Πώς υποβάλετε αίτηση


Πριν την υποβολή της αίτησης

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας θα πρέπει να έχετε φροντίσει για τα παρακάτω:

  1. Καθώς η αίτηση συμμετοχής σας συνοδεύεται και από την κατάθεση αποδεικτικού αποδοχής από τον φορέα πρακτικής άσκησης (letter of acceptance), είναι καλό να έχετε ξεκινήσει την αναζήτηση του φορέα πρακτική σας πολύ πριν την προκήρυξη του προγράμματος. Παρακάτω θα βρείτε υπόδειγμα για τη σύνταξη ενός "motivation letter" που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε σε έναν δυνητικό φορέα υποδοχής προκειμένου να διερευνήσετε τη δυνατότητα εύρεσης θέσης για πρακτική (placement), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
  2. Δεδομένου ότι η υποτροφία που θα λάβετε δεν καλύπτει το πλήθος των εξόδων διαβίωσής σας στο εξωτερικό θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα έχετε την επιπλέον  οικονομική βοήθεια που θα χρειαστείτε από οικογενειακούς/προσωπικούς πόρους.
  3. Να διαβάσετε τον Κανονισμό κινητικότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Erasmus Plus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Εφόσον αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση(δείτε τις αιτήσεις στο τέλος της σελίδας).

Εκτυπώνετε την αίτηση, την υπογράφετε και τη στέλνετε ηλεκτρονικά στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας.  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

1) Τους τίτλους σπουδών σας (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς) . Οι αιτούντες προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν την αναλυτική τους βαθμολογία, στην οποία θα εμφανίζεται υπολογισμένος ο μέσος όρος του συνόλου των εξετασθέντων μαθημάτων, μέχρι και την εξεταστική του εξαμήνου φοίτησης που  προηγείται εκείνου του χρόνου κατάθεσης του αιτήματος κινητικότητας, ο αριθμός των ανεπιτυχώς εξετασθέτων μαθημάτων μέχρι τη χρονική στιγμή κατάθεσης της αίτησης και το σύνολο των μαθημάτων.

3) Τις βεβαιώσεις πιστοποίησης του επιπέδου γλωσσομάθειας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης [όπως αυτοί ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) στην ιστοσελίδα του οργανισμού.Αν η πρακτική άσκηση πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, το πιστοποιητικό επάρκειας θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα ή στη γλώσσα της χώρας υποδοχής τουλάχιστον Β1 επιπέδου.

4) Τις βεβαιώσεις συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με κριτές, καθώς και  επιστημονικές  δημοσιεύσεις (σε ηλεκτρονική μορφή) που πραγματοποιήθηκαν σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, με κριτές, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής(Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες).

5) Το αποδεικτικό αποδοχής του φορέα υποδοχής(letter of acceptance), στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται το διάστημα της πρακτικής άσκησης  και η περιγραφή του αντικειμένου της εργασίας. Το αποδεικτικό αποδοχής θα πρέπει  να έχει λάβει και την έγκριση του  Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου Erasmus του τμήματός σας.

6)Υπεύθυνη Δήλωση  συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ ή να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ . Στη δεύτερη περίπτωση παρακαλούμε να αντιγράψετε το κείμενο που βρίσκεται στο πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησής σας θα πρέπει προσέξετε α) την ορθή καταγραφή των προσωπικών σας στοιχείων καθώς θα χρησιμοποιηθούν αργότερα κατά τη διαδικασία της χρηματοδότησής σας, εφόσον επιλεγείτε να μετακινηθείτε, β) να έχετε ενεργό τον ιδρυματικό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) διότι η επικοινωνία σε ότι αφορά το πρόγραμμα Erasmus θα γίνεται μόνο μέσω αυτού του λογαριασμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής κατατίθενται στον Διοικητικκα Υπεύθυνο Erasmus του τμήματος προέλευσης, στον ορισμένο από την προκήρυξη χρόνο,  αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κάνοντας χρήση μόνο του  e-mail που έχει χορηγηθεί στους Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο.

Δεν γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις που κατατίθενται εκπρόθεσμα ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά από προσωπικούς λογαριασμούς.

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις ακολουθούν  τη διαδικασία αξιολόγησης  όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση.

Τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus.

 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι Τμημάτων

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

Aκαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
τηλ. 2310 891 776, agelike@uom.gr

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών Σπουδών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
τηλ. 2310 891 439, elasideri@uom.edu.gr

ΒΛΑΣΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (αναπληρωματικός)

τηλ. 2310 891 318, vvlasidis@uom.gr

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310 891 869, geor@uom.edu.gr

ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310 891 643, stiakakis@uom.edu.gr

ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310 891 773, tambouris@uom.edu.gr

Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
τηλ. 2310 891 581, chris@uom.edu.gr

ΦΩΤΙΟΣ ΒΟΥΖΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
τηλ. 2310 891 583, vouzas@uom.edu.gr

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310-891 564, tachinakis@uom.edu.gr

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310-891 681, proto@uom.edu.gr

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
τηλ. 2310 891 402, sofiab@uom.edu.gr

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

ΓΟΥΛΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
τηλ. 2310 891 848, egouleta@uom.edu.gr

Συντονίστρια για την Κατεύθυνση Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Χριστίνα Συριοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
τηλ. 2310 891 381, csyriop@uom.edu.gr
 
Συντονιστής για την Κατεύθυνση Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση: Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής
τηλ. 2310 891 621, staboulis@uom.edu.gr

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
τηλ. 2310 891 401, papandre@uom.edu.gr

 

Διοικητικά Υπεύθυνοι τμημάτων

 

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

Διοικητικά Υπεύθυνος

Κτίριο/Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Καργιώτη Μαρία

ΓΔ5/Γραφείο 305/3ος όροφος

2310 891798

makar@uom.edu.gr

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών Σπουδών και Ανατολικών Σπουδών

Μουμτζόγλου Άννα

KZ/Γραφείο 214/2ος όροφος

2310 891778

anna@uom.edu.gr

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Διοικητικά Υπεύθυνος

Κτίριο/Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Ψαθά Αλκμήνη

Γ2/Γραφείο 236/ 2ος όροφος

2310 891 864

alcmini@uom.edu.gr

Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοικητικά Υπεύθυνος

Κτίριο/Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καραγκούνη Νατάσσα

ΗΘ4/Γραφείο 411/4ος όροφος

2310 891598

natash@uom.edu.gr

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Καρατζίδης Ευστράτιος

ΗΘ4/Γραφείο 422/4ος όροφος

2310 891687

kstratos@uom.edu.gr

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Διοικητικά Υπεύθυνος

Κτίριο/Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Αγγελική Μπαλτζή

ΚΖ3/333/ 3ος όροφος

2310 891429
angelb@uom.edu.gr

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Βαλαβανίδης Γεώργιος

Γραφείο 5/Ημιώροφος

2310 891339

geoval@uom.edu.gr

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

Τριανταφυλλίδης Σάββας

Γραφείο 4/Ημιώροφος

2310 891281

s.triadis@uom.edu.gr