Tampakoudis Ioannis
 • +30 2310 891.595
 • tampakoudis uom.edu.gr
 • Office: Πύργος ΟΔΕ, 301 (Α)

  Tampakoudis Ioannis

  Associate Professor
  Department of Business Administration

  Associate Professor, Academic Staff (Master in Information Systems)
  Associate Professor, Academic Staff (Master in Business Administration)


  Curriculum Vitae

  Teaching


  • CONTEMPORARY METHODS OF FINANCE
   (ΟΔ0606)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BA

  Department
  DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

  Course Outlines

  Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν χρηματοδοτικές αποφάσεις στα πλαίσια του επιχειρησιακού και χρηματοοικονομικού προγραμματισμού τους. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των διαθέσιμων πηγών άντλησης κεφαλαίων και του πλαισίου λήψης των χρηματοδοτικών αποφάσεων. Αναφέρεται η έννοια του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού μιας επιχείρησης και γίνεται διάκριση μεταξύ «εσωτερικής» και «εξωτερικής» χρηματοδότησης. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πρακτόρευση απαιτήσεων (factoring), η εμπορία απαιτήσεων (forfaiting), τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), μία σειρά από σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα και τα ομολογιακά δάνεια. Περιγράφονται διεξοδικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και οι διαδικασίες εφαρμογής των παραπάνω μεθόδων χρηματοδότησης.

  • FINANCIAL MANAGEMENT
   (MTM0203)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  MTM

  Department
  MASTER'S DEGREE IN TOURISM MANAGEMENT

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • FINANCIAL MANAGEMENT I
   (ΟΔ0502)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  BA

  Department
  DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

  Course Outlines

  Οι αποφάσεις που αφορούν τα οικονομικά μιας επιχείρησης αποτελούν αντικείμενο της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες και στις μεθόδους που τα στελέχη των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν για την ορθολογική λήψη επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Στο πλαίσιο του μαθήματος  οι φοιτητές θα γνωρίσουν ποιες είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους οικονομικούς διευθυντές, καθώς και τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που συνδράμουν στη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης. Θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των διάφορων μορφών επιχειρηματικών οργανώσεων και των επίκαιρων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ειδικότερα η εταιρική διακυβέρνηση, το ζήτημα εντολέα-εντολοδόχου και η εταιρική κοινωνική ευθύνη.  Βασικός πυλώνας του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη της έννοιας της χρονικής αξίας του χρήματος βάσει της οποίας γίνεται η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως μετοχές και ομόλογα. Επιπλέον, εκτός από τον προσδιορισμό της αξίας των εν λόγω χρεογράφων θα γίνει μία λεπτομερής περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων τους, όπως επίσης και των κατηγοριοποιήσεών τους.

  • FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
   (ΔΕ0303-1)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  MBA

  Department
  MASTER PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

  Course Outlines

  Upon successful completion of the course, students will be able to:

  • Know the Financial Statements
  • Evaluate the information that comes from the Financial Statements
  • Apply the methods of financial statement analysis
  • Distinguish between the basic categories of ratios
  • Identify the key profit drivers and risks
  • Propose strategic actions to improve the ratios
  • Analyze the ratios in combination
  • Calculate the value of common and preferred shares

  The course aims to provide students with the following general skills:

  •   Knowledge of the content and importance of financial management
  •  Critical thinking and ability to make rational decisions
  •  Teamworking on case studies
  •  Research, analysis and presentation of complex problems
  •  Use of new technologies and software
  •  Presentation, discussion, criticism and self-criticism
  • FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS
   (MTF0210)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  MTF

  Department
  MASTER IN TAXATION AND FINANCIAL MANAGEMENT OF STRATEGIC DECISIONS

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • FUNDAMENTAL AND TECHNICAL INVESTMENT ANALYSIS
   (MTF0106)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  MTF

  Department
  MASTER IN TAXATION AND FINANCIAL MANAGEMENT OF STRATEGIC DECISIONS

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • INTERNATIONAL BANKING AND RISK MANAGEMENT
   (MIB0210)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  MIB

  Department
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
   (MTF0204)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  MTF

  Department
  MASTER IN TAXATION AND FINANCIAL MANAGEMENT OF STRATEGIC DECISIONS

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
   (ΟΔ0817)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BA

  Department
  DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

  Course Outlines

  Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους παγκοσμίως. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναλύει όχι μόνο τα δυνητικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με τις στρατηγικές διεθνοποίησης, αλλά παράλληλα παρουσιάζει τους διάφορους επενδυτικούς κινδύνους που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα διδαχθούν πώς να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται διαφορετικές πηγές κινδύνου, όπως ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος χώρας και ο οικονομικός κίνδυνος. Επιπλέον, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές τους και τον προϋπολογισμό κεφαλαίων στις ξένες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών επηρεάζει τη χρηματοδότηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα γνωρίσουν τις πρακτικές διαδικασίες και τα μέσα χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου. Τέλος, οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που καθορίζουν τη μεταβλητότητά τους.

   

  • INVESTMENT AND PORTFOLIO ANALYSIS
   (ΔΕ0309)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  MBA

  Department
  MASTER PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

  Course Outlines

  Upon successful completion of the course, students will be able to:

  • Know the basic categories of investment products
  • Calculate the expected return and risk
  • Apply various valuation models
  • Form investment portfolios
  • Evaluate the indications of technical analysis tools
  • Perform investment transaction in real time
  • Use stop loss or tale profit orders
  • Open leveraged investment positions

  The course aims to provide students with the following general skills:

  • Knowledge of the content and importance of financial management
  • Critical thinking and ability to make rational decisions
  • Teamworking on case studies
  • Research, analysis and presentation of complex problems
  • Use of new technologies and software
  • Presentation, discussion, criticism and self-criticism
  • MODERN FINANCIAL ANALYSIS
   (MTF0102)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  MTF

  Department
  MASTER IN TAXATION AND FINANCIAL MANAGEMENT OF STRATEGIC DECISIONS

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • SELECTED TOPICS IN FINANCE
   (ΟΔ0708)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BA

  Department
  DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

  Course Outlines

  Στο σύγχρονο περιβάλλον οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διάφορα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η παγκοσμιοποίηση και η πληροφορική τεχνολογία επιτρέπει την επένδυση σε εξειδικευμένα προϊόντα και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με βάση τις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε επενδυτή. Ωστόσο, η ποικιλομορφία των επενδυτικών επιλογών συνεπάγεται κινδύνους, τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να αναγνωρίζουν και στη συνέχεια να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές θεωρητικές έννοιες και προσεγγίσεις αξιολόγησης των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων στο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη βασικών θεμάτων της χρηματοοικονομικής επιστήμης, όπως η θεωρία χαρτοφυλακίου, η διαφοροποίηση ο κίνδυνος, η απόδοση, η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων και η αποτελεσματικότητα της αγοράς. Η ανάλυση των εν λόγω θεμάτων θα γίνει τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, με την επίλυση ασκήσεων και τη χρησιμοποίηση εξισώσεων στο Excel. Επιπλέον, γίνονται επενδυτικές ασκήσεις προσομοίωσης με τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την αξιοποίηση λογαριασμών επίδειξης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών.   

  Publications


  • Books (7 records)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Nerantzidis, M., Drimpetas, E., Filiou, A., Tampakoudis, I. and Apostolakis, S. (2021) ‘Mapping the Intersection Between Corporate Governance and (Strategic) Management’. In K. T. Çalıyurt et al. Eds. New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, Volume II. Singapore: Springer Nature, pp. 39 – 55.

   2018

   • Ταμπακούδης, Ι. και Σουμπενιώτης, Δ. (2018) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις, 2η Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.

   2015

   • Ταμπακούδης, Ι. και Σουμπενιώτης, Δ. (2015) Χρηματοοικονομική Ανάλυση, 1η Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Ταμπακούδης, Ι. και Σουμπενιώτης

   2012

   • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Eleftheriadis, I. (2012) "M&As: Motives, empirical results and contemporary issues". In Vas. Vlachos, Pyrros Papadimitrios, Arist. Bitzenis (Eds.), Mergers and Acquisitions as the Pillar of Foreign Direct Investment. Palgrave Macmillan.

    View Publication

   2010

   • Subeniotis, D., Bitzenis, A. Tampakoudis, I. (2010) "FDI inflows in FYROM: the great accumulation of Greek firms in FYROM". Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή κ. Δημητρίου Παπαδόπουλου.
   • Subeniotis, D. & Tampakoudis, I. (2010) "The effects of innovative instruments to market participants and the financial system: The particular role of information technologies". In Var. Godara (Ed.), Pervasive Computing for Business: Trends and Applications. IGI Global.

    View Publication

   2009

   • Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2009) "Ο Μύθος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Η Λυσιτέλεια των Παρεμβάσεών του". Τιμητικός Τόμος Πανεπιστημίου Πειραιά.
   • Scientific Journals (36 records)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Petridis, K., Kiosses N., Tampakoudis, I. and Abdelaziz, F. (2023) ‘Measuring the efficiency of mutual funds: Does ESG controversies score affect the mutual fund performance during the COVID-19 pandemic?’. Operational Research. 23 (3), pp. 54.

     View Publication

    • Tampakoudis, I., Kiosses N. and Petridis, K. (2023) ‘The impact of mutual funds’ ESG scores on their financial performance during the COVID-19 pandemic. A Data Envelopment Analysis’. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society. 23 (7), pp. 1457 - 1483.

     View Publication

    • Nerantzidis, M., Tampakoudis, I. and She, C. (2023) ‘Social media in accounting research: A review and future research agenda’. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. Forthcoming.

     View Publication

    2022

    • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Artikis P. and Kiosses N. (2022) ‘The effect of board size on shareholder value: Evidence from bank mergers and acquisitions’. European Management Journal. 40 (6), pp. 883 - 894.

     View Publication

    • Tampakoudis, I., Andrikopoulos, A., Nerantzidis, M. and Kiosses N. (2022) ‘Does boardroom gender diversity affect shareholder wealth? Evidence from bank mergers and acquisitions’. International Journal of Finance and Economics. 27 (3), pp. 3315 – 3344.

     View Publication

    • Petridis, K., Tampakoudis, I., Drogalas, G. & Kiosses N. (2022) ‘A Support Vector Machine model for classification of efficiency: An application to M&A’. Research in International Business and Finance. 61.

     View Publication

    • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Eweje, G. and Leventis, S. (2022) ‘The impact of gender diversity on shareholder wealth: Evidence from European bank M&A’. Journal of Financial Stability. 60. 101020.

     View Publication

    • Tampakoudis, I., Noulas, A. and Kiosses N. (2022) ‘The market reaction to syndicated loan announcements before and during the COVID-19 pandemic and the role of corporate governance’. Research in International Business and Finance. 60.

     View Publication

    2021

    • Tampakoudis, I., Noulas, A., Kiosses N. and Drogalas, G. (2021) ‘The effect of ESG on value creation from Mergers and Acquisitions. What changed during the COVID-19 pandemic?’. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society. 21 (6), pp. 1117 – 1141.

     View Publication

    • Drogalas, G., Mitskinis, D. Neratzidis, M. and Tampakoudis, I. (2021). ‘The relationship between audit fees and audit committee characteristics. Evidence from the Athens Stock Exchange’. International Journal of Disclosure and Governance. 18 (1), pp. 24-41.

     View Publication

    2020

    • Polychronidou, P., Drogalas, G. and Tampakoudis, I. (2020) ‘Mandatory rotation of audit firms and auditors in Greece’. International Journal of Disclosure and Governance. 17 (2), pp. 141-154.

     View Publication

    • Tampakoudis, I. and Anagnostopoulou, E. (2020) ‘The effect of mergers and acquisitions on ESG performance and market value: Evidence from EU acquirers’. Business Strategy and the Environment. 29 (5), pp. 1865 – 1875.

     View Publication

    2019

    • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Subeniotis, D., Soutsas, A. and Kiosses N. (2019) ‘Bank Mergers and Acquisitions in Greece: The Financial Crisis and its Effect on Shareholder Wealth’. International Journal of Managerial Finance.

     View Publication

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Kroustalis, I. and Tamošiūnas, A. (2019) ‘The Interactions and Trade-Offs of Sovereign Credit Default Swap (CDS) and Bond Spreads in a Dynamic Context’. Journal of Business Economics and Management. Vol. 20. No. 3. pp. 466-488.

     View Publication

    2018

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Kroustalis, I. (2018) ‘Sovereign Credit Default Swap and Bond markets’ dynamics: Evidence from the European debt crisis’. International Journal of Monetary Economics and Finance, 11 (2), pp. 110 – 125

     View Publication

    • Tampakoudis, I., Nerantzidis, M., Subeniotis, D. and Soutsas, A. (2018) ‘The Effect of Corporate Governance Mechanisms on European M&As’. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 18 (5), pp. 965 - 986

     View Publication

    2017

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Kroustalis, I. and Skouloudakis, M. (2017) ‘Determinants of Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries: New Middle-Income Trap Evidence’. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (1), pp. 58 – 70

     View Publication

    2016

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2016) ‘A Comparative Assessment of Growth Determinants in Advanced and Emerging Economies. The Particular Role of FDIs’. Global Business and Economics Review, 18 (2), pp. 177 – 198
    • Mansaku, I., Mansaku, S. and Tampakoudis, I. (2016) ‘An Empirical Comparison of the Major Stock Exchanges: NYSE, NASDAQ and LSE in Perspective’. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 5 (3), pp. 406 – 415

    2014

    • Tampakoudis, I., Fylantzopoulou, D. and Nikandrou, K. (2014) ‘Examining the Linkages between GDP Growth and Sustainable Development in the Eurozone’. East-West Journal of Economics and Business. XVII (2), pp. 15 – 37.

    2012

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Kroustalis, I. (2012) "Greek sovereign credit market dynamics: Credit Default Swap and Bond spreads' linkages". International Journal of Trade and Global Markets. Vol. 5. No. 3. pp. 268-280.

     View Publication

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Kroustalis, I. (2012) "Modelling volatility during the current financial crisis: An empirical analysis of the US and the UK capital markets". International Journal of Trade and Global Markets. Vol. 5. No. 3. pp. 171-194.

     View Publication

    • Subeniotis, D., Tampakoudis, I., Kroustalis, I. & Poulios. M. (2012) "An Empirical Examination of Wealth Effects of Mergers and Acquisitions: The U.S. Economy in Perspective". Journal of Financial Management and Analysis. Vol. 24. No. 2. pp. 30-38.

     View Publication

    2011

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Dalakiouridou, E. (2011) "Investigating the Critical Parameters Determining the Revenue of Mergers and Acquisitions to Target-Companies in the United Kingdom and Continental Europe". International Journal of Revenue Management. Vol. 5. No. 1. pp. 42-62.

     View Publication

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Dalakiouridou, E. (2011) "The Market for Corporate Control in Greece: A Critical Assessment of the Wealth Effects to Bidding-Companies' Shareholders". International Journal of Economic Policy in Emerging Economies. Vol. 4. No. 2. pp. 117-139.

     View Publication

    • Subeniotis, D., Papadopoulos, D., Tampakoudis, I. & Tampakoudi, A. (2011) "How Inflation, Market Capitalization, Industrial Production and the Economic Sentiment Indicator Affect the EU-12 Stock Markets". European Research Studies Journal. Vol. XIV, Issue 1. pp. 91-102.

     View Publication

    • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Eleftheriadis, I. (2011) "The Economic Impact of Mergers & Acquisitions in Greece: Lessons from a Comparative Analysis Regarding Western Economies". American Journal of Finance and Accounting. Vol. 2. No. 3. pp. 262-295.

    2010

    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis, Ε. and Tampakoudis, I. (2010) ‘Internal Auditing as an Effective Tool For Corporate Governance’. Journal of Business Management, 2 (1), pp. 15-24.
    • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. & Tampakoudis, I., (2010) "An Empirical Analysis of Financial Ratios for the Greek IT Sector Firms during a Bullish Market". The Journal of Financial Decision Making. Special Issue: Applied Economics and Finance. Vol. 6. No. 1. pp. 43-55.

     View Publication

    • Tampakoudis, I. (2010) "Exploring Market Efficiency and Structural Differences between the Greek and the Western Capital Markets in the Context of Mergers and Acquisitions". International Research Journal of Finance and Economics. Issue 40. pp. 127-145.

     View Publication

    • Tampakoudis, I. (2010) "Visiting the Paradox of the Upward Trends of Mergers and Acquisitions in the USA in Times of Poor Financial Performance". International Journal of Trade and Global Markets. Vol. 3. No. 4. pp. 341-358.

     View Publication

    2009

    • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Gotzamanis, Ε. and Tampakoudis, I. (2009) ‘The Contribution of Internal Auditing to Management’. International Journal of Management Research and Technology, 3 (2), pp. 429-436.
    • Παπαδόπουλος, Δ., Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2009) "Κριτική Διερεύνηση του Θεσμού των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στο Πλαίσιο της Ελληνικής Πραγματικότητας". Επιστημονικό Μάρκετινγκ. (Ιούλιος 2009)
    • Παπαδόπουλος, Δ., Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2009) "Κριτική Διερεύνηση του Θεσμού των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στο Πλαίσιο της Ελληνικής Πραγματικότητας". Επιστημονικό Μάρκετινγκ. (Ιούνιος 2009)

    2008

    • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. & Tampakoudis, I., (2008) "The economic impact of tender offers to target-companies in USA during the 20th century: A critical examination of related event studies". Investment Research & Analysis Journal. Vol. 3. No. 2. pp. 4 - 12.

     View Publication

    • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. & Tampakoudis, I. (2008) "The Wealth Effects of Mergers and Acquisitions to Target-Companies in USA for the Period 1920-2000. A Comparative Examination of Empirical Studies". SPOUDAI: Journal of Economics and Business. Vol. 58. No. 3-4. pp. 148 - 166.

     View Publication

    • Conferences (29 records)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • Tampakoudis, I., Noulas, A., Subeniotis, D. and Kiosses, N. (2021) ‘The impact of CEO characteristics on shareholder value: Evidence from US bank M&As’ of the 10th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, September 30 - October 03, Lille, France.
     • Zopounidis, C., Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Noulas, A. and Kiosses, N. (2021) ‘Policy Uncertainty and Bank Mergers and Acquisitions’ of the 37th Spring International Conference of the French Finance Association, May 26 - May 28, Audencia, France (virtual conference).

     2020

     • Kiosses, N., Noulas, A. and Tampakoudis, I. (2020) ‘Do bank M&As create value in the post-crisis period? Evidence from the US banking sector’ of the 27th Annual Conference of the Multinational Finance Society, June 29 - June 30, Gdańsk, Poland (virtual conference).
     • Tampakoudis, I., Andrikopoulos Α., Nerantzidis, M. and Kiosses, N. (2020) ‘Female board members and corporate performance: The case of bank mergers and acquisitions’ of the 27th Annual Conference of the Multinational Finance Society, June 29 - June 30, Gdańsk, Poland (virtual conference).

     2019

     • Tampakoudis, I., Subeniotis D. and Kiosses, N. (2019) ‘Board Size and its Effect on Bank Mergers and Acquisitions’ of 22nd PARIS International Conference on Studies in Business, Economics and Interdisciplinary Studies (PBEIS-19), 5-7 September, Paris, France.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis D., Nerantzidis, M. and Kiosses, N. (2019) ‘Female Directors and the Wealth Effects of Mergers and Acquisitions in the US Banking Sector’ of Clute International Academic Conference on Business (IACB), 4-8 August, New York, USA.

     2018

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Nerantzidis, M. and Soutsas, A. (2018) ‘The wealth effects of M&As on Greek banks. What changed after the global financial and economic crisis’ of the International Conference on International Business, 17-20 May, Thessaloniki, Greece
     • Tampakoudis, I. (2018) ‘The economic impact of bank M&As in the US after the financial crisis of 2007’ of the International Conference on International Business, 17-20 May, Thessaloniki, Greece
     • Tampakoudis, I., Subeniotis and D., Nerantzidis, M. (2018) ‘The effect of the presence of women on board on mergers and acquisitions on European banking’ of the 7th International Academic Macro Thematic Conference, 28-29 December, Paris, France

     2017

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Soutsas, A. (2017) ‘An empirical examination of the wealth effects of M&As to the Greek banking sector’ στο 8ο Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρίας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, 18-19 Δεκεμβρίου, Αθήνα, Ελλάδα.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Kroustalis, I. (2017) ‘The Interrelation between Sovereign Credit Default Swap (CDS) and Bond Spreads: A Dynamic Approach’ of the 7th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 1-3 June, Glasgow, Scotland.

     2016

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D., Skouloudakis, M. and Kroustalis, I. (2016) ‘The Role of Institutional and Traditional Determinants of Foreign Direct Investments: The Case of Emerging Asian Economies’ of the International Trade and Academic Research Conference, 7-8 November, London, United Kingdom.

     2015

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2015) ‘The Role of Market Seeking, Efficiency Seeking and Recourse Seeking Determinants of Foreign Direct Investments: The Case of OECD Countries’ of the International Trade and Academic Research Conference, 9-10 November, London, United Kingdom.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2015) ‘Traditional Determinants of Growth and Inward FDIs: The Greek Case’ of the International Conference on International Business, 22-24 May, Thessaloniki, Greece

     2014

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. and Skouloudakis, M. (2014) ‘Traditional and Nontraditional Determinants of Foreign Direct Investments in Mexico’, Proceedings of the International Conference on International Business, 23-25 May, Thessaloniki, Greece.

     2013

     • Tampakoudis, I., Fylantzopoulou, D. & Nikandrou, K. (2013) "Sustainable development indicators: examining their effect on emerging, frontier and developed markets". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 16th - 18th.

      View Publication

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Skouloudakis, M. (2013) "Determinants of Foreign Direct Investments in Middle - Income Countries and the Role of Middle - Income Trap". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 16th - 18th.

      View Publication

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Skouloudakis, M. (2013) "Determinants of Foreign Direct Investments in Advanced and Emerging Economies: A Comparative Assessment". Proceedings of the International Trade & Academic Research Conference (ITARC), London-UK, November 4th - 5th.

     2012

     • Tampakoudis, I. (2012) ‘A Comparative Assessment of Growth Determinants in Advanced and Emerging Economies. The Particular Role of FDIs’ of the 7th International Academic Macro Thematic Conference, 27-28 December, Paris, France
     • Tampakoudis, I., Fylantzopoulou, D. & Nikandrou, K. (2012) "Examining the relationship between growth and sustainable development in the Euro zone". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 17th - 19th.

      View Publication

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Kroustalis, I. (2012) "The Wealth Effects of Foreign Direct Investments to Greek Companies: Evidence from the Balkans". Proceedings of 4th International Conference on Accounting and Finance, Corfu, Greece, August 30th - 31st.

      View Publication

     2011

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Kroustalis, I. (2011) "Greek sovereign credit market dynamics: Credit Default Swap and Bond spreads' linkages". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 19th - 21st.

      View Publication

     2010

     • Papadopoulos, D., Subeniotis, D. & Tampakoudis, I., (2010) "An Empirical Analysis of Financial Ratios for the Greek IT Sector Firms during a Bullish Market". Proceedings of Ioannina Meeting on Applied Economics & Finance, Ioannina, June 11th - 12th.

      View Publication

     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Dalakiouridou, E. (2010) "The Market for Corporate Control in Greece: A Critical Assessment of the Wealth Effects to Bidding-Companies' Shareholders". Proceedings of the International Conference on International Business, Thessaloniki, May 22nd - 23rd.

      View Publication

     • Subeniotis, D., Bitzenis, A. & Tampakoudis, I. (2010) "Foreign Direct Investment in South-Eastern Europe: The Presence of Greek Banks in FYROM". Proceedings of 3rd International Conference on Accounting and Finance, Skiathos, Greece, August 25th - 28th.
     • Tampakoudis, I., Subeniotis, D. & Bitzenis, A. (2010) "The Economic Impact of Mergers & Acquisitions in Greece: Lessons from a Comparative Analysis Regarding Western Economies". Proceedings of The 6th International Conference on Global Research in Business & Economics, New York City, USA, October 17th - 19th.

     2008

     • Subeniotis, D., Zapranis, A. & Tampakoudis, I., (2008) "The Wealth Effects of Completed and Uncompleted Mergers and Tender Offers to Target Shareholders in U.S.A., U.K. and Continental Europe", Proceedings of the 2nd International Conference on Accounting and Finance, Thessaloniki, Greece, August 28th - 30th.
     • Subeniotis, D. & Tampakoudis, I. (2008) "Are Markets Efficient? A Comparative Assessment between the Greek and the West Capital Markets". Proceedings of the 9th International Business Research Conference, Melbourne, Australia, November 24th - 26th.
     • Subeniotis, D. & Tampakoudis, I. (2008) "The use of Credit Derivatives and Concerns Associated with Them". Proceedings of 1st International Congress on Pervasive Computing and Management, New Delhi, India, December 12th - 14th.

      View Publication

     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font