Σαρτζετάκης Ευτύχιος
 • 2310 891.680
 • esartz uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 206

  Σαρτζετάκης Ευτύχιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  Κοσμήτορας


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο: Α.Β.Σ.Θ., Οικονομικό Τμήμα, (1986)
  • M.A., University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada (1988)
  • Ph.D., Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada (1993)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Οικονομικά του Περιβάλλοντος
  • Βιομηχανική Οργάνωση
  • Οικονομικά της στρατηγικής, Θεωρία παιγνίων
  • Οικονομικά της κρατικής παρέμβασης
  • Πολιτικές προστασίας ανταγωνισμού
  • Πολιτικές προώθηση νέων τεχνολογιών, Internet Economics

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ
   (ΟΙ0704)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Β΄

  OI0704 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  OI0704

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

   ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές την κατανόηση των διεργασιών, τεχνικών και τα εργαλείων της μεθόδου Ανάλυσης Κόστους Οφέλους (CostBenefitAnalysis), έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητές τους να την χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, δημόσιων έργων και  πολιτικών,  αποτιμώντας με οικονομικούς όρους τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις τους στην κοινωνική ευημερία, δίνοντας έμφαση στην αποτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • κατανοεί και να προσδιορίζει τα εργαλεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση κόστους και οφέλους ιδιωτικών επενδύσεων και δημόσιων έργων και πολιτικών
  • επιλέγει τα καταλληλότερα και να τα συνδυάζει, δίνοντας έμφαση στην εκτίμηση του κόστους και οφέλους για την κοινωνία και ειδικότερα στην εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον
  • κατανοεί και να εφαρμόζει τις μεθόδους αποτίμησης οφελών και κόστους που δεν μπορούν να προσδιοριστούν από τις αγορές (οφέλη από την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης και της αποφυγής προβλημάτων υγείας) 
  • να προσδιορίζει και να εξετάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων μιας σχεδιαζόμενης δράσης, έργου, πολιτικής δημιουργώντας και συνθέτοντας  συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς δείκτες
  • να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Κόστους Οφέλους για σύγκριση εναλλακτικών, για αξιολόγηση συγκεκριμένων προτάσεων και γενικότερα για εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό πολιτικής

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  Η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-BenefitAnalysis, CBA) είναι μια μέθοδος χρηματικής αποτίμησης του κόστους και του οφέλους των εναλλακτικών ιδιωτικών επενδύσεων και δημόσιων προγραμμάτων, έργων και πολιτικών. Η αξιολόγηση μας ιδιωτικής επένδυσης βασίζεται στην εκτίμηση κόστους και οφέλους χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ιδιωτικά κριτήρια, δηλαδή στην σύγκριση του ιδιωτικού κέρδος με το ιδιωτικό κόστος. Δεν λαμβάνει υπόψη τις οποιεσδήποτε εξωτερικότητες (θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις) που μπορεί να δημιουργηθούν στην κοινωνία. Η μέθοδος της Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους, (Cost Benefit Analysis) κάποιες φορές ονομαζόμενης και ως Κοινωνικής Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους (Social Cost Benefit Analysis), χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση δημόσιων προγραμμάτων, έργων αλλά και πολιτικών με βάση τις επιπτώσεις τους στο σύνολο της κοινωνίας, αποτιμώμενες σε χρηματικούς όρους.

  Ο κύριος κορμός του μαθήματος αφορά τα πρακτικά βήματα και τις τεχνικές που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της ανάλυση κόστους-οφέλους ενός πραγματικού σχεδίου, έργου ή πολιτικής. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις πρακτικές μεθόδους εκτίμησης κόστους και οφέλους μέσω αγορών αλλά και στην περίπτωση απουσίας αγορών (market and non-market valuation). Ένα από τα σημαντικά θέματα στην ανάλυση κόστους-οφέλους είναι η έννοια της προεξόφλησης και η επιλογή του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης ανάλογα με το αντικείμενο της αξιολόγησης. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την προεξόφληση μελλοντικών ροών του κόστους και του οφέλους ώστε να μπορούν να μετρήσουν και να συγκρίνουν τα καθαρά κοινωνικά οφέλη των εναλλακτικών δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων ή έργων χρησιμοποιώντας το κριτήριο της καθαρής παρούσας αξίας. Το μάθημα θα καλύψει επίσης το ζήτημα της αβεβαιότητας και θα αναλυθούν συγκεκριμένες τεχνικές αντιμετώπισης του, θεωρητικά και μέσα από παραδείγματα. Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο, θα εξετασθούν μελέτες ειδικών περιπτώσεων, οι οποίες προέρχονται από πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, του περιβάλλοντος και των δημόσιων αγαθών. Τέλος θα παρουσιαστεί η πραγματοποίηση ανάλυσης ευαισθησίας ώστε να αποτυπωθεί η ευαισθησία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κόστους-οφέλους στις αλλαγές των τιμών κρίσιμων μεταβλητών.

   Περιεχόμενο διαλέξεων:

  1. Εισαγωγή
  2. Θεωρία κοινωνικών επιλογών
  3. Βασικές έννοιες Μικροοικονομικής
  4. Αποτίμηση κόστους –οφέλους με βάση τις αγορές
  5. Κεφάλαιο, Επένδυση, Ταμειακές ροές
  6. Προεξόφληση
  7. Επενδυτικά κριτήρια και επιλογή
  8. Κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο
  9. Αποτίμηση περιβαλλοντικών αξιών
  10. Μέθοδοι αποτίμησης περιβαλλοντικών αξιών
  11. Κόστος ταξιδίου
  12. Ηδονικές αξίες
  13. Πιθανολογική αποτίμηση (CVM)
  14. Αξία στατιστικής ζωής 

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Openeclass (επικοινωνία με φοιτητές αλλά και δημοσιοποίηση διδακτικού υλικού).
  Ηλεκτρονική εξέταση προόδου στα εργαστήρια Η/Υ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13wx4h/w=52h

  Προετοιμασία-μελέτη για την παρακολούθηση των διαλέξεων

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  61

  Σύνολο Μαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται (α) η ενδιάμεση στα μέσα του εξαμήνου, και (β) η τελική με το πέρας του εξαμήνου στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   Πρόοδος  (30% - 35% του βαθμού):

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

  Τελική Εξέταση (70% - 65% του βαθμού):

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Το εγχειρίδιο για το μάθημα:

  Boardman, Anthony E., David H. Greenberg, Aidan R. Vining and David L. Weimer. (2023) Ανάλυση Κόστους-Οφέλους: Θεωρία και Πρακτική. Πρώτη Έκδοση, Broken Hill Publishers Ltd, Nicosia.

  Επίσης θα είναι διαθέσιμες στο compus οι σημειώσεις του μαθήματος σε αρχεία pdf.

  Πολύ χρήσιμο εργαλείο πρακτικών εφαρμογών είναι ο Οδηγός: Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects, Economic Appraisal Tool for Cohesion Policy 2014-2020, European Commission, Directorate-General for Regional and Urban policy, December 2014.

  Τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

  Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  Εγχειρίδια και συλλογικοί τόμοι στην Αγγλική:

  Boardman, Anthony E., David H. Greenberg, Aidan R. Vining and David L. Weimer. (2010) Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice. Fourth edition, Pearson Prentice Hall.

  Nick Hanley and Edward Barbier (2009) Pricing Nature: Cost-Benefit Analysis and Environmental Policy, Publisher: Edward Elgar.

  Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe (2008),  Corporate Finance , Eighth Edition.

  Building a framework for conducting Regulatory Impact Analysis (RIA): Tools for Policy Makers, OECD, 2007.

  Harry Campbell and Richard Brown (2003) Benefit-Cost Analysis, Financial and Economic Appraisal using Spreadsheets, Cambridge University Press.

  Brendt, R. (2006) Applied Cost-Benefit Analysis, 2nd Edition,.

  Zerbe, R. and A. S. Bellas (2006) A Primer in Cost Benefit Analysis, Edward Elgar.

   

   

   

   

   

   

   

   

  • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   (MLE0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΟ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
   (ΔΕ0374)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα ξεκινά με μια επισκόπηση της ύλης και στην συνέχεια μια επισκόπηση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα με έμφαση στην κλιματική αλλαγή και την μείωση της βιοποικιλότητας. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές οικονομικές έννοιες, όπως δημόσια αγαθά, κοινόκτητοι πόροι και περιβαλλοντικές εξωτερικότητες, που είναι απαραίτητες για παρουσιαστεί και αναλυθεί η αμφίδρομη σχέση μεταξύ περιβαλλοντικών προκλήσεων και οικονομικής δραστηριότητας. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος μετά την εισαγωγή παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές πολιτικές που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση και έχουν άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Θα εξεταστούν οι πολιτικές περιβαλλοντικών ορίων, οι περιβαλλοντικοί φόροι, οι μεταβιβάσιμες άδειες εκπομπής ρύπων, με έμφαση στη λειτουργία του EU-ETS. Επίσης θα αναλυθούν οι χρηματοοικονομικές παρεμβάσεις που αφορούν την περιβαλλοντική χρηματοδότηση (πράσινα ομόλογα). Τέλος θα αναλυθεί η εξέλιξη και ο ρόλος των «πράσινων» καταναλωτών στην δημιουργία νέων αγορών και την διαφοροποίηση προϊόντων. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, θα εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αντιδράσουν οι επιχειρήσεις ενσωματώνοντας θέματα βιωσιμότητας στην λειτουργία τους. Κατ’ αρχήν θα αναγνωριστούν οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και θα συζητηθούν εργαλεία μείωσης τους. Στην συνέχεια θα συζητηθεί ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility) και οι εξελίξεις αυτής (Creating Shared Value). Θα γίνει εκτενής συζήτηση για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την πιστοποίησή τους (ISO 14000, EMAS). Τέλος, θα αναλυθεί η διαχείριση φυσικών πόρων και η ενεργειακή εξοικονόμηση στα πλαίσια της λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   (MLE0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΟ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
   (ΟΙ0619-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄) - ΟΜΑΔΑ Β΄

  ΟΙ0619-1  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0619-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’ & Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΑΓΓΛΙΚΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO200/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών/τριών να αναλύουν προβλήματα που αφορούν τη διαχείριση φυσικών πόρων. Έμφαση δίνεται στις εφαρμογές των αναλυτικών εργαλείων και υποδειγμάτων της οικονομικής θεωρίας στα προβλήματα που προκύπτουν στην διαχείριση των διαφόρων ειδών φυσικών πόρων. Οι κύριοι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες και φοιτητές να:

  • Αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και να τις χρησιμοποιήσουν για την αξιολόγηση των αποφάσεων διαχείρισης πόρων.
  • Κατανοήσουν το ρόλο και τις εφαρμογές των οικονομικών της διαχείρισης των φυσικών πόρων. 
  • Κατανοήσουν την ποικιλομορφία των προοπτικών της διαχείριση φυσικών πόρων.
  • Αναπτύξουν την γνώση της ποικιλίας των θεμάτων που αφορούν την διαχείριση φυσικών πόρων τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν αλλά και το μέλλον.
  • Αναλύουν θέματα διαχείρισης πόρων και τη σχέση τους με: δικαιώματα ιδιοκτησίας, εξωτερικότητες, δομή της αγοράς, προεξοφλητικά επιτόκια και ίδια κεφάλαια. 
  • Αποκτήσουν μια βασική κατανόηση των εργαλείων της οικονομικής ανάλυσης και των τεχνικών αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στην οικονομία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  Το μάθημα παρέχει μια γενική εισαγωγή στο πεδίο των οικονομικών του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των φυσικών πόρων. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή για τη σχέση μεταξύ της αειφόρου ανάπτυξης και των οικονομικών και των κύριων θεμάτων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, το μάθημα εστιάζεται στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Στις εισαγωγικές διαλέξεις παρουσιάζεται η οικονομική προσέγγιση έναντι περιβαλλοντικών ζητημάτων. Εξετάζονται οι έννοιες των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, «εξωτερικότητες», δημόσια αγαθά και κοινόκτητοι πόροι. Στη συνέχεια εξετάζουμε το θέμα της δυναμικής αποτελεσματικότητας και την εφαρμογή του στον προσδιορισμό της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης. Εξετάζουμε την κατανομή των εξαντλήσιμων (μη-ανανεώσιμων) πόρων χρησιμοποιώντας πρώτα ένα δύο-περιόδων μοντέλο με σταθερό οριακό κόστος εξόρυξης και επεκτείνοντας το μοντέλο για πολλές περιόδους και αυξανόμενο οριακό κόστος εξόρυξης. Το επόμενο μέρος του μαθήματος εξετάζει λεπτομερώς στον τομέα της ενέργειας. Συνεχίζουμε με την ανάλυση των αναπληρούμενων αλλά εξαντλήσιμωνς πόρων με έμφαση στη διαχείριση των υδάτων. Εξετάζουμε, επίσης, τα οικονομικά της χρήσης της γης και της διαχείρισης δασών. Τέλος, εξετάζουμε τους κοινόκτητους πόρους με έμφαση στη διαχείριση της αλιείας.

   Περιεχόμενο διαλέξεων:

  1. Εισαγωγή 
  2. Οικονομικά και Δικαιώματα ιδιοκτησίας
  3. Θεωρία κοινωνικών επιλογών
  4. Ανάλυση κόστους –οφέλους Ι
  5. Ανάλυση κόστους –οφέλους Ι
  6. Δυναμική αποτελεσματικότητα (κατανομή πεπερασμένων εξαντλήσιμων πόρων διαχρονικά)
  7. Εξαντλήσιμοι πόροι
  8. Ενεργειακοί πόροι Ι
  9. Ενεργειακοί πόροι ΙΙ
  10. Χρήσεις και διαχείριση γης
  11. Διαχείριση υδάτινων πόρων
  12. Διαχείριση δασών
  13. Διαχείριση αλιείας

   

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας OpeneClass (επικοινωνία με φοιτητές/τριες αλλά και δημοσιοποίηση διδακτικού υλικού).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13wx4h/w=52h

  Προετοιμασία-μελέτη για την παρακολούθηση των διαλέξεων

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  61

  Σύνολο Μαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται (α) η ενδιάμεση στα μέσα του εξαμήνου, και (β) η τελική με το πέρας του εξαμήνου στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Πρόοδος  ( 35% του βαθμού) και τελική Εξέταση ( 65% του βαθμού)

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Το εγχειρίδιο για το μάθημα:

  • Field B. and M. Field (2020) Εισαγωγή στην Οικονομική του Περιβάλλοντος»,  Broken Hill Publishers LTD
  • Tietenberg, T. and L. Lewis. (2012) Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (9th Ed.), Pearson Education, Inc. 

  Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  Εγχειρίδια στην Ελληνική:

  Οικονομία και Περιβάλλον. Μέθοδοι αποτίμησης και διαχείρισης (2013) Γεώργιος Ε. Χάλκος, Εκδόσεις Liberal Books, Αθήνα.

  Εγχειρίδια και συλλογικοί τόμοι στην Αγγλική:

  Larry Karp (2017). Natural Resources as Capital, The MIT Press, London England

  Baumol W.J. and Oates W.E. (1988). The Theory of Environmental Policy, Second Edition, CambridgeUniversity Press, Cambridge.

  Callan, S. J. and J. M. Thomas (1996). Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Applications. Irwin: Chicago.

  Field, B. C. and OlewilerN.D. (1994). Environmental Economics: First Canadian Edition., McGraw Hill, Toronto.

  Kahn James R. (1998). The Economic Approach to Environmental and Natural Resources, Second Edition, The Dryden Press, Toronto.

  Pearce, D. W. and R. K. Turner (1990). Economics of Natural Resources and the Environment. New York, Harvester Wheatsheaf.

  Sterner. 2002. Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management, RFF and World Bank

  Ένα εγχειρίδιο με μεγαλύτερη έμφαση στην οικολογία:

  Costanza R., J. Cumberland, H. Daly, R. Goodland and R. Norgaard (1997). An Introduction to Ecological Economics, St. Lucie Press, Boca Raton, Florida.

   

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   (ΟΙ0212)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Β΄

  ΟΙ0212 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0212

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

   ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO197/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα  των φοιτητών/τριών να αναλύουν προβλήματα που αφορούν την διαχείριση φυσικών πόρων και περιβαλλοντικής μόλυνσης τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Έμφαση δίνεται στις εφαρμογές των αναλυτικών εργαλείων και υποδειγμάτων της οικονομικής θεωρίας στα περιβαλλοντικά προβλήματα.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • κατανοεί τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομικού και οικολογικού συστήματος,
  • περιγράφει δυνητικά προβλήματα εξηγώντας πως η οικονομική δραστηριότητα επιβαρύνει το περιβάλλον αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας την μείωση της κοινωνικής ευημερίας
  • προσδιορίζει τα εργαλεία πολιτικής εκείνα με τα οποία θα μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα
  • επιλέγει μεταξύ των εργαλείων πολιτικής εκείνο το οποίο είναι καταλληλότερο
  • συνδυάζει  εργαλεία πολιτικής με τον καλύτερο δημιουργώντας και συνθέτοντας  ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος
  • συγκρίνει εναλλακτικές και να αξιολογεί συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να μπορεί να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και δημόσιας πολιτικής

  Γενικές Ικανότητες

  •  Αυτόνομη εργασία,
  • Ομαδική εργασία,
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών,
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων,
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Θέματα σχετικά με το περιβάλλον όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, η μείωση του στρώματος του όζοντος, οι κλιματικές αλλαγές, και η όξινη βροχή, αλλά και θέματα που προκύπτουν από την (υπέρ)εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, και θέματα όπως η ανακύκλωση αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των οικονομολόγων τα τελευταία χρόνια. Το μάθημα αυτό είναι σχεδιασμένο για να δώσει μια γενική επισκόπηση, από οικονομικής σκοπιάς, των θεμάτων αυτών και χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: οικονομικά του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική διαχείριση από την πλευρά των επιχειρήσεων. Ποιο αναλυτικά: το πρώτο μέρος του μαθήματος είναι μια γενική εισαγωγή στο μάθημα ενώ το δεύτερο είναι μια εισαγωγή στις αρχές της οικονομικής του περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Το τρίτο μέρος αναφέρεται εκτενώς στα προβλήματα που δημιουργούνται από την ύπαρξη εξωτερικοτήτων και γίνεται μια πρώτη προσέγγιση λύσης τους με βάση την κατανομή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Στο τέταρτο μέρος εξετάζονται οι διάφορες περιβαλλοντικές πολιτικές τόσο στο τοπικό όσο και στο περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο. Το πέμπτο μέρος του μαθήματος εξετάζει εκτενώς θέματα διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών με τη χρήση εργαλείων θεωρίας παιγνίων. Το έκτο μέρος ασχολείται με εθελοντικές ενέργειες των επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Αναλύονται τα κίνητρα τα οποία έχουν οι επιχειρήσεις για να προχωρήσουν σε τέτοιες δράσεις και εξετάζονται τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το έβδομο μέρος του μαθήματος αναλύει τις σχέσεις μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, φτώχειας, και περιβάλλοντος: μπορούμε να επιτύχουμε μια παγκόσμια συμφωνία για βιώσιμη ανάπτυξη.

   Περιεχόμενο διαλέξεων

  1. Εισαγωγή 
  2. Βασικές έννοιες οικονομικών
  3. Δημόσια αγαθά και κοινόκτητοι πόροι
  4. Μέτρηση περιβαλλοντικών ζημιών
  5. Μέτρηση κόστους μείωσης της ρύπανσης
  6. Προσδιορισμός του άριστου επιπέδου ρύπανσης
  7. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών
  8. Πολιτικές άμεσων διοικητικών ρυθμίσεων
  9. Νομικές ρυθμίσεις
  10. Περιβαλλοντικοί φόροι
  11. Συστήματα μεταβιβάσεων αδειών ρύπων
  12. Τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής
  13. Διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13wx4h/w=52h

  Προετοιμασία-μελέτη για την παρακολούθηση των διαλέξεων

  113

  Σύνολο Μαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

  Εργασία ή πρόοδος (35%) και τελικές Εξετάσεις (65%)

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Επιλογή Συγγραμμάτων από τον Εύδοξο:

  • Field B. and M. Field (2020) Εισαγωγή στην Οικονομική του Περιβάλλοντος»,  Broken Hill Publishers LTD
  • Tietenberg, T. and L. Lewis. (2012) Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (9th Ed.), Pearson Education, Inc. 

  Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

  Στην ελληνική:

  • Οικολογία και οικονομία (1994) Κώττης, Γεώργιος Χ., Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
  • Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Τόμος Α’ (2001), Ανδριάνα Βλάχου, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
  • Οικονομία και Περιβάλλον. Μέθοδοι αποτίμησης και διαχείρισης (2013) Γεώργιος Ε. Χάλκος, Εκδόσεις LiberalBooks, Αθήνα.

  Στην Αγγλική:

  • Baumol W.J. and Oates W.E. (1988). The Theory of Environmental Policy, Second Edition, CambridgeUniversity Press, Cambridge.
  • Callan, S. J. and J. M. Thomas (1996). Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Applications. Irwin: Chicago.
  • Dorfman, R. and N. Dorfman, Eds. (1993). Economics of the Environment: Selected Readings. New York, Norton.
  • Field, B. C. and Olewiler N.D. (1994). Environmental Economics: First Canadian Edition., McGraw Hill, Toronto.
  • Kahn James R. (1998). The Economic Approach to Environmental and Natural Resources, Second Edition, The Dryden Press, Toronto.
  • Lesser, J. A., D. E. Dodds, and R. Zerbe, Jr. (1997). Environmental Economics and Policy. Addison-Wesley.
  • Pearce, D. W. and R. K. Turner (1990). Economics of Natural Resources and the Environment. New York, Harvester Wheatsheaf.
  • Petrakis E., E. Sartzetakis and A.Xepapadeas, Eds., 2000, Environmental Regulation and Market Structure, Edward Elgar Publ.: Glos, UK
  • Costanza R., J. Cumberland, H. Daly, R. Goodland and R. Norgaard (1997). An Introduction to Ecological Economics, St. Lucie Press, Boca Raton, Florida.Conrad, J. (1999). Resource Economics. Cambridge University Press.
  • Sterner. 2002. Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management, RFF and World Bank.

   

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
   (ΜΑΕ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   (ΜΟΕ307)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (19 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • G. Economides, A. Papandreou, E. Sartzetakis and A. Xepapadeas (2018) The Economics of Climate Change, The Bank of the Greece. Open access, available at: https://www.bankofgreece. gr/BogEkdoseis/Book%20The%20Economics% 20of%20Climate%20Change_WebVersion.pdf

   2014

   • G. Zaharatos, A. Papatheodorou and E. Sartzetakis (2014) “Policies and initiatives for the adaptation of tourism to climate change.” Chapter 4, pp. 89-103, in “Greek Tourism and Climate Change: Adaptation Strategies and a New Development Strategy” Climate Change Impacts Study Committee (CCISC), Bank of Greece. Available at http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/klima/results.aspx (in Greek).
   • Sartzetakis E. (2014) “The prospects of Greek tourism taking into account the impact of climate change.” Chapter 2, pp. 29-36, in “Greek Tourism and Climate Change: Adaptation Strategies and a New Development Strategy” Climate Change Impacts Study Committee (CCISC), Bank of Greece. Available at http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/klima/results.aspx (in Greek
   • Σαρτζετάκης Ε (2014) «Αναπτυξιακή Διάσταση της πολιτικής προστασίας του Περιβάλλοντος» Ενότητα Η: Περιβάλλον στον τόμο «Ανταγωνιστικότητα για Ανάπτυξη: Προτάσεις Πολιτικής» Επιμέλεια: Μ Μασουράκης και Χ.Β. Γκόρτσος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

   2011

   • E. Σαρτζετάκης και Σ. Ραλλάκης (2011) «Θεωρία Παιγνίων και Κλιματική Αλλαγή.» στον τόμο με τίτλο «Κοπεγχάγη 2009: Το Περιβάλλον στη Δίνη μιας Παγκόσμιας Κρίσης», Επιμέλεια Γ. Τσάλτας και Κ. Κατσιμπάρδης, Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα
   • Νάστης Α., Καρµίρης Η., Σαρτζετάκης Ε., Νάστης Σ. (2011) «Επιπτώσεις κλιµατικής μεταβολής στα δασικά οικοσυστήματαµα κατά τον 21ο αιώνα» Κεφάλαιο 2.5. στον Τόμο «Οι περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα.» Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), Τράπεζα της Ελλάδος
   • Σαρτζετάκης Ε, Καρατζόγλου Β. (2011) «Οικονομικές και φυσικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό» Κεφάλαιο 2.7. στον Τόμο «Οι περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα.» Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), Τράπεζα της Ελλάδος
   • Λάλας Δ., Ε. Σαρτζετάκης, Α. Μπελεγρή-Ρομπόλη, Π. Μιχαηλίδης, Σ. Μοιρασγεντής, Μ. Μαρκάκη, Ρ. Γκέκας (2011) «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ

   2009

   • E. Σαρτζετάκης, Ο. Καρατζόγλου και Β. Καρατζόγλου (2009) «Οικονομική αποτίμηση της πρώτης φάσης του συστήματος εμπορίας εκπομπών και προοπτικές για τις επόμενες φάσεις.» στον τόμο με τίτλο «Κλιματική αλλαγή. Το περιβάλλον μετά την διάσκεψη των Η.Ε. στο Μπαλί», Επιμέλεια Γ. Τσάλτας και Κ. Κατσιμπάρδης, Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα

   2004

   • E. Σαρτζετάκης (2004) «Η αποτυχία στο Κανκούν. Απελευθέρωση εμπορίου, φτώχεια και περιβάλλον» στον τόμο με τίτλο «Αειφορία και Περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή και |Εθνική Στρατηγική», Επιμέλεια Γ. Τσάλτας και Κ. Κατσιμπάρδης, Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα
   • Σαρτζετάκης Ε., “Η Αποτυχία στο Cancun. Απελευθέρωση Εμπορίου, Φτώχια και Περιβάλλον” στον τόμο Αειφορία και Περιβάλλον, (Γ. Ι. Τσάλτας και Κ. Γ. Κατσιμπάρδης) εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα 2004.

   2003

   • E. Σαρτζετάκης (2003) «Οικονομική Μεγέθυνση, Ανάπτυξη και Βιώσιμη Ανάπτυξη», στον τόμο παρουσιάσεων του συνεδρίου με τίτλο «Γιοχάνεσμπουργκ. Το Περιβάλλον μετά την Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.», Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα
   • Σαρτζετάκης Ε., «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ο ρόλος και η Συμβολή των Επιχειρήσεων», στον τόμο «Γιοχάνεσμπουργκ. Το Περιβάλλον μετά την Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.», Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα 2003.

   2002

   • Κωνσταντάτος Χ. και Ε. Σαρτζετάκης, “Η επίδραση ενός περιβαλλοντικού φόρου στη δομή της αγοράς στην περίπτωση καθέτως διαφοροποιημένων αγορών», στον τόμο Περιβάλλον και Μικροοικονομική Πολιτική, (επιμ. E. Πετράκης and A. Ξεπαπαδέας), ΙΜΟΠ, Αθήνα 2002.
   • Σαρτζετάκης Ε., “Περί της αποδοτικότητας των τέλεια ανταγωνιστικών αγορών μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων ρύπανσης», στον τόμο Περιβάλλον και Μικροοικονομική Πολιτική, (επιμ. E. Πετράκης and A. Ξεπαπαδέας), ΙΜΟΠ, Αθήνα 2002.

   2001

   • Sartzetakis E.S., "Tradeable Emission Permits Regulations in the Presence of Imperfectly Competitive Product Markets: Welfare Implications”, in The Implementation and Evolution of Emissions Trading Programs (Tom Tietenberg Ed), Ashgate Publishing Limited, Aldershot, UK, May 2001, reprinted from: Environmental and Resource Economics, Vol. 9, pp. 65-81, 2001.

   2000

   • Sartzetakis E.S. and D. McFetridge, “Emission Permits Trading and Market Structure”, in Environmental Policy and Market Structure (E. Petrakis, E.S. Sartzetakis and A. Xepapadeas Eds), Edward Elgar Publishing Inc., 2000.
   • Petrakis E., E. Sartzetakis and A. Xepapadeas, Environmental Policy and Market Structure, Edward Elgar Publishing Inc., 2000.

   1999

   • Sartzetakis E.S. and D. McFetridge (1999) “Emission Permits Trading and Market Structure”, in “Environmental Policy and Market Structure”, E. Petrakis, E.S. Sartzetakis and A. Xepapadeas (editors), εκδόσεις Edward Elgar Publishing Inc
   • Επιστημονικά Περιοδικά (26 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Lapatinas A., A. Litina and E. S. Sartzetakis (2018) "Corruption and Environmental Policy: An Alternative Perspective." International Tax and Public Finance (Published on line, DOI 10.1007/s10797-018-9503-6)
    • K. Pediaditi Κ., G. Banias, E. Sartzetakis and M. Lampridi (2018) “Evaluation of a country EIA System reform, provoked by an economic crisis. The case of Greece.” submitted to Environmental Impact Assessment Review, Vol. 73, pp. 90–103

    2017

    • Diamantoudi E. and S. Sartzetakis (2017) “International Environmental Agreements: The Role of Foresight”, Environmental and Resource Economics (Published on line, DOI: 10.1007/s10640-017-0148-1

    2015

    • Sartzetakis E.S., A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos (2015) “Regulating the Environmental Consequences of Preferences for Social Status within an Evolutionary Framework”, 21th annual meeting, Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), Granada, November 2015
    • Sartzetakis E.S., A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos (2015) “Regulating the Environmental Consequences of Preferences for Social Status within an Evolutionary Framework”, 21th annual conference of the European Association Environmental and Resource Economists, ΕΑΕRΕ 2015, Helsinki, June 24-27 2015.
    • Latinopoulos D. and E. Sartzetakis (2015) "Using Tradable Water Permits in Irrigated Agriculture." Environmental and Resource Economics Vol. 60, 349–370 (Published on line, DOI 10.1007/s10640-014-9770-3)
    • Diamantoudi E. and S. Sartzetakis (2015) “International environmental agreements: coordinated action under foresight”, Economic Theory, Vol. 59, pp. 527–546 (Published on line, DOI 10.1007/s00199-014-0837-8)

    2014

    • Constantatos C., L. Filippiadis and E. S. Sartzetakis (2014) "Using the allocation of emission permits for Strategic Trade purposes," Journal of Regulatory Economics, Vol. 45, pp. 259-280 (Published on line, DOI 10.1007/s11149-014-9244-0)

    2013

    • Karipidis F. and E.S. Sartzetakis (2013) “Firm’s Decisions Based on Consumers’ Choices in Ecocertified Food Markets” Economics Research International, Volume 2013, Article ID 920164, (Published on line, http://dx.doi.org/10.1155/2013/920164)

    2012

    • Achillas C., C. Vlachokostas, A. Karagiannidis, E.S. Sartzetakis and N. Mousiopoulos (2012) “Willingness to pay for more sustainable E-waste management: A contingent valuation study in Greece” Economics and Policy of Energy and the Environment, 2012/3 (3): 19-35, (Published on line, DOI: 10.3280/EFE2012-003003)

    2011

    • Latinopoulos D. and E. Sartzetakis (2011) "Optimal Exploitation of Groundwater and the Potential for a Tradable Permit System in Irrigated Agriculture." Proceedings of the 18th annual meeting, European Association of Environmental and Resource Economics, Rome (2011)
    • E. Sartzetakis and A. Xepapadeas, E. Petrakis (2011) «The Role of Information Provision as a Policy Instrument to Supplement Environmental Taxes: Empowering Consumers to Choose Optimally», Environmental and Resource Economics (Published on line, DOI: 10.1007/s10640-011-9532-4)

    2009

    • Sartzetakis E. S. and P. Tsigaris (2009) “Uncertainty and the double dividend hypothesis” Environment and Development Economics, 14 (5), pp. 565-586

    2005

    • E. Sartzetakis and P. Tsigaris “Environmental Externalities in the Presence of Network Externalities: Adoption of Low Emission Technologies in the Automobile Market”, Proceedings of the fourteen annual meeting, European Association of Environmental and Resource Economics, Bremen, (2005)
    • E. Sartzetakis and P. Tsigaris (2005) “Environmental Externalities in the Presence of Network Externalities: Adoption of Low Emission Technologies in the Automobile Market”, Journal of Regulatory Economics, Vol. 28, pp.309-326
    • E. Petrakis , E.S. Sartzetakis and A. Xepapadeas (2005) “Environmental Information Provision as a Public Policy Instrument” Contributions to Economic Analysis & Policy: (2005) Vol. 4: No. 1, Article 14

    2004

    • Sartzetakis E.S., "On the efficiency of Competitive Markets for Emission Permits”, Environmental and Resource Economics, Vol. 27, pp.1-19, 2004.

    2002

    • Παπανδρέου Α. and E. Σαρτζετάκης, “Βιώσιμη Ανάπτυξη: Οικονομική Επιστήμη και Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο.», Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόμος 8 (2), σελίδες 103-117, 2002.

    1999

    • Constantatos C. and E. S. Sartzetakis, "On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets”, International Journal of Industrial Organization, Vol. 17, pp.1203-1217, 1999.

    1997

    • Sartzetakis E.S., "Tradeable Emission Permits Regulations in the Presence of Imperfectly Competitive Product Markets: Welfare Implications”, Environmental and Resource Economics, Vol 9, pp.65-81. 1997.
     Reprinted in The Implementation and Evolution of Emissions Trading Programs (2001), (Tom Tietenberg Ed.), Ashgate Publishing Limited, Aldershot, UK.
    • Sartzetakis E.S., “Raising Rivals Cost Strategies via Emission Permits Markets”, Review of Industrial Organization, Vol. 12, pp.751-765, 1997.
    • Hung N.M. and E.S. Sartzetakis, "Cross-Industry Emission Permits Trading", Journal of Regulatory Economics, Vol. 13, pp.37-46, 1997.
    • Doucet J., E.S. Sartzetakis and T. Strauss, “CAAA Induced Competition in Coal Markets: A Model of Coal and Allowances", Pasific and Asian Journal of Energy, Vol. 7, No 2, pp.193-206, 1997.

    1995

    • Sartzetakis E.S. and C. Constantatos, "Envrironmental Regulation and Internaltional Trade", Journal of Regulatory Economics, Vol. 8, pp. 61-72, 1995.

    1994

    • Sartzetakis E.S., "Permis d'Emission Negociables et Reglementation dans des Marches de Concurrence Imparfaite", L'Actualite Economique, Vol. 70, No 2, pp. 139-158, 1994.

    • Diamantoudi, E. and Sartzetakis E., “Stable International Environmental Agreements - An Analytical Approach”, Journal of Public Economic Theory (forthcoming).
    • Συνέδρια (59 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Rallakis S. and E. Sartzetakis (2018) «International Environmental Agreements taking into account Geoengineering», Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, Université du Québec à Montréal, Québec, September 28-30, 2018.
     • Rallakis S. and E. Sartzetakis (2018) «International Environmental Agreements taking into account Geoengineering», Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, Université du Québec à Montréal, Québec, September 28-30, 2018.
     • Diamantoudi E., E. S. Sartzetakis and S. Strantza (2018) "International Environmental Agreements - Stability with Transfers among Heterogeneous Countries" Proceedings of the 6th World Congress of Environmental and Resource Economists, Gothenburg, Sweden, June 25-29

     2017

     • Constantatos C., C. Pargianas and E. Sartzetakis (2017) "Green consumers and the choice between emission and output taxes.", 84th International Atlantic Economic Conference, Montreal, October 5-8 2017
     • Rallakis S. and E. Sartzetakis (2017) «International Environmental Agreements taking into account Geoengineering», 15th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE 2017), Μήλος, July 10-14 2017

     2016

     • Constantatos C., C. Pargianas and E. Sartzetakis (2016) "Green consumers and the choice between emission and output taxes.", 14th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE 2016), Tinos, July 12-16 2016.
     • Constantatos C., C. Pargianas and E. Sartzetakis (2016) "Green consumers and the choice between emission and output taxes.", 22nd annual meeting, Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), Thessaloniki, November 2016.

     2015

     • Sartzetakis E.S., A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos (2015) “Regulating the Environmental Consequences of Preferences for Social Status within an Evolutionary Framework”, Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, University of Sherbrooke, Québec October 2-4, 2015

     2014

     • Sartzetakis E. S. and S. Strantza (2014) “International Environmental Agreements: An Emission Choice Model with Abatement Technology” Proceedings of the 5th World Congress of Environmental and Resource Economists, Istanbul, Turkey, June 2014.
     • Lapatinas A., A. Litina and E. S. Sartzetakis (2014) "Corruption and Environmental Policy: An Alternative Perspective," Proceedings of the annual meeting, Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada

     2013

     • Sartzetakis E. S. and S. Strantza (2013) “International Environmental Agreements: An Emission Choice Model with Abatement Technology” Proceedings of the 19th annual meeting, Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), Bilbao, Spain
     • Constantatos C., C. Pargianas and E. Sartzetakis (2013) "Taxes on Output of the Polluting Industry: Designing Policies to Provide Incentives for Efficient Investment in Abatement" Proceedings of the 20th annual conference of the European Association Environmental and Resource Economists, ΕΑΕRΕ 2013, Toulouse, June 26-30, 2013
     • Sartzetakis E. S. and S. Strantza (2013) “International Environmental Agreements: An Emission Choice Model with Abatement Technology” Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, Brock University, St. Catherines, Ontario, Canada (2013)

     2012

     • Lapatinas A., A. Litina and E. S. Sartzetakis (2012) "Corruption and Environmental Policy: An Alternative Perspective," Proceedings of the 19th annual meeting, European Association of Environmental and Resource Economics, Prague (2012)
     • Constantatos C., C. Pargianas and E. Sartzetakis (2012) "Taxes on Output of the Polluting Industry: Designing Policies to Provide Incentives for Efficient Investment in Abatement" Proceedings of the 11th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, Milos (2012)

     2011

     • Constantatos C., L. Filippiadis and E. S. Sartzetakis (2011) "Using the allocation of emission permits for Strategic Trade purposes." Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, Quebec City, Quebec, Canada (2011)

     2010

     • Constantatos C., L. Filippiadis and E. S. Sartzetakis (2010) "Using the allocation of emission permits for Strategic Trade purposes." Conference “Firms, Environment and Natural Resources”, 4th World Congress of Environmental and Resource Economists, Montreal, Canada, June (2010)
     • Constantatos C., L. Filippiadis and E. S. Sartzetakis (2010) "Using the allocation of emission permits for Strategic Trade purposes." Conference “Firms, Environment and Natural Resources”, University of Toulouse, June 2010

     2009

     • E. Sartzetakis and A. Xepapadeas, E. Petrakis «The Role of Information Provision as a Policy Instrument to Supplement Environmental Taxes: Empowering Consumers to Choose Optimally» Proceedings of the 10th annual meeting, The Association for Public Economic Theory (APET), Galaway (2009)
     • 22. E. Sartzetakis and A. Xepapadeas, E. Petrakis «The Role of Information Provision as a Policy Instrument to Supplement Environmental Taxes: Empowering Consumers to Choose Optimally» Proceedings of the 17th annual meeting, European Association of Environmental and Resource Economics, Amsterdam (2009)
     • E. Sartzetakis and A. Xepapadeas, E. Petrakis «The Role of Information Provision as a Policy Instrument to Supplement Environmental Taxes: Empowering Consumers to Choose Optimally» Proceedings of the 15th annual meeting, Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), Instabul (2009)

     2008

     • E. Sartzetakis and P. Tsigaris «Adoption of clean technology automobiles in the presence of network effects and environmental awareness», Proceedings of the 16th annual meeting, European Association of Environmental and Resource Economics, Gothenburg, (2008)

     2007

     • E. Petrakis, E.S. Sartzetakis and A. Xepapadeas “Combination of Environmental Taxation with Information Provision in a Dynamic Context”, Proceedings of the fifteen annual meeting, European Association of Environmental and Resource Economics, Thessaloniki, (2007)
     • C. Constantatos, E. Phillipiadis and E. Sartzetakis “Initial permit distribution as an instrument of Strategic Trade Policy”, Proceedings of the fifteen annual meeting, European Association of Environmental and Resource Economics, Thessaloniki, (2007)

     2006

     • C. Constantatos, C. Pargianas and E. Sartzetakis “Environmental taxation with endogenous choice of environmental quality”, 3nd World Congress of Environmental and Resource Economists, Kyoto, Japan (2006)

     2005

     • E. Sartzetakis, V. Karatzoglou, A. Manoloudis “Environmental Performance Indicators in a University Context: Criteria of Choice and Applicability Problems The case of the University of Macedonia (UoM), Greece”, Proceedings of the third World Environmental Education Congress, Torino, Italy (2005)
     • E. Petrakis, E.S. Sartzetakis and A. Xepapadeas “Environmental Advertisement by Firms and Information Provision by the Government” Proceedings of the fifteen annual meeting, Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, Montreal, Quebec, Canada (2005)
     • E. Sartzetakis and P. Tsigaris “Environmental Externalities in the Presence of Network Externalities: Adoption of Low Emission Technologies in the Automobile Market”, Proceedings of the annual conference of the Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), Rethymnon, Crete, (2005)

     2004

     • E. Σαρτζετάκης «Η Αποτυχία στο Cancun. Απελευθέρωση Εμπορίου, Φτώχεια και Περιβάλλον», στον τόμο παρουσιάσεων του συνεδρίου με τίτλο «Αειφορία και Περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή και Εθνική Προοπτική», Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα (2004), σελίδες 117-126.
     • Σαρτζετάκης Ε.Σ., “Μεταβιβάσιμες Άδειες Εκπομπών: Η Εφαρμογή του Συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, 1ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Δασολογίας του Πανεπιστήμιου Θράκης, Ορεστιάδα, 7-9 Μαίου 2004.
     • Τζαναβάρας Χ. και Σαρτζετάκης Ε.Σ., «Ανάλυση Κόστους Οφέλους της Εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας”, 1ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Δασολογίας του Πανεπιστήμιου Θράκης, Ορεστιάδα, 7-9 Μαίου 2004.
     • Sartzetakis E. and P. Tsigaris, “Environmental Externalities in the Presence of Network Externalities: Adoption of Low Emission Technologies in the Automobile Market”, presented at the Sevilla Workshop on Public Economics and the Environment, Sevilla 2004.
     • Petrakis E., E.S. Sartzetakis and A. Xepapadeas, “Information Provision as a Public Policy Instrument”, presented at the European Association of Environmental and Resource Economics, thirteen annual meeting, Budapest, (2004) και European Association for Research in Industrial Economics (E.A.R.I.E.), Berlin (2004) και Association of Southern European Economic Theorists (ASSET) Annual Conference, Barcelona, (2004) και workshop on Industrial Economics and the Environment at CORE-UCL (Un

     2003

     • Σαρτζετάκης Ε.Σ., «Η αποτυχία στο Cancun: Απελευθέρωση εμπορίου, ανάπτυξη, φτώχεια και περιβάλλον», Πανελλήνιο Συνέδριο, Αειφορία και Περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή και Εθνική Προοπτική, Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Λιβαδειά, 15–16 Οκτωβρίου 2003.
     • Diamantoudi E. and S. Sartzetakis, “International Environmental Agreements: The Role of Foresight”, presented at the European Association of Environmental and Resource Economics, twelfth annual meeting, Bilbao, 2003.

     2002

     • Σαρτζετάκης Ε.Σ., «Οικονομική μεγέθυνση, ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη», Το Περιβάλλον μετά τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ, Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστήμιου, Ρόδος, 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2002.
     • Diamantoudi E. and S. Sartzetakis, “International Environmental Agreements under Perfect Foresight”, presented at the Coalition Formation Network, VII Workshop, Venice, Italy 2002.
     • Sartzetakis E. S., «Competitive Markets for Emission Permit Trading», presented at the 2nd CATEP Workshop on the Design and Integration of National Tradable Permit Schemes for Environmental Protection, hosted by University College London, 25-26 March 2002.
     • Diamantoudi E. and S. Sartzetakis, “International Environmental Agreements: An Analytical Approach”, presented at the Second World Congress of Environmental and Resource Economists, Monterrey, California, USA 2002.

     2001

     • Diamantoudi E. and S. Sartzetakis, “International Environmental Agreements: An Analytical Approach”, presented at the Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, eleventh annual meeting, St. Catherines, Ontario, Canada 2001.
     • Sartzetakis E.S. and P. Tsigaris, «Environmental Externalities In The Presence Of Network Externalities: The Automobile Market», presented at the Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), annual meeting, University of Crete, Rethymnon, Crete, 2001.
     • Sartzetakis E.S. and P. Tsigaris, «Environmental Externalities In The Presence Of Network Externalities: The Automobile Market», presented at the European Association of Environmental and Resource Economics, eleventh annual meeting, Southampton, 2001.

     2000

     • Sartzetakis E. S., «Competitive Markets for Input Quotas when Product Markets are Oligopolistic: The case of Emission Permit Trading», presented at the European Association of Environmental and Resource Economics, tenth annual meeting, Ηράκλειο, Κρήτη, 2000.

     1998

     • Sartzetakis E.S. and P. Tsigaris, “Double Dividend under Labour-Income Uncertainty”, presented at the Canadian Economic Association, thirty second annual meeting, Ottawa, Ontario, Canada 1998.
     • Sartzetakis E.S. and P. Tsigaris, “Recycling Environmental Revenues under Wage Uncertainty”, presented at the First World Congress (joint meeting of the European and the American Association of Environmental and Resource Economists), Venice, Italy 1998.
     • Sartzetakis E.S. and A. Xepapadeas, “Environmental Advertisement as an Alternative Policy”, presented at the First World Congress (joint meeting of the European and the American Association of Environmental and Resource Economists), Venice, Italy, 1998.

     1997

     • Laplante B., E.S. Sartzetakis and A. Xepapadeas, “Strategic behaviour of polluters during the transition from standard-setting to permits trading”, presented at the European Association of Environmental and Resource Economics, eighth annual meeting, Tilburg, The Netherlands, 1997.
     • Sartzetakis E.S. and P. Tsigaris, “Environmental Quality and Social Insurance”, presented at the Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, seventh annual meeting, Hamilton, Ontario, Canada 1997.

     1996

     • Constantatos C. and E.S. Sartzetakis, “Impact of Taxation on Market Structure under Vertical Product Differentiation”, presented at the European Association of Environmental and Resource Economics, seventh annual meeting, Lisbon, Portugal, 1996.
     • Constantatos C. and E.S. Sartzetakis, "Environmental Taxation when Market Structure is Endogenous: The Case of Vertical Product Differentiation", presented at the Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, sixth annual meeting, Montreal, Quebec, Canada, 1996.

     1995

     • Constantatos C. and E.S. Sartzetakis, “Optimal Environmental Taxation when Product Market Structure is Endogenous”, presented at the Canadian Economic Association, twenty ninth annual meeting, Montreal, Quebec, Canada 1995.
     • Hunh N.M. and E.S. Sartzetakis, “Emission Permits versus Command and Control: The Case of Full Information”, presented at the Canadian Economic Association, twenty ninth annual meeting, Montreal, Quebec, Canada, 1995.
     • Sartzetakis E.S., “Interaction of Competitive Markets for Tradeable Emission Permits with Oligopolistic Product Markets: Welfare Effects”, presented at the European Association of Environmental and Resource Economics, sixth annual meeting, Umea, Sweden, 1995.

     1994

     • Doucet J., E.S. Sartzetakis and T. Strauss, "Strategic Bundling of Emissions Allowances in Coal Markets", presented at the Western Economic Association International, 69th annual meeting, Vancouver, British Columbia 1994.
     • Sartzetakis E.S. and C. Constantatos, "Environmental Regulation and International Trade", presented at the European Association of Environmental and Resource Economics, fifth annual meeting, University College, Dublin, Ireland 1994.
     • Sartzetakis E.S. and C. Constantatos, "Environmental Regulation and International Trade", (jointly with Christos Constantatos, Universitι Laval), presented at the Canadian Resource and Environmental Economics Study Group, fourth annual meeting, Calgary, Alberta, Canada 1994.
     • Doucet J., E.S. Sartzetakis and T. Strauss, "Strategic Bundling of Emissions Allowances in Coal Market", presented at the US Association for Energy Economists and International Association of Energy Economists, Νοέμβριος (1994), Dallas, Texas. USA. Proceedings of the 16th annual North American Conference, pp. 136-145, 1994.

     1993

     • Sartzetakis E.S., "The use of Emission Permits in Deterring Entry in the Product Market", presented at the Canadian Economic Association, twenty seventh annual meeting, Carleton University, Ottawa, Ontario 1993.
     • Sartzetakis E.S., "Emissions Trading Under Imperfect Competition", presented at the European Economic Association, eighth annual congress, Helsinki, Finland 1993.
     • Άλλα (32 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2015

      • Sartzetakis E.S., A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos (2015) “Regulating the Environmental Consequences of Preferences for Social Status Within an Evolutionary Framework”, Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano, Italy, Nota di Lavoro, No. 34-15

      2011

      • Latinopoulos D. and E. Sartzetakis (2011) "Optimal Exploitation of Groundwater and the Potential for a Tradable Permit System in Irrigated Agriculture," Working Papers 2011.26, Fondazione Eni Enrico Mattei.
      • Lapatinas A., A. Litina and E. S. Sartzetakis (2011) "Corruption and Environmental Policy: An Alternative Perspective," Working Papers 2011.23, Fondazione Eni Enrico Mattei.
      • Constantatos C., L. Filippiadis and E. S. Sartzetakis (2011) "Using the allocation of emission permits for Strategic Trade purposes," Discussion Paper Series 2011_09, Department of Economics, University of Macedonia

      2009

      • E. Sartzetakis and A. Xepapadeas, E. Petrakis «The Role of Information Provision as a Policy Instrument to Supplement Environmental Taxes: Empowering Consumers to Choose Optimally», Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano, Italy, Nota di Lavoro, No. 469-2009

      2007

      • Sartzetakis E. S. and P. Tsigaris (2007) “Uncertainty and the Double Dividend Hypothesis”, Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano, Italy, Nota di Lavoro, No. 99-2007

      2004

      • Sartzetakis E.S. and P. Tsigaris (2004) «Network Externalities: The Adoption of Low Emission Technologies in the Automobile Market», Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, Spain, Documento de trabajo E2004/82
      • Σαρτζετάκης Ε.Σ., «Περιβάλλον Και Επιχειρήσεις: Πολιτικές Οικονομικών Κίνητρων Και Εθελοντικές Συμφωνίες», ημερίδα με θέμα "Οικονομία και Περιβάλλον: Ενσωμάτωση και Αποσύνδεση" Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2004.

      2003

      • Σαρτζετάκης Ε.Σ., «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», Παρουσίαση στην ημερίδα Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική για το Περιβάλλον, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Για Την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Παρ. Κεν. Μακεδονίας και ΕΚΕΠΠ, Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2003.

      2002

      • Diamantoudi, E. and Sartzetakis E., (2002), “International Environmental Agreements - The Role of Foresight”, CLIMNEG 2 Working Papers, No. 49, K.U.Leuven
      • Diamantoudi, E. and Sartzetakis E., (2002), “Stable International Environmental Agreements - An Analytical Approach”, CLIMNEG 2 Working Papers, No. 50, K.U.Leuven

      2001

      • Diamantoudi E. and S. Sartzetakis (2001) “International Environmental Agreements: An Analytical Approach”, Aarhus University, Department of Economics, Working paper, 2001 και », Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano, Italy, Nota di Lavoro, No. 02-08

      2000

      • Ioannidis, Alexis; Papandreou, Andreas; Sartzetakis, Eftichios (2000) "International Environmental Agreements: a Literature Review", GREEN, Universite Laval, Quebec, Cahier de recherche, No 00-08.

      1999

      • Sartzetakis E. S. (1999) « On the Efficiency of Competitive Markets for Input Quotas: The Case of Emission Permit Trading», Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano, Italy, Nota di Lavoro, No. 93-99
      • Σαρτζετάκης Ε.Σ., “Μεταβιβάσιμες Άδειες Ρύπων: Η Εμπειρία στην Αμερική και την Ευρώπη» Ζ’ Συνάντηση ΙΜΟΠ, Θέμα: Περιβάλλον και Μικροοικονομική Πολιτική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Νοέμβριος 1999.
      • Σαρτζετάκης Ε.Σ., «Εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής: εξέλιξη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο», Στα πλαίσια της εβδομάδας προσκεκλημένων διαλέξεων (13-17 Δεκεμβρίου 1999) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δεκέμβριος 1999.

      1998

      • Sartzetakis E.S. and A. Xepapadeas (1998) “ Environmental advertisement: An alternative policy to control consumption pollution", Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano, Italy, Nota di Lavoro, No. 93-98

      1997

      • Sartzetakis E. S. and P. Tsigaris (1997) “Environmental Quality and Social Insurance”, Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano, Italy, Nota di Lavoro, No. 42-97
      • Laplante B., E.S. Sartzetakis and A. Xepapadeas (1997) “Strategic behaviour of polluters during the transition from standard-setting to permits trading”, Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano, Italy, Nota di Lavoro, No. 43-97

      1996

      • Doucet J., E.S. Sartzetakis and T. Strauss (1996) “CAA Induced Competition in Coal Markets: A Model of Coal and Allowances", GREEN, Universite Laval, Cahier, No. 96-08
      • Sartzetakis E. S. (1996) «Tradeable Emission Permits and Raising Rivals Cost Strategies.» Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano, Italy, Nota di Lavoro, No. 96-59

      1995

      • Hung N.M. and E. S. Sartzetakis (1995) “Emission Pemits versus Command and Control”, GREEN, Universite Laval, Cahier, No. 95-3
      • Constantatos C. and E. S. Sartzetakis (1995) “Pigouvian Taxation in the Case of Vertical Product Differentiation”, GREEN, Universite Laval, Cahier, No. 95-5
      • Constantatos C. and E. S. Sartzetakis (1995) “Environmental Taxation when Market Structure is Endogenous: the Case of Vertical Product Differentiation”, Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano, Italy, Nota di Lavoro, No. 95-76

      1994

      • Sartzetakis E.S. and C. Constantatos (1994) "Environmental Regulation and International Trade", GREEN, Universite Laval, Cahier, No. 94-11
      • Sartzetakis E. S. (1994) "On the Welfare Implications of Competitive Markets for Tradeable Emission Permits", GREEN, Universite Laval, Cahier, No. 94-05.
      • Doucet J., E.S. Sartzetakis and T. Strauss, "Strategic Bundling of Emissions Allowances in Coal Markets", Advanced Workshop in Regulation and Public Utility Economics, thirteenth annual conference, Newport, Rhode Island, USA 1994.
      • Doucet J., E.S. Sartzetakis and T. Strauss, "Vying for Market Share: Coal Suppliers as Brokers of Sulphur Dioxide Emissions Allowances", Journees du GREEN, ninth annual conference, Ste-Foy, Quebec, Canada 1994.
      • Constantatos C. and E.S. Sartzetakis, "Environmental Regulation and Market Structure: the Case of Vertically Differentiated Markets", Journees du GREEN, ninth annual conference, Ste-Foy, Quebec, Canada 1994.
      • Hung N.M. and E.S. Sartzetakis, "Is Emissions Permits Trading Superior to the Command and Control Regulation?", Journees du GREEN, Ste-Foy, Quebec, Canada 1994.

      1993

      • Sartzetakis E.S. (1993) "Emissions Trading Under Imperfect Competition in both the Emission Permits and the Product Market", Carleton University Industrial Organization Research Unit (CIORU), Carleton University, Working paper, No. 92-03
      • Sartzetakis E.S., "Cost Efficiency and Welfare Comparison of Tradeable Emissions Permits to Command and Control", Journees du GREEN, eight annual conference, Ste-Foy, Quebec, Canada 1993.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font