Βitzenis Aristidis
 • +30 2310 891.498
 • bitzenis uom.edu.gr
 • Office: ΚΖ, 326, 3ος όροφος
 • +30 2310 891.465

  Βitzenis Aristidis

  Professor
  Department of International and European Studies


  Academic Area

  "International entrepreneurship, foreign direct investment and multinationals"

  Curriculum Vitae
  Academic Titles
  • University degree (BA) in Business Administration, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece. (1993)
  • University Degree (BA) in Law, Democritus University of Thrace, Komotini, Greece (1997/8)
  • Master Degree (MPhil) in International Finance, University of Glasgow, UK (1995)
  • PH.D. ΤHESIS WITH THE TOPIC "Foreign Direct Investment during the transition from a planned to a market economy: the case of Bulgaria: 1989-2001" (1999- 2002/3) University of Glasgow, UK (2002/3)

  Teaching


  • ATTRACTING INVESTMENT POLICIES AND GLOBALIZATION
   (Δ16002-1)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Στο συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιείται μία ανάλυση του παγκόσμιου επιχειρησιακού περιβάλλοντος σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι αλλαγές που προέκυψαν και θα προκύψουν στο επιχειρηματικό/ επιχειρησιακό περιβάλλον της διευρυμένης Ευρώπης. Το συγκεκριμένο μάθημα επίσης ασχολείται με το θέμα των Ξένων ?μεσων Επενδύσεων αλλά και των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Ασχολείται επιπλέον με την μελέτη της δραστηριότητας των πολυεθνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης - παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Επίσης πραγματοποιείται μία ανάλυση με κριτικό πνεύμα στην Μακροοικονομική Πολιτική και σε όλα τα καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως αυτών των σταθερών και των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αναλύεται η συναλλαγματική ισοτιμία και η οικονομική πολιτική στο πλαίσιο αυτό. Αναλύονται οι Ξένες άμεσες Επενδύσεις και οι επιπτώσεις αυτών σε μια ανοικτή οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο φαινόμενο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και στην κριτική αξιολόγηση του φαινομένου. Τέλος, αναφερόμαστε στην Παγκοσμιοποίηση ως 'όργανο' Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και αναλύουμε τη δύναμη της πολυεθνικής στο νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

   

   

  INTERNATIONAL INVESTMENTS AND MULTINATIONALS

        In this particular module there is an analysis of  Greek and European Business Environment regarding multinationals, entreprises, entrepreneurs, and employees searching for opportunities. Also, there is a critical presentation of the world business environment based on the current features of the globalized market. There is also an analysis of effects and changes that took place in the investment strategies and activities of multinationals because of the European Union Enlargement and the globalised world. The particular module also deals with the subject of Globalisation, Foreign Direct Investment and the theory of Multinational Enterprises under Globalisation. Finally, it also deals with the study of various activities of multinational enterprises in the frame of globalized market.

  • ELEMENTS AND CONCEPTS OF BUSINESS ADMINISTRATION
   (ΔΕ5020)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. H κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. O ρόλος του κέρδους. Tο μάνατζμεντ της επιχείρησης. H διοίκηση του προσωπικού και οι ανθρώπινες σχέσεις. H διοίκηση παραγωγής. Tο μάρκετινγκ των προϊόντων ή υπηρεσιών. Tα χρηματοοικονομικά της επιχείρησης. Oι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διεθνές μάνατζμεντ.


  BUSINESS ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

  The economic, political and social environment of businesses. The social responsibility of business. The role of Profit. Business Management. Personnel Management and Human Relations. Production Management. Marketing of Goods and Services. Business Finance. Small-medium size business. International Management.

  • GLOBAL ECONOMIC SYSTEM AND THE EUROPEAN UNION
   (ΜΔΟ0307)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  ΜΔΕΣ

  Department
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION, CULTURE AND MANAGEMENT
   (ΝΕΠ0104)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  ΜΕΠΝ

  Department
  MASTER'S DEGREE IN EUROPEAN POLICIES ON YOUTH, EDUCATION AND CULTURE

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • INSTITUTIONS AND ADMINISTRATION OF INTERNATIONAL TRADE/THE ECONOMIC RELATIONS OF THE EMERGING MARKETS IN EUROPE
   (MES202)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  ΜΕΣΔΥΣ

  Department
  MASTER'S DEGREE IN EUROPEAN STUDIES ON INTERNATIONAL SERVICES AND TRANSACTIONS

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • START-UP ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT
   (ΝΕΠ0204)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  ΜΕΠΝ

  Department
  MASTER'S DEGREE IN EUROPEAN POLICIES ON YOUTH, EDUCATION AND CULTURE

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • THE ECONOMIC RELATIONS OF THE EMERGING MARKETS IN EUROPE
   (MES102)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  ΜΕΣΔΥΣ

  Department
  MASTER'S DEGREE IN EUROPEAN STUDIES ON INTERNATIONAL SERVICES AND TRANSACTIONS

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • THE POLITICAL ECOMOMY OF REFORMS
   (Δ18001-1)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της αγοράς για χώρες με κεντρικά διοικούμενες οικονομίες αποτελεί μια επίπονη διαδικασία με ποικίλες πτυχές αλλά και επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Επιχειρείται μία σύγχρονη, πλήρη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των εναλλακτικών μεταρρυθμιστικών μοντέλων που μπορούν να υιοθετηθούν από χώρες που επιθυμούν να ακολουθήσουν το δρόμο του μετασχηματισμού των οικονομιών τους σε οικονομίες της αγοράς. Η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της αγοράς για χώρες με κεντρικά διοικούμενες οικονομίες αποτελεί μια επίπονη διαδικασία με ποικίλες πτυχές αλλά και επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Αναλύονται οι θεωρίες της οικονομικής μετάβασης, εξετάζοντας πέντε διαφορετικά μοντέλα: θεραπεία σοκ, νεοκλασικό μοντέλο σταδιακής μετάβασης, μετακεϋνσιανό μοντέλο, σοσιαλιστικό μοντέλο της αγοράς, μη πλουραλιστικό μοντέλο του σοσιαλισμού αγοράς. Μέσα από την ανάλυση του κάθε μοντέλου φωτίζονται όλα τα επιμέρους στάδια εφαρμογής του, καθώς και στοιχεία όπως η ταχύτητα και ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, η πολιτική και ιδεολογική δομή, οι αρχικές συνθήκες, η σταθεροποίηση και απελευθέρωση των τιμών, το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, η νομισματική και κοινωνική πολιτική και το κόστος της μετάβασης. Επίσης, εξετάζεται η ταχύτητα μετάβασης από μία προγραμματισμένη οικονομία σε μία οικονομία αγοράς και αναπτύσσεται η μεθοδολογία ανίχνευσης της βέλτιστης ταχύτητας με την οποία οι οικονομίες σε μετάβαση θα προσεγγίσουν τις ευρωπαικές οικονομίες. Αναλύονται οι κάτωθι προσεγγίσεις: σοκ προσέγγιση (soc therapy ή big bang approach), βαθμιαία προσέγγιση (gradual approach), μικτή προσέγγιση (mixed bang approach) καθώς και η προσέγγιση των Papapanagos και Sanfey. Οι προσεγγίσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την διαδικασία απελευθέρωσης των αγορών, τις ιδιωτικοποιήσεις, το συντονισμό μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, την αγορά εργασίας και τις ροές μετανάστευσης. Η μεθοδολογία η οποία αναπτύσσεται έχει άμεση εφαρμοστικότητα στην σύγκλιση αναπτυσσόμενων οικονομιών όπως αυτή της Ελλάδας με αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   

  Economics of transition

  The basic facts of the transitional period, the evolution of the total demand, industrialized production, productivity, employment, the basic transitional mechanisms, the optimal speed of transition, labor markets in transition economies, privatization, the role of policy in transitional strategies. We analyze five transition models: the shock therapy model, the neoclassical gradualist model of transition, the post Keynesian model, the socialist model, and the non-pluralistic market socialist model. After identifying the primary elements of each transition model, and we identify the necessary reforms but also a sequence in which the reforms should be introduced.

