Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 21 έως 27) του Ν. 4521 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-2018), προβλέπεται η συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

«Σκοπός των Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

«Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και: α. την εγκρίνει ή β. προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα.».

H Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ε.Η.Δ.Ε.) συγκροτήθηκε με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης μόνο μία φορά, ως εξής:

 

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ε.Η.Δ.Ε.)

(Απόφαση 248/15.4.2019 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


TAKTIKA ΜΕΛΗ


Βασιλική Καραβάκου, Πρόεδρος
Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευθύμιος Ταμπούρης, Μέλος Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Ιωάννης Μάνος, Μέλος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Αγγελική Σαμαρά, Μέλος Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μηνάς Δεμερτζής, Μέλος Δικηγόρος

Σοφία Εμμανουηλίδου, Μέλος Δικηγόρος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


Βασίλειος Δαγδιλέλης Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Ιωάννης Ρεφανίδης Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Ευτύχιος Σαρτζετάκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Λευκοθέα Καρτασίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Λεωνίδας Χατζηθωμάς Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γεωργία Βούβαρη Διοικητική Υπάλληλος ΠΕ/Α’ Διοικητικού-Οικονομικού ΑΕΑΘ

Μαρίνα Δημοπούλου Νομικός

 Ως Γραμματέας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ε.Η.Δ.Ε.) ορίζεται η κα Ευαγγελία Καραγιάννη, υπάλληλος ΙΔΑΧ, με αναπληρώτρια την κα Βαρβάρα Βάμβουρα, υπάλληλο ΙΔΑΧ.