Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


 

 

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί το θεσμό εκείνο, ο οποίος διασφαλίζει ότι η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του Ιδρύματος, διέπεται από τις ισχύουσες αρχές της ακεραιότητας και ηθικής της έρευνας που εγγυώνται την ανεξαρτησία και αξιοπιστία της επιστημονικής γνώσης.

Ως εκ του ρόλου της, η Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί το αρμόδιο όργανο, το οποίο γνωμοδοτεί, αν ένα ερευνητικό έργο συνάδει με τους παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της.

Το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Επιστημονικής Έρευνας και τον Κανονισμό Εφαρμογής Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε. που έχει υιοθετήσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς και τον ιδρυτικό νόμο (4521/2018) των Ε.Η.Δ.Ε. για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η Επιτροπή βρίσκεται σε συντονισμό και άμεση συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και τις Ε.Η.Δ.Ε. των υπολοίπων ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η εφαρμογή ηθικών και δεοντολογικών αρχών κατά την ερευνητική πρακτική συνδέεται με την επιστημολογία και τη μεθοδολογία της έρευνας. Αποτελεί, παράλληλα, μέρος των δεξιοτήτων που καλούμαστε να αποκτήσουμε στο σύγχρονο, διεθνές περιβάλλον της διακυβέρνησης της έρευνας. Η Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εργάζεται για να δημιουργήσει μία «κουλτούρα γνώσης» γύρω από τις αρχές αυτές με στόχο την κατανόηση, διάδοση και εφαρμογή τους.

Οργανώνει ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις για να πληροφορήσει και να ευαισθητοποιήσει το επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, στα θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Στόχος είναι να δημιουργηθούν και να παρασχεθούν τα κατάλληλα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία και η σχετική τεχνογνωσία, τα οποία θα υποστηρίξουν τους/τις ερευνητές/τριες στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων.

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο της Επιτροπής, ο οποίος σχεδιάστηκε με στόχο να κατευθύνει όσες/ους πραγματοποιούν επιστημονική έρευνα και καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις προς την Ε.Η.Δ.Ε., να ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και να πληροφορεί για την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

Για την εξοικείωσή σας με το περιεχόμενό του και τις κατηγορίες πληροφοριών, σας προτείνουμε να ξεναγηθείτε παρακολουθώντας το σχετικό βίντεο, ή διαβάζοντας το αντίστοιχο αρχείο.

Ο ιστότοπος αυτός εμπλουτίζεται συνεχώς με πληροφοριακό υλικό προκειμένου να καταστεί ένας κατευθυντήριος κόμβος ουσιαστικής ενημέρωσης για τα θέματα των αρχών της ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα.

 

Ιωάννης Μάνος

Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών

Τελευταία Νέα