Σύνθεση Ε.Η.Δ.Ε. και Γραμματεία


Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2753/06-02-2024 απόφασης ανασυγκρότησης με νέα ημερομηνία λήξης θητείας την 07.06.2025 (ΑΔΑ: 66ΨΝ469Β7Ι-ΥΒΗ), αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ως εξής:

 

Τακτικά μέλη

- Λευκοθέα Καρτασίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος

- Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ως Αντιπρόεδρος

- Ευθύμιος Ταμπούρης, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- Χαρίκλεια Πρώιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Σταυρούλα Κουρδούμπαλου, Λέκτορας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Αθαvάσιος Βασιλείου, Δικηγόρος, ως εξωτερικό μέλος

- Ιωάννης Λαδάς, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας και Θεολογίας, ως εξωτερικό μέλος

 

Αναπληρωματικά μέλη

- Καλλιόπη Χαΐνογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

- Παναγιώτης Φουληράς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- Ευστράτιος Λιβάνης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

- Απόστολος Φασιανός, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

- Χριστίνα Συριοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

- Κλεάνθης Νιζάμης, Διδάκτωρ Θεολογίας ΑΠΘ, Μεταδιδάκτωρ Βιοηθικής & Χριστιανικής Ηθικής (PostDoc), ως εξωτερικό μέλος

- Μαρία Μηλαπίδου, Νομικός, ως εξωτερικό μέλος


Γραμματέας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ε.Η.Δ.Ε.) είναι η κ. Ζωή Μάνου, υπάλληλος ΙΔΑΧ (T. 2310 891.348, e-mail: ethics@uom.edu.gr), με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Νιτσιούλη, Μόνιμο υπάλληλο (T. 2310 891.261, e-mail: ethics@uom.edu.gr).
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font