  91

  Σύνολο Μαθήματος

  130

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  - θεωρητικές ερωτήσεις
  - ασκήσεις
  - ερωτήσεις πάνω στις εργαστηριακές ασκήσεις

  Προαιρετικές ατομικές - ομαδικές εργασίες, για επιπρόσθετο βαθμό (bonus).  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  α) Βασίλειος Τσαουσίδης, Ελευθέριος Μάματας, Ιωάννης Ψαρράς, Ευστράτιος Κοσμίδης, Στυλιανός Δημητρίου. Εργαστηριακά Μαθήματα στα Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών. Εκδ. Κλειδάριθμος, 2010.
  β) Larry L. Peterson, Bruse S. Davie. Δίκτυα Υπολογιστών: Μία Προσέγγιση από τη Σκοπιά των Συστημάτων. Εκδ. Κλειδάριθμος,
  2009.
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  IEEE/ACM Transactions on Networking, Elsevier Computer Networks, IEEE Communications Magazine, Elsevier Computer Communications, Elsevier Computer Networks, Elsevier Ad Hoc Networks, Wiley International Journal on Communication Systems, Wiley Wireless Communications and Mobile Computing.
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (ISC501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISC501

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  2

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://classroom.google.com/u/0/c/MzIxMTMxOTY4MzI1
  (κωδικός τάξης: 6bjqznv)

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
  να κατανοεί την τεχνική στόχευση, τη δομή και τη βασική λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας και δεδομένων
  να συσχετίζει τεχνικές πλευρές των συστημάτων επικοινωνίας και δεδομένων με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιχειρηματικών εφαρμογών
  να αποκτήσει πρακτική εμπειρία, μέσω εργαστηριακών εφαρμογών, για τη βασική λειτουργία των τεχνολογιών επικοινωνίας των δεδομένων και την προσαρμογή τους στη βέλτιστη εξυπηρέτηση επιχειρηματικών εφαρμογών

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Αυτόνομη εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα διαπραγματεύεται τις παρακάτω πλευρές των επιχειρηματικών επικοινωνιών:
  Εισαγωγή στα συστήματα επιχειρηματικών επικοινωνιών (επιχειρηματικές εφαρμογές, αρχιτεκτονική συστημάτων επικοινωνιών, τεχνολογικά πρότυπα)
  Επιχειρηματικές εφαρμογές και οι τεχνολογικές απαιτήσεις τους, στρώμα εφαρμογής
  Φυσικό στρώμα (αναλογική και ψηφιακή μετάδοση, τεχνικές κωδικοποίησης, βλάβες και μέσα μεταφοράς δεδομένων, τεχνικές πολυπλεξίας)
  Στρώμα σύνδεσης δεδομένων (έλεγχος ροής δεδομένων, ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων, πρωτόκολλα σύνδεσης)
  Στρώμα δικτύου και μεταφοράς (μεταγωγή/δρομολόγηση, πρωτόκολλα δικτύου και μεταφοράς, έλεγχος συμφόρησης)
  Αξιολόγηση συστημάτων επικοινωνιών με κριτήριο την ικανοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών (μεθοδολογία, δείκτες απόδοσης, εξομοίωση/προσομοίωση)
  Ασύρματα δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής (WiFi, 4G/5G, Οπτικά, VPN)
  Επιχειρηματικές επικοινωνίες στην εποχή της «4ης βιομηχανικής επανάστασης» (δίκτυα 5G, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, υπολογιστικό νέφος)

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Χρησιμοποιείται πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τον διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού, την επικοινωνία και την ανάθεση εργασιών.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στηv Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Αξιοποιείται λογισμικό ανοικτού κώδικα

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Google classroom). Ανακοινώσεις μέσω Google classroom και επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26 ώρες

  Εργαστηριακό μάθημα

  13 ώρες

  Μελέτη του φοιτητή

  91 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  130 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου

  Η γραπτή τελική εξέταση έχει συντελεστή βαρύτητας 100% και δύναται να περιλαμβάνει:
  θεωρητικές ερωτήσεις,
  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
  ασκήσεις, και
  επίλυση προβλημάτων

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  W. Stallings Business Data Communications, 6/E, Prentice Hall
  J. FitzGerald Business Data Communications and Networking, Wiley
  B. Forouzan, Data Communications and Networking, 5E, McGraw-Hill Higher Education, 2013
  M. P. Fitz, Βασικές Αρχές Συστημάτων Επικοινωνίας, 2012
  Ά. Αλεξόπουλος, Γ. Λαγογιάννης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, 10η Έκδοση, 2016
  W. Stallings, Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, 2011
  Γ. Διακονικολάου, Α. Αγιακάτσικα, Η. Μπούρας, Επιχειρηματική Διαδικτύωση, 2007
  Συμπληρωματικό υλικό, διαφάνειες μαθήματος, προτεινόμενες ιστοσελίδες και άρθρα: ιστοσελίδα μαθήματος
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  IEEE Access
  Future Generation Computer Systems
  IEEE Transactions on Sustainable Computing
  IEEE Communications
  IEEE Communications Letters
  IEICE Transactions on Communications
  IEEE Transactions on Sustainable Computing
  Wireless Communications and Mobile Computing
  Telecommunication Systems,
  International Journal of Communication Systems, Wiley
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (AIC105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC105

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://openeclass.uom.gr/courses/DAI166/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Το μάθημα έχει σαν βασικό στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με τα Συστήματα Υπολογιστών.

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  προσδιορίζουν τα συστατικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος,
  διακρίνουν τα συστήματα αρίθμησης,
  μετατρέπουν αριθμούς μεταξύ του δεκαδικού και δυαδικού συστήματος αρίθμησης,
  εξηγούν τις έννοιες της κωδικοποίησης και αναπαράστασης δεδομένων,
  διακρίνουν τις λογικές πύλες,
  εκτελούν πράξεις με δεδομένα,
  απαριθμούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα,
  καταγράφουν και να συγκρίνουν χαρακτηριστικά λειτουργικών συστημάτων,
  γενικεύουν έννοιες όπως διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων και επικοινωνία δεδομένων,
  περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των λειτουργικών συστημάτων Unix / Linux,
  εξοικειωθούν με τις εντολές φλοιού του Linux,
  αναγνωρίσουν την εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξης (διαχείριση αρχείων, διεργασιών, δικτύου κ.α.),
  αναπτύξουν αφαιρετικό τρόπο σκέψης.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ύλη:
  Συστήματα αρίθμησης
  Προσημασμένοι, μη προσημασμένοι αριθμοί και αριθμητικές πράξεις
  Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής
  Λογικές πύλες, λογικές συναρτήσεις και βασικά συνδυαστικά κυκλώματα (αθροιστές, αφαιρέτες, συγκριτές)
  Υλικό υπολογιστών, λειτουργία ΚΜΕ και κεντρική μνήμης, καταχωρητές, ιεραρχία μνήμης, κύκλος μηχανής, εντολές Assembly
  Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα, διεργασίες, είσοδος / έξοδος (χειρισμός διακοπών, DMA), σελιδοποίηση / κατάτμηση κύριας μνήμης, διαχείριση εικονικής μνήμης, χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ
  Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, τεχνικές μεταγωγής, υποδομή Διαδικτύου, στρώματα δικτύου, διευθυνσιοδότηση, υποδικτύωση, πρωτόκολλα IP, DHCP, ICMP, δρομολογητές, πίνακες δρομολόγησης, πρωτόκολλα μεταφοράς TCP/UDP

  Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:
  Γλώσσα προγραμματισμού Assembly
  Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Unix / Linux
  Συστήματα και διαχείριση αρχείων
  Διεργασίες
  Το κέλυφος bash και ο προγραμματισμός του
  Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης των δικτύων υπολογιστών

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε εργαστήριο υπολογιστών.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, όπως λειτουργικά συστήματα (Linux), εργαλεία ανάλυσης δικτυακής κίνησης και πρωτοκόλλων (π.χ. wireshark).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακές ασκήσεις

  13

  Εβδομαδιαίες ασκήσεις

  13

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  84

  Σύνολο Μαθήματος

  136

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
   
  - θεωρητικές ερωτήσεις
  - ασκήσεις
  - ερωτήσεις πάνω στις εργαστηριακές ασκήσεις

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Forouzan, Behrouz A. και Firouz Mosharraf. Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010.
  Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές, Τύπος: Σύγγραμμα, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-538-2

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  IEEE Transactions on Computers
  ACM SIGCOMM Computer Communication Review
  ACM SIGOPS Operating Systems Review

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Wired/Wireless Internet Communications, 15th IFIP WG 6.2 International Conference, WWIC 2017, St. Petersburg, Russia, June 21–23, 2017, Proceedings, Editors: Koucheryavy, Y., Mamatas, L., Matta, I., Ometov, A., Papadimitriou, P. (Eds.), Springer LNCS.

