Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων Μετακίνησης του Προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+


ΑΔΑ: 98Β0469Β7Ι-ΒΒΒ

Επιτροπή για την αξιολόγηση αιτημάτων μετακίνησης του προσωπικού του Ιδρύματος για διδασκαλία και επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus Plus.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font