Πολιτική Ποιότητας


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ)

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

  Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΤΕΚΠ) εφαρμόζει απαρέγκλιτα μια σύγχρονη πολιτική ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, που διαμορφώνεται με βάση τις διεθνείς εξελίξεις στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Χάρη σε αυτήν την πολιτική, το ΤΕΚΠ έχει κατορθώσει κατά την υπερεικοσαετή λειτουργία του να προσφέρει στους αποφοίτους του τα αναγκαία εφόδια για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του πεδίου της Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το γεγονός αυτό έχει καταξιώσει το ΤΕΚΠ στη συνείδηση όλων των εμπλεκομένων στις ποικίλες προκλήσεις και δράσεις αυτών των δύο κοινωνικά κρίσιμων πεδίων. 

  Οι στόχοι του Τμήματος είναι:

1. Να προάγει τις επιστήμες της Διά βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή /και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, μέσα από την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, αξιοποιώντας κατάλληλα τις Νέες Τεχνολογίες και σεβόμενο τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

2. Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του εκπαιδευτική και διδακτική-παιδαγωγική επάρκεια. 

3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

  Το ΤΕΚΠ ενστερνίζεται τη Στρατηγική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο υπηρετεί σταθερά την τοπική, εθνική και περιφερειακή κοινωνία και οικονομία, προάγοντας την επιστήμη στο ευρύτερο φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, επιστημών της εκπαίδευσης και των τεχνών, επιδιώκοντας την αριστεία με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και χωρίς αποκλεισμούς, καλλιεργώντας ευρύτερα την παιδεία και τον πολιτισμό, στο πλαίσιο ενός δυναμικού και ταχέως μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος. Οι διαδικασίες και η στοχοθεσία διασφάλισης ποιότητας, που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του ΤΕΚΠ µε την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση/εξατομίκευση και σε στενή συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ). Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΤΕΚΠ υπόκεινται σε επιθεώρηση, ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ, σε συνεργασία µε τη ΜΟΔΙΠ  του  Ιδρύματος.

  Κάθε έτος συντάσσεται η εσωτερική έκθεση αξιολόγησης, για η σύνταξη της οποίας συλλέγονται στατιστικά δεδομένα με την υποστήριξη της γραμματείας του ΤΕΚΠ. Σύμφωνα με  την ΑΔΙΠ,  η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μια επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, με σκοπό να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση στο Τμήμα, να αναδείξει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και να διατυπώσει κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδιωκόμενοι στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Η τεκμηριωμένη ανάδειξη των πεπραγμένων του Τμήματος σε επίπεδο ακαδημαϊκό, επιστημονικό και κοινωνικό.
 • Η παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα μέλη του διδακτικού, ερευνητικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος,  προς όλα τα μέλη της  ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος
 • Η επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης και ο προσδιορισμός των ενεργειών βελτίωσης

Το ΤΕΚΠ, μέσω των οργάνων και επιτροπών του όπως η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η Επιτροπή Erasmus+ κ.λπ., σχεδιάζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Ειδικά ως προς τη λειτουργία της ΟΜΕΑ, η οποία   ορίζεταιμε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει: 

   Α) Τη συμπλήρωση από τους φοιτητές ενός τυποποιημένου ερωτηματολογίου αξιολόγησης για κάθε μάθημα, προς το τέλος κάθε εξαμήνου, και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

   Β) Τη συμπλήρωση από τα μέλη ΔΕΠ (i) του ατομικού απογραφικού δελτίου και (ii) απογραφικών δελτίων για κάθε διδασκόμενο μάθημα, καθώς και επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

   Γ) Την απογραφή του διδακτικού και επιστημονικού έργου, των υποδομών, του προσωπικού υποστήριξης, του διοικητικού έργου, καθώς και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών. 

