Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


 

 

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συστάθηκε και λειτουργεί, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας [Νόμος υπ’ αριθμ 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) άρθρα 21-27 & Νόμος υπ’ αριθμ 4957 (ΦΕΚ Α’ 141 άρθρα 277-282)], με σκοπό να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί το θεσμό εκείνο, ο οποίος διασφαλίζει ότι η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του Ιδρύματος, διέπεται από τις ισχύουσες αρχές της ακεραιότητας και ηθικής της έρευνας που εγγυώνται την ανεξαρτησία και αξιοπιστία της επιστημονικής γνώσης.

Ως εκ του ρόλου της, η Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί το αρμόδιο όργανο, το οποίο γνωμοδοτεί, αν ένα ερευνητικό έργο συνάδει με τους παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η Επιτροπή βρίσκεται σε συντονισμό και άμεση συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και τις Ε.Η.Δ.Ε. των υπολοίπων ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η εφαρμογή ηθικών και δεοντολογικών αρχών κατά την ερευνητική πρακτική συνδέεται με την επιστημολογία και τη μεθοδολογία της έρευνας. Αποτελεί, παράλληλα, μέρος των δεξιοτήτων που καλούμαστε να αποκτήσουμε στο σύγχρονο, διεθνές περιβάλλον της διακυβέρνησης της έρευνας. Η Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εργάζεται για να δημιουργήσει μία «κουλτούρα γνώσης» γύρω από τις αρχές αυτές με στόχο την κατανόηση, διάδοση και εφαρμογή τους.

Οργανώνει ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις για να πληροφορήσει και να ευαισθητοποιήσει το επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, στα θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Στόχος είναι να δημιουργηθούν και να παρασχεθούν τα κατάλληλα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία και η σχετική τεχνογνωσία, τα οποία θα υποστηρίξουν τους/τις ερευνητές/τριες στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων.

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο της Επιτροπής, ο οποίος σχεδιάστηκε με στόχο να κατευθύνει όσες/ους πραγματοποιούν επιστημονική έρευνα και καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις προς την Ε.Η.Δ.Ε., να ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και να πληροφορεί για την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

Ο ιστότοπος αυτός εμπλουτίζεται συνεχώς με πληροφοριακό υλικό προκειμένου να καταστεί ένας κατευθυντήριος κόμβος ουσιαστικής ενημέρωσης για τα θέματα των αρχών της ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα.

 

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font