Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση


ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Κινητικότητα προσωπικού
Στην κινητικότητα του προσωπικού μπορεί να μετέχει προσωπικό ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με οποιοδήποτε είδος εργασιακής σχέσης (μέλη του Προσωπικού Μόνιμοι και ΙΔΑΧ, μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και οι Συμβασιούχοι). Προκειμένου να εξασφαλιστούν δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας με τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο, η δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους για προσωπική ανάπτυξη και μάθηση.
Η κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την κατάρτιση (STT) είναι μία δράση του προγράμματος Erasmus+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων.

Η περίοδος επιμόρφωσης στο εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό του ιδρύματος να συμμετάσχει σε δραστηριότητα επιμόρφωσης στο εξωτερικό η οποία σχετίζεται με την καθημερινή εργασία στο Πανεπιστήμιο. Μπορεί να έχει τη μορφή κατάρτισης (εξαιρουμέων των συνεδρίων) ή παρακολούθησης της εργασίας των άλλων (job shadowing) και περιόδων παρατήρησης (observation periods).

Η επιχορήγηση θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες κάλυψης ατομικής διαβίωσης.

Η επιλογή του φορέα επιμόρφωσης γίνεται αποκλειστικά από τους ενδιαφερόμενους και οι χώρες στις οποίες μπορούν να μετακινηθούν καθώς και τα ποσά επιχορήγησης αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

Η επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης του προσωπικού είναι από 2 ημέρες έως 5 ημέρες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού. Οι ελάχιστες ημέρες (2) πρέπει  να είναι συνεχόμενες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατάθεση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2os όροφος, κτίριο Διοίκησης) τα παρακάτω:

 • Αίτηση
 • Πρόσκληση αποδοχής από το ίδρυμα υποδοχής (e-mail ή επιστολή)
 • Σχέδιο Εργασίας στην αγγλική γλώσσα/ Staff Mobility Agreement
 • Αναγνωρισμένο τίτλο ξένων γλωσσών της γλώσσας της χώρας υποδοχής για μεμονωμένη επιμόρφωση (job shadowing) και Αγγλικής στην περίπτωση που η γλώσσα εργασιών – επικοινωνίας είναι η Αγγλική
 • Αντίγραφο Σύμβασης (μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η οποία πρέπει να είναι ενεργή για το διάστημα που επιθυμεί να μετακινηθεί).
 • Βεβαίωση για τη συνάφεια του αντικειμένου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της κινητικότητας

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του προσωπικού βάσει του ισχύοντος Κανονισμού θα πρέπει η/ο κάθε ενδιαφερόμενη/ος τουλάχιστον 1 μήνα πριν την αναχώρηση  να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus (Ζ 102, 1ος όροφος) τα παρακάτω:

 

 • Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για  Επιμόρφωση (το σχετικό έγγραφο βρίσκεται στο τέλος της τρέχουσας σελίδας και θα λάβετε οδηγίες για τη συμπλήρωσή της από το προσωπικό του Γραφείου Erasmus
 • Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων από την οποία να προκύπτει ότι θα ταξιδέψει ο δικαιούχος και κράτηση εισιτηρίου (itinerary)
 • Nέο staff mobility agreement for training* μόνο στην περίπτωση αλλαγής της περιόδου μετακίνησης ή αλλαγής των συμφωνηθέντων δραστηριοτήτων καθώς και σχετική αλληλογραφία(email) από το ίδρυμα υποδοχής.
 • Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σας στο εξωτερικό θα πρέπει να έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας σύμφωνα με νέες οδηγίες της Ε.Ε.. Η διαδικασία έκδοσής της γίνεται ηλεκτρονικά από το παρακάτω link: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/europaike-karta-asphalises-astheneias
  Προσωρινό πιστοποιητικό εκδίδεται στιγμιαία και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε έως την παραλαβή της κάρτας από την αρμόδια αρχή.
  Στην περίπτωση που η μετακίνηση είναι σε χώρα εκτός της Ε.Ε. όπου δεν ισχύει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας θα πρέπει οι μετακινούμενοι με δικά τους  έξοδα να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας.Για την ιδιωτική ασφάλεια υγείας θα πρέπει οι μετακινούμενοι να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus το ασφαλιστήριο συμβολαίου. 
 • Αντίγραφο του πρωτοκολλημένου αιτήματός σας για υπηρεσιακή άδεια
 • Εάν για το μεγαλύτερο μέρος ή όλη τη μετακίνησή σας στο εξωτερικό χρησιμοποιήσετε λεωφορείο ή τρένο ή τη μέθοδο του συνεπιβατισμού (δηλαδή πράσινη μετακίνηση η οποία έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο)  παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη του Γραφείου Erasmus καθώς δικαιούστε επιπλέον επιχορήγηση.

*Το Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο της κινητικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του Ιδρύματος υποδοχής, τις ακριβείς ημερομηνίες της μετακίνησης, το σκοπό, τους στόχους και την προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, τις δράσεις που θα λάβουν χώρα καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά στην πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη/ικανότητες που θα αποκτηθούν, προβλεπόμενες δραστηριότητες και ει δυνατόν, πρόγραμμα περιόδου επιμόρφωσης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά με την επιστροφή από την κινητικότητα

 • Έκθεση πεπραγμένων
 • Βεβαίωση από το Ίδρυμα υποδοχής, όπου θα αναγράφεται η περίοδος επιμόρφωσης στο εξωτερικό, συνοδευόμενη από το πρόγραμμα διδασκαλίας ή επιμόρφωσης.
 •  Συνοδευτική επιστολή πεπραγμένων κινητικότητας (υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο στο τέλος της σελίδας)

 • Έκθεση επιμορφωμένου EU SURVEY η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά (οι μετακινούμενοι λαμβάνουν το ερωτηματολόγιο με αυτοματοποιημένο μήνυμα από την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Europa).
 • Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της μετακίνησης στο Ίδρυμα υποδοχής (εάν υπάρχει)
 • Παραστατικά ταξιδίου (πρωτότυπα Boarding Passes ή/και εισιτήρια προς και από την πόλη που πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα)
 • Υπεύθυνη Δήλωση

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Το ποσό της αποζημίωσης κατατίθεται σε δύο δόσεις (80% πριν τη μετακίνηση και 20% μετά την επιστροφή) στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο μετακινούμενος στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου.

Παρακάτω θα βρείτε βοηθητικό σύνδεσμο αναζήτησης φορέα κινητικότητας http://staffmobility.eu

 

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2023-24 (ΣΧΕΔΙΟ 2023).

Το πόσο της επιχορήγησης για το προσωπικό περιλαμβάνει:

Δαπάνες Ταξιδίου και Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Δαπάνες Ταξιδίου:

Ως διανυόμενη απόσταση νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προσέλευσης και του τόπου προορισμού, ενώ το ποσό αντιστοιχεί στη χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο προορισμού.

Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1365,28 χλμ.) και στη συνέχεια θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλ. μεταξύ 500 και 1999 χλμ.).


Το Διαδικτυακό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :

 

Αποστάσεις ταξιδίου                 

Περίπτωση συνήθους μετακίνησης                                                         

Περίπτωση πράσινης μετακίνησης**

Μεταξύ 0 και 99 χλμ:

23 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Μεταξύ 100 και 499 χλμ:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

210 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

320 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

410 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

610 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

8000 χλμ ή άνω:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

**Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση κατά την οποία χρησιμοποιούνται μέσα μεταφοράς χαμηλών εκπομπών για το κύριο μέρος της μετακίνησης, όπως λεωφορείο, τρένο ή η πρακτική του συνεπιβατισμού (π.χ. μετακίνηση τουλάχιστον δυο ατόμων από το Πανεπιστήμιο στο ίδιο ΙΧ που μετακινούνται για τον ίδιο σκοπό). Σε περίπτωση που οι μετακινούμενοι επιλέξουν πράσινη μετακίνηση (Green Travel),  δύναται να λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου με’ επιστροφής.

Σημείωση: Χορηγείται χρηματοδότηση έως το 80% των πραγματικών δαπανών βάσει παραστατικών, για την κάλυψη ταξιδίου υψηλού κόστους, σε περίπτωση που το μοναδιαίο κόστος με βάση τον μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων δεν καλύπτει το 70% των πραγματικών δαπανών. Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδίου) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Σημειώνεται, δε, ότι αυτές οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις συνήθεις δαπάνες μετακίνησης (travel band).

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Χώρα Προορισμού

Ποσό ημερήσιας-επιχορήγησης

(€ ανά ημέρα)

Ομάδα A - Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

162

Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία,

144

Ομάδα Γ - Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία, Σερβία

126

Τα μέλη του Γραφείου Erasmus διοργανώνουν τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο συναντήσεις/εκδηλώσεις για την ενημέρωση του προσωπικού του Πανεπιστημίου, στις οποίες παρουσιάζεται το πρόγραμμα Erasmus, οι δυνατότητες κατάρτισης μέσω κινητικοτήτων στο εξωτερικό καθώς και η διαδικασία συμμετοχής.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font