Γενικές Πληροφορίες για Φοιτητές


Η δράση Erasmus+/∆ιεθνής Κινητικότητα παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές / φοιτήτριες και μέλη προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, να μετακινηθούν σε Χώρες Εταίρους (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) για σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία και επιμόρφωση αντίστοιχα. Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του Ιδρύματος. Η ανάπτυξη δικτύων µέσω της Διεθνούς Κινητικότητας, συμβάλλει στην περαιτέρω ανταλλαγή ακαδημαϊκών γνώσεων και καλών πρακτικών στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Οι Βασικές Αρχές του Προγράμματος της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+, οι Διαδικασίες Επιλογής Φοιτητών και Προσωπικού, ο Αλγόριθμος Κατάταξης κ.ά. αναγράφονται στον Κανονισμό Διεθνούς Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον οποίο πρέπει να διαβάσει προσεκτικά ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μετακίνηση σε μια εκ των συνεργαζόμενων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση της Διεθνούς Κινητικότητας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + έχουν:

 •  Φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σπουδάζουν για την απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πτυχίου (έως και του διδακτορικού επιπέδου ανάλογα με τους περιορισμούς που ισχύουν στη χώρα υποδοχής-σχετικές πληροφορίες θα αναρτώνται στις προκηρύξεις). Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τους και να τους απομένουν τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη πτυχίου εάν επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές και τουλάχιστον στο 5ο εξάμηνο σπουδών εάν επιθυμούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση.
 • Μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, μπορούν να μετακινηθούν σε συνεργαζόμενες χώρες Εταίρους για διδασκαλία ή επιμόρφωση ή συνδυασμό και των δυο.

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική βοήθεια στους μετακινούμενους φοιτητές και προσωπικό (υποτροφία) η οποία κατατίθεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση αντιστοιχεί στο 70% της υποτροφίας και η δεύτερη δόση στο 30% εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η περίοδος κινητικότητας στο ίδρυμα του εξωτερικού. Πρόκειται για χρηματικά ποσά που αποστέλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για διανομή στα Ιδρύματα της Ελλάδας. Το ύψος της υποτροφίας δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών για σπουδές/διδασκαλία/επιμόρφωση στο εξωτερικό, αλλά προορίζεται να καλύψει το «κόστος κινητικότητας», δηλαδή τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται μία περίοδος κινητικότητας σε ένα άλλο κράτος.

 

Επιπλέον, υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά την οποία λαμβάνουν και υποτροφία ERASMUS. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μεριμνά για τη διατήρηση του δικαιώματος των φοιτητών να λαμβάνουν υποτροφίες ή δάνεια για τις σπουδές τους ενόσω βρίσκονται στο εξωτερικό.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24 θΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές για να επιλέξουν ορθά το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους δυο σημαντικούς παράγοντες:

α) να υπάρχει αντιστοιχία των μαθημάτων στο ίδρυμα υποδοχής με τα μαθήματα του δικού τους τμήματος έτσι ώστε να υπάρχει αναγνώριση των μαθημάτων που θα εξεταστούν επιτυχώς

β) τη γλώσσα ή γλώσσες διδασκαλίας και το αντίστοιχο επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται σε κάθε ίδρυμα.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αντληθούν από τον παρακάτω πίνακα:

Χώρα

Ίδρυμα

Επίπεδο Γλωσσομάθειας

Course List

Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου

         
         
         
         

Διαδικασία κατάθεσης αίτησης και συνοδευτικών δικαιολογητικών

Οι φοιτητές μπορούν να καταθέσουν αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά μόνο εφόσον αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στην εκάστοτε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναγράφονται αναλυτικά τα έγγραφα που απαιτούνται ανάλογα με τον κύκλο σπουδών που βρίσκεται ο κάθε ενδιαφερόμενος καθώς και οι ημερομηνίες κατάθεσης. Τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά (με email στο Γραφείο Erasmus erasmus@uom.edu.gr).

Στο πεδίο έγγραφα θα βρείτε την αίτηση ανά κύκλο σπουδών και την υπεύθυνη δήλωση που είναι κοινή για τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνή Κινητικότητα μπορείτε να στείλετε email στο Γραφείο Erasmus: erasmus@uom.edu.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 2310 891 223.

 

Διαδικασίες μετά την επιλογή και πριν την κινητικότητα στο εξωτερικό

Εφόσον εγκριθεί το αίτημά σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Γραφείο Erasmus τουλάχιστον 2 μήνες πριν τη μετακίνησή σας:

 • Σύμβαση την οποία θα σας χορηγήσει το Γραφείο Erasmus συνοδευόμενη από οδηγίες συμπλήρωσης. Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, θα καταβληθεί προχρηματοδότηση στον Συμμετέχοντα, η οποία θα αντιπροσωπεύει το 80% του ποσού της επιχορήγησης.
 • Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας (και απόδειξη εξόφλησης αυτής), αναλυτικά: α) Ασφάλεια Υγείας [Υποχρεωτική για σπουδές και πρακτική άσκηση-Ο Συμμετέχων οφείλει να είναι εφοδιασμένος με τη βασική εθνική ασφάλιση υγείας ή/και με ιδιωτική ασφάλιση υγείας και για τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού, η οποία καλύπτεται από τον ίδιο], β) Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων [Υποχρεωτική για πρακτική άσκηση, προαιρετική για σπουδές-Ο Συμμετέχων οφείλει να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που θα προξενηθούν από αυτόν από αμέλειά του ως φυσικό πρόσωπο τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων του κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε επιλέξιμη χώρα Εταίρο στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+] και γ) Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος [Υποχρεωτική για πρακτική άσκηση, προαιρετική για σπουδές-Ασφάλεια για προσωπικά ατυχήματα που απορρέουν από τα καθήκοντα του Συμμετέχοντα (ατυχήματα που προκαλούνται στο συμμετέχοντα στο χώρο εργασίας/σπουδών).
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων σε Τράπεζα στο οποίο είστε τουλάχιστον συνδικαιούχοι. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο, τότε αρκεί σχετική εκτύπωση από το e-banking. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα βαρύνουν εσάς.
 • Φοιτητική βίζα (visa) (το Γραφείο Erasmus θα σας παράσχει αναλυτικές οδηγίες).
 • Συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης (Learning Agreement). Για τη συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Διοικητικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο του Τμηματός σας. Στον παρακάτω πίνακα βρίσκονται τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων του κάθε Τμήματός.
 • Αποστολή καρτών επιβίβασης ή εισιτηρίων μετακίνησης με την άφιξή σας στο εξωτερικό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS +/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ AΝΑ ΤΜΗΜΑ

