Χάρτης Erasmus+/Erasmus Charter for Higher Education


Ο ΧΑΡΤΗΣ ERASMUS

Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η απόκτηση του ECHE αποτελεί προαπαιτούμενο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε μία από τις χώρες του προγράμματος και τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν για να εφαρμόσουν τη μαθησιακή κινητικότητα ατόμων ή/και να συνεργαστούν για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Σύναψη νέων διαπανεπιστημιακών συμφωνιών (Inter-institutional agreement)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα 2021 – 2027, εφόσον διαθέτει τον Εrasmus Χάρτη έχει τη δυνατότητα να συνάψει συμφωνίες με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία διαθέτουν επίσης ECHE. Παρακάτω θα βρείτε πρότυπο έντυπο διαπανεπιστημιακής συμφωνίας (Inter-institutional Agreement) καθώς και τον Οδηγό του Προγράμματος 2021 στα αγγλικά.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font