Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία και Κατάρτιση


ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η περίοδος διδασκαλίας στο εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου να διδάξει σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο εξωτερικό.

Οι μετακινούμενοι λαμβάνουν επιχορήγηση: α) για τις δαπάνες ταξιδίου ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και β) για τις ατομικές δαπάνες ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Η επιχορήγηση θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες κάλυψης ατομικής διαβίωσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να υπάρχει Διμερής συμφωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Inter-institutional agreement between programme countries) όταν πρόκειται για κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία
 • Να υπάρχει πρόσκληση για διδασκαλία (ή e-mail αποδοχής) από το Ίδρυμα υποδοχής
 • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Πανεπιστημιακός/κή Υπότροφος με ενεργή σύμβαση.
 • Η διάρκεια της διδασκαλίας θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες διδασκαλίας.
 • Η δραστηριότητα του προσωπικού για διδασκαλία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.
 • Ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος στο οποίο έχει χορηγηθεί Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό να συμμετέχει σε δραστηριότητες κατάρτισης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια)  σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να υπάρχει γραπτή πρόσκληση για κατάρτιση (e-mail αποδοχής) από το Ίδρυμα υποδοχής
 • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Πανεπιστημιακός/κή Υπότροφος με ενεργή σύμβαση
 • Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες συν 2 ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό.
 • Ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι: ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος στο οποίο έχει χορηγηθεί Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της
  εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Εφόσον μια περίοδος διδασκαλίας συνδυάζεται με μια περίοδο επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου στο εξωτερικό, η ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια διδασκαλίας είναι οι 4 ώρες την εβδομάδα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Πρόσκληση/Επιστολή Αποδοχής από το ίδρυμα υποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance)
 • *Πρόγραμμα διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα/Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching, υπογεγραμμένο από τα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής (το σχετικό έγγραφο βρίσκεται στο τέλος της τρέχουσας σελίδας). Εάν πρόκειται μόνο για επιμόρφωση και όχι συνδυασμό διδασκαλίας και επιμόρφωσης τότε επιλέγετε το έγγραφο Mobility Agreement Staff Mobility for Training.
 • Μόνο για ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΠΥ: Υπογεγραμμένη βεβαίωση για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος στο οποίο ανήκουν ή τον Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου εάν πρόκειται για ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου.

 • Οι Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι θα πρέπει να συνυποβάλουν και τη σύμβασή τους με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η οποία θα πρέπει να είναι ενεργή για το διάστημα που επιθυμούν να μετακινηθούν

Η κατάθεση των ανωτέρω πρέπει να γίνει στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2ος όροφος, κτίριο Διοίκησης).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της κινητικότητας

 • *Εάν έχουν αλλάξει οι ημέρες δραστηριότητας σε σχέση με το αρχικό αίτημά σας, παρακαλούμε όπως καταθέσετε σχετική αλληλογραφία με το ίδρυμα υποδοχής και νέο staff mobility agreement με τις σωστές ημέρες δραστηριότητας.
 • Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (το σχετικό έγγραφο βρίσκεται στο τέλος της τρέχουσας σελίδας και θα λάβετε οδηγίες για τη συμπλήρωσή της από το προσωπικό του Γραφείου Erasmus)
 • Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης δικαιολογητικών συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη είτε με γνήσια ψηφιακή υπογραφή για όσους διαθέτουν είτε μέσω της πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
 • Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων από την οποία να προκύπτει ότι θα ταξιδέψει ο δικαιούχος και κράτηση εισιτηρίου (itinerary)
 • Αντίγραφο της αίτησης άδειας για τη μετακίνηση
 • Εάν για το μεγαλύτερο μέρος ή όλη τη μετακίνησή σας στο εξωτερικό χρησιμοποιήσετε λεωφορείο ή τρένο ή τη μέθοδο του συνεπιβατισμού (δηλαδή πράσινη μετακίνηση η οποία έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο)  παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Γραφείου Erasmus καθώς δικαιούστε επιπλέον  επιχορήγηση.
 • Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σας στο εξωτερικό θα πρέπει να έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας σύμφωνα με νέες οδηγίες της Ε.Ε.. Η διαδικασία έκδοσής της γίνεται ηλεκτρονικά από το παρακάτω link: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/europaike-karta-asphalises-astheneias
  Προσωρινό πιστοποιητικό εκδίδεται στιγμιαία και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε έως την παραλαβή της κάρτας από την αρμόδια αρχή.
  Στην περίπτωση που η μετακίνηση είναι σε χώρα εκτός της Ε.Ε. όπου δεν ισχύει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας θα πρέπει οι μετακινούμενοι με δικά τους  έξοδα να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Για την ιδιωτική ασφάλεια υγείας θα πρέπει οι μετακινούμενοι να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus την απόδειξη πληρωμής και φωτοτυπία του ασφαλιστηρίου. 

*Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας για την περίοδο της κινητικότητας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του Ιδρύματος υποδοχής, το θεματικό πεδίο, τον αριθμό των διδακτικών ωρών, τους στόχους και την προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, το περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το ποσό της αποζημίωσης κατατίθεται σε δύο δόσεις (80% πριν τη μετακίνηση και 20% μετά την επιστροφή) στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο μετακινούμενος στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά με την επιστροφή από την κινητικότητα

 • Έκθεση πεπραγμένων μετακίνησης (τη συμπληρώνει ο μετακινούμενος και την υπογράφει ο Ιδρυματικός Συντονιστής του προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων.
 • Βεβαίωση από το Ίδρυμα υποδοχής συνοδευόμενη από αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας ή/και επιμόρφωσης που αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας/επιμόρφωσης στο εξωτερικό και ο ακριβής αριθμός των διδακτικών ωρών (τουλάχιστον 8 ώρες). Η διάρκεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ημέρες διαδοχικές όταν πρόκειται για διδασκαλία.
 • Έκθεση επιμορφωμένου EU SURVEY η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά (οι μετακινούμενοι λαμβάνουν το ερωτηματολόγιο με αυτοματοποιημένο μήνυμα από την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Europa).
 • Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της μετακίνησης στο Ίδρυμα υποδοχής (εάν υπάρχει).
 • Παραστατικά ταξιδίου (πρωτότυπα Boarding Passes ή/και εισιτήρια προς και από την πόλη που πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα).
 • Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2022-23 (ΣΧΕΔΙΟ 2021).

Το πόσο της επιχορήγησης για το διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνει:

Δαπάνες Ταξιδίου και Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Δαπάνες Ταξιδίου:

Ως διανυόμενη απόσταση νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προσέλευσης και του τόπου προορισμού, ενώ το ποσό αντιστοιχεί στη χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο προορισμού.

Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1365,28 χλμ.) και στη συνέχεια θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλ. μεταξύ 500 και 1999 χλμ.).


Το Διαδικτυακό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :

 

Αποστάσεις ταξιδίου                 

Περίπτωση συνήθους μετακίνησης                                                         

Περίπτωση πράσινης μετακίνησης**

Μεταξύ 0 και 99 χλμ:

23 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Μεταξύ 100 και 499 χλμ:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

210 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

320 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

410 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

610 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

8000 χλμ ή άνω:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

**Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση κατά την οποία χρησιμοποιούνται μέσα μεταφοράς χαμηλών εκπομπών για το κύριο μέρος της μετακίνησης, όπως λεωφορείο, τρένο ή η πρακτική του συνεπιβατισμού (π.χ. μετακίνηση τουλάχιστον δυο ατόμων από το Πανεπιστήμιο στο ίδιο ΙΧ που μετακινούνται για τον ίδιο σκοπό). Σε περίπτωση που οι μετακινούμενοι επιλέξουν πράσινη μετακίνηση (Green Travel),  δύναται να λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου με’ επιστροφής.

Σημείωση: Χορηγείται χρηματοδότηση έως το 80% των πραγματικών δαπανών βάσει παραστατικών, για την κάλυψη ταξιδίου υψηλού κόστους, σε περίπτωση που το μοναδιαίο κόστος με βάση τον μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων δεν καλύπτει το 70% των πραγματικών δαπανών. Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδίου) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Σημειώνεται, δε, ότι αυτές οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις συνήθεις δαπάνες μετακίνησης (travel band).

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Χώρα Προορισμού

Ποσό ημερήσιας-επιχορήγησης

(€ ανά ημέρα)

Ομάδα A - Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

162

Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

144

Ομάδα Γ - Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Σερβία

126

Τα μέλη του Γραφείου Erasmus διοργανώνουν τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο συναντήσεις/εκδηλώσεις για την ενημέρωση του προσωπικού του Πανεπιστημίου, στις οποίες παρουσιάζεται το πρόγραμμα Erasmus, οι δυνατότητες διδασκαλίας και κατάρτισης μέσω κινητικοτήτων στο εξωτερικό καθώς και η διαδικασία συμμετοχής.


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font