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι Τμημάτων

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

Aκαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ τηλ. 2310 891 776 agelike uom.edu.gr

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών Σπουδών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
τηλ. 2310 891 439, elasideri@uom.edu.gr

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310 891 869, geor@uom.edu.gr

Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
τηλ. 2310 891 581, chris@uom.edu.gr

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310-891 564 tachinakis@uom.edu.gr

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (Υπεύθυνος για Σπουδές)         τηλ. 2310 891 476,  kzarras@uom.edu.gr

ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (Υπεύθυνη για Πρακτική Άσκηση) τηλ. 2310 891 402 sofiab@uom.edu.gr

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
τηλ. 2310 891 360, varsamis@uom.edu.gr

 Διοικητικά Υπεύθυνοι τμημάτων

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νατάσα Καραγκούνη Ε.ΔΙ.Π.
Τηλ. 2310 891 598
natash@uom.edu.gr

Πύργος ΟΔΕ, 4ος όροφος
Γραφ. 411

ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Αγγελική Μπαλτζή      ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 429
angelb@uom.edu.gr

Πύργος ΔΕΣ, 3ος όροφος

Γραφ. 333

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Στράτος Καρατζίδης    ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 687
kstratos@uom.edu.gr

Πύργος ΛΧΡ, 4ος όροφος
  Γραφ. 422

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βασιλική Δημαρχοπούλου
Διοικητική Υπάλληλος
Τηλ. 2310 891 218
vdimarch@uom.edu.gr

Γραφείο Ε2/
Ημιώροφος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Kατερίνα Νοταρίδου ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 388
katnot@uom.edu.gr

Πύργος ΕΚΠ, 3ος όροφος


Γραφείο  313

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μουμτζόγλου Άννα ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 778
anna@uom.edu.gr

Πύργος KZ, 2ος όροφος

Γραφ. 214


Διαδικασίες κατά την επιστροφή από το εξωτερικό

 • Να καταθέσετε στο Γραφείο Erasmus  το τελικό Learning Agreement
 • Να μας στείλετε το boarding pass της επιστροφής σας
 • Ο Συμμετέχων λαμβάνει πρόσκληση συμπλήρωσης και υποβολής της Τελικής Έκθεσης (EU Survey) 30 ημερολογιακές ημέρες πριν το τέλος της περιόδου κινητικότητας. Ο Συμμετέχων συμπληρώνει και υποβάλλει την Τελική Έκθεση εντός διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή λήψης του αιτήματος συμπλήρωσής της. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής της Τελικής Έκθεσης (EU survey), οι Συμμετέχοντες μπορεί να επιστρέψουν μέρος ή το σύνολο της καταβληθείσας επιχορήγησης. Η υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής (on line) Τελικής Έκθεσης του Συμμετέχοντα (EU survey) θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του Συμμετέχοντα για καταβολή του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης.

 

ΟΜΙΛΟΣ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ":

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι μέλος του Ομίλου  "Διεθνής Κινητικότητα" με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου κατόπιν προκήρυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν με κονδύλια του ομίλου σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 

Χώρα

Κύκλος Σπουδών

Αριθμός Θέσεων

Διάρκεια

ΑΛΒΑΝΙΑ

1. “LOGOS” University College

2. Qendra Mesdheu

3. University of Tirana

4. University of Vlora

1ος

1

3 μήνες

Κόσοβο

1. Universum Kolegji O.P

1ος, 2ος, 3ος

1

3 μήνες

Αζερμπαϊτζάν

1. “ADA” University

3ος

1

3 μήνες

Αρμενία

1. Agrarian National Armenian

University

2. Armenian State University

Of Economics Gyumri Branch

3ος

1

3 μήνες

Ιορδανία

1. Hashemite University

2. Middle East University

3. Jordan University Of Science

And Technology

3ος

1

 3 μήνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Για τις δαπάνες ταξιδιού ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, το ποσό των δαπανών ταξιδιού υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Between 10 and 99 KM

€23 per participant

Between 100 and 499 KM

€ 180 per participant

Between 500 and 1999 KM

€ 275 per participant

Between 2000 and 2999 KM

€ 360 per participant

Between 3000 and 3999 KM

€ 530 per participant

Between 4000 and 7999 KM

€ 820 per participant

8000 KM or more

€ 1,500 per participant

 

Β) Ανώτατη Εκπαίδευση – Κινητικότητα φοιτητών μεταξύ χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων:

Από

Προς

Ποσό ανά μήνα

Χώρες Προγράμματος

Χώρες Εταίροι

700 Ευρώ
Από το Γραφείο Erasmus

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font