Κανονισμός Σπουδών


Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως εγκρίθηκε από την υπ’ αριθμ. 7/17-01-2019 Συνέλευση του Τμήματος Ε κπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 17/26-03-2019 Συνεδρίαση. Σκοπός του Κανονισμού είναι να παρέχει τους βασικούς κανόνες που αφορούν στη φοίτηση, στη διάρθρωση των σπουδών και στις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.