Γενικές Πληροφορίες για το Προσωπικό


Η δράση Erasmus+/∆ιεθνής Κινητικότητα παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές / φοιτήτριες και μέλη προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, να μετακινηθούν σε Χώρες Εταίρους (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) για σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία και επιμόρφωση αντίστοιχα. Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του Ιδρύματος. Η ανάπτυξη δικτύων µέσω της Διεθνούς Κινητικότητας, συμβάλλει στην περαιτέρω ανταλλαγή ακαδημαϊκών γνώσεων και καλών πρακτικών στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Οι Βασικές Αρχές του Προγράμματος της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+, οι Διαδικασίες Επιλογής Φοιτητών και Προσωπικού, ο Αλγόριθμος Κατάταξης κ.ά. αναγράφονται στον Κανονισμό Διεθνούς Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον οποίο πρέπει να διαβάσει προσεκτικά ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μετακίνηση σε μια εκ των συνεργαζόμενων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση της Διεθνούς Κινητικότητας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + έχουν:

Μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, μπορούν να μετακινηθούν σε συνεργαζόμενες χώρες Εταίρους για διδασκαλία ή επιμόρφωση ή συνδυασμό και των δυο.

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική βοήθεια στους μετακινούμενους φοιτητές και προσωπικό (υποτροφία) η οποία κατατίθεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση αντιστοιχεί στο 70% της υποτροφίας και η δεύτερη δόση στο 30% εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η περίοδος κινητικότητας στο ίδρυμα του εξωτερικού. Πρόκειται για χρηματικά ποσά που αποστέλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για διανομή στα Ιδρύματα της Ελλάδας. Το ύψος της υποτροφίας δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών για σπουδές/διδασκαλία/επιμόρφωση στο εξωτερικό, αλλά προορίζεται να καλύψει το «κόστος κινητικότητας», δηλαδή τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται μία περίοδος κινητικότητας σε ένα άλλο κράτος.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ), ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΔΙΠ) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΥ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και οι Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι που έχουν σύμβαση σε ισχύ κατά τη διάρκεια της αίτησης και της μετακίνησης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ

Χώρα

Ίδρυμα

Αριθμός

Συμμετεχόντων

Ιστοσελίδα

 Ιδρύματος

 Υποδοχής

Τμήμα (αναγράφονται τα τμήματα  από τα  οποία μπορούν να κάνουν αίτηση για συμμετοχή  στο πρόγραμμα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού)

Γνωστικά Αντικείμενα

     

 

   
     

 

   
     

 

   
           
     
 

 

   
     

 

   

 

Πληροφορίες για τα συνεργαζόμενα ιδρύματα μπορείτε να αντλήσετε από τους παρακάτω συνδέσμους (Θα ανακοινωθούν:

Χώρα

Ίδρυμα

Course List

Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου

       
       


     
       
       


 

Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για διδασκαλία θα λάβουν επιχορήγηση για δαπάνες ταξιδίου και για την κάλυψη ατομικών εξόδων. Συγκεκριμένα, τα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος δαπάνης υπολογίζονται ως εξής:

 

Α) Για τις δαπάνες ταξιδιού ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, το ποσό των δαπανών ταξιδιού υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χλμ:

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 and 499 χλμ:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 and 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 and 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ  3000 and 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 and 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 8000 χλμ ή άνω:

1100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Β) Για τις ατομικές δαπάνες ανάλογα με τη χώρα υποδοχής

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τη κάλυψη Ατομικών Εξόδων, τα οποία προκύπτουν λόγω της κινητικότητας για διδασκαλία ή επιμόρφωση, υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης ως ακολούθως, ανάλογα με τη χώρα προορισμού:

Κινητικότητα προσωπικού από τις Χώρες του Προγράμματος προς τις Χώρες Εταίρους

 

Ποσό ανά ημέρα σε ΕΥΡΩ

180

 

Σημειώνεται ότι, η επιχορήγηση σκοπεύει να αντισταθμίσει τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας (ταξιδιού και ατομικές δαπάνες) στη χώρα υποδοχής και δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η επιμόρφωση στο εξωτερικό.

Διαδικασίες μετά την επιλογή και πριν την κινητικότητα στο εξωτερικό

Εφόσον εγκριθεί το αίτημά σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα/ΚΑ107 είτε για διδασκαλία είτε για επιμόρφωση πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Γραφείο Erasmus τουλάχιστον 2 μήνες πριν τη μετακίνησή σας:

  • Σύμβαση την οποία θα σας χορηγήσει το Γραφείο Erasmus. Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, θα καταβληθεί προχρηματοδότηση στον Συμμετέχοντα, η οποία θα αντιπροσωπεύει το 70% του ποσού της επιχορήγησης.
  • Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας (Ο Συμμετέχων οφείλει να είναι εφοδιασμένος με τη βασική εθνική ασφάλιση υγείας και με ιδιωτική ασφάλιση υγείας και για τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού, η οποία καλύπτεται από το Συμμετέχοντα).
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων σε Τράπεζα στο οποίο είστε τουλάχιστον συνδικαιούχοι. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο, τότε αρκεί σχετική εκτύπωση από το e-banking. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα βαρύνουν εσάς.
  • Πράξη Πρύτανη που να χορηγεί Υπηρεσιακή άδεια
  • Τελικό Υπογεγραμμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας ή Επιμόρφωσης (με υπογραφή και από τους τρεις συμβαλλόμενους)
  • Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων από την οποία να προκύπτει ότι θα ταξιδέψει ο δικαιούχος
  • Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης δικαιολογητικών
  • Για τους Συμβασιούχους: αντίγραφο της ενεργής τους σύμβασης
  • Αντίγραφο θεώρησης εισόδου στη χώρα υποδοχής (εάν απαιτείται)

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη δράση της Διεθνούς Κινητικότητας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα παρακάτω στοιχεία:

Γραφείο Erasmus Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1ος όροφος, Γρ. Ζ 102

Τ: +302310 891 223, Email: erasmus@uom.edu.gr

Πληροφορίες: Μαρία Χανιώτη

Από το Γραφείο Erasmus

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font