Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού


Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης και αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους Αντιπρυτάνεις, γ) έως τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που εκπροσωπούν διαφορετικές επιστήμες που θεραπεύονται από το Α.Ε.Ι. Η θητεία της Επιτροπής είναι τετραετής και παράλληλη με τη θητεία του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. και ο Προϊστάμενος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού.
 
Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α) η κατάρτιση πρότασης στρατηγικού σχεδίου για την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία, καθώς και της ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και η υποβολή της στο Συμβούλιο Διοίκησης για την έγκρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 224,
β) η αξιολόγηση των προτάσεων αναπτυξιακών σχεδίων των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του Α.Ε.Ι., καθώς και των σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού του άρθρου 227, ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226 και βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228 και η εναρμόνισή τους με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 224,
γ) η κατάρτιση προτάσεων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) και η υποβολή τους στο Συμβούλιο Διοίκησης για την έγκρισή τους, καθώς και η συνεργασία, κατά την εφαρμογή τους, με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
δ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης: δα) του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού, δβ) των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 και δγ) της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font