Γενικές Πληροφορίες


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι Βασικές Αρχές του Προγράμματος Erasmus+, οι Κανονισμοί και οι Διαδικασίες Επιλογής Φοιτητών Πρακτική Άσκηση, ο Αλγόριθμος Κατάταξης κ.ά. αναγράφονται στον Κανονισμό Κινητικότητας για Πρακτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τον οποίο πρέπει να διαβάσει προσεκτικά ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus Plus έχουν όλοι οι ενεργοί-κατά το χρόνο κατάθεσης του αιτήματος και της επιλογής-προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί  φοιτητές. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι μεταδιδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μόνο εφόσον έχουν ολοκληρώσει το πέμπτο εξάμηνο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους. Οι φοιτητές που διανύουν το πέμπτο εξάμηνο φοίτησης μπορούν να υποβάλουν αίτημα, με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα μετακινηθούν μόνο από τον Μάρτιο του ακαδημαϊκού έτους υποβολής του αιτήματος.

ΝΕΟ:Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στο πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Σημειώνεται ότι  τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν για πρακτική ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα!! Η κινητικότητα αποφοίτων πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί έως και ένα (1) έτος από την ημερομηνία που αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους.


ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

Η χρονική διάρκεια μετακίνησης για πρακτική άσκηση Erasmus+ μπορεί να είναι από  2 έως 12 μήνες.

Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για πρακτική άσκηση.

 

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΩ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ;

Οι ακόλουθες χώρες μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία,  Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία.

Για τη συγκεκριμένη κινητικότητα, ΔΕΝ απαιτείται  σύναψη Διμερούς Συμφωνίας (Inter-institutional Agreement) μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Φορέα Υποδοχής, όπως συμβαίνει στην κινητικότητα για σπουδές.

Επιλέξιμοι Φορείς Υποδοχής

Επιλέξιμοι φορείς υποδοχής είναι επιχειρήσεις/Οργανισμοί/Ινστιτούτα/ΜΚΟ/Πανεπιστήμια σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus+. Ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι η «επιχείρηση υποδοχής» για μία τοποθέτηση φοιτητή για πρακτική άσκηση. Στο πλαίσιο αυτό, ο φοιτητής δεν μετακινείται για σπουδές, αλλά πρόκειται να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι κανόνες για την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση.

Μη επιλέξιμοι Φορείς Υποδοχής

  • Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en (link is external) )
  • Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης)

 

ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ;

Η πρακτική άσκηση υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων σου και για αυτό το λόγο το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

ΘΑ ΛΑΒΩ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ;

Ναι. Θα λάβεις υποτροφία το μέγιστο για 3 μήνες. Το ποσό μηνιαίας επιχορήγησης υπολογίζεται με βάση τον πίνακα χρηματοδότησης ανά χώρα υποδοχής (βλέπε παρακάτω)

Η υποτροφία κατατίθεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση είναι το 80% του ποσού που σου αναλογεί (ανάλογα με την χώρα στην οποία θα μετακινηθείς), εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού και η δεύτερη δόση – 20% μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πρακτικής στο εξωτερικό.

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται κάθε χρόνο από τον Εθνικό Φορέα Συντονισμού -το ΙΚΥ- και διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Οι υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά την οποία λαμβάνουν και υποτροφία ERASMUS. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μεριμνά για τη διατήρηση του δικαιώματος των φοιτητών να λαμβάνουν υποτροφίες ή δάνεια για τις σπουδές τους ενόσω βρίσκονται στο εξωτερικό.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα ποσά επιχορήγησης για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ

ΧΩΡΕΣ

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

620

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

570

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

520

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Δεν δίνεται επιπλέον χρηματοδότηση για Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ, ΘΑ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

 Η περίοδος πρακτικής άσκησης Εrasmus+ στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος στο πρόγραμμα σου. Σε αντίθετη περίπτωση η περίοδος πρακτικής άσκησης αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

 

ΘΑ ΕΧΩ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ;

Ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο ανήκεις σου χορηγεί Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.). Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής σου περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής σου στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που δεν είσαι ασφαλισμένος σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, μπορείς να απευθυνθείς στην Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου μας για την πιθανότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ως φοιτητής. Για τις χώρες εκτός της Ε.Ε. απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΩ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ERASMUS+ ;

Σε περίπτωση που έχεις επιλεγεί να κάνεις πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ και επιθυμείς να ακυρώσεις τη συμμετοχή σου θα πρέπει να αποστείλεις στο Γραφείο Erasmus την Υπεύθυνη Δήλωση Ακύρωσης.  Προσοχή! Η χωρίς σοβαρή αιτιολογία ακύρωση  συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής σου στο Πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος που ακολουθεί εκείνο της ακύρωσης συμμετοχής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΝΑΡΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΥ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΔΕΚΤΟΥΣ Η ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.