Τι πρέπει να κάνετε κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά την επιστροφή σας


Αμέσως μετά την άφιξή σας στον φορέα υποδοχής, θα πρέπει να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες το συντομότερο:

  • Μετά την άφιξη σας στο εξωτερικό και μέσα σε 5 ημέρες μας στέλνετε το έντυπο με τίτλο Certification of Arrival συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον φορέα πρακτικής σας στο Email: erasmus@uom.edu.gr
  • Αν θελήσετε η περίοδος που θα μείνετε στο Ίδρυμα/οργανισμό υποδοχής  να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη  από την αναγραφόμενη στο  training agreement και τη σύμβασή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο erasmus ώστε να εγκρίνει την αλλαγή διάρκειας της παραμονής σας. Αιτήματα αλλαγής  της περιόδου παραμονής σας πρέπει να γίνονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας.

Για τελική περίοδο φυσικής κινητικότητας μικρότερη από εκείνη της αναγραφόμενης στη σύμβαση ισχύει :

- Αν η τελική περίοδος φυσικής κινητικότητας είναι έως και 5 μέρες μικρότερη από εκείνη της σύμβασης, τότε το 20% της υποτροφίας καταβάλλεται στο ακέραιο.

- Αν η τελική περίοδος φυσικής κινητικότητας είναι μικρότερη από 6 μέρες και πάνω από εκείνη της σύμβασης, τότε το 20% μειώνεται ανάλογα με τις υπολειπόμενες ημέρες.

Στην περίπτωση έγκρισης  τροποποίησης του διαστήματος της πρακτικής σας, μας στέλνετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έγγραφο During The Mobility του Learning Agreement.

 
 

Σημαντική σημείωση: Η αλληλογραφία σας με το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και του Πανεπιστημίου Υποδοχής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (το πανεπιστημιακό σας email).

 

Ενέργειες που πρέπει να κάνετε αφού ολοκληρώσετε την  πρακτική σας στο εξωτερικό.


Πριν αναχωρήσετε για την επιστροφή σας στην Ελλάδα πρέπει να δώσετε προς συμπλήρωση και υπογραφή στον φορέα πρακτικής σας το έντυπο After Τhe Mobility του Learning Agreement for Traineeships και το Traineeship Cerificate. Παρακαλούμε η ημερομηνία υπογραφής του εντύπου να μην προηγείται της ημερομηνίας λήξης της πρακτικής σας.

Προκειμένου να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η πρακτική σας και να πληρωθείτε το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας σας θα πρέπει να ολοκληρώσετε τις παρακάτω ενέργειες:

  • Να καταθέσετε στο Γραφείο Erasmus  το έντυπο  After the mobility του Learning Agreement for traineeships
  • Να καταθέσετε στο Γραφείο Erasmus  το έντυπο Traineeship Certificate
  • Να μας στείλετε το boarding pass (αεροπλάνο)/ εισιτήριο (για όλα τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς) της επιστροφής σας. Αν τα παραστατικά είναι σε φυσική μορφή, θα πρέπει να προσκομίζονται τα πρωτότυπα.

 Θα πρέπει επίσης να υποβάλετε ηλεκτρονικά:

  • την Τελική Έκθεση (EU survey), την οποία λαμβάνετε ηλεκτρονικά με αυτοματοποιημένο μήνυμα μετά τη λήξη της πρακτικής σας. H Τελική έκθεση έχει τη μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων.

Όλα τα ανωτέρω είναι υποχρεωτικά προκειμένου να σας καταβληθεί η β’ δόση της υποτροφίας.

- Αν η τελική περίοδος φυσικής κινητικότητας είναι έως και 5 μέρες μικρότερη από εκείνη της σύμβασης, τότε το 20% της υποτροφίας καταβάλλεται στο ακέραιο.

- Αν η τελική περίοδος φυσικής κινητικότητας είναι μικρότερη από 6 μέρες και πάνω από εκείνη της σύμβασης, τότε το 20% μειώνεται ανάλογα με τις υπολειπόμενες ημέρες.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font