Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών


1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν πρότασης των Κοσμητειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., συγκροτείται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., ένα (1) μέλος που προέρχεται από τις κατηγορίες μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. και τον Αντιπρύτανη, που είναι αρμόδιος για ακαδημαϊκά θέματα, ως Πρόεδρο. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν εμπειρία στην οργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου σπουδών. Η θητεία της Επιτροπής είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Ειδικά τα Α.Ε.Ι. όπου λειτουργεί μόνο μια (1) Σχολή, εξαιρούνται της υποχρέωσης συγκρότησης Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:

α) η υποβολή γνώμης προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για την ίδρυση νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή την τροποποίηση των ήδη λειτουργούντων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων των Συνελεύσεων των Τμημάτων για την ίδρυση νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, των σχετικών εκθέσεων σκοπιμότητας και βιωσιμότητάς τους και την κοστολόγηση της λειτουργίας του Π.Μ.Σ., καθώς και η δυνατότητα αναπομπής τους, αν η εισήγηση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη ή οι συνοδευτικές εκθέσεις δεν είναι πλήρεις,

β) η κατάρτιση σχεδίου Κανονισμού για προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. και η υποβολή του προς τη Σύγκλητο,

γ) η εκπόνηση πρότυπου σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών,

δ) ο έλεγχος της τήρησης των Κανονισμών λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών,

ε) η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, του Κανονισμού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. από τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών,

στ) η παρακολούθηση της εφαρμογής της διαδικασίας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης,

ζ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, εγκρίνεται ο κανονισμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ο οποίος αποτελεί διακριτό κεφάλαιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

4. Ο κανονισμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών της παρ. 3 ρυθμίζει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

α) τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός εισακτέων φοιτητών ανά πρόγραμμα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Α.Ε.Ι.,

β) τα κριτήρια εισαγωγής φοιτητών και τον τρόπο επιλογής τους,

γ) την πολιτική σχετικά με τον προσδιορισμό του ύψους των τελών φοίτησης, καθώς και το ανώτατο όριο αυτών για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.,

δ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων,

ε) τον ανώτατο αριθμό ειδικεύσεων ανά Π.Μ.Σ. του Α.Ε.Ι.,

στ) τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, ανταποδοτικών και μη, προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, τον ανώτατο αριθμό των υποτροφιών που χορηγούνται, καθώς και τα κριτήρια χορήγησης αυτών,

ζ) τους όρους πλήρους και μερικής φοίτησης και τη δυνατότητα αναστολής και επανέναρξης της φοίτησης,

η) την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των Π.Μ.Σ., καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. από τους φοιτητές,

θ) τους όρους και τις προϋποθέσεις οργάνωσης Π.Μ.Σ. με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και θέματα σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

ι) θέματα σχετικά με την κατάρτιση και τα απαραίτητα στοιχεία της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και των προϋπολογισμών των υπό ίδρυση Π.Μ.Σ.,

ια) θέματα σχετικά με τις εξετάσεις και τις λοιπές μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών,

ιβ) τη διαδικασία ανάθεσης επικουρικού διδακτικού έργου στους υποψήφιους διδάκτορες του Α.Ε.Ι., καθώς και το ανώτατο όριο ωριαίας αντιμισθίας που δύναται να βαρύνει αποκλειστικά ιδιωτικούς, ίδιους και διεθνείς πόρους του Α.Ε.Ι.,

ιγ) τη διαδικασία αναγόρευσης των διδακτόρων και

ιδ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Α.Ε.Ι.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font