Μπέλλου Φωτεινή
 • 2310 891.479
 • fbellou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 332Α
 • 2310 891.331

  Μπέλλου Φωτεινή

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνείς Σχέσεις

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης με εξειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις (Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις, Πανεπιστήμιο του Κεντ στο Κάντερμπερυ (Ηνωμένο Βασίλειο) 
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στις Διεθνείς Σχέσεις, Τμήμα Σπουδών Πολέμου, King's College London (Ηνωμένο Βασίλειο)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σύγχρονη Στρατηγική
  • Διατλαντικές Σχέσεις
  • Διεθνή Ασφάλεια
  • Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Αμυνα
  • Διαχείριση Κρίσεων και Επίλυση Ενόπλων Συρράξεων
  • Στρατηγική Επικοινωνία
  • Θεματολόγιο Πολιτικής Γυναίκες
  • Ειρήνη και Ασφάλεια
  Διευθύντρια της Έδρας UNESCO Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   (Δ27015)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα εξετάζονται τα μέσα και οι μηχανισμοί με τους οποίους κράτη και διεθνείς οργανισμοί επιδιώκουν να επικοινωνήσουν τις πολιτικές τους και την 'ταυτότητά' τους σε διαφορετικά «ακροατήρια», είτε στην εσωτερική δημόσια σφαίρα, είτε σε διεθνές επίπεδο. Αναλύεται ιστορικά, ο ρόλος της επικοινωνίας στη δημόσια πολιτική αλλά και στις διεθνείς σχέσεις και επιχειρείται μια εισαγωγή στη 'στρατηγική επικοινωνία', όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Στο μάθημα αναλύεται και η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας συνεκτικής ελληνικής επικοινωνιακής πολιτικής. Επίσης, αξιολογείται, η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργανισμών για μια αποτελεσματική Επικοινωνιακή Πολιτική. Στο μάθημα επιχειρείται μια συγκριτική ανάλυση της δημόσιας διπλωματίας συγκεκριμένων κυβερνήσεων εστιάζοντας στους μηχανισμούς και τις πολιτικές διαχείρισης της εθνικής τους εικόνας αλλά και ταυτότητας (nation branding), μεταβλητές που συχνά αποτελούν συστατικά στοιχεία της εθνικής στρατηγικής τους.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικές έννοιες δημόσιας διπλωματίας, επικοινωνιακής πολιτικής διεθνών δρώντων και κρατών και εν γένει στρατηγικής επικοινωνίας 

  - Χρησιμοποίηση εννοιών και εννοιολογικών εργαλείων για την κατανόηση της επικοινωνιακής πολιτικής κρατών και των πολιτικών διαχείρισης της εικόνας τους. 

  - Δυνατότητα εκτίμησης και αξιολόγησης της επικοινωνιακής πολιτικής κρατών και άλλων διεθνών δρώντων βάσει των στρατηγικών τους προτεραιοτήτων.

  - Απαίτηση κριτικής ανάλυσης πολύπλοκων επικοινωνιακών κρατικών συμπεριφορών.

  - Εξοικείωση με την ανάγκη συνθετικής σκέψης στην οικοδόμηση αφηγημάτων και πλαισίωσης διεθνών φαινομένων και κρατικών συμπεριφορών.

  - Κριτική αξιολόγηση δράσεων στρατηγικής επικοινωνίας διαφορετικών διεθνών δρώντων με γνώμονα τα επίπεδα επιρροής στη διεθνή κοινή γνώμη.

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνιακού λόγου και γραφής βάσει στρατηγικής πλαισίωσης 

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
   (Δ28003)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αναλύονται οι Διεθνείς Σχέσεις των χωρών της Βαλκανικής (Νοτιοανατολικής Ευρώπης) ξεκινώντας από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ως τις μέρες μας. Αναλύονται οι διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας των συγκεκριμένων χωρών καθώς και οι τάσεις διάσπασης και αποδόμησης κρατών. Εξετάζονται οι σύγχρονες στρατηγικές προτεραιότητες των χωρών της περιοχής καθώς και οι εξωτερικές τους σχέσεις. Η εξωτερική πολιτική του κάθε κράτους εξετάζεται τόσο ως αυτόνομη δράση όσο και ως συστατικό στοιχείο συγκεκριμένων περιφερειακών πρωτοβουλιών ή οργανισμών.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Γνώση και ανάλυση της Σύγχρονης βαλκανικής ιστορικής πραγματικότητας. 

  - Ικανότητα περιγραφής των σημαντικότερων γεγονότων της ιστορικής και διεθνοπολιτικής πραγματικότητας των βαλκανικών κρατών 

  - Ιχνηλάτηση των κυριότερων διαδράσεων των δρώντων του βαλκανικού διεθνούς υποσυστήματος, μέσα διεθνές περιβάλλον. 

  - Κατανόηση των αποφάσεων,  επιλογών, πρωτοβουλιών των πρωταγωνιστών της βαλκανικής ιστορίας, σε συνάρτηση με το διεθνοπολιτικό περιβάλλον και τα διεθνή συμφέροντα.

  - Αναγνώριση και ανάλυση των βασικών εθνικών, πολιτικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των πρωτοβουλιών και των δράσεων των πρωταγωνιστών της ιστορίας των βαλκανικών κρατών σε διεθνολογικό οντολογικό επίπεδο. 

  - Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της περιοδολογικής εξιστόρησης της σύγχρονης  ιστορικής και πολιτικής βαλκανικής πραγματικότητας. 

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
   (ΜΔΠ0306-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   (ΜΔ0208)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
   (ΔΕ4018)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη συγκεκριμένων διεθνών φαινομένων τα οποία σχετίζονται με την ευρύτερη έννοια της ασφάλειας και καταγράφει τις πολιτικές και τις οικονομικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. Η μελέτη της έννοιας της ασφάλειας και των διαφορετικών πτυχών που μπορεί να εμφανίσει αποτελούν το βασικό κορμό του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται διεθνή φαινόμενα όπως: η διαχείριση ενεργειακών πόρων και συνεπακόλουθος ανταγωνισμός κρατών στο όνομα της ενεργειακής τους ασφάλειας, η δυσλειτουργία ή η αποτυχία διακυβέρνησης κρατών, η ναυτιλιακή πειρατεία, το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα, και η κλιματική αλλαγή. Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω ζητημάτων καταγράφονται οι επιπτώσεις στη πολιτική και την οικονομία των κρατών και αναλύονται οι προσπάθειες χάραξης εθνικών και συλλογικών διεθνών πολιτικών για την αντιμετώπισή τους, αναδεικνύοντας έτσι τη σπουδαιότητα διασύνδεσης εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, οικονομίας και πολιτκής. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών αποτελεί συχνά βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής κρατών τα οποία ενώ δρουν στη βάση της μεγιστοποίησης της πολιτικής και οικονομικής τους ισχύος, παράλληλα προωθούν μια ευρύτερη διεθνή πολιτική και οικονομική συνεργασία.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικές έννοιες διεθνών σχέσεων κρατών και διεθνών δρώντων καθώς και αξιολόγηση εννοιών όπως η ασφάλεια, κρατών αλλά και ανθρώπων. 

  - Χρησιμοποίηση εννοιών και εννοιολογικών εργαλείων για την κατανόηση σύγχρονων ζητημάτων ασφάλειας και η κατανόηση χρήσης της έννοιας σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης (διεθνές, εθνικό και ατομικό). 

  - Δυνατότητα εκτίμησης και αξιολόγησης επιμέρους ζητημάτων ασφάλειας και απειλών για τη ζωή των ανθρώπων που ζουν σε οργανωμένα λειτουργικά κράτη καθώς και η μελέτη των συνεπειών απώλειας αυτής. Εξοικείωση με έννοιες όπως αποτυχημένα ή εύθραυστα κράτη και οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρουν στην διεθνή, περιφερειακή εθνική και ατομική ασφάλεια.

  - Απαίτηση κριτικής ανάλυσης πολύπλοκων ζητημάτων ασφάλειας, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα. 

