Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί έναν νέο θεσμό, στόχος του οποίου είναι να διασφαλίζει ότι η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διέπεται από τις ισχύουσες αρχές της ακεραιότητας και ηθικής της έρευνας που εγγυώνται την ανεξαρτησία και αξιοπιστία της επιστημονικής γνώσης.

Ως εκ τούτου, η Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί το αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος, το οποίο γνωμοδοτεί αν ένα ερευνητικό έργο συνάδει με τους παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της.

Το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Επιστημονικής Έρευνας και τον Κανονισμό Εφαρμογής Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε που έχει υιοθετήσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς και τον ιδρυτικό νόμο (4521/2018) των Ε.Η.Δ.Ε. για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η Επιτροπή βρίσκεται σε συντονισμό και άμεση συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και τις Ε.Η.Δ.Ε. των υπολοίπων ελληνικών Πανεπιστημίων.

Παράλληλα, η Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί συμβουλευτικά και επιδιώκει, με την οργάνωση σχετικών δράσεων, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και την ευρύτερη επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.  

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος σχεδιάστηκε με στόχο να κατευθύνει όσες/ους πραγματοποιούν επιστημονική έρευνα και καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις προς την Ε.Η.Δ.Ε., να ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και να πληροφορεί για την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

Ο ιστότοπος αυτός εμπλουτίζεται συνεχώς με πληροφοριακό υλικό προκειμένου να καταστεί ένας κατευθυντήριος κόμβος ουσιαστικής ενημέρωσης για τα θέματα των αρχών της ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα.

 

Ιωάννης Μάνος

Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών