Σύνθεση Ε.Η.Δ.Ε. και Γραμματεία


Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2369/31-12-2019 απόφασης ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 9Φ4Υ469Β7Ι-Γ8Ο) αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ως εξής:

 

Τακτικά μέλη

- Ιωάννης Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ως Πρόεδρος

- Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ως Αντιπρόεδρος

- Ευθύμιος Ταμπούρης, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ως μέλος

- Χαρίκλεια Πρώιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ως μέλος

- Αγγελική Σαμαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ως μέλος

- Μηνάς Δεμερτζής, Δικηγόρος, ως μέλος

- Σοφία Εμμανουηλίδου, Δικηγόρος, ως μέλος

 

Αναπληρωματικά μέλη

- Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

- Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

- Κυριάκος Μικέλης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

- Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Παναγιώτης Φουληράς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- Γεωργία Βούβαρη, Διοικητική Υπάλληλος ΠΕ/Α’ Διοικητικού-Οικονομικού ΑΕΑΘ

- Μαρίνα Δημοπούλου, Νομικός

  

Γραμματέας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ε.Η.Δ.Ε.) ορίστηκε η κα Ευαγγελία Καραγιάννη, υπάλληλος ΙΔΑΧ (T. 2310 891.362, e-mail:ethics@uom.edu.gr), με αναπληρώτρια την κα Βαρβάρα Βάμβουρα, υπάλληλο ΙΔΑΧ  (T. 2310 891.437, e-mail: ethics@uom.edu.gr).