Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης


1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και έχει ως αποστολή τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ψηφιακή διακυβέρνηση του Α.Ε.Ι., την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και την απλούστευση των διαδικασιών του Α.Ε.Ι. και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

2. Η Επιτροπή αποτελείται κατ’ ελάχιστον από πέντε (5) μέλη και ο ακριβής αριθμός των μελών της καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι. Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι., με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα πληροφορικής και ψηφιακής διακυβέρνησης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν ο επικεφαλής της Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Α.Ε.Ι., καθώς και ο επικεφαλής της αντίστοιχης δομής του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται διακριτή δομή, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση Αντιπρύτανη, για τη χάραξη της στρατηγικής του Α.Ε.Ι. σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και ψηφιακής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α) η κατάρτιση και η υποβολή προς έγκριση από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι., καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής του,

β) η ανάπτυξη και διαχείριση των ψηφιακών υποδομών του Α.Ε.Ι.,

γ) η υποβολή εισηγήσεων για την απλούστευση των διαδικασιών των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. μέσω της ηλεκτρονικοποίησής τους,

δ) η υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι. και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας,

ε) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι.,

στ) η ανάπτυξη νέων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών τυπικής εκπαίδευσης, όπου προβλέπεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και επιμορφωτικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),

ζ) ο καθορισμός της πολιτικής της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του Α.Ε.Ι.,

η) κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό και σχετίζεται με το αντικείμενο της Επιτροπής.

4. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή συνεργάζεται με τους επικεφαλής των ακαδημαϊκών μονάδων, τους επικεφαλής των προγραμμάτων σπουδών, το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Ιδρύματος και το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Πολιτείας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font