  - Εξοικείωση με την ανάγκη συνθετικής σκέψης προκειμένου να εξασφαλιστεί από τους φοτητές/τριες το πολύπλοκο πλέγμα διασύνδεσης της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας κρατών 

  - Κριτική αξιολόγηση του ρόλου των διεθνών οργανισμών στην αντιμετώπιση ζητημάτων συλλογικών απειλών καθώς και ανάπτυξη κριτικής σκέψης ως προς την αποτελεσματικότητα της διεθνούς πρακτικής για την αντιμετώπιση διεθνών απειλών

  - Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνοτητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.

  • ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
   (Δ28012-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικές έννοιες επίλυσης και διαχείρισης συγκρούσεων με έμφαση στις ειρηνευτικές αποστολές και στις αποστολές σταθεροποίησης κρατών.

  - Επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τις αιτίες των ένοπλων συγκρούσεων καθώς και των πολιτικών κρατικής ανοικοδόμησης 

  - Εξοικείωση με προβλήματα και αδυναμίες διακυβέρνησης κρατών πριν και μετά το ξέσπασμα ενόπλων συγκρούσεων.   

  - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής προκειμένου να αναλυθούν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα διεθνών ενόπλων συγκρούσεων ή κρίσεων. 

  - Θεωρητική και πρακτική επαλήθευση θεωριών διεθνών σχέσεων και επίλυσης συγκρούσεων. 

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω της αξιολόγησης των μηχανισμών και εργαλείων πολιτικής για την διαχείριση ή επίλυση ενόπλων συγκρούσεων 

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
   (ΔΕ4005)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εξετασθεί η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να αξιολογηθεί ο ρόλος της ως διεθνούς παράγοντα στο μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Δεδομένων των θεωριών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εξετάζονται η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), οι μηχανισμοί και τα όργανα μέσω των οποίων υλοποιείται. Εξετάζεται επίσης η εξέλιξη της επιχειρησιακής δράσης της ΚΕΠΠΑ. Αναλύονται επίσης, οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με χώρες συγκεκριμένων γεωγραφικών υποσυστημάτων καθώς και με διεθνείς οργανισμούς. Εξετάζονται οι διατάξεις συγκεκριμένων συνθηκών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Συνταγματικής Συνθήκης προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Οι σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αναλύονται κυρίως στη βάση των διατλαντικών σχέσεων.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξασφάλιση αποδεδειγμένης γνώσης και κατανόησης των πολιτικών προτεραιοτήτων των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. 

  - Εξοικείωση με βασικές πτυχές πολιτικού ανταγωνισμού και συλλογικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας 

  - Εξοικείωση με την θεσμική οικοδόμηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ.   

  - Κατανόηση των μηχανισμών ενδο-οργανισμικής συνεργασίας της ΕΕ στα ζητήματα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και επιχειρησιακής δράσης

  - Κατανόηση του διεθνούς πολιτικού ρόλου της ΕΕ στο διεθνές ανταγωνιστικό σύστημα 

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών  πτυχών της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. 

  -Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ ΓΕΕΘΑ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ "ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ")
   (Δ27001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Εξετάζονται θέματα και έννοιες της στρατηγικής σκέψης, όπως στρατηγική, δόγμα, στρατηγικά, συμβατικά και διαστημικά οπλικά συστήματα, αποτροπή, έλεγχος των εξοπλισμών, κλπ. Ως κύριο στόχο έχει την εξοικείωση και, κυρίως, την κατανόηση των εννοιών. Γι αυτό και εστιάζει στο φαινόμενο της κούρσας των εξοπλισμών από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, τα δόγματα και τα επιχειρησιακά σχέδια των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, καθώς και τη σχέση μεταξύ της κούρσας και του ελέγχου των εξοπλισμών. Τέλος, εξετάζει τα Ελληνικού ενδιαφέροντος σχετικά ζητήματα.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικές έννοιες στρατηγικής και κατανόηση αυτών μέσα στο διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι

  - Χρησιμοποίηση εννοιών και εννοιολογικών εργαλείων για την κατανόηση ιστορικών συμβάντων στρατηγικού χαρακτήρα στις σχέσεις κρατών ή άλλων διεθνών δρώντων της διεθνούς πολιτικής.

  - Δυνατότητα ανάγνωσης και αξιολόγησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στρατηγικής των κρατών και άλλων διεθνών δρώντων.

  - Εξοικείωση με την ανάγκη συνθετικής σκέψης και της πολυπλοκότητας των διεθνών φαινομένων στρατηγικού χαρακτήρα στη συμπεριφορά κρατών.

  -Κριτική αξιολόγηση αποφάσεων στρατηγικής ή δογμάτων βάσει των ιστορικών τους αποτελεσμάτων και με γνώμονα εννοιολογικά εργαλεία της διεθνούς στρατηγικής

  - Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση ορθολογικών υποδειγμάτων αποφάσεων στρατηγικής.

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και αυτοβελτίωσης στη βάση του ορθολογισμού.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • 2013 ‘Facing the nexus of internal and external security: The role of the European External Action Service” in Despina Anagnostopoulou, (ed) Developments and Challenges in the Area of Freedom, Security and Justice" University of Macedonia Press, 2013 (forthcoming) in Greek
   • 2013 American Leadership Image and the Yugoslav crisis, Saarbrucken: Scholar’s Press

   2008

   • 2008 “The European Union in South Eastern Europe” in Ioannis Konstantinidis (ed) The European Union in the International System, Thessaloniki, University of Macedonia Press. (in Greek)
   • 2008 with Ilias Kouskouvelis, Proliferation of Weapons of Mass Destruction”, in Dimitirios Triantaphyllou, Kostas Ifantis and Evanthis Hatzivassiliou, (eds) International Relations: Contemporary Subjects and Approaches, Athens, Papazisis.in Greek.

   2006

   • 2006 “The EU in Southeastern Europe: From Crisis Management to Integration” in D.K. Xenakis and M.I. Tsinisizelis (eds) Globar Europe? International Dimensions of the European Union, Athens, Sideris 2006 in Greek

   2003

   • 2003 ‘Consolidation of Democracy in Greece’ in Theodore Couloumbis, Theodore Kariotis, Fotini Bellou, (eds) Greece in the 20th Century. Lessons and Challenges (London: Frank Cass, 2003)
   • 2003 ‘Structural Realism: A Relevant Perspective in International Relations Theory’ in Thanos Dokos (ed) International Relations and Strategic Studies Handbook (Athens, MOD, 2001) in Greek
   • 2003 Theodore Couloumbis, Theodore Kariotis, Fotini Bellou, (eds) Greece in the 20th Century. Lessons and Challenges (London: Frank Cass, 2003)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (8 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2010

    • 2010 ‘Winning Hearts and Minds in Bosnia and Hercegovina’, Hellenic Studies,Vol. 18, No. 2, 2010, Autumn 2010 pp. 115-132.

    2008

    • 2008 “The Energy Community of Southeastern Europe” Geostrategy, Ministry of National Defense,. No. 12. December 2008. In Greek.

    2007

    • 2007 “Srebrenica- The War Crimes Legacy: International Arguments, Intervention and Memory”, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 7, No. 3, September 2007, pp. 387-398.

    2006

    • 2006 “US Policy in Bosnia: From Observation to Leadership. Transatlantic disagreements in managing the crisis”, Balkan Studies, Vol. 44, No.1, 2006.
    • 2006 ‘The EU role in Southeastern Europe: From Crisis Management to integration, Market Without Frontiers, Vol.11, N.2, 132-156. In Greek

    2003

    • 2003 with James Gow, “Image and Intervention, Leadership and Legitimacy: The Dynamics of Euro-atlantic Engagement with Challenges to International Peace and Security, Civil Wars, Vol. 6, No.1, Spring 2003, pp. 33-52.
    • 2003 “US Perceptions of NATO and CFSP” Defensor Pacis, Defence Analysis Institute, Issue 14, December 2003, pp. 30-42.

    2001

    • 2001 ‘New Strategic Questions in European Security and the Aegean Neighbours, Hellenic Studies, Spring 2001 (Canada)
    • Άλλα (8 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