Κανονισμός Σπουδών


Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως εγκρίθηκε από την υπ’ αριθμ. 7/17-01-2019 Συνέλευση του Τμήματος Ε κπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 17/26-03-2019 Συνεδρίαση. Σκοπός του Κανονισμού είναι να παρέχει τους βασικούς κανόνες που αφορούν στη φοίτηση, στη διάρθρωση των σπουδών και στις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font