Κινητικότητα για φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες


Το νέο Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες συμμετοχής για όλους, με σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για την επόμενη επταετία 2021-2027. Η προτεραιότητα της Ένταξης και Πολυμορφίας περικλείει και συνδέεται άμεσα με τις υπόλοιπες προτεραιότητες που διέπουν το νέο Πρόγραμμα και αφορούν σε όλες τις δράσεις του με σκοπό τη δημιουργία ενός ψηφιακού, πιο περιβαλλοντικά βιώσιμου και πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας Erasmus+.
Το νέο Πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει μια σειρά από εργαλεία για την ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Oμάδες -στόχος της Στρατηγικής για την Ένταξη και Πολυμορφία :


Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες:
• Άτομα με αναπηρίες (π.χ. κινητική αναπηρία, τύφλωση, κώφωση, κλπ)
• Άτομα με προβλήματα υγείας (π.χ. χρόνια νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχικών παθήσεων)
• Eμπόδια που σχετίζονται με τα συστήματα εκπαίδευσης (π.χ. άτομα που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα στη σχολική τους πορεία, άτομα που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν/ έχουν εγκαταλείψει το σχολείο -NEETs)
• Πολιτιστικά εμπόδια λόγω διαφορετικής κουλτούρας (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα που ανήκουν σε εθνικές/θρησκευτικές μειονότητες)
• Κοινωνικά εμπόδια (π.χ. πρώην φυλακισμένοι, πρώην χρήστες ουσιών, άτομα που είναι κοινωνικά περιθωριοποιημένοι. Επίσης, άτομα που είναι ορφανά, έχουν μονογονεϊκή οικογένεια, έχουν την ευθύνη παιδιών ενώ βρίσκονται σε νεαρή ηλικία, είναι οι πρώτοι από την οικογένειά τους που σπουδάζουν).
• Οικονομικά εμπόδια (π.χ. άτομα που έχουν πολύ χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, είναι άνεργα, ανήκουν σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εργάζονται για να σπουδάσουν, έχουν έλλειψη στέγης ή ζουν σε συνθήκες προσωρινής στέγης).
• Εμπόδια που σχετίζονται με τις διακρίσεις (σε σχέση την καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή και συνδυασμό αυτών)
• Γεωγραφικά εμπόδια (άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, πολύ μικρά νησιά, προάστια που δεν συνδέονται τακτικά με το κέντρο της πόλης.

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες είναι επιλέξιμα να λάβουν και πρόσθετη επιχορήγηση, εφόσον η προσωπική, σωματική ή πνευματική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια ώστε η συμμετοχή τους στο σχέδιο / στη δραστηριότητα κινητικότητας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη λήψη αυτής της επιπρόσθετης επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες καλύπτει το 100% των επιπρόσθετων δαπανών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των συμμετεχόντων αυτών στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, βάσει της εξατομικευμένης αίτησης που θα υποβληθεί στην ΕΜΣ/ΙΚΥ μέσω του Γραφείου Erasmus, η οποία θα αξιολογηθεί και η ΕΜΣ/ΙΚΥ θα εγκρίνει τις δαπάνες κατά περίπτωση:
• Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
• Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για καταγραφή σημειώσεων κ.α.)
• Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
• Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
• Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
• Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
• Φροντιστή ασθενούς
• Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
• Ειδική διατροφή
• Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Πληροφορίες για την επιπλέον χρηματοδότηση εξερχόμενων φοιτητών με αναπηρίες

• Οι φοιτητές οφείλουν να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που θέτει το ίδρυμά τους για την επιλογή τους ως φοιτητές ERASMUS, όπως μέσος όρος βαθμολογίας, γνώση ξένων γλωσσών, εξάμηνο σπουδών, κ.α.
• Οι εξερχόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω του ιδρύματός τους. Απευθείας αιτήσεις των φοιτητών προς την ΕΜ δεν γίνονται δεκτές.
• Η Εθνική Μονάδα με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, δέχεται ηλεκτρονικά τις ανωτέρω αιτήσεις με σκαναρισμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το οικείο γραφείο Erasmus.
• Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία/εμπόδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται για την περίπτωση ατόμων με αναπηρίες/σοβαρό πρόβλημα υγείας από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
• Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (δημόσιο νοσοκομείο) που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
• Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας/εμπόδιο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους.
• Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής) κατά την επιστροφή τους, διαφορετικά οι δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες.

Επιπλέον  πληροφόρηση για τους φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες

Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα με τα οποία έχουν υπογραφεί  συμφωνίες συνεργασίας στο πλαίσιο του ERASMUS+, θα πρέπει να σας δίνουν εγκαίρως πληροφορίες σχετικά με :

-την προσβασιμότητα των χώρων του ιδρύματος τους

-τη δυνατότητα ειδικού διακανονισμού όσον αφορά στις εξετάσεις (πχ προφορική εξέταση, περισσότερος χρόνος)

-τη δυνατότητα παραχώρησης κατάλληλου δωματίου στη φοιτητική εστία

-τη δυνατότητα πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες φοιτητών

-τη δυνατότητα πρόσβασης σε φοιτητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από φοιτητικούς συλλόγους και τον ESN (Σύλλογο φοιτητών Erasmus+)

-Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου υπαλλήλου του γραφείου Εrasmus+ για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ERASMUS προκειμένου να ακολουθηθεί η κατάλληλη διαδικασία.

 

Ύψος Υποτροφίας ανά Χώρα

Στο πρόγραμμα Erasmus+, τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να  υποβάλλουν αίτηση για πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.

Η αίτηση και ο οικονομικός προϋπολογισμός υποβάλλεται στο Γραφείο Erasmus και αποστέλλεται στη συνέχεια στο ΙΚΥ προς έγκριση.  Η ικανοποίηση της αίτησής δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάταιί από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων που θα δεχτεί το ΙΚΥ και από τα διαθέσιμα, το οποίο είναι περιορισμένο και το οποίο έχει δεσμευτεί για το σκοπό αυτό. Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα.

Γενικές Πληροφορίες:

Κατάλογος αναπηριών

ΦΕΚ Ν.4452-17 υγειον.περίθαλψη φοιτ. και αναπηρίες

(σελιδα 194 αρθρο 13)

 

Παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Erasmus για διευκρινίσεις και καθοδήγηση

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font