  Publications


  • Books (66 records)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   2019

   • Μπιτζένης Αρ, Μανωλόπουλος Δημ, Η Διεθνοποιημένη Επιχείρηση τον Εικοστό Πρώτο Αιώνα, Εκδότης: UNIBOOKS IKE, Χρονολογία Έκδοσης: 01 2019
   • V Vlachos, A Bitzenis, Post-crisis Growth Prospects in the European Union (2019), European Union, 1-16, Palgrave Macmillan, Cham
   • V. Vlachos, A. Bitzenis 'Post-crisis Growth Prospects in the European Union', European Union, 1-16, Palgrave Macmillan, Cham
   • Η Διεθνοποιημένη Επιχείρηση τον Εικοστό Πρώτο Αιώνα, Μπιτζένης Α., Μανωλόπουλος Δ., UNIBOOKS IKE, 2019

   2018

   • Αριστείδης Μπιτζένης και Βασίλειος Α. Βλάχος (2018). Αδήλωτες οικονομικές δραστηριότητες κατά την πολυδιάστατη ελληνική κρίση. Συμπεριλαμβάνεται στον Μαραγκό Γ. (επιμ.), Η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μέθεξις.
   • Α. Μπιτζένης και Βασίλειος Α. Βλάχος, 'Αδήλωτες οικονομικές δραστηριότητες κατά την πολυδιάστατη ελληνική κρίση.' Συμπεριλαμβάνεται στον Μαραγκό Γ. (επιμ.), Η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μέθεξις

   2017

   • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2017). Unregistered economic activities during the Greek multidimensional crisis. In Marangos, J. (ed.), The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial Crisis. NewYork: PalgraveMacmillan.
   • Bitzenis A. and Vlachos V.A., 'Unregistered economic activities during the Greek multidimensional crisis.' In Marangos, J. (ed.), The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial Crisis. NewYork: PalgraveMacmillan.

   2016

   • The Balkans: foreign direct investment and EU accession, A Bitzenis, Routledge, 2016
   • P Mitrakos, A Bitzenis, I Makedos, P Kontakos, Tax Morale and Compliance in Greece: An Approach for the Construction of a Questionnaire Survey, The First Decade of Living with the Global Crisis, 103-112, Springer, Cham

    View Publication

   • The Balkans: foreign direct investment and EU accession, A. Bitzenis, Routledge, 2016

   2015

   • Aristidis Bitzenis, Nikolaos Karagiannis, John Marangos (2015) Europe in Crisis Problems, Challenges, and Alternative Perspectives, February 2015, Palgrave Macmillan
   • Bitzenis, A., (2015) Η δυναμική των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Μετάβαση και οικονομική κρίση, Εκδόσεις Σταμούλης, Μονογραφία 800 σελίδων.
   • Bitzenis, A., (2015) Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: Σύγχρονο Ελληνικό Επιχειρηματικό περιβάλλον, Εκδόσεις Σταμούλης, Μονογραφία 800 σελίδων.
   • Bitzenis, A., Makedos, I., Kontakos, P. (2015) How the shadow economy affects in enterprises of finance of energy. In Energy Systems and Management, ed. Istanbul Bilgi University - Palmet, Istanbul: Springer.
   • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2015). The fight against the shadow economy as an exit from the Greek sovereign debt crisis. In Bitzenis, A., Karagiannis, N. and Marangos, J. (ed.), Europe in Crisis: Problems, Challenges, and Alternative Perspectives. New York: Palgrave Macmillan.
   • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2015). ICIB 2014 Proceedings. Thessaloniki: Laboratory of International Relations and European Integration (University of Macedonia).

   2014

   • Αριστείδης Μπιτζένης και Βασίλειος Α. Βλάχος (2014). Διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα την εποχή του ευρώ: Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια. Συμπεριλαμβάνεται στον Κήπα Μ. (επιμ.), Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη. Αθήνα: Εκδόσεις Ηρόδοτος.
   • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2014). ICIB 2013 Proceedings. Thessaloniki: Laboratory of International Relations and European Integration (University of Macedonia).
   • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2014). Elements of sustainable growth: In search for an exit from the crisis. East-West Journal of Economics and Business, 17 (2).
   • Bitzenis, A., N. Karagiannis, and J. Marangos (2014) Europe in Crisis, Palgrave - Macmillan, New York, USA.
   • Bitzenis, A. and V. Vlachos (2014) The battle against the shadow economy as an exit from the Greek sovereign debt crisis, chapter 15, in Bitzenis, A., N. Karagiannis, and J. Marangos (eds) Europe in Crisis, Palgrave-Macmillan, New York, USA

   2013

   • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2013). Myths and facts of a sovereign debt crisis in an extensive shadow economic environment. In Bitzenis A., Papadopoulos I. and Vlachos V.A. (eds.), Reflections on the Greek Sovereign Debt Crisis. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
   • Bitzenis, A., Papadopoulos, I. and Vlachos, V.A. (2013). The euro-area sovereign debt crisis and the neglected factor of the shadow economy. In Bitzenis A., Papadopoulos I. and Vlachos V.A. (eds.), Reflections on the Greek Sovereign Debt Crisis. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
   • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2013). ICIB 2012 Proceedings. Thessaloniki: Laboratory of International Relations and European Integration (University of Macedonia).
   • Bitzenis, A., and Vasileios A. Vlachos (2013) Proceedings of International Conference on International Business (ICIB 2011), 17-19 May 2012, Εκδόσεις Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (σελ. 1-613). ISBN 978-960-98740-4-5, ISSN 2241-5645

    View Publication

   • Bitzenis, and V. Vlachos (2013) “Greek fiscal imbalances and measures to contain them” The EU and the Greek Budgetary Crisis, Cambridge Scholars Publishing Administration, UK, May/June 2013.
   • Bitzenis A, and J. Makedos (2013), The Stability and Growth Pact in Bitzenis, A., V. Vlachos, and Ι. Papadopoulos (eds) Reflections on the Greek Sovereign Debt Crisis, Cambridge Scholars Publishing, UK.
   • Bitzenis A, and J. Makedos (2013), The manipulation of Greek statistics and the Greek entrance in the EMU in Bitzenis, A., V. Vlachos, and Ι. Papadopoulos (eds) Reflections on the Greek Sovereign Debt Crisis, Cambridge Scholars Publishing, UK.
   • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2013). Outward FDI from Greece and its policy context. In Sauvant, K.P., Mallampally, P. and McAllister, G.(eds.), Inward and Outward FDI Country Profiles, 2nd edition. New York: Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (Columbia University in the City of New York). Available online at Columbia FDI Profiles from 2011.

    View Publication

   • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2013). Greece's outward FDI: A window for growth? In Sklias, P. and Tzifakis, N. (eds.), Greeceʼs Horizons: Reflecting on the Country's Assets and Capabilities. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
   • Bitzenis A, and J. Makedos (2013), Η Επιρροή της απογραφής στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας, με εκδότες Παντελής Σκλιάς Σπύρος Ρουκανάς Εκδοτικός Οίκος ΛΙΒΑΝΗΣ, Δεκ. 2013.
   • Aristidis P. Bitzenis,and Vasileios A. Vlachos (2013) Greece’s Outward FDI: A Window for Growth? in (eds)Pantelis Sklias,andNikolaos TzifakisGreece's Ho
   • Bitzenis, A., V. Vlachos, and Ι. Papadopoulos (2013) Reflections on theGreek Sovereign Debt Crisis, Cambridge Scholars Publishing, April 2013,UK, ISBN1443845124, 9781443845120.

   2012

   • Bitzenis, A., Marangos J., Papadimitriou P., and C. Kafteranis (2012) Proceedings of International Conference on International Business (ICIB 2011), 19-21 May 2011, Παρατηρητής της Θράκης, Κομοτηνή, σελ. 1-299, ISBN: 978-618-5001-01-8, http://icib.eu/files/Download/icib2011pdf.pdf
   • Bitzenis A., V. Nuskhova, and Vasileios A. Vlachos, (2012) FDI in FYR Macedonia: An overview of motives and barriers, Chapter 12, in (eds) Bitzenis, A., V. Vlachos, and P. Papadimitriou (2012) Mergers and Acquisitions: The Pillar of Foreign Direct Investment, Palgrave-Macmillan, USA, August 2012.
   • Bitzenis A., (2012) FDI determinants and deterrents in Bulgaria and Albania: An overview, Chapter 14, in (eds) Bitzenis, A., V. Vlachos, and P. Papadimitriou (2012) Mergers and Acquisitions: The Pillar of Foreign Direct Investment, Palgrave-Macmillan, USA, August 2012.
   • Bitzenis A., (2012) Motives, barriers, and trends of FDI, Chapter 3, in (eds) Bitzenis, A., V. Vlachos, and P. Papadimitriou (2012) Mergers and Acquisitions: The Pillar of Foreign Direct Investment, Palgrave-Macmillan, USA, August 2012.
   • Bitzenis A., (2012) Globalization and FDI, Chapter 2, in (eds) Bitzenis, A., V. Vlachos, and P. Papadimitriou (2012) Mergers and Acquisitions: The Pillar of Foreign Direct Investment, Palgrave-Macmillan, USA, August 2012.
   • Bitzenis A., and Vasileios A. Vlachos (2012) The impact of FDI, Chapter 5, in (eds) Bitzenis, A., V. Vlachos, and P. Papadimitriou (2012) Mergers and Acquisitions: The Pillar of Foreign Direct Investment, Palgrave-Macmillan, USA, August 2012.
   • Bitzenis A., P. Papadimitriou and Vasileios A. Vlachos (2012) Towards a unifying model of FDI determinants, Chapter 4, in (eds) Bitzenis, A., V. Vlachos, and P. Papadimitriou (2012) Mergers and Acquisitions: The Pillar of Foreign Direct Investment, Palgrave-Macmillan, USA, August 2012.
   • Bitzenis A. and P. Papadimitriou (2012) Regional concentration of M&As, Chapter 7, in (eds) Bitzenis, A., V. Vlachos, and P. Papadimitriou (2012) Mergers and Acquisitions: The Pillar of Foreign Direct Investment, Palgrave-Macmillan, USA, August 2012
   • Bitzenis, A., V. Vlachos, and P. Papadimitriou (2012) Mergers andAcquisitions:The Pillar of Foreign Direct Investment,Palgrave-Macmillan, USA,August 2012, USA,ISBN 1137013303, 9781137013309

   2011

   • Bitzenis, A., and V. Vlachos (2011) Proceedings, ICIB 2010, www.icib.eu, Εκδόσεις Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα σελ. 1-329,ISBN 978-960-8396-57-9 http://icib.eu/files/Download/ICIB%202010%20PROCEEDINGS.pdf
   • Bitzenis A., J. Marangos, V.A. Vlachos, N. Astroulakis, G. Meramveliotakis and A. Tsitouras, (Summer, 2011), "Competitiveness, Entrepreneurship and the Business Environment in Greece: Aspects from the EU South" in Claudette Chin-Loy, Nikolaos Karagiannis and Zagros Madjd-Sadjadi (eds), Competitiveness Advances and Experiences: The Caribbean and the World, Caribbean Studies Press, Florida. 

   2010

   • Bitzenis, A., and V. Vlachos (2011) Proceedings, ICIB 2010, σελ. 105 www.icib.eu, Εκδόσεις Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα σελ. 1-329, ISBN 978-960-8396-57-9 http://icib.eu/files/Download/ICIB%202010%20PROCEEDINGS.pdf
   • Subeniotis, D., Bitzenis, A. Tampakoudis, I. (2010) "FDI inflows in FYROM: the great accumulation of Greek firms in FYROM". Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή κ. Δημητρίου Παπαδόπουλου.
   • Bitzenis, Α., 2010, "Privatization".  Section: Governance Issues, Processes, & Strategies, P. O'Hara (eds.), International Encyclopedia of Public Policy Governance in a Global Age,    [6000 words], http://pohara.homestead.com/encyclopedia/Volume-3.pdf, Privatisation and Governance, σελ. 566-578  [σελ.561-573]
   • Bitzenis, Α., 2010, "Globalisation". Section: Global Political Economy, P. O'Hara (eds.), International Encyclopedia of Public Policy Governance in a Global Age,   [6000 words], http://pohara.homestead.com/encyclopedia/Volume-1.pdf, σελ. 238-250 [σελ 233-245]
   • Bitzenis, Α., 2010, "Foreign Direct Investment".  Section: Global Political Economy, P. O'Hara (eds.), International Encyclopedia of Public Policy Governance in a Global Age, [7500 words], http://pohara.homestead.com/encyclopedia/Volume-1.pdf, σελ. 111-127 [σελ. 106-122]
   • Bitzenis, Α., h. Papapanagos, V. Vlachos 2010, “Immigration”.  Section: Global Political Economy, P. O'Hara (eds.), International Encyclopedia of Public Policy Governance in a Global Age,    [6500 words]

    View Publication

   • Bitzenis, Α.  and J. Marangos, 2010, "Industry Policy". Section: Development Governance, P. O'Hara (eds.), International Encyclopedia of Public Policy Governance in a Global Age, [5000 Words], http://pohara.homestead.com/encyclopedia/Volume-3.pdf, σελ. 279-292 [σελ.274-287]

   2009

   • Bitzenis, A. (2009) "Regional Concentration of Foreign Direct Investment in the Central and East European Region in the Transition Period", Shamseddin G. Gadziyev, Dainora Grundey, Yurij Bilan, and Bruno S. Sergi (eds.), BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETS IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, Chapter 5.1, p. 261-276
   • Bitzenis, A., (2009), The Balkans: FDI and EU Accession, Ashgate Publishing Ltd, UK, August 2009 (IN ENGLISH), http://www.justbooks.co.uk/dir/i/The_Balkans-FDI_and_EU_Accession/0754645665/
   • Μπιτζένης, Π. Αριστείδης (2009), "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ", Σταμούλης, January 2009,(βιβλίο στα ελληνικά) ISBN Number 978-960-351-765-8

   2007

   • A Bitzenis, New Industry Policy in the Post-communist Countries: Globalization, Regionalization, FDI and Multinationals
   • Bitzenis, Α., (2007) New Industry Policy in the Post-communist countries: Globalisation, Regionalisation, FDI and multinationals, «Industries and Markets in Central and Eastern Europe», in Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas and Jana Kubicová (Eds.), Ashgate, UK
   • Bitzenis, A., and J. Marangos, (2007), "The economics of Transition", Stamoulis Publisher, ISBN 978-960-351-665, Athens, Greece (IN GREEK), January 2007

