Σύμβουλοι Σπουδών


Σύμβουλοι σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (απόφαση υπ΄αριθμ. 30/22-07-2021 Συνέλευσης Τμήματος) είναι οι εξής: 
 
α) Για την κατεύθυνση "Συνεχής Εκπαίδευση" η κα Ιωάννα Παπαβασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
β) Για την κατεύθυνση "Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες" η κα Χριστίνα Συριοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια