Liazos Nicolaos
 • +30 2310 891.481
 • nliazos uom.edu.gr
 • Office: ΚΖ2, 215

  Liazos Nicolaos

  Assistant Professor
  Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies


  Curriculum Vitae

  Teaching


  • OTTOMAN LANGUAGE I
   (ΒΣ0725)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τις βασικές αρχές της οθωμανικής γλώσσας μέσω των κειμένων της. Το μάθημα στοχεύει να εμπλουτίσει τους φοιτητές με τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και κατανόησης της οθωμανικής, η οποία γράφεται στο αραβοπερσικό αλφάβητο. Πρόκειται για μια γλώσσα που δεν μιλιέται πια, αλλά διατηρείται καταγεγραμμένη στην τεράστια λογοτεχνική της παραγωγή, καθώς και στα επίσημα έγγραφα.

  Η οθωμανική γλώσσα υπέστη και αυτή αλλαγές, όπως άλλωστε πολλές γλώσσες, κυρίως κατά της περίοδο 1300-1928, δηλαδή στο διάστημα των έξι αιώνων της ύπαρξής της, οπότε οι γραμματικοί τύποι και το λεξιλόγιο-ιδίως παλιότερες εκφράσεις- τροποποιήθηκαν σταδιακά, εξαφανίστηκαν ή αντικαταστάθηκαν από νεώτερους. Το αραβοπερσικό αλφάβητο είναι δάνειο της περσικής πολιτιστικής επίδρασης του 14ου αιώνα. Την ίδια εποχή υιοθετήθηκαν πολλά γλωσσικά δάνεια από την αραβική και την περσική γλώσσα, καθώς και γραμματοσυντακτικές δομές από την περσική.

  Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα αυτό, αρχικά θα μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν στην παλαιοτουρκική γραφή και στη συνέχεια θα αρχίσουν να επεξεργάζονται απλά κείμενα. Κατά τη διδασκαλία θα επαναλαμβάνονται συχνά οι γραμματοσυντακτικοί κανόνες της τουρκικής γλώσσας. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν ακόμη με τα αραβικά και περσικά στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην οθωμανική γλώσσα. Τέλος, άλλος βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση από τους φοιτητές της χρήσης των λεξικών για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που θα συναντούν στα κείμενα.

  • OTTOMAN LANGUAGE II
   (ΒΣ0836)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • TURKISH LANGUAGE V
   (ΞΓ0105)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στις/στους φοιτήτριες/ητές ένα ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην τουρκική γλώσσα. Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται γραμματοσυντακτικά φαινόμενα της τουρκικής γλώσσας και το ανάλογο λεξιλόγιο. Σε κάθε διδακτική ενότητα επιλέγονται κείμενα που καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία, όπως βιογραφίες, αφηγήσεις, άρθρα, επιστολές, ανακοινώσεις κ.ά. Οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να εφαρμόζουν την αποκτημένη γνώση της γλώσσας με ασκήσεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τουρκική γλώσσα

   

   

  • TURKISH LANGUAGE VI
   (ΞΓ0106)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  The aim of the course is to provide students with theoretical and practical knowledge on the structure and functions of the Turkish language, and on how language is used as a social practice.
  One or more texts in Turkish are taught in each unit, with morphosyntactic annotation. The texts selected cover a wide range of topics and style variations, such as biographies, descriptive texts, poems, electronic and written articles, recipes, etc.
  The students are required to build sentences using the phenomena taught.:
  PARTICIPLES
  -me + subordinate clause
  GERUNDS
  Temporal gerund
  -DIk/-(y)AcAk+iyelik zaman
  -DIkçA, -DIk+iyelik sürece
  süresince, boyunca
  -Dan beri / -DIr
  -DIk+iyelik+-(n)DAn beri
  -DI?-(y)AlI
  -DIk/-(y)AcAk+iyelik+-(n)DA
  -DIk/-(y)AcAk+iyelik sırada,-(y)IncA, -(A/I)r?mAz
  -(y)AnA/-(y)IncAyA kadar/dek
  -(y)ken
  -(y)mIş gibi
  ?DIk-/-(y)AcAk-/-mA+iyelik gibi
  Purpose suffixes
  -DIk/-(y)AcAk+iyelik için, -DIk/-(y)AcAk+iyelik+-(n)Dan
  (dolayı/nedeniyle/yüzünden, diye)
  Contrast of the gerund:
  -DIk/-(y)AcAk+iyelik halde
  -mAsInA rağmen/karşın
  Contrast : -(y)A rağmen/karşın, -sA dA/bile
  DIRECT-INDIRECT SPEECH

  • TURKISH LITERATURE AND CULTURAL CRITICISM
   (HAC904)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Department
  MASTER'S DEGREE IN HISTORY, ANTHROPOLOGY AND CULTURE IN EASTERN AND SOUTH-EASTERN EUROPE

  Course Outlines

  The course examines representative works of Turkish literature, authors and literary currents associated with the social reforms of the Tanzimat and written from the 19th until today. These literary works were written before and after the establishment of the modern Turkish state. Analyzed say works out a) the creation of the cultural identity of the multinational Ottoman Empire in the 19th century and b) the establishment of the Turkish identity of the 20th century. The interpretative approach to literary texts about topics that dominate the history, politics, and society of Turkey and expressed through literary production. Finally, comments on the narrative techniques that handle Turkish authors in their works, the effects they received and their position in the global literary production.

  Indicative bibliography:

  Αλατζάς, Ι. 2002. Επιτομή της Τουρκικής Γραμματείας. Θες/νίκη: Βάνιας.

  Akar, Ali. 2005. Türk Dili Tarihi.. Istanbul: Ötüken, Neşriyat, A.C.

  Banarlı, Nihat Sami, 2001. Türk Edebiyatı Tarihi I-II. Milli Eğitim Basımevi. İstanbul,

  Γκοβέσης, Γ. 2007. Λογοτεχνία και Τουρκισμός κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο- Το μυθιστόρημα του Ομέρ Σεϊφεττήν « Το Ημερολόγιο ενός Αρμένιου Νέου». Ξάνθη: Σπανίδης.

  Ercilasun, Ahmet. 2004. Türk Dili Tarihi. Ankara.: Akçağ Yayınları.

  Ζεγκίνης, Ευστράτιος. 1983.Ιστορία της Τουρκικής Λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη.

  Ιορδάνογλου, Αν. (2008). Περίοδοι της Τουρκικής γλώσσας και Λογοτεχνίας, Θεσ/νίκη, Σταμούλης.

  Kaplan, Mehmet. 1995. Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Dergah Yayınları.

  Kemal H. Karpat 1960 Social Themes in Contemporary Turkish Literature: The Middle East Journal Washington.

  Lewis, Geoffrey. 1999. The Turkish Language Reform. A Catastrophic Success. Oxford: Oxford University Press.

  Μήλλας, Ηρακλής. 2001. Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων. Αθήνα.

  Μηταράς, Αριστοτέλης. 2014. Ανθολογία της Νεας Τουρκικής Λογοτεχνίας, Αθήνα,   Παπαζήσης.

  Μπακιρτζής, Ι. 2004. Εισαγωγή στην Ιστορία της οθωμανικής και τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας, Ξάνθη: Σπανίδης.

  Zürcher, Erik Jan. 2004. Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας  Αθήνα, Αλεξάνδρεια.

  Χιδίρογλου, Παύλος. 1997. Η ελληνική προσέγγιση της τουρκικής λογοτεχνίας Θεσ/νίκη: Βάνιας

  • TURKISH TERMINOLOGY OF ECONOMIC AND SOCIAL-POLITICAL SCIENCES I
   (ΞΓ0107-1)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων στον γραπτό λόγο που επιτυγχάνεται με τη μελέτη κειμένων πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου. Η κατανόηση των γραπτών κειμένων επιτυγχάνεται με τη συντακτική ανάλυση και την απόδοση στην ελληνική της σχετικής με το κείμενο τουρκικής ορολογίας και των διαφόρων εκφράσεων-ιδιωματισμών. Ο προφορικός λόγος διεξάγεται με συζήτηση βασισμένη στα γραπτά κείμενα. Τα κείμενα επιλέγονται από διάφορες πηγές, όπως βιβλία, εφημερίδες ή διάφορους ιστοτόπους. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη κι έθιμα της Τουρκίας, καθώς και στην καθημερινή ζωή, ώστε οι φοιτήτριες/ητές να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων.

  • TURKISH TERMINOLOGY OF ECONOMIC AND SOCIAL-POLITICAL SCIENCES II
   (ΞΓ0108-1)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  During this course the students are taught a variety of texts with a political, financial and social context perceived by relevant books or articles from newspapers and specialized magazines. In addition, many explanations and more information are been provided in order to provide a better understanding considering more specifically the political, historic, financial and social conditions, while also the everyday life in Turkey.

  Publications


  • Books (4 records)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Μετάφραση στα ελληνικά του λογοτεχνικού βιβλίου του συγγραφέα Turgay Bostan με τίτλο «Ιερή Εικόνα», Εκδόσεις Κυριακίδη

   2017

   • Λιάζος Ν. Ελληνοτουρκικό και Τουρκοελληνικό λεξικό Οικονομικών πολιτικών και κοινωνικών όρων και διεθνών οργανισμών, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2017 (200 σελίδες)

   2003

   • Λιάζος Ν. κ.ά., (2003)Η οικολογική εκπαίδευση στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Έρευνα δράσης επιμέλεια Αργ. Κυρίδης & Ευαγγ. Μαυρικάκη, εκδόσεις «τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός» Αθήνα. (280 σελίδες).

   2002

   • Λιάζος Ν., Ιωαννίδου Κ., Κωνσταντίλα Μ., Μορφουλάκη Μ., Μουσλή Σ., επίβλεψη: Καριώτογλου Π., Τσεφλές Β., (2002) «Άτυπη εκπαίδευση σε επιστημονικά και τεχνολογικά μουσεία: επισκέψεις σχολείων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης», Πρακτικά ημερίδων εκπαιδευτικής έρευνας, τόμος 3ος (1999-2000), Α.Π.Θ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Δημήτρης Γληνός», Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2002, σσ. 127-151.
   • Scientific Journals (5 records)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Nikolaos LIAZOS (2021) Batılaşma Döneminde İstanbul’da Rum Cemaatinin Eğitimi (The Education of the Greek Community in İstanbul During the Westernization Period), Humanitas - International Journal of Social Sciences is a double blind peer-reviewed international journal published twice a year Spring and Autumn.

    2019

    • Λιάζος, Ν. & Μαρκάτη, Δ. (2019). Πολυγραμματισμοί στο μάθημα της τουρκικής ως ξένης γλώσσας στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Multilingual Academic Journal MAJESS. Διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://hrmars.com/index/php/pages/detail/MAJESS.

    2018

    • Λιάζος, Ν. & Μαρκάτη, Δ. (2018). Δυσκολίες στην εκμάθηση της τουρκικής ως ξένης γλώσσας από ελληνόφωνους φοιτητές: μία πρόταση διδασκαλίας. Multilingual Academic Journal MAJESS. Διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://hrmars.com/index/php/pages/detail/MAJESS

    2001

    • Λιάζος Ν., Ιωαννίδου Κ., Κωνσταντίλα Μ., Μορφουλάκη Μ., Μουσλή Σ., Καριώτογλου Π., Τσεφλές Β., (2001) «Άτυπη εκπαίδευση: Γιατί οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας εκπαίδευσης θα οργάνωναν μια επίσκεψη με τους μαθητές τους στο Τεχνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης», Διδασκαλείο Δημ. Γληνός Α.Π.Θ., Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ιωάννινα, 3-6 Μαΐου 2001, σσ. 319-331.

    1998

    • Λιάζος Ν., Γεωργαντέλη Ε., Καμαρούδης Σ., Λιάζου Π., (1999) «Τι γλώσσα μιλάτε στο σπίτι;», Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική ΄Ερευνα, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Ναύπακτος, 13-15 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα, Ατραπός.
    • Conferences (14 records)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Νικόλαος Λιάζος (2020) Η έναρξη της ελληνικής επανάστασης με τη ματιά του Οθωμανού ιστορικού Cevdet Pasa. “Βαλκάνιες και Οθωμανικές Διαστάσεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821”, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-29 Φεβρουαρίου 2020

     2019

     • Λιάζος, Ν. (2019). «Η εκπαιδευση στην Κωνσταντινούπολη στην περιοδο ακμής (1856-1908)». 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Διασποράς, Συγχρονικές και Διαχρονικές Όψεις της Ελληνικής Διασποράς, Συνδιοργάνωση Charles Darwin University 1/6/19, Πανεπιστήμιο Αιγαίου28/6/19, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 12/7/19.
     • Liazos, N. & (2019). Ο πολιτισμός στα εγχειρίδια διδασκαλίας της τουρκικής ως ξένης γλώσσας (Culture through teaching Turkish as a foreign language course books) 5ο Διεθνές Συνέδριο Διδασκαλίας της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας, 27 και 28 Ιουνίου 2019, Αθήνα.
     • Liazos, N. (2019). Akademik Amaçlı Türk Dili Öğretiminde Teknoloji Kullanımı (Use of Technology in Academic Turkish Language Teaching) 5ο Διεθνές Συνέδριο Διδασκαλίας της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας, 27 και 28 Ιουνίου 2019, Αθήνα.

     2018

     • Λιάζος, Ν. (2018). «O Ανατολικός Πόντος στο τουρκικό μυθιστόρημα «Ιερή Eικόνα». Πόλεις – λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος – 21ος αιώνας) 22-23-24/11/2018, Αθήνα
     • Λιάζος, Ν. &Kotsakis, A. (2018). The Period 1912 - 1922 in Turkish and Greek school History Textbooks, 4th International Conference “Education Across Borders” Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives, Florina 19th – 20th October 2018
     • Λιάζος, Ν. (2018). «Μνήμες της Κωνσταντινούπολης» (İstanbul Hatırası) του Ahmet Ümit: Ένα μεταμοντέρνο αστυνομικό μυθιστόρημα στην τουρκική λογοτεχνία, «Γνωριμία με τον γείτονα μέσα από τη λογοτεχνία: Η τουρκική λογοτεχνία στην Ελλάδα και την Κύπρο», Κομοτηνή στις 18-19 Μαΐου 2018.

     2017

     • Λιάζος Ν., Κοτσάκης Α. «Ζητήματα Βαλκανικής Ιστοριογραφίας μέσα από τα Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση της Τουρκίας και της Ελλάδας», 24ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή», Πάτρα από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2017.
     • Λιάζος Ν. «Η διδασκαλία της τουρκικής στην Ελλάδα», 23ο Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», Πάτρα, 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2017.
     • Λιάζος Ν., Καμαρούδης Σ. «Λογοτεχνικές ματιές στον προσφυγικό πόνο: o Γιασάρ Κεμάλ για τους Έλληνες του 1922», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Σχολείο για μια σύγχρονη κοινωνία αλληλεγγύης», Φλώρινα 26-27 Μαΐου 2017

     2012

     • Nikolaos Liazos “Azınlık Eğitimindeki Aday Öğretmenlerin Türk Dili Hakimiyeti”(Η γνώση της τουρκικής γλώσσας των υποψηφίων δασκάλων της μειονοτικής εκπαίδευσης), 7th International Conference on Turkish Language, του Πανεπιστημίου Bilkent της Άγκυρας και του Πανεπιστημίου Μακεδονία Θεσσαλονίκη, 25-28 Σεπτεμβρίου 2012.

     2009

     • Λιάζος Ν. «Τα σχολικά εγχειρίδια τουρκικής γλώσσας της Μειονοτικής Εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη» (2009) Ανακαλύπτοντας την Τουρκία, Ημερίδα του Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2009.

     2005

     • .Λιάζος Ν. «Το νομικό πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτ. Θράκης» (2005) 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Διοίκηση Α΄/Βαθμιας και Β΄/ Βαθμιας Εκπαίδευσης, Άρτα 2-4 Δεκεμβρίου 2005

     2003

     • Λιάζος Ν. «Η Μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και η εκπαίδευσή της» (2003) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η εικόνα του «άλλου» στη σχολική και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η εικόνα του «άλλου» στη σχολική και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Ημερίδα 1ου Γραφείου Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος – Νοέμβριος 2003, σσ: 38-44 .
     • Other (1 records)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Λιάζος, Ν. (2019). Η Κωνσταντινούπολη στην τουρκική λογοτεχνία , ομιλία στα πλαίσια του Κύκλου Διαλέξεων στην "Ένωσις Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλαδος" 23 Ιανουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη.