Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση


ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού πραγματοποιείται με σκοπό τη διδασκαλία σε Ίδρυμα – εταίρο του εξωτερικού. Οι εταίροι πρέπει να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων για το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων που θα παραδώσει ο επισκέπτης καθηγητής. Οι μετακινούμενοι θα λάβουν επιχορήγηση: α) για τις δαπάνες ταξιδίου ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και β) για τις ατομικές δαπάνες ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να υπάρχει Διμερής συμφωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Inter-institutional agreement between programme countries) όταν πρόκειται για κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία
 • Να υπάρχει γραπτή πρόσκληση για διδασκαλία (e-mail ή επιστολή) από το Ίδρυμα υποδοχής
 • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Πανεπιστημιακός Υπότροφος
 • Η διάρκεια της διδασκαλίας θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες διδασκαλίας.
 • Κατ' ελάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας στο εξωτερικό

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια)  σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να υπάρχει γραπτή πρόσκληση για επιμόρφωση (e-mail ή επιστολή) από το Ίδρυμα υποδοχής
 • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Πανεπιστημιακός Υπότροφος
 • Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό.

Για συνδυασμένη περίοδο διδασκαλίας και επιμόρφωσης οι ελάχιστες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας είναι οι 4 ώρες την εβδομάδα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Υποψήφιου Μετακινούμενου Erasmus
 • Πρόσκληση/Επιστολή Αποδοχής από το ίδρυμα υποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance)
 •  *Πρόγραμμα διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα/Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching, υπογεγραμμένο από τα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής (το σχετικό έγγραφο βρίσκεται στο τέλος της τρέχουσας σελίδας)
 • Οι Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι θα πρέπει να συνυποβάλουν και τη σύμβασή τους με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η οποία θα πρέπει να είναι ενεργή για το διάστημα που επιθυμούν να μετακινηθούν

Η κατάθεση των ανωτέρω πρέπει να γίνει στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2ος όροφος, κτίριο Διοίκησης).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της κινητικότητας

 • Σύμβαση Επιχορήγησης, σε δυο πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τον μετακινούμενο και τον Ιδρυματικό Συντονιστή (Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας)
 • Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης δικαιολογητικών συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Σε περίπτωση που δημιουργήσετε την υπεύθυνη δήλωση μέσω της πύλης https://www.gov.gr/  παρακαλούμε να αντιγράψετε το κείμενο που βρίσκεται στο πρότυπο στην παρούσα σελίδα
 • Η έκδοση των εισιτηρίων θα πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον το προσωπικό του Γραφείου Erasmus σας έχει ενημερώσει σχετικά καθώς απαιτούνται αποφάσεις έγκρισης της μετακίνησης από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου
 • Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων από την οποία να προκύπτει ότι θα ταξιδέψει ο δικαιούχος
 • Πράξη Πρύτανη για τη χορήγηση Υπηρεσιακής Άδειας

*Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας για την περίοδο της κινητικότητας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του Ιδρύματος υποδοχής, το θεματικό πεδίο, τον αριθμό των διδακτικών ωρών, τους στόχους και την προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, το περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το ποσό της αποζημίωσης κατατίθεται σε δύο δόσεις (80% πριν τη μετακίνηση και 20% μετά την επιστροφή) στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο μετακινούμενος στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά με την επιστροφή από την κινητικότητα

Εντός 30 ημέρες από την επιστροφή σας πρέπει να καταθέσετε στο Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου τα κάτωθι:

 • Έκθεση πεπραγμένων μετακινήσεων (τη συμπληρώνει ο μετακινούμενος και την υπογράφει ο Ιδρυματικός Συντονιστής του προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων), Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
 • Βεβαίωση από το Ίδρυμα υποδοχής (Staff Mobility Report) που αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας/επιμόρφωσης στο εξωτερικό και ο ακριβής αριθμός των διδακτικών ωρών (τουλάχιστον 8 ώρες). Η διάρκεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ημέρες διαδοχικές όταν πρόκειται για διδασκαλία.
 • Συμπλήρωση Έκθεσης-EUSurvey στο Mobility Tool (οι μετακινούμενοι θα ενημερωθούν με email από την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Mobility Tool, για να συμπληρώσουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά). Η έκθεση θα πρέπει να συμπληρωθεί online και το Γραφείο Erasmus θα λάβει ενημέρωση από το Mobility Tool για την πλήρως συμπληρωμένη έκθεση ώστε να προχωρήσει η χρηματική καταβολή των εξόδων.
 • Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της μετακίνησης στο Ίδρυμα υποδοχής (εάν υπάρχει)
 • Παραστατικά ταξιδίου (Boarding Passes)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Παραστατικών Μετακίνησης

Σύμφωνα με την αριθμ. 1/04.09.2012 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου: «…Τα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ενώ είχαν επιλεγεί, ακύρωσαν τη συμμετοχή τους με καθυστέρηση πέραν του 1 μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χωρίς σοβαρή αιτιολογία, δεν είναι επιλέξιμα για το Πρόγραμμα μετακίνησης για διδασκαλία ή επιμόρφωση….»

 

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2020-2021

Το πόσο της επιχορήγησης για το διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνει:

Δαπάνες Ταξιδίου και Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Δαπάνες Ταξιδίου:

Ως διανυόμενη απόσταση νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προσέλευσης και του τόπου προορισμού, ενώ το ποσό αντιστοιχεί στη χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο προορισμού.

Το Διαδικτυακό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :

Διανυόμενη απόσταση                     

Ποσό                                                         

Μεταξύ 10 και 99 χλμ:

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ ή άνω:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Χώρα Προορισμού

Ποσό ημερήσιας-επιχορήγησης

(€ ανά ημέρα)

Ομάδα A - Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

162

Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία,

144

Ομάδα Γ - Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία, Σερβία

126