   2005

   • Bitzenis, Α., 2005, "Foreign direct investment and cross-border transactions". Vaidya, A. (eds.), Globalization: Encyclopedia of Trade, Labor, and Politics, Section 1, ISBN 1-57607-826-4, ABC-CLIO Encyclopedias, [7500 Words]

   2003

   • BITZENIS, Α., 2003, "THE DETERMINANTS OF FDI IN TRANSITION COUNTRIES; INCENTIVES AND BARRIERS BASED ON A QUESTIONNAIRE RESEARCH: THE CASE OF BULGARIA, 1989-2000", G. PETRAKOS, A. KOTIOS, AND D. CHIONIS (EDS.), INTERNATIONAL AND MONETARY ASPECTS OF TRANSITION IN SOUTHEASTERN EUROPE, SECOND VOLUME, P. 99-154, UNIVERSITY OF THESSALY PRESS, SOUTH AND EAST EUROPEAN DEVELOPMENT CENTER.
   • Bitzenis, A., (2003), «The Dynamics of the Balkan Markets», Vol. 2, Stamoulis Publisher, ISBN VOL.2: 960-351-494-2, SET ISBN: 960-351-492-6, Athens, Greece (IN GREEK)
   • Bitzenis, A., (2003), «The Dynamics of the Balkan Markets», Vol. 1, Stamoulis Publisher, ISBN VOL.1: 960-351-493-4, SET ISBN: 960-351-492-6, Athens, Greece (IN GREEK)
   • Scientific Journals (92 records)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • An investigation into the causal links among FDI determinants: Empirical evidence from Greece

     View Publication

    2019

    • VA Vlachos, P Mitrakos, C Tsimpida, A Tsitouras, A Bitzenis, Factors Favoring Greece’s Inward Foreign Direct Investment in the Aftermath of the Global Financial Crisis: An Exploratory Survey (2019), Journal of East-West Business, 1-31

     View Publication

    • Vlachos, V.A., Mitrakos, P., Tsimpida, C., Tsitouras A. and Bitzenis, A., 'An investigation into the causal links among FDI determinants: Empirical evidence from Greece', Journal of East-West Business - Journal of East-West Business, 1-39

    2018

    • V Vlachos, A Bitzenis, Corruption and Tax Compliance of Greek SMEs (2018), Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe, 413-418

     View Publication

    • A Bitzenis, P Kontakos, C Kafteranis, Renewable policies and challenges by 2020 in Greece: A questionnaire survey (2018), Scientia Iranica 25 (1), 359-369

     View Publication

    • A Bitzenis, V Vlachos, Tax morale in times of economic depression: The case of Greece (2018), Advances in Taxation, 173-199

     View Publication

    • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2018). Foreign direct investment in the European Union after the global financial and economic crisis. Journal of East-West Business, 24 (3).
    • Vlachos, V.A. and Bitzenis, A. (2018). The (reinvigorating) role of foreign direct investment after the crisis. Journal of East-West Business, 24 (3), 139-143.
    • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2018). Tax morale in times of economic depression: The case of Greece. Advances in Taxation, 25, 173-199.
    • Vlachos, V.A., Mitrakos, P., Tsimpida, C., Tsitouras A. and Bitzenis, A. (2018). Factors favoring and discouraging inward FDI in Greece. Global Business & Economics Anthology, 2018 (2), 36-41.

    2017

    • A Bitzenis, V Vlachos, Unregistered economic activities during the Greek multidimensional crisis (2017), The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial Crisis, 85-100

     View Publication

    • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2017). Tax morale and unreported income in Greece. Global Business & Economics Anthology, 2017 (2): 42-47.

    2016

    • A Bitzenis, VP Žugić (2016), Barriers for FDI in Serbia: Evidence from the manufacturing sector, Global Business and Economics Review 18 (2), 227-246

     View Publication

    • A Bitzenis, V Vlachos, F Schneider (2016), An Exploration of the Greek Shadow Economy: Can Its Transfer into the Official Economy Provide Economic Relief Amid the Crisis?(vol 50, pg 165, 2016), JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES 50 (4), 1170-1170

     View Publication

    • A. Bitzenis, VA Vlachos (2016), Foreign direct investment in the light of the recent crisis, Global Business and Economics Review 18 (2), 115

     View Publication

    • V Vlachos, I Papadopoulos, A Bitzenis (2016), Economic growth and stability in the European Union, International Journal of Diplomacy and Economy 3 (2), 85-90

     View Publication

    • A Bitzenis, V Vlachos, D Skiadas (2016), The legal framework for the shadow economy in the European Union, International Journal of Diplomacy and Economy 3 (2), 131-143

     View Publication

    • D Manolopoulos, K Kitsopoulos, JK Kaldellis, A Bitzenis (2016), The evolution of renewable energy sources in the electricity sector of Greece, International Journal of Hydrogen Energy 41 (29), 12659-12671

     View Publication

    • Papadopoulos, I., Vlachos, V.A. and Bitzenis, A. (2016). Efforts towards stability and growth in the EU. International Journal of Diplomacy and Economy, 4
    • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2016). Foreign direct investment in the aftermath of the current global economic crisis. Global Business and Economics Review, 18 (2).
    • Vlachos, V.A., Bitzenis, A. and Kontakos, P. (2016). Enterprises and tax compliance in Greece: The role of corruption. Global Business & Economics Anthology, 2016 (2):
    • Bitzenis, A., Vlachos, V.A. and Schneider, F. (2016). An exploration of the Greek shadow economy: Can its transfer to the official economy provide economic relief amid the crisis? Journal of Economic Issues, 50 (1): 165-196.
    • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A. (2016). Foreign direct investment in the light of the recent crisis. Global Business and Economics Review, 18 (2): 115-123.
    • Vlachos, V.A. and Bitzenis, A. (2016). Tax compliance of small enterprises in Greece. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 28 (2-3): 380-389.

    2015

    • Achilleas Anagnostopoulos, Aristidis Bitzenis, Panagiotis Kontakos, TACKLING UNDECLARED WORK IN GREECE , Global Business & Economics Anthology, Volume II, December 2015, p.32- 46
    • Αριστείδης Μπιτζένης και Βασίλειος Α. Βλάχος (2015). Είναι βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας χωρίς κούρεμα; Epsilon 7, τεύχος 4 (2015): 379-382.
    • Vlachos, V.A., Bitzenis, A. and Kontakos, P. (2015). Tax morale and tax compliance in France, Germany and Austria. Global Business & Economics Anthology, 2015 (1): 140-150.
    • Vlachos, V.A., Bitzenis, A. and Kontakos, P. (2015). Shadow economic activities in Italy, Spain and Switzerland: A review of the literature. Global Business & Economics Anthology, 2015 (1): 168-181.
    • Vlachos, V.A., Bitzenis, A. and Kontakos, P. (2015). Shadow economy and corruption in Greece: Recommendations for a microeconomic survey. Global Business & Economics Anthology, 2015 (1): 217-226.
    • Vlachos, V.A., Bitzenis, A. and Kontakos, P. (2015). Entrepreneurship and tax compliance games: Evidence regarding enterprise behavioral dynamics in Greece. Global Business & Economics Anthology, 2015 (2): 161-168.