  Γενικότερα, στη στρατηγική του Τμήματος περιλαμβάνεται ο ορισμός επιτροπών που αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος, όπως επιτροπή για τον οδηγό σπουδών, επιτροπή προγράμματος σπουδών, επιτροπή Erasmus+, επιτροπή πρακτικής άσκησης κ.λπ.. Για παράδειγμα:

 • Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών επικαιροποιεί κάθε έτος το ΠΠΣ και παρακολουθεί τις αλλαγές που γίνονται στα μαθήματα αναλαμβάνοντας έναν συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο για το ΠΠΣ. Κατά αυτόν τον τρόπο το ΠΠΣ επικαιροποιείται κάθε έτος µε άξονα την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση. Η επικαιροποίησή του λαμβάνει υπόψη της τις επιστημονικές εξελίξεις στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, τη διεπιστημονικότητα και την ανάδυση νέων αντικειμένων αιχμής. Παράλληλα, παρακολουθεί τα Προγράμματα συναφών Τμημάτων των άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
 • Η Επιτροπή Erasmus+ του Τμήματος αναλαμβάνει την ενίσχυση της κινητικότητας Erasmus και ενημερώνει, υποστηρίζει τους φοιτητές για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχουν για σπουδές και πρακτική στα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού. 

  Με απόφαση της συνέλευσης ορίζονται οι επιτροπές στις οποίες εμπλέκονται όλα τα μέλη του τμήματος δηλαδή μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, διοικητικοί υπάλληλοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που δύναται να αναλάβει το κάθε μέλος. Για παράδειγμα στην επιτροπή οδηγού σπουδών ορίζεται μέλος ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικός υπάλληλος της γραμματείας.

  Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της Πολιτικής Ποιότητας του ΤΕΚΠ είναι:

 1. Η υψηλή ποιότητα σπουδών σε βασική και εφαρμοσμένη γνώση των αντικειμένων που υπηρετεί το Τμήμα (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων), μέσα σε πνεύμα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης προς τους άλλους, ιδιαίτερα προς όσους έχουν ανάγκη των υπηρεσιών των ειδικών παιδαγωγών και των εκπαιδευτών ενηλίκων.
 2. Η υψηλή ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο μιας φοιτητικοκεντρικής προσέγγισης, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των αποφοίτων για την μετάβαση στην αγορά εργασίας.
 3. Η προσαρμογή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος και του αντικειμένου σπουδών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 4. Η υψηλή ποιότητα της έρευνας και η προώθησή της στην κοινότητα και την κοινωνία, καθώς και η αποτίμηση του αντίκτυπού της.

  Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματατης Πολιτικής Ποιότητας του ΤΕΚΠ γίνεται προσπάθεια να επιτευχθούν:

 1. με την έμφαση στην ποιότητα σε επίπεδο σπουδών, καθώς και την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στις επιστημονικές, ερευνητικές και κοινωνικές δράσεις του ΤΕΚΠ,
 2. με την υποχρεωτική πρακτική άσκηση των φοιτητών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και φορείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
 3. με την προσαρμογή του ΠΠΣ στα νεότερα δεδομένα των δύο κατευθύνσεων του Τμήματος και την προσθήκη νέων μαθημάτων,
 4. με τις δημοσιεύσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος σε έγκυρα ελληνικά και διεθνή περιοδικά, αλλά και την ενίσχυση των φοιτητών, κυρίως των μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων, για συμμετοχή σε ερευνητικά συνέδρια και προγράμματα,
 5. με την ενίσχυση της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ του Τμήματος τόσο σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια όσο και σε ερευνητικά προγράμματα, ελληνικά και διεθνή,
 6. με τη συνεργασία των μελών ΔΕΠ με δομές (ειδικά σχολεία, φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων κ.τ.λ.) καθώς και σε άλλους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, και
 7. με την κοινωνική προσφορά των μελών ΔΕΠ, π.χ. διαλέξεις προς το κοινό και τα ΜΜΕ σχετικά με τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.