Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία


Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία

 

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ειδικότερα σε θέματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

β. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και  αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

γ. Τη σχεδίαση και υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και τη διάδοση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων τους.

δ. Τη διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, προγραμμάτων κατάρτισης και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

ε. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών και θεμάτων όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.

στ. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων και τεχνογνωσίας σχετικών με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου.

ζ. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την

ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.

η. Την έκδοση περιοδικών των οποίων το περιεχόμενο συνάδει με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

θ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε φορείς Ιδιωτικού ή Δημόσιου χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι. Τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα, συγχρηματοδοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Email lires.lab@uom.edu.gr

Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: http://lires.uom.gr/

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font