Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία


Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής

  

Η αποστολή και οι στόχοι του «Εργαστηρίου Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία» είναι:

 1. Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ειδικότερα σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας των επιμέρους Μονάδων του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
 2. Η υποστήριξη της φοίτησης των ατόμων με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 3. Η συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητές, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 4. Η συνεργασία κάθε μορφής με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις, με στόχο την υλοποίηση δράσεων που εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
 5. Η συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνη­τικά Κέντρα/Ινστιτούτα για την ανάληψη ερευνητικών πρωτοβουλιών και την ανταλλαγή έρευνας και ιδεών.
 6. Η ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 7. Η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 8. Η εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών και θεμάτων όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο και οι Μονάδες του.
 9. Η συνεργασία με συλλόγους ΑμεΑ και φορείς, για την ανταλλαγή υλικού, εργαλείων, εμπειριών και τεχνογνωσίας.
 10. Η πραγματοποίηση ερευνών, αυτόνομα ή σε συνεργασία, αναφορικά με τις στάσεις, αντιλήψεις και πεποιθήσεις του κοινωνικού συνόλου απέναντι στα άτομα με αναπηρία και γενικότερα τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
 11. Η ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η παροχή συμβου­λευτικών υπηρεσιών σε θέματα προσβασιμότητας και ειδικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία.
 12. Η επιστημονική υποστήριξη της Μονάδας Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 13. Η διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό, που αφορούν το αντικείμενο του εργαστηρίου.
 14. Η επιμέλεια και έκδοση (έντυπη και ψηφιακή) επιστημονικών και ενημερωτικών περιοδικών, με και χωρίς συνδρομές, που εμπίπτουν στο αντικείμενο του εργαστηρίου.
 15. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

 Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: https://asdlab.uom.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font