Πληροφορίες


Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


Το Τμήμα ιδρύθηκε με το Π.Δ. 267/93 και με το Π.Δ. 391/95 θεσμοθετήθηκαν οι κατευθύνσεις του. Δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβριο του 1997.

Οι στόχοι του Τμήματος είναι:

  1. Να προάγει τις επιστήμες της Διά βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή /και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, μέσα από την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, αξιοποιώντας (επαρκώς / ανάλογα) τις Νέες Τεχνολογίες και σεβόμενο τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 
  2. Να παρέχει στους /στις φοιτητές /-τήτριές του εκπαιδευτική επάρκεια και διδακτική-παιδαγωγική επάρκεια.
  3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

 

Αντικείμενο σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:

α) Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης

β) Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Οι εισαγόμενοι φοιτητές/-τριες επιλέγουν Κατεύθυνση στο τέλος του Β΄ Εξαμήνου Σπουδών.

Η πρώτη Κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών στα πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια βίου Μάθησης. Η δεύτερη Κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτών για τα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο κύκλους, διάρκειας ενός και τριών ετών, αντίστοιχα. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους/-τις φοιτητές /-τριες. Στον κύκλο αυτό διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται και με τις δύο κατευθύνσεις και αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα από την παιδαγωγική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη φιλοσοφία, τη διδακτική ειδικών αντικειμένων, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, καθώς και τη στατιστική.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα κατεύθυνσης.

Στην Κατεύθυνση της «Συνεχούς Εκπαίδευσης» διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στην αναγκαιότητα και την εξέλιξη του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια βίου Μάθησης στην Ελλάδα και διεθνώς, στους θεματικούς άξονες και στους στόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στο ρόλο των διεθνών οργανισμών, καθώς και στη δομή και οργάνωση των φορέων της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι φοιτητές /-τριες εξειδικεύονται σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ψυχολογίας ενηλίκων, δια βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας κ.ά.

Οι φοιτητές/-τριες της Κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη, πρόγνωση, διάγνωση, εκπαίδευση και θεραπευτική παρέμβαση παιδιών/ ατόμων με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και σε θέματα που άπτονται της μετέπειτα εργασιακής και ευρύτερης κοινωνικής τους ένταξης και συμπερίληψης. Οι φοιτητές/-τριες διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στις εξής κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση/ αναπηρία, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, προβλήματα όρασης και ακοής, αυτισμό/ διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικές διαταραχές, κινητικές/ σωματικές αναπηρίες, βαριές ή/ και πολλαπλές αναπηρίες, κ.ά.

Στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών οι φοιτητές/- τριες και των δύο Κατευθύνσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, το οποίο λαμβάνει χώρα σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε φορείς (βλ. οδηγό πρακτικής άσκησης).  Τέλος, οι φοιτητές /-τριες έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν, προαιρετικά, την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι είτε εμπειρική έρευνα είτε συνθετική μελέτη σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

 

Δυνατότητες για απασχόληση των πτυχιούχων του Τμήματος

Α) Κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης»

Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»:
Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων). Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη δόμηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ενηλίκων. Κατέχει, επίσης, εξειδικευμένες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και στη διοίκηση φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να απασχοληθεί:

-       Σε όλες τις υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών που αφορούν τη Διά βίου Μάθηση

-       Σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων (π.χ. σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κ.ά.).

-       Σε οργανισμούς, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίοι ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

-       Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

-       Σε μελέτες σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες. 

Β) Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες».

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της κατεύθυνσης έχουν κατοχυρωθεί με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και τις σχετικές τροποποιήσεις του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-5-2011), άρθρο 56 παρ 1 & 2. Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει την επιστημονική δυνατότητα να ασχολείται με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή με βάση την εξέλιξη των τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

Παράλληλα έχει κύρια επαγγελματική ενασχόληση ως ειδικός της διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού προγραμμάτων:

-       την αξιολόγηση των παιδιών/ ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες και

-       το σχεδιασμό, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των  ακαδημαϊκών, κοινωνικών, επικοινωνιακών, κινητικών δεξιοτήτων.

 

Γ) Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font