   2014

   • L. Mamatas, Scott Burleigh, V. Tsaoussidis (Guest Editors), Special Issue on New Research Challenges in Mobile, Opportunistic & Delay-Tolerant Networks, Elsevier Ad Hoc Networks, 2014.

   2012

   • Y. Koucheryavy, L. Mamatas, I. Matta, V. Tsaoussidis (Editors), Wired/Wireless Internet Communication - 10th International Conference, WWIC 2012, Santorini, Greece, June 6-8, 2012, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 7277, Springer 2012, ISBN 978-3-642-30629-7.

   2010

   • J. Rubio-Loyola, A. Astorga, J. Serrat, L. Lefevre, A. Cheniour, D. Muldowney, S. Davy, A. Galis, L. Mamatas, S. Clayman et al, "Manageability of Future Internet Virtual Networks from a Practical Viewpoint", Towards the Future Internet - Emerging Trends from European Research, G. Tselentis et al. (Eds.), IOS Press, 12th April 2010 (Book Chapter).
   • Β. Τσαουσίδης, Ε. Μαμάτας, Ι. Ψαρράς, Ε. Κοσμίδης, Σ. Δημητρίου, "Εργαστηριακά μαθήματα στα δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-386-1, 2010.

   2008

   • Ε. Μαμάτας, "Εξοικονόμηση Ενέργειας για Διαδικτυακές Συσκευές με Μπαταρία σε Ετερογενή Περιβάλλοντα", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη, 2008.

   2004

   • Β. Τσαουσίδης, "Διαδικτυακά πρωτόκολλα", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-746-9, 2004 (συγγραφή ενός κεφαλαίου).

   2003

   • Α. Συροπουλος, "Στοιχεία Προγραμματισμού στην PERL", Εκδόσεις Επίκεντρο, ISBN 9789606647437, 2003 (συγγραφή ενός κεφαλαίου).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (34 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • V. Demiroglou, S. Skaperas, L. Mamatas, V. Tsaoussidis, "Adaptive Multi-Protocol Communication in Smart City Networks", in IEEE Internet of Things Journal, doi: 10.1109/JIOT.2024.3372624, 4 March, 2024.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2023

    • P. Valsamas, S. Skaperas, L. Mamatas, LM Contreras, "Virtualization Technology Blending for Resource-Efficient Edge Clouds", in Computer Networks, vol. 225, pp. 109646, 2023.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • L. Mamatas, V. Demiroglou, S. Kalafatidis, S. Skaperas, and V. Tsaoussidis, "Protocol-Adaptive Strategies for Wireless Mesh Smart City Networks", in IEEE Network Magazine, 2023.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Kalafatidis, S. Skaperas. V. Demiroglou, L. Mamatas, and V. Tsaoussidis, "Logically-centralized SDN-based NDN Strategies for Wireless Mesh Smart-City Networks", in MDPI Future Internet, 2023.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • S. Kalafatidis and L. Mamatas, "Microservices-Adaptive Software-Defined Load Balancing for 5G and Beyond Ecosystems", in IEEE Network Magazine, doi: 10.1109/MNET.004.2100333, 2022.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • L.M. Contreras, J. Serrano, L. Mamatas, G. Bernini, P. Monti, M. Antunes, U. Atmojo, E. Tocker, I. Val, A. Sgambelluri, J. Härri, A. Lioy, P. Martinez-Julia, J. González, J. Sánchez-Garrido, H. Asaeda, "Modular architecture providing convergent and ubiquitous intelligent connectivity for networks beyond 2030", ITU Journal on Future and Evolving Technologies, Volume 3 (2022), Issue 3, Pages 693-709, doi.org/10.52953/SAMO3073.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • C. Liaskos, L. Mamatas, A. Pourdamghani, A. Tsioliaridou, S. Ioannidis, A. Pitsillides, S. Schmid, and I.F. Akyildiz, "Software-Defined Reconfigurable Intelligent Surfaces: From Theory to End-to-End Implementation", in Proceedings of the IEEE, doi: 10.1109/JPROC.2022.3169917.
    • S. Skaperas, N. Ferdosian, A. Chorti and L. Mamatas, "Scheduling of Heterogeneous Services by Resolving Conflicts", in IEEE Access, vol. 10, pp. 36576-36591, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3163388.

    2021

    • P. Valsamas, L. Mamatas and L.M. Contreras, "A Comparative Evaluation of Edge Cloud Virtualization Technologies", IEEE Transactions on Network and Service Management, November 2021, doi: 10.1109/TNSM.2021.3130792.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Clayman, A. Neto, F. Verdi, S. Correa, S. Sampaio, I. Sakelariou, L. Mamatas et al., "The NECOS Approach to End-to-End Cloud-Network Slicing as a Service," in IEEE Communications Magazine, vol. 59, no. 3, pp. 91-97, March 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Simoglou, G. Violettas, S. Petridou and L. Mamatas, "Intrusion detection systems for RPL security: a comparative analysis", Elsevier Computers & Security, Volume 104, May 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • George Violettas, George Simoglou, Sophia Petridou, Lefteris Mamatas, A Softwarized Intrusion Detection System for the RPL-based Internet of Things networks, Elsevier Future Generation Computer Systems, Volume 125, 2021, Pages 698-714, ISSN 0167-739X

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • T. Theodorou and L. Mamatas, "SD-MIoT: A Software-Defined Networking Solution for Mobile Internet of Things", IEEE Internet of Things Journal, doi: 10.1109/JIOT.2020.3027427.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • T. Theodorou and L. Mamatas, "A Versatile Out-of-Band Software-Defined Networking Solution for the Internet of Things", IEEE Access, vol. 8, pp. 103710-103733, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2999087.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Skaperas, L. Mamatas, A. Chorti, "Real-Time Algorithms for the Detection of Changes in the Variance of Video Content Popularity", IEEE Access, vol. 8, pp 30445-30457, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2972640.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • T. Theodorou, G. Violettas, P. Valsamas, S. Petridou and L. Mamatas, "A Multi-Protocol Software-Defined Networking Solution for the Internet of Things", in IEEE Communications Magazine, Series: Telecom Software, Network Virtualization, and Software Defined Networks, Oct. 2019.
    • G. Violettas, S. Petridou, L. Mamatas, "Evolutionary Software Defined Networking-inspired Routing Control Strategies for the Internet of Things", in IEEE Access, Sep. 2019.
    • S. Skaperas, L. Mamatas, A. Chorti, "Real-time Video Content Popularity Detection Based on Mean Change Point Analysis", in IEEE Access, Aug. 2019.

    2017

    • S. Petridou, S. Basagiannis and L. Mamatas, "Formal Methods for Energy-Efficient EPONs", IEEE Transactions on Green Communications and Networking, volume 2, issue 1, pages 246-259, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • E. Koutsogiannis, L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Opportunistic forwarding for user-provided networks", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, pages 1-24, Taylor & Francis, 2017.

    2016

    • L. Mamatas, S. Clayman and A. Galis, "Information Exchange Management as a Service for Network Function Virtualization Environments", IEEE Transactions on Network and Service Management, volume 13, issue 3, pages 564-577, 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • L. Mamatas, S. Clayman and A. Galis, "A flexible information service for management of virtualized software-defined infrastructures", Wiley International Journal of Network Management, Special Issue on Software-Defined Operations, volume 26, issue 5, Pages 396–418, 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • L. Mamatas, S. Clayman and A. Galis, "A Service-Aware Virtualized Software Defined Infrastructure", IEEE Communications Magazine, Feature Topic on Network and Service Virtualization, volume 53, issue 4, pages 166 - 174, April 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • R. G. Clegg, S. Clayman, G. Pavlou, L. Mamatas and A. Galis, "On the selection of management/monitoring nodes in highly dynamic networks", IEEE Transactions on Computers, Volume 62, Issue 6, June 2013.

    2011

    • G. Papastergiou, C. Georgiou, L. Mamatas, and V. Tsaoussidis, "A delay-oriented prioritization policy based on Non-Congestive Queuing", International Journal of Communication Systems (IJCS), Wiley Academics, pages 1099-1131 (2011).
    • I. Psaras, L. Mamatas, "On Demand Connectivity Sharing: Queuing Management and Load Balancing for User-Provided Networks", Computer Networks (COMNET), Elsevier Science, Special Issue on Wireless for the Future Internet, volume 55, issue 2, February 2011.

