Επιτροπή Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας


1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας. Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και έχει ως αποστολή τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά τεχνολογίας, την καινοτομία και τη διασύνδεση του Α.Ε.Ι. και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας με την κοινωνία και την οικονομία και τη διαμόρφωση προτάσεων για τη χάραξη πολιτικών σε θέματα του αντικειμένου της. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής.

2. Η Επιτροπή αποτελείται κατ’ ελάχιστον από πέντε (5) μέλη και ο ακριβής αριθμός των μελών της καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι. Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Επισκέπτες Καθηγητές ή Ερευνητές του άρθρου 171 και Ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172 του Α.Ε.Ι., με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει ο επικεφαλής της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση Αντιπρύτανη, για θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας με την κοινωνία και την οικονομία. Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α) η υποβολή εισηγήσεων για την πολιτική του Α.Ε.Ι. σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας,

β) η υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. κατά τη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου και των προγραμματικών συμφωνιών του Α.Ε.Ι. στους τομείς της αρμοδιότητάς της,

γ) η αναζήτηση ενδιαφερόντων ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από ερευνητικές ομάδες εντός του Α.Ε.Ι.,

δ) η υποβολή προτάσεων για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγεται από ερευνητικές ομάδες εντός του Α.Ε.Ι. και την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και καινοτομίας που παράγονται,

ε) η κατάρτιση σχεδίου του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας ή η υποβολή εισήγησης για την τροποποίησή του,

στ) η υποβολή γνώμης για την ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off), εφόσον ζητείται από τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

ζ) η συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της,

η) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων, εκδηλώσεων, θερινών ή χειμερινών σχολείων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας, νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και ιδίως των φοιτητών, με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας,

θ) η παροχή τεχνογνωσίας, η μεταφορά καλών πρακτικών, η εξεύρεση καινοτόμων ιδεών, η ανάπτυξη δημιουργικότητας και καινοτομίας και η διασύνδεση των φοιτητών με τους παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής,

ι) η οργάνωση δράσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) και η υποστήριξη της εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) από τους φοιτητές του Α.Ε.Ι. και τα μέλη των ερευνητικών ομάδων του Α.Ε.Ι.,

ια) η προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για την εκπόνηση βιομηχανικής έρευνας εντός του Α.Ε.Ι.,

ιβ) η διεξαγωγή διαγωνισμών που προάγουν την αριστεία και ενισχύουν τον υγιή συναγωνισμό στην έρευνα και την καινοτομία μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας,

ιγ) η συνεργασία με την ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» του άρθρου 72 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,

ιδ) η υποβολή εισηγήσεων προς τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. για θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση της πολιτικής του Α.Ε.Ι. στους τομείς που σχετίζονται με την Εθνική Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας,

ιε) η υποστήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων και τεχνολογικού και επιστημονικού πάρκου του Α.Ε.Ι., με σκοπό τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος αλληλεπίδρασης του Α.Ε.Ι. με τις επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής,

ιστ) η αναζήτηση επενδυτικών αγγέλων (business angels) και κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων των φοιτητών του Α.Ε.Ι. και των μελών των ερευνητικών ομάδων για την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών,

ιζ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται με το αντικείμενο της Επιτροπής.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font