    2014

    • Bitzenis, A. and V. Zugic (2014), FDI MOTIVES IN THE SERBIAN MANUFACTURING SECTOR, Journal of East-West Business, Volume 20, Issue 1, 2014, pages 1-24, DOI:10.1080/10669868.2013.851637
    • Panagiotis Mitrakos, Aristidis Bitzenis, Panagiotis Kontakos, Ioannis Makedos, TAX MORALE AND COMPLIANCE IN GREECE: A REVIEW OF EMPIRICAL EVIDENCE, Global Business & Economics Anthology, Volume II, December 2014, p.197-204
    • Bitzenis Aristidis , John Marangos and Passadis Spiridon, PRELIMINARY RESULTS OF A PILOT TEST FROM A QUESTIONNAIRE SURVEY REGARDING THE ROLE OF SHADOW ECONOMY AND CORRUPTION IN GREECE, Global Business & Economics Anthology, Volume I, 2014, p. 109 – 121
    • Αριστείδης Μπιτζένης και Βασίλειος Α. Βλάχος (2014). Πόσο κοντά είναι η ανάκαμψη; Epsilon 7, τεύχος 4 (2014): 431-434.

    2013

    • Αριστείδης Μπιτζένης και Βασίλειος Α. Βλάχος (2013). Τα αίτια της παγκόσμιας κρίσης και το ελληνικό αδιέξοδο. Epsilon 7, τεύχος 9 (2013): 1477-1481.
    • Bitzenis, A. and Vlachos, V. (2013), “Bulgaria's inward FDI and EU accession”, Journal of East West Business, vol. 19 no. 3, pp. 222-236. (doi: 10.1080/10669868.2013.793225)
    • Bitzenis Aristidis P., Andreas Andronikidis & Pyrros D. Papadimitriou (2013) Does 'New Regionalism Theory' Explain the Complementary Role of Foreign Direct Investment and Trade Activity in the Central and Eastern European Region? The Case of Bulgaria, Forum for Social Economics, 42:2-3, 257-280, DOI: 10.1007/s12143-011-9093-x

    2012

    • *Bitzenis, A(2012) *Inward FDI in Bulgaria and its policy contextpp.*http://www.vcc.columbia.edu/content/columbia-fdi-profiles, ValeColumbia Center on Sustainable International Investment, USA, *1-17http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/documents/Profiles_Bulgaria_IFDI_-_FINAL_-_23_Mar_2012.pdf
    • Bitzenis, A and Vasileios A. Vlachos (2012) Outward FDI from Greece and its policy context, Columbia FDI Profiles Series,  http://www.vcc.columbia.edu/content/columbia-fdi-profiles, Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, USA, p.1-20

    2011

    • Αριστείδης Μπιτζένης και Βασίλειος Α. Βλάχος (2011). Οι ξένες άμεσες επενδύσεις από την Ελλάδα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Epsilon 7, τεύχος 663: 1314-1316.
    • Bitzenis A. and P. Papadimitriou (2011) The Universal Model of Theories Determining FDI revisited Int. J. Trade and Global Markets, Vol. 4, No.4  pp. 350 - 371
    • Bitzenis, A., A. Andronikidis and P. Papadimitriou (2011) "Does 'New Regionalism Theory' Explain the Complementary Role of Foreign Direct Investment and Trade Activity in the Central and Eastern European Region? The Case of Bulgaria, Online First", Forum for Social Economics, Volume 40 / 2011, 31 July 2011 http://www.springerlink.com/content/0736-0932/?k=bitzenis 
    • Bitzenis, A., and Nuskova V. (2011) Barriers for Foreign Direct Investment in the Manufacturing Sector in the FYR Macedonia, Journal of East-West Economics and Business, 17:4, 213-246

    2010

    • Bitzenis, Α. and Vasileios A. Vlachos (2010), International business in an EU candidate: the case of Bulgaria, International Journal of Business Environment, Vol. 3, No.4  pp. 412 - 426
    • Bitzenis, A., Vlachos V. and Kalimeris, D. (2010), Euro Area Employment from an Intra Transactions Perspective,  International Advances in Economic Research, 2010, vol. 16, issue 3, pages 326-327
    • Bitzenis, A., and V. Vlachos (2010) The Euro Effect on Unemployment and Economic Growth from an Intra Transaction Perspective, International Advances in Economic Research, Volume 16, Number 3, p.326-, http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-13558824/Euro-Area-employment-from-an.html 

    2009

    • Bitzenis, A., Tsitouras, A. and V. Vlachos (2009a) "Decisive FDI obstacles as an explanatory reason for limited FDI inflows in an EMU country: the case of Greece" Journal of Socio-Economics. Vol. 38 (2009) 691-704.
    • Bitzenis, A. Misic, A., John Marangos and A. Andronikidis (2009) "The role of banking reform policy in transition economies: delayed reforms for the case of Serbia", Int. J. Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 2, No. 2, p. 175-198, 2009
    • Bitzenis A. and L. Szamosi (2009) Entry modes and The Determinants of Foreign Direct Investment in aN EU ACCESSION COUNTRY: the Case of albania, Journal of East-West Economics and Business, DECEMBER Vol. 15: p.189-209, 2009
    • Bitzenis, A., Tsitouras, A. and V. Vlachos (2009) "Motives for FDI in a Small EMU Member State: The Case of Greece", East-West Journal of Economics and Business. Vol. X - 2007, No 2, p.11-42
    • Bitzenis, A., Tsitouras, A. and V. Vlachos (2009) "Decisive FDI obstacles as an explanatory reason for limited FDI inflows in an EMU country: the case of Greece" Journal of Socio-Economics. Vol. 38 (2009) 691-704.
    • Bitzenis, A., and John Marangos (2008) "The Impact of Adverse Initial Conditions and the Resulting Speed and Sequence of Reforms in Determining the Delayed EU Membership of Bulgaria", The Social Science Journal, Vol. 46 (2009) p.70-88

    2008

    • Bitzenis, A. Misic, A., John Marangos and A. Andronikidis "Evaluating the Banking Reforms in Serbia Using Survey Results", Studies in Economics and Finance (SEF), Volume 25 Issue 1 2008, pp. 49-71
    • Bitzenis A., and J. Marangos (2008) The Role of Risk as an FDI Barrier to Entry during Transition: The Case of Bulgaria, Journal of Economic Issues (JEI), Vol. XLII No. 2 June 2008, pp. 499-508
    • Bitzenis A., (2008) Regional Concentration of Foreign Direct Investment in the Central and East European Region, Int. J. Trade and Global Markets, Vol. 1, No. 2, 2008, p.194-221
    • Bitzenis, A. and J. Marangos, (2008), "Transitional Economies", in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 533-4.
    • Bitzenis, A. and J. Marangos, (2008), "Exchange Rates", in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 37-40.
    • Bitzenis, A. and J. Marangos, (2008), "International Monetary Fund", in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 95-6.
    • Bitzenis, A. and J. Marangos, (2008), "Market Economy", in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 604-5.
    • Bitzenis, A. and J. Marangos, (2008), "Money Laundering", in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 263.
    • Bitzenis, A. and J. Marangos, (2008), "Private Sector", in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 480-1.
    • Bitzenis, A. and J. Marangos, (2008), "Business", in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 400-3.
    • Bitzenis, A. and J. Marangos, (2008), "Enterprise", in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 598-600.
    • 10.Bitzenis, A. and J. Marangos, (2008), "Trade Bilateral", in Darity, William A., Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition. 9 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, pp. 414-5.
    • Juan Piñeiro Chousa, Bitzenis P. Aristidis, Krishna Chaitanya Vadlamannati, Artur Tamazian, "DETERMINANTS OF BARRIERS TO QUALITY OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS - EVIDENCES FROM SOUTH & EAST ASIAN ECONOMIES" , William Davidson Institute, Working Paper Number 910, February 2008, pp. 1-29
    • Bitzenis, A. Misic, A., John Marangos and A. Andronikidis (2008) "Evaluating the Banking Reforms in Serbia Using Survey Results" Studies in Economics and Finance (SEF), Volume 25 Issue 1 2008, pp. 49-71

    2007

    • Bitzenis, A., Tsitouras, A. and V. Vlachos (2009b) "Motives for FDI in a Small EMU Member State: The Case of Greece", East-West Journal of Economics and Business. Vol. X - 2007, No 2, p.11-42 
    • Bitzenis, A., Marangos, J., and Nuskova V. (2007) Motives for Foreign Direct Investment in the Manufacturing Sector in the FYR Macedonia, Post-Communist Economies (PCE), Dec2007, Vol. 19 Issue 4, p505-527
    • Bitzenis A., and J. Marangos (2007) GLOBALISATION AND THE INTEGRATION-ASSISTED TRANSITION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ECONOMIES, Journal of Economic Issues (JEI), Vol.XLI, No. 2, June, 427-34
    • Bitzenis A., and J. Marangos (2007) The Monetary Model of Exchange Rate Determination: The Case of Greece (1974-1994). International Journal of Monetary Economics and Finance (IJMEF), Vol. 1, No.1 pp. 57 - 88.
    • Bitzenis, A., Marangos J, and A. Andronikidis, (2007) The Interaction of International Trade and Foreign Direct Investment (FDI) under decisive Institutional Reforms in Bulgaria, International Journal of Trade and Global Markets, Vol. 1, No.1 pp. 69 - 88
    • BITZENIS ARISTIDIS, (2007), «Political and Economic Alternatives for the Central & East European Region and China», Global Business and Economics Review, Vol. 9, No. 1, p. 101-122
    • BITZENIS ARISTIDIS, 2007, Determinants of Foreign Direct Investment: Evidence from Multinationals in the Post-crisis Era of Bulgaria in the Late 1990s, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 7, No. 1, March 2007, pp. 83-111

    2006

    • BITZENIS ARISTIDIS and Andronikidis, A., (2006). Cost and benefits of integration in the European Union and in the Economic Monetary Union (EMU), Economics, Management, and Financial Markets Journal, Vol. 1, No.2, Oct. 2006, p. 7-53
    • Bitzenis, A. (2006a) «Determinants of Greek FDI outflows in the Balkan Region: the Case of Greek Entrepreneurs in Bulgaria», Eastern European Economics, May-June, Vol. 44 No. 03, p.79-96
    • Szamosi L., Duxbury L., Bitzenis, A. (2006) «Understanding Employee Readiness to Change in EU Accession Countries: The Case of Bulgaria», International Journal of Knowledge, Culture and Change in Organisations, Volume 5, Issue 6, p.159-169.
    • Bitzenis, A. and Nito, E. (2006a) Lack of Financial Intermediaries As A Decisive Barrier for Entrepreneurs In Albania. (SEEJE (South-Eastern Europe Journal of Economics)), Spring 2006, v. 4, iss. 1, pp. 95-114
    • Bitzenis, A (2006) "Decisive barriers that affect multinationals business in a transition country". Global Business & Economics Review (special issue) - The political economy of transition, Vol. 8, Issue 1&2, pp. 87-118

    2005

    • Bitzenis, A., και Α. Psychogios, "Οι μεταρρυθμίσεις με κατεύθυνση την Οικονομία της Αγοράς: το δίλημμα της ήπιας προσαρμογής ή της απότομης αλλαγής", "ΦΙΛΕΥΛΕΥΘΕΡΗ Εμφαση", Τεύχος 24, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2005, σελ. 112-124, http://www.idkaramanlis.gr/html2/ekdoseis/pdf/Emfasi_24.pdf
    • ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ, Α. (2005) H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟΜΟΣ 3, ΑΡΙΘΜΟΣ 1, ΣΕΛ. 5-19
    • ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ, Α. (2005) ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Jan-Feb 2005, Issue 350, p.106-110
    • Bitzenis, A. (2005), «COMPANY ORIENTED INVESTMENT INTEREST AND CROSS-BORDER TRANSACTIONS UNDER GLOBALISATION: GEOGRAPHICAL PROXIMITY STILL MATTERS», European Business Review, Vol. 17 Issue 6, 2005, pp. 547-565
    • Bitzenis, A. and Ersajna Nito (2005) Financing Problems and the Lack of Entrepreneurship in Albania; Findings from Small & Medium Enterprises. Global Business & Economics Review Journal, Vol. 7, No.4, pp.409-438
    • Bitzenis, A. and Nito, E. (2005) Obstacles to Entrepreneurship in a Transition Business Environment: The Case of Albania, Journal of Small Business and Enterprise Development , Volume 12, Issue 4, p.564-578.

    2004

    • BITZENIS ARISTIDIS, (2004), "Is Globalisation consistent with the accumulation of FDI inflows in the Balkan countries? Regionalisation for the case of FDI inflows in Bulgaria", European Business Review, Vol. 16, Issue 4, pp. 406-425
    • Bitzenis A., (2004), «Explanatory variables for the low western investment interest in Bulgaria, Eastern European Economics, Vol.42, No.6, Nov/Dec 2004, p.5-39.
    • BITZENIS ARISTIDIS, (2004), «Why Foreign banks entering in transition economies; the case of Bulgaria». Global Business & Economics Review Journal, Volume 6, Number 1, June, p 107 - 133

    2003

    • BITZENIS ARISTIDIS, (2003), "Universal Model of Theories Determining FDI; Is there any dominant theory? Are the FDI inflows in CEE countries and especially in Bulgaria a myth?", European Business Review, Vol.15, No2, p. 94-104
    • BITZENIS ARISTIDIS, (2003), "What was behind the delay in the Bulgarian Privatisation Process? Determining Incentives and Barriers of Privatisation as a way of foreign entry", Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 39, No.5, p.58-82
    • BITZENIS ARISTIDIS, (2003), «Did Financial Incentives Affect Foreign Direct Investment (FDI) Inflows in Bulgaria?». SEEJE (South East European Journal of Economics), Fall, Vol. I, p.65-84

    2002

    • BITZENIS ARISTIDIS, (2002), Foreign Participation in the Bulgarian Banking System during its transition period (1989-2001), Agora without frontiers, A quarterly journal of International Economy and Politics, March - April- May 2002, , Special Edition, Vol. 7, No.4, p. 297-326

    • Aristidis P. Bitzenis and Vladimir P. Žugić (2015) FDI BARRIERS IN THE SERBIAN MANUFACTURING SECTOR, Global Business & Economics Review (special issue), 2015 18(2), pp. 227–246 DOI: http://dx.doi.org/10.1504/GBER.2016.075526

     View Publication

    • Conferences (47 records)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • Παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο • Στοιχεία συνεδρίου: 37th Business & Economics Society International (B&ESI) Conference (virtual / pre recorded), June 7 – 9, 2021 • Τίτλος ανακοίνωσης: Seeking Incentives for a Successful Second and Third business Opportunity after bankruptcy in Times of Recession
     • Παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο • Στοιχεία συνεδρίου: International Conference THE EUROPEAN UNION AFTER BREXIT, Sofia, BULGARIA, June 4, 2021 • Τίτλος ανακοίνωσης: Determinants of a successful second and third business opportunity after bankruptcy in times just after BREXIT in the era of the Greek Sovereign Debt, economic and coronavirus pandemic crises
     • Παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο • Στοιχεία συνεδρίου: XV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv / Bulgaria, May 29-30, 2021 • Τίτλος ανακοίνωσης: Seeking Incentives for a Successful Second and Third Business Opportunity after Bankruptcy in Times of Economic and Coronavirus Pandemic Crises

     2019

     • Vlachos, V.A., Mitrakos, P., Tsimpida, C., Tsitouras A. and Bitzenis, A., 'AN EXPLORATORY SURVEY OF THE FACTORS DISCOURAGING FDI IN GREECE', Global Business & Economics Anthology, 2019 forthcoming.

     2018

     • Tsimpida, C., Bitzenis, A. and Vlachos, V.A., Mitrakos, P. and Tsitoura, A., “The evolution of barriers to foreign direct investment: the case of Greece”. Paper presented at the International Conference on International Business (ICIB). Thessaloniki (Greece), 18-20 May 2018.
     • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A., “An analysis of tax morale in Greece based on primary data collected in 2015-2016”. Paper presented at the International Conference on International Business (ICIB). Thessaloniki (Greece), 18-20 May 2018.
     • Vlachos, V.A., Mitrakos, P., Tsimpida, C., Tsitouras, A. and Bitzenis, A., “Factors favoring and discouraging inward FDI in Greece”. Paper presented at the 33rd Business & Economics Society International (B&ESI) Conference. Lugano (Switzerland), 6-9 July 2018
     • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A., “An analysis of tax morale in Greece based on primary data collected in 2015-2016”. Paper presented at the International Conference on International Business (ICIB). Thessaloniki (Greece), 18-20 May 2018
     • Tsimpida, C., Bitzenis, A. and Vlachos, V.A., Mitrakos, P. and Tsitoura, A., “The evolution of barriers to foreign direct investment: the case of Greece”. Paper presented at the International Conference on International Business (ICIB). Thessaloniki (Greece), 18-20 May 2018.

     2017

     • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A., “An exploration of the determinants of tax morale in Greece”. Paper presented at the 31st Business & Economics Society International (B&ESI) Conference. Chania (Greece), 6-9 June 2017.
     • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A., “Undeclared work in Greece”. Paper presented at the International Conference on International Business (ICIB). Thessaloniki (Greece), 18-21 May 2017
     • Bitzenis, A., Vlachos, V.A. and Kontakos, P., “Tax compliance games: Evidence from Greece”. Paper presented at the International Conference on International Business (ICIB). Thessaloniki (Greece), 18-21 May 2017.
     • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A., “An exploration of the determinants of tax morale in Greece”. Paper presented at the 31st Business & Economics Society International (B&ESI) Conference. Chania (Greece), 6-9 June 2017.
     • Bitzenis, A., Vlachos, V.A. and Kontakos, P., “Tax compliance games: Evidence from Greece”. Paper presented at the International Conference on International Business (ICIB), Thessaloniki (Greece), 18-21 May 2017.
     • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A., “Undeclared work in Greece”. Paper presented at the International Conference on International Business (ICIB). Thessaloniki (Greece), 18-21 May 2017

     2015

     • Bitzenis, A. and Vlachos, V.A., “Empirical estimates of tax compliance behavior from micro-level data.” Paper presented at the 32nd International Business Research Conference of the World Business Institute. Melbourne (Australia), 23-25 November 2015.
     • Vlachos, V.A. and Bitzenis, A., “Tax morale in Greece.” Paper presented at the 32nd International Business Research Conference of the World Business Institute. Melbourne (Australia), 23-25 November 2015.
     • 32nd International Business Research Conference of the World Business Institute. Melbourne (Australia), 23-25 November 2015.
     • 8TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROMED ACADEMY OF BUSINESS 16-18 September 2015 – University of Verona, Italy “INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABLE VALUE CHAIN IN A DYNAMIC ENVIRONMENT” Bitzenis, A., Vlachos, V., Kontakos, P. "Tax Compliance Games Methods And Evidence From Behavioural Dynamics In Greece"
     • 10th Annual MIBES International Conference, 15th-17th of October 2015, TEI of Thessaly, Larissa, Greece - "Notes on Labour Market Flexibility and Informality in Greece" Bitzenis A., Anagnostopoulos A. & Kontakos P., Labour Market Flexibility and Informality in Greece: An empirical study MIBES Conference Proceedings, TEI of Thessaly, Larissa.
     • Οκτώβριος, 2015, 3rd European Conference on ‘Renewable Energy Systems’ ECRES, Antalya, Turkey. Paper#: 174 Title: RENEWABLE POLICIES AND CHALLENGES IN GREECE TOWARDS ACHIEVING ITS 2020 ENERGY TARGETS: A QUESTIONNAIRE SURVEY
     • Οκτώβριος, 2015, 3rd European Conference on ‘Renewable Energy Systems’ ECRES, Antalya, Turkey. Paper#: 175 Title: THE EVOLUTION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE ELECTRICITY SECTOR OF GREECE
     • Kafteranis, C., Kontakos, P., Bitzenis, A. (2015). Corruption and Political Institutions in Greece: Preliminary Survey. Proceedings of the 25th Business & Economics Society International Conference, January, Las Vegas, USA.

     2014

     • Bitzenis, A., Kontakos, P., Mitrakos P. (2014). Tax Morale and Compliance: Evidence from Small and Medium Enterprises in Greece. Proceedings of the Jubilee 10th International Scientific Conference of Young Scientists, November, Sofia, Bulgaria
     • Bitzenis, A., Kontakos, P. (2014). Energy Trade and Tax Evasion in Greece. Proceedings of the 7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, September, Kristiansand, Norway
     • Mitrakos, P., Bitzenis, A., Kontakos, P. (2014). A theoretical analysis of the social factors influencing tax compliance in Greece. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, September, Albena, Bulgaria
     • Bitzenis, A., Makedos, I., Kontakos, P. (2014). How the shadow economy affects in enterprises of finance of energy. Proceedings of the International Conference on Energy and Management, June, Istanbul.
     • Bitzenis, A., Makedos, I., Kontakos, P. (2014). Greece as Balkan center of investments despite the economic crisis and the shadow economy, Proceedings of 6th International Conference of the Economies of Balkan and Eastern Europe Countries, May, Nis
     • Bitzenis, A., Makedos, I., Kontakos, P. (2014). The presence of the Greek Multinational Enterprises in South-Eastern Europe: The influence of shadow economy and corruption in the investment expansion of Greek multinationals”. Proceedings of the Hellenic Open Business Administration International Conference (HOBA 2014), March, Athens.

     2013

     • Bitzenis, A., and Vasileios A. Vlachos (2013) Bulgariaʼs Inward FDI and EU accession in Proceedings of International Conference on International Business (ICIB 2011), 17-19 May 2012, Εκδόσεις Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (σελ. 1-613). ISBN 978-960-98740-4-5, ISSN 2241-5645

      View Publication

     • Bitzenis, A, P. Kontakos and John Makedos (2013), Preliminary results on a Questionnaire Survey regarding the Determinants of FDI in Turkey: the significance of shadow economy (ICOAE, Istanbul, Turkey).
     • Bitzenis, A, and John Makedos (2013), The absorption of a shadow economy in the Greek GDP, Istanbul, Turkey, Elsevier.
     • Bitzenis A., and John Makedos (2013) Η επίδραση της απογραφής στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας: Κριτική ανάλυση της απορρόφησης της σκιώδους οικονομίας στο επίσημο ΑΕΠ, Loutraki, Greece
     • Bitzenis, A., John Marangos and S. Passadis (2013) Preliminary results from a questionnaire survey regarding the role of shadow economy and corruption in Greece: Results from a Pilot Test, Montecarlo, Monaco.

     2012

     • Bitzenis, A., Vasileios A. Vlachos & Valentina Nuskova (2012) Incentives and disincentives for entry modes of FDI in FYROM: Preliminary results, in (eds.) Bitzenis, A., Marangos J., Papadimitriou P., and C. Kafteranis (2012) Proceedings of International Conference on International Business (ICIB 2011), 19-21 May 2011, Παρατηρητής της Θράκης, Κομοτηνή, σελ. 1-299, ISBN: 978-618-5001-01-8, http://icib.eu/files/Download/icib2011pdf.pdf

     2011

     • Bitzenis, A., and V. Vlachos (2011) International Business in EU Candidate: A Comparative Study of Bulgaria, Proceedings, ICIB 2010, σελ. 105, www.icib.eu, Εκδόσεις Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα σελ. 1-329, http://icib.eu/files/Download/ICIB%202010%20PROCEEDINGS.pdf

     2010

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Bitzenis, A. (2010) “The Economic Impact of Mergers & Acquisitions in Greece: Lessons from a Comparative Analysis Regarding Western Economies”. Proceedings of the 6th International Conference on Global Research in Business & Economics, New York City, USA, October 2010.
     • Subeniotis, D., Bitzenis, A. & Tampakoudis, I. (2010) “Foreign Direct Investment in South-Eastern Europe: The Presence of Greek Banks in FYROM”. Proceedings of 3rd International Conference on Accounting and Finance, Skiathos, Greece, August 2010.
     • BITZENIS, A., V. VLACHOS AND KALIMERIS D. (2010) THE EURO EFFECT ON UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH FROM AN INTRA TRANSACTION PERSPECTIVE, INTERNATIONAL ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH, VOLUME 16, NUMBER 3, P.326-, HTTP://GOLIATH.ECNEXT.COM/COMS2/GI_0199-13558824/EURO-AREA-EMPLOYMENT-FROM-AN.HTML, USA

     2008

     • ASSA Meeting, Association of Evolutionary Economics, New Orleans, USA. Paper: "The Role of Risk as an FDI Barrier to Entry during Transition: The Case of Bulgaria". 4-6 January 2008

     2007

     • Bitzenis A. "Atypical Employment in Greece: The gender factor" (with Siebert W.S. Papadimopoulos I. & A. Anagnostopoulos), Workshop Gender and Labor Market Policies, Bundesagentur für Arbeit (Federal Employment Agency), 7-8 December 2007 Nuremberg, Germany.
     • Bitzenis A. "The strategies of micro-enterprises in Greek employment: The case of Thessaly" (with Siebert W.S. Papadimopoulos I. & A. Anagnostopoulos), 5th International Conference in Industry, Business and Education, Rhodes island, Greece, August 30th -31st, 2007, also appeared in the Conference Proceedings: isbn: 978-960-88785-4-9, pp. 421-425. 1.2007 August
     • Bitzenis, A. (2007) Title of presentation in Greek: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΕ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, "Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Περιβάλλον", - «The European Union in the International Environment», Τμήμα ΔΕΟΠΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 11 -12 May 2006.

     2005

     • Bitzenis and Szamosi, (2005), Entry modes and The Determinants of FDIin Albania, Business & Economics Society, International Conference, Arizona, Flagstaff, USA, July 2005

     2004

     • Bitzenis, Α., 2004, Causes behind the great accumulation of Greek investors in the Balkan region: registered and active companies, UOM, Thessaloniki, Greece, 9th International Congress, Entrepreneurship, Competitiveness and Growth in South-East Europe, ECONOMIC SOCIETY OF THESSALONIKI, University of Macedonia, Greece, 23-25 September 2004
     • Bitzenis, A. and Ersajna Nito, (2004d) «FDI AND ENTREPRENEURSHIP IN ALBANIA: RESULTS FROM A QUESTIONNAIRE ANALYSIS», GLOBAL BUSINESS & ECONOMICS REVIEW, ANTHOLOGY 2004, ISBN: 0-9659831-7-X, ISSN: 1553-1333, P.663-672

     2002

     • BITZENIS, Α., 2002, "THE DETERMINANTS OF FDI IN TRANSITION COUNTRIES; INCENTIVES AND BARRIERS BASED ON A QUESTIONNAIRE RESEARCH: THE CASE OF BULGARIA, 1989-2000", INTERNATIONAL CONFERENCE, SEED CENTER, RESTRUCTURING, STABILITY AND DEVELOPMENT IN SOURTHEASTERN EUROPE, CONFERENCE PROCEEDINGS, 1-3 JUNE 2001, VOLOS, GREECE, UNIVERSITY OF THESSALY, SOUTH AND EAST EUROPEAN DEVELOPMENT CENTER, SECOND VOLUME, P. 1-57.
     • Other (12 records)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Vlachos, V.A., Mitrakos, P., Tsimpida, C., Tsitouras, A. and Bitzenis, A., “Factors favoring and discouraging inward FDI in Greece”. Paper presented at the 33rd Business & Economics Society International (B&ESI) Conference. Lugano (Switzerland), 6-9 July 2018.

      2007

      • ARISTIDIS BITZENIS, University of Macedonia, Greece and JOHN MARANGOS, Colorado State University-Title: Globalization and Integration-Assisted Transition in Central and Eastern European Economies, Jan. 5-7 (2007), ASSA Meeting January 2007, Chicago, USA, Session: Institutionalism and Comparative Economic Systems (P5) - Presiding: DELL CHAMPLIN, Western Washington University

      2006

      • Bitzenis, A., John Marangos and Andronikidis A. (2006). FDI, International Trade and Institutional reform in Bulgaria. April 19-22, 2006 WSSA 48th Annual Conference Phoenix, Arizona Wyndham Phoenix

      2005

      • Bitzenis A. Title of presentation: Entry Modes and Determinants of FDI in Albania: BUSINESS & ECONOMICS SOCIETY INTERNATIONAL 2005 CONFERENCE, Arizona - Flagstaff, USA, 21-25 July 2005
      • Bitzenis and Szamosi, 2005, Entry modes and The Determinants of FDI in Albania, Business & Economics Society, International Conference, Arizona, Flagstaff, USA, July 2005

      2004

      • Bitzenis, A. Title of presentation: «Regionalization Instead of Globalization When Considering FDI Inflows in the Balkan Region; The Importance of Regional Initiatives», Second International NEXUS Conference, The Balkans and Globalization, Central European University, Budapest, Hungary, 4 - 7 June, 2004
      • Bitzenis, A. Title of presentation: Reasons behind the limited FDI Inflows in Albania, BUSINESS & ECONOMICS SOCIETY INTERNATIONAL 2004 CONFERENCE, Island of Rhodes, Greece, July 19-22, 2004

      2003

      • Bitzenis, A. Title of presentation: «Why Foreign banks entering in transition economies; the case of Bulgaria», «The modern bank: Advanced Strategic and technological solutions in Customer Relationship Management», 2nd International Conference, 29-30 May 2003, Sheraton Hotel, Sofia, Bulgaria. 29-30 May, 2003

      2001

      • Bitzenis, A. Title of presentation: «Are the FDI inflows in CEE countries and especially in Bulgaria a myth?» Balkans: Entrepreneurship and Educational opportunities and Prospects, University of Macedonia INTERREG II, Measure 6.3., of Macedonia, Thessaloniki, 28- 29 / 6/ 2001

      1999

      • Bitzenis, A. My presentation: Greek investments in Bulgaria, and their prospects, Globalisation and Regionalisation: Drama, Greece 28 April 1999
      • Bitzenis, A. My presentation (6 hours): Privatisation and FDI in Greece and the Balkans. I was the only presenter on the behalf of Greek Ministry of Economy. Attendance: Ministries and representatives of the Albanian Public Finance and Privatisation Agency of Albania, 9 March 1999, Athens, Greece

      1998

      • Bitzenis, A. My presentation: «Incentives and Barriers of FDI for the case of Bulgaria: preliminary results, 6th Conference of Greek Economic Society: Globalisation and Euro 1-4 October 1998, Komotini, Greece
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font