    2010

    • L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Less Impact Better Service (LIBS): A Service Paradigm for Internet Telephony", Springer Annals of Telecommunications, volume 65, issue 7, page 447, 2010.

    2009

    • L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Differentiating Services with Non-Congestive Queuing (NCQ)", IEEE Transactions on Computers, volume 58, number 5, pages 591-604, May 2009.

    2008

    • L. Mamatas, V. Tsaoussidis, "Effort/Gains Dynamics in Heterogeneous Networks", International Journal of Communications Systems (IJCS), Wiley Academics, volume 21, issue 4, pages 361-382, 2008.
    • L. Mamatas, V. Tsaoussidis, "Exploiting Energy-Saving Potential in Heterogeneous Networks", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems (IJPEDS), Taylor & Francis, volume 23, issue 4, pages 309-324, August 2008.
    • P. Papadimitriou, V. Tsaoussidis, and L. Mamatas, "A Receiver-Centric Rate Control Scheme for Layered Video Streams in the Internet", Journal of Systems and Software, Elsevier, volume 81, issue 12, pages 2396-2412, December 2008.
    • C. Zhang, L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "A Study of Deploying Smooth- and Responsive- TCPs with Different Queue Management Schemes", International Journal of Communications Systems (IJCS), Wiley Academics, volume 22, issue 5, pages 513 - 530, November 2008.

    2007

    • L. Mamatas, T. Harks, V. Tsaoussidis, "Approaches to Congestion Control in Packet Networks", Journal of Internet Engineering (JIE), volume 1, issue 1, Kleidarithmos Press, 2007.

    2006

    • I. Psaras, L. Mamatas, V. Tsaoussidis, "On Protocol Engineering: Detect, Confirm and Adjust", Journal of Internet Protocol Technology (IJIPT), volume 1, issue 4, Inderscience Publishers Ltd, 2006.
    • Συνέδρια (59 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2024

     • L. Mamatas, S. Skaperas, I. Sakellariou, "ClusterSlice: A Zero-touch Deployment Platform for the Edge Cloud Continuum", 27th Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN 2024), March 11-14, Paris, France, 2024 (Demo Paper).
     • G. Papathanail, I. Sakellariou, L. Mamatas, P. Papadimitriou, "A Platform for Time-Sensitive Networking in Converged IoT-Cloud Environments", 27th Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN 2024), March 11-14, Paris, France, 2024 (Demo Paper).
     • G. Papathanail, I. Sakellariou, L. Mamatas, and P. Papadimitriou, "Dynamic Schedule Computation for Time-Aware Shaper in Converged IoT-Cloud Environments", 27th Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN 2024), March 11-14, Paris, France, 2024.
     • D. E. Gkogkos, L. Mamatas, S. Petridou, "Assessing supervised machine learning in detecting GPS spoofing attacks on UAV application use-cases", 27th Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN 2024), March 11-14, Paris, France, 2024.
     • S. Skaperas, G. Koukis, I.A. Kapetanidou, V. Tsaoussidis, L. Mamatas, "A Pragmatical Approach to Anomaly Detection Evaluation in Edge Cloud Systems", IEEE INFOCOM Workshop ICCN: Intelligent Cloud Computing and Networking, Vancouver, Canada, 20–23 May 2024.
     • S. Skaperas, G. Koukis, I.A. Kapetanidou, V. Tsaoussidis, L. Mamatas, "An Open-Source Experimentation Framework for the Edge Cloud Continuum", IEEE INFOCOM Workshop CNERT: Computer and Networking Experimental Research using Testbeds, Canada, 20–23 May 2024.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2023

     • S. Kalafatidis, V. Demiroglou, S. Skaperas, G. Tsoulouhas, P. Valsamas, L. Mamatas, V. Tsaoussidis, "Experiments with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments", in Proc. IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Tunis, Tunisia, July 2023 (Demo Paper).
     • G. Papathanail, L. Mamatas, P. Papadimitriou, "Towards the Integration of TAPRIO-based Scheduling with Centralized TSN Control", in Proc. IFIP Networking Conference (IFIP Networking), Barcelona, Spain, June 2023.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2022

     • V. Demiroglou, L. Mamatas, V. Tsaoussidis, "Adaptive NDN, DTN and NoD Deployment in Smart-City Networks Using SDN", in Proc. IEEE 20th Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), Las Vegas, USA, January, 2023.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Papadakis, T. Theodorou, L. Mamatas and S. Petridou, "Dynamic topology discovery configuration in software-defined vehicular networks", in Proc. IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN), Thessaloniki, Greece, November, 2022.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. Kalafatidis, V. Demiroglou, L. Mamatas, V. Tsaoussidis, "Experimenting with an SDN-Based NDN Deployment over Wireless Mesh Networks", IEEE INFOCOM Workshop CNERT 2022: Computer and Networking Experimental Research using Testbeds, May 2022.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2021

     • A. Papadakis, T. Theodorou, L. Mamatas and S. Petridou, "An experimentation environment for SDN-based autonomous vehicles in smart cities", 2021 17th International Conference on Network and Service Management (CNSM), 2021, pp. 391-393, doi: 10.23919/CNSM52442.2021.9615509.
     • N. Ferdosian, S. Skaperas, A. Chorti and L. Mamatas, "Conflict-Aware Multi-Numerology Radio Resource Allocation for Heterogeneous Services", IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCWorkshops50388.2021.9473664.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2020

     • I. Papakonstantinou, S. Kalafatidis, L. Mamatas, "A Techno-Economic Assessment of Microservices", IEEE/IFIP CNSM 2020, 2-6 November, 2020, Izmir, Turkey, short paper.
     • Gustavo A. Nunez Segura, Sotiris Skaperas, Arsenia Chorti, Lefteris Mamatas, Cintia Borges Margi, "Denial of Service Attacks Detection in Software-Defined Wireless Sensor Networks", IEEE ICC SecSDN Workshop, 2020.

     2019

     • P. Valsamas, S. Skaperas, G. Violettas, T. Theodorou, S. Petridou, D. Vardalis, A. Tsioukas, and L. Mamatas, "Experimenting with Cloud and Network Orchestration for Multi-Access Edge Computing", IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 15-18 April 2019, Marrakech, Morocco (Demo Paper).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • P. Valsamas, P. Papadimitriou, I. Sakellariou, S. Petridou, L. Mamatas, S. Clayman, F. Tusa, A. Galis, "Multi-PoP Network Slice Deployment: A Feasibility Study" in IEEE CloudNet, Nov. 2019, Coimbra, Portugal.
     • Maciel Jr, P. D., Verdi, F. L., Valsamas, P., Sakellariou, I., Mamatas, L., et al., "A Marketplace-based Approach to Cloud Network Slice Composition Across Multiple Domains", IEEE Workshop on Advances in Slicing for Softwarized Infrastructures (S4SI), in the context of NETSOFT 2019, 24-28 June, 2019, Paris, France.
     • F. Fonseca, L. Mamatas, A.C. Viana, S. Correa, K. Cardoso, "Personalized Travel Itineraries with Multi-access Edge Computing Touristic Services", IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2019), Hawaii, USA, December 2019.
     • P. Valsamas, I. Sakellariou, S. Petridou and L. Mamatas, "A Multi-domain Experimentation Environment for 5G Media Verticals", IEEE INFOCOM CNERT Workshop, Paris, France, 2019.

     2018

     • S. Skaperas, L. Mamatas and A. Chorti, "Early Video Content Popularity Detection with Change Point Analysis", IEEE GLOBECOM 2018, 9-13 December, 2018, Abu Dhabi, UAE.
     • G. Violettas, S. Petridou and L. Mamatas, "Routing under heterogeneity and mobility for the Internet of Things: a centralized control approach", IEEE GLOBECOM 2018, 9-13 December, 2018, Abu Dhabi, UAE.
     • P. Valsamas, S. Skaperas and L. Mamatas, "Elastic Content Distribution Based on Unikernels and Change-Point Analysis", IEEE European Wireless 2018, 2-4 May, 2018, Catania, Italy
     • F. S. D. Silva, M. O. Lemos, A. Medeiros, A. V. Neto, R. Pasquini, D. Moura, C. Rothenberg, L. Mamatas, et al, "NECOS Project: Towards Lightweight Slicing of Cloud Federated Infrastructures", IEEE Workshop on Advances in Slicing for Softwarized Infrastructures (S4SI), in the context of NETSOFT 2018, 25-29 June, 2018, Montreal, Canada.
     • L. A. Freitas, V. G. Braga, S. L. Correa, L. Mamatas, C. E. Rothenberg, S. Clayman, K. V. Cardoso, "Slicing and Allocation of Transformable Resources for the Deployment of Multiple Virtualized Infrastructure Managers (VIMs)", IEEE Workshop on Advances in Slicing for Softwarized Infrastructures (S4SI), in the context of NETSOFT 2018, 25-29 June, 2018, Montreal, Canada.

     2017

     • G. E. Violettas, T. L. Theodorou, S. Petridou, A. Tsioukas and L. Mamatas, “An Experimentation Facility Enabling Flexible Network Control for the Internet of Things”, IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM), 1 May, 2017, Atlanta, USA (Demo Paper).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • T. Theodorou and L. Mamatas, "CORAL-SDN: A Software-Defined Networking Solution for the Internet of Things", IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks (NFV-SDN'17), Berlin, Germany 2017 (Demo Paper).
     • T. Theodorou and L. Mamatas, "Software Defined Topology Control Strategies for the Internet of Things", IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks 2017 - NFV-SDN'17, O4SDI Workshop, Berlin, 2017
     • S. Petridou, S. Basagiannis and L. Mamatas, "Energy-Efficiency Analysis Under QoS Constraints Using Formal Methods: A Study on EPONs", IEEE International Conference on Communications (ICC), 21-25 May 2017, Paris, France.

     2016

     • S. Clayman, L. Mamatas and A. Galis, "Energy-efficiency Enablers and Operations in Software-Defined Environments", IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS), 25-29 April, 2016 (Demo Paper).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. Clayman, L. Mamatas and A. Galis, "Experimenting with Control Operations in Software-Defined Infrastructures", IEEE Workshop on Open-Source Software Networking (OSSN) - in conjunction with NetSOFT 2016, June 6, 2016, Seoul, Korea
     • S. Clayman, L. Mamatas and A. Galis, "Efficient Management Solutions for Software-Defined Infrastructures", The First IFIP/IEEE International Workshop on Management of 5G Networks (5GMan) - in conjunction with NOMS, 25-29 April, 2016

     2015

     • L. Mamatas, A. Papadopoulou and V.Tsaoussidis, "Exploiting Communication Opportunities in Disrupted Network Environments," In Proceedings of the 13th ΙFIP International Conference on Wired/Wireless Internet Communication (WWIC), Malaga, Spain, 2015.

     2013

     • A. Galis, S. Clayman and L. Mamatas, "Towards Autonomic Management of Software Enabled Networks", The 8th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE 2013), 23-25 May 2013, Bucharest, Romania.
     • N. Koutsouris, K. Tsagkaris, P. Demestichas, Z. Altman, R. Combes, L. Mamatas, S. Clayman, A. Galis, P. Peloso and L. Ciavaglia, "Conflict-free Coordination of SON Functions in a Unified Management Framework", IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM 2013), 27-31 May 2013, Ghent, Belgium (Demo Paper).
     • N. Koutsouris, K. Tsagkaris, P. Demestichas, L. Mamatas, S. Clayman and A. Galis, "Managing Software-Driven Networks with a Unified Management Framework", IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM 2013), 27-31 May 2013, Ghent, Belgium (Demo Paper).
     • M. Charalambides, D. Tuncer, L. Mamatas and G. Pavlou, "Energy-Aware Adaptive Network Resource Management", IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM 2013), 27-31 May 2013, Ghent, Belgium.
     • A. Galis, J. Rubio-Loyola, S. Clayman, L. Mamatas, S. Kuklinski, J. Serrat and T. Zahariadis, "Software Enabled Future Internet - Challenges in Orchestrating the Future Internet", 5th International Conference on Mobile Networks and Management (MONAMI 2013), 23-25 September 2013, Cork, Ireland.
     • A. Galis, S. Clayman, L. Mamatas, S. Kuklinski, J. Rubio-Loyola, J. Serrat, A. Manzalini and T. Zahariadis, "Softwarization of Future Networks and Services - Programmable Enabled Networks as Next Generation Software Defined Networks", Software Defined Networks for Future Networks and Services (SDN4FNS 2013), 11-13 November 2013, Trento, Italy.

     2012

     • A. Papadopoulou, L. Mamatas, and V. Tsaoussidis, "Semi Markov modeling for User Mobility in Urban Areas", 2nd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA 2012), June 5-8, 2012, Chania, Greece.

     2011

     • E. Koutsogiannis, L. Mamatas and I. Psaras, "Storage-Enabled Access Point for Improved Mobile Performance: An Evaluation Study", 9th International Conference on Wired/Wireless Internet Communications (WWIC 2011), Barcelona, Spain, June 15-17, 2011.
     • S. Clayman, R. G. Clegg, L. Mamatas, G. Pavlou and A. Galis, "Monitoring, Aggregation and Filtering for Efficient Management of Virtual Networks", 7th International Conference on Network and Service Management CNSM 2011.

     2010

     • L. Mamatas, S. Clayman, M. Charalambides, A. Galis and G. Pavlou, "Towards an Information Management Overlay for Emerging Networks", 12th IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS 2010), 19-23 April 2010, Osaka, Japan.
     • S. Clayman, A. Galis, L. Mamatas, "Monitoring Virtual Networks with Lattice", 12th IEEE/IFIP NOMS 2010 - International Workshop on Management of the Future Internet (ManFI 2010), Osaka, Japan, 2010.
     • J. Rubio-Loyola, A. Astorga, J. Serrat, W. K. Chai, L. Mamatas, A. Galis, S. Clayman et al, "Platforms and Software Systems for an Autonomic Internet", IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2010), 6-10 December, Miami Florida, USA.
     • L. Mamatas, I. Psaras and G. Pavlou, "Incentives and Algorithms for Broadband Access Sharing", 1st ACM Sigcomm Workshop on Home Networks (HomeNets), New Delhi, India, August 2010.

     2008

     • L. Cheng, A. Galis, B. Mathieu, K. Jean, R. Ocambo, L. Mamatas et al, "Self-Organising Management Overlays for Future Internet Services", MANWEEK 2008, September 22-26, Samos Island, Greece.

     2007

     • L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Differentiating Services for Sensor Internetworking", The IFIP Fifth Annual Mediterranean Ad Hoc Networking Workshop (Med-Hoc-Net 2007), June 2007, Corfu, Greece.
     • E. Kamateri, L. Mamatas, P. Mendes and L. Loyola, "Analysis of Methods for Controlling QOS Agreements Among IP Mobile Networks", 18th Annual IEEE Int/nal Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2007), Athens, Greece, September 2007.

     2006

     • I. Psaras, L. Mamatas and P. Mendes, "INQA: InterNetwork QoS Agreements, A New Protocol for Dynamic SLS Control in Next Generation Networks", Workshop on Networking in Public Transport (WNEPT 2006) in conjuction with QShine 2006, Ontario, Canada.
     • L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Transport Protocol Behavior and Energy-Saving Potential", Sixth International Workshop on Wireless Local Networks (WLN 2006) in conjuction with IEEE LCN 2006, Tampa, Florida.

     2005

     • L. Mamatas, V. Tsaoussidis and C. Zhang, "BOTTLENECK-QUEUE BEHAVIOR: How much can TCP know about it?", INC 2005, Samos, Greece.
     • S. Kontogiannis, L. Mamatas, I. Psaras and V. Tsaoussidis, "Measuring Transport Protocol Potential for Energy Efficiency", WWIC 2005, Xanthi, Greece.
     • C. Zhang, L. Mamatas, "The Interaction Between Window Adjustment Strategies and Queue Management Schemes", WWIC 2005, Xanthi, Greece.
     • L. Mamatas, V. Tsaoussidis, "A new approach to Service Differentiation: Non-Congestive Queueing", CONWIN 2005, Budapest, Hungary.
     • I. Psaras, V. Tsaoussidis, L. Mamatas, "CA-RTO: A Contention-Adaptive Retransmission Timeout", ICCCN 2005, San Diego, USA.

     2004

     • I. Psarras, L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Shaping TCP Traffic in Heterogeneous Networks", HET-NETS 2004, Ilkley, UK.
     • L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Protocol Behavior: More Effort, More Gains?", PIMRC 2004, Barcelona, Spain.

     2003

     • A. Syropoulos, L. Mamatas, P. Allilomes and K. Sotiriades, "A Distributed Simulation of Transition P-Systems", WMC 2003, Tarragona, Spain.
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • S. Clayman, L. Mamatas and A. Galis, "Management of Software-Defined Networks using UMF", Future Internet Assembly, 8-10 May 2013, Dublin, Ireland (Poster)
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font