Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση


ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η "Kινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση προσωπικού (STT)" είναι μία δράση του τομεακού προγράμματος Erasmus+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης ενθαρρύνεται η κινητικότητα προσωπικού από ένα ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα με σκοπό την επιμόρφωση. Η γλωσσική κατάρτιση, παρακολούθηση σεμιναρίων, εργαστηρίων κ.α. αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες στο πλαίσιο της κινητικότητας προσωπικού για επιμόρφωση. Ωστόσο οι δραστηριότητες αυτές δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των ημερών επιμόρφωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και οι Συμβασιούχοι.

Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το ΙΚΥ, έχουν σκοπό να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλαδή έξοδα ταξιδιού και πρόσθετες δαπάνες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Η κινητικότητα πρέπει να υλοποιείται έως 30 Σεπτεμβρίου του κάθε ακαδημαικού έτους.

Η επιλογή του φορέα επιμόρφωσης γίνεται αποκλειστικά από τους ενδιαφερόμενους και οι χώρες στις οποίες μπορούν να μετακινηθούν καθώς και τα ποσά επιχορήγησης αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

Η διάρκεια της επιμόρφωσης πρέπει να είναι περίπου μία εβδομάδα. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η απουσία μιας εβδομάδος, μικρότερο διάστημα παραμονής στο εξωτερικό είναι επίσης επιτρεπτό αρκεί η παραμονή για επιμόρφωση να είναι το λιγότερο δύο συνεχόμενες ημέρες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατάθεση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2os όροφος, κτίριο Διοίκησης) τα παρακάτω:

 • Αίτηση
 • Πρόσκληση αποδοχής από το ίδρυμα υποδοχής (e-mail ή επιστολή)
 • Σχέδιο Εργασίας στην αγγλική γλώσσα/ Staff Mobility Agreement
 • Αναγνωρισμένο τίτλο ξένων γλωσσών της γλώσσας της χώρας υποδοχής για μεμονωμένη επιμόρφωση (job shadowing) και Αγγλικής στην περίπτωση που η γλώσσα εργασιών – επικοινωνίας είναι η Αγγλική
 • Αντίγραφο Σύμβασης (μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η οποία πρέπει να είναι ενεργή για το διάστημα που επιθυμεί να μετακινηθεί).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της κινητικότητας

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του προσωπικού βάσει του ισχύοντος Κανονισμού θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος 1 & 1/2 μήνα πριν την αναχώρηση  να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus (Ζ 102, 1ος όροφος) τα παρακάτω:

 • *Τελικό Πρόγραμμα Εργασίας στην αγγλική γλώσσα/staff mobility agreement υπογεγραμμένο από τα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής
 • Αίτηση μετακίνησης (πρόκειται για διοικητικό έντυπο του Ε.Λ.Κ.Ε.)
 • Υπηρεσιακή Άδεια

*Το Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο της κινητικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του Ιδρύματος υποδοχής, τις ακριβείς ημερομηνίες της μετακίνησης, το σκοπό, τους στόχους και την προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, τις δράσεις που θα λάβουν χώρα καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά στην πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη/ικανότητες που θα αποκτηθούν, προβλεπόμενες δραστηριότητες και ει δυνατόν, πρόγραμμα περιόδου επιμόρφωσης.

και στη συνέχεια να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus τα παρακάτω:

 • Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για  Επιμόρφωση (το σχετικό έγγραφο βρίσκεται στο τέλος της τρέχουσας σελίδας), υπογεγραμμένη από τον διοικητικό υπάλληλο και τον Ιδρυματικό Συντονιστή (Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας)
 • Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης δικαιολογητικών συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Σε περίπτωση που δημιουργήσετε την υπεύθυνη δήλωση μέσω της πύλης https://www.gov.gr/  παρακαλούμε να αντιγράψετε το κείμενο που βρίσκεται στο πρότυπο στην παρούσα σελίδα
 • Η έκδοση των εισιτηρίων θα πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον το προσωπικό του Γραφείου Erasmus σας έχει ενημερώσει σχετικά καθώς απαιτούνται αποφάσεις έγκρισης της μετακίνησης από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου
 • Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά με την επιστροφή από την κινητικότητα

 • Έκθεση πεπραγμένων
 • Βεβαίωση από το Ίδρυμα υποδοχής/Certificate of Staff Training, όπου θα αναγράφεται η περίοδος επιμόρφωσης στο εξωτερικό
 • Έκθεση επιμορφωμένου η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο (οι μετακινούμενοι ενημερώνονται με email από την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Mobility Tool για να συμπληρώσουν την έκθεσή τους). Το Γραφείο Erasmus λαμβάνει ενημέρωση από το Mobility Tool για την πλήρως συμπληρωμένη έκθεση
 • Boarding Passes και εισιτήρια για την μετάβαση στην πόλη που θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση
 • Υπεύθυνη Δήλωση παραστατικών μετακίνησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Σύμφωνα με την αριθμ. 1/04.09.2012 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου: «…Τα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ενώ είχαν επιλεγεί, ακύρωσαν τη συμμετοχή τους με καθυστέρηση πέραν του 1 μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χωρίς σοβαρή αιτιολογία, δεν είναι επιλέξιμα για το Πρόγραμμα μετακίνησης για διδασκαλία ή επιμόρφωση….»

Η διάρκεια της επιμόρφωσης πρέπει να είναι περίπου μία εβδομάδα. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η απουσία μιας εβδομάδος, μικρότερο διάστημα παραμονής στο εξωτερικό είναι επίσης επιτρεπτό αρκεί η παραμονή για επιμόρφωση να είναι το λιγότερο δύο συνεχόμενες ημέρες.

Το ποσό της αποζημίωσης κατατίθεται σε δύο δόσεις (80% πριν τη μετακίνηση και 20% μετά την επιστροφή) στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο μετακινούμενος στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου.

Παρακάτω θα βρείτε βοηθητικό σύνδεσμο αναζήτησης φορέα κινητικότητας  http://staffmobility.eu

 

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2020-2021

Το πόσο της επιχορήγησης για το διοικητικό προσωπικό περιλαμβάνει:

Δαπάνες Ταξιδίου και Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Δαπάνες Ταξιδίου:

Ως διανυόμενη απόσταση νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προσέλευσης και του τόπου προορισμού, ενώ το ποσό αντιστοιχεί στη χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο προορισμού.

Το Διαδικτυακό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :

Διανυόμενη απόσταση                     

Ποσό                                                         

Μεταξύ 10 και 99 χλμ:

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ ή άνω:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Χώρα Προορισμού

Ποσό ημερήσιας-επιχορήγησης

(€ ανά ημέρα)

Ομάδα A - Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

162

Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία,

144

Ομάδα Γ - Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία, Σερβία

126