Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής (ΕΚΚΟΙΣ)


Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής (ΕΚΚΟΙΣ)

 

Το «Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής (ΕκΚοιΣ) καλύπτει διδακτικές, ερευνητικές και επιστημονικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής. Στο Εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες Μονάδες:

(α) Μονάδα Αποτελεσματικής Διδασκαλίας, Διαφοροποιημένων Προγραμμάτων και Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση,με αντικείμενα: 1) την παραγωγή εργαλείων και τον προσδιορισμό διαδικασιών αποτελεσματικής οικοσυστημικής αξιολόγησης μαθητών, περιβαλλόντων και προγραμμάτων, για την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, 2) την ανάπτυξη προγραμμάτων αποτελεσματικής διδασκαλίας για την προαγωγή της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης, 3) την ανάδειξη πρακτικών για την προαγωγή της Ανταπόκρισης στη Διδασκαλία, 4) την κριτική προσέγγιση και διδακτική αναδιοργάνωση των προγραμμάτων σπουδών του γενικού σχολείου, με βάση τις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού και της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, 5) την εκπόνηση και υλοποίηση Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες και 6) την εκπόνηση και υλοποίηση Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές.

(β) Μονάδα Υποστήριξης της Αυτοπροσδιοριζόμενης Συμπεριφοράς και Μάθησης, με αντικείμενα: 1) την ανεξαρτησία και την ανεξάρτητη διαβίωση, 2) την ποιότητα ζωής, 3) τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή και στις υπηρεσίες για ενήλικες, 4) τα συστήματα υποστήριξης για την ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου και 5) την αυτοσυνηγορία των εφήβων και νέων ενηλίκων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες.

(γ) Μονάδα Υποστήριξης της Κοινωνικής Συμπερίληψης μέσω της Τέχνης, με κύριο άξονα το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» (RoDiFestival), με αντικείμενα:  1) την τέχνη ως μέσο έκφρασης, δημιουργίας και κοινωνικής συμπερίληψης, 2) τον εθελοντισμό, ως διαδικασία αλληλοαποδοχής μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες και 3) τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, ως πεδίο δράσεων για την προαγωγή της κοινωνικής συμπερίληψης.

 

Μονάδα Υποστήριξης της Κοινωνικής Συμπερίληψης μέσω της Τέχνης

 

Συνεργασίες Εργαστηρίου 
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font