Κατατακτήριες Εξετάσεις


  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  Κατατακτήριες εξετάσεις ΕΚΠ

  Ερώτηση

  ·  Ποιός είναι ο συνολικός αριθμός εισακτέων από τις κατατακτήριες εξετάσεις και ποιοί πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί;

  Απάντηση

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4186 (ΦΕΚ Α' 193/17-9-2013) και την αριθ Φ1/192329/Β3/16-12-2013 «το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου». Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.


  Ερώτηση
  ·  Ποιά είναι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών;

  Απάντηση

  Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι 1-15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους 

  Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα έως Παρασκευή 11.30-13.00).


  Ερώτηση

  ·  Τρόπος κατάταξης πτυχιούχων

  Απάντηση

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4186 «η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε (3) τρία μαθήματα. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα, της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, δέκα(10)μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων».

  Ερώτηση
  ·  Πώς μπορώ να προμηθευτώ την αίτηση για τις κατατακτήριες εξετάσεις και ποιά είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσω;

  Απάντηση

  1. Την αίτηση μπορείτε να πάρετε από τη Γραμματεία του Τμήματος ή από εδώ
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

   

   Ύλη και Συγγράμματα 2019-2020

   ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019- 2020

   ΜΑΘΗΜΑ:


   «ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:

   1. Ειδική Αγωγή: Σύγχρονοι ορισμοί, σκοπός της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
   έκταση και μορφές των ειδικών αναγκών, προβληματισμοί πάνω στο θέμα του
   χαρακτηρισμού και της κατηγοριοποίησης παιδιών με αναπηρίες και ειδικές
   ανάγκες
   2. Διαγνωστική εκτίμηση και αξιολόγηση των ειδικών αναγκών, μέθοδοι και τεχνικές
   διαγνωστικής εκτίμησης, εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με
   αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διαδικασίες παραπομπής και
   διάγνωσης
   3. Σχολική Ενσωμάτωση, έννοια και στόχοι, ένα σχολείο για όλους, ενταξιακή
   κουλτούρα, θετικές στάσεις, διαφοροποίηση του σχολικού προγράμματος.
   Συνεργασία σχολείου, οικογένειας, κοινότητας
   4. Χαρακτηριστικά και δεξιότητες μάθησης και σκέψης των μαθητών με Διαταραχή
   Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ)
   5. Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και εκπαίδευση ατόμων με διαταραχή
   φάσματος αυτισμού
   6. Συμβουλευτική ατόμων με αναπηρίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

   ΠΡOTEINOMENA ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
   1. Πολυχρονοπούλου, Στ. (2012). Παιδιά και Έφηβοι με ειδικές ανάγκες και
   δυνατότητες – Σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης και ειδικής υποστήριξης Μέρος Α’
   Αθήνα: Αυτοέκδοση
   2. Συριοπούλου – Δελλή, Χ. (2016). Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή ατόμων με
   Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού. Θεσσαλονίκη: εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

    

   Μάθημα:

   «ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ»

   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:

   Οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες:

   -Μνήμη 

   -Μάθηση Γλώσσα και Σκέψη

   -Προσωπικότητα

   -Στρες και Υγεία 

   -Κοινωνική Ψυχολογία

   -Νοημοσύνη

   -Συναισθηματική Νοημοσύνη

    

   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:  

    

   1. Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner, D. M. (2012). Ψυχολογία (Επιστ. Επιμ. Σ. Βοσνιάδου, Α.-Σ. Αντωνίου, Ζ. Μπαμπλέκου, Μ.Δαφέρμος, Η. Μπεζεβέγγης, Μ. Ζαφειροπούλου κ.ά.). Αθήνα: Gutenberg

    

   2. Πλατσίδου, Μ. (2010). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη: Θεωρητικά μοντέλα, τρόποι μέτρησης και εφαρμογές στην εκπαίδευση και την εργασία. Αθήνα: Τυπωθήτω.

    

   ΜΑΘΗΜΑ:

   «ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:

   1. Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διαστάσεις και Λειτουργίες –
   Χαρακτηριστικά και βασικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
   2. Εκπαίδευση Ενηλίκων : Εκδοχές και Παραλλαγές – Μορφές
   εκπαίδευσης ενηλίκων – Ανδραγωγική – Χειραφετική διαδικασία και
   εκπαίδευση ενηλίκων – Μτεασχηματίζουσα μάθηση.
   3. Η χρησιμότητα των θεωρητικών μοντέλων και οι βασικές αρχές
   εκπαίδευσης ενηλίκων.
   4. Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμός περιεχομένου
   εκπαίδευσης ενηλίκων.
   5. Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων – Μοντέλα
   αξιολόγησης.

   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

   1. Καψάλης, Α., Παπασταμάτης, Α.( 2013), Εκπαίδευση Ενηλίκων,
   γενικά εισαγωγικά θέματα, Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη
   2. Σταμπουλής, Μ. ( 2017), Αρχιτεκτονική Σχεδιασμού και Υλοποίησης
   Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
   Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019
   Στα πλαίσια των Κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος ΕΚΠ
   και με βάση την υπ.αρ.Συνέλευση 5/17-10-2019 αποφασίστηκε
   να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις
   το Σάββατο 7/12/2019 και την Κυριακή 8/12/2019 ως εξής:
    
   Σάββατο 7/12/2019 ώρα 10.00-12.009(Θέματα Γενικής Ψυχολογίας)
    
   Σάββατο 7/12/2019 ώρα 18.00-20.00(Θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων)
    
   Κυριακή 8/12/2019 ώρα 10.00-12.00(Θέματα Ειδικής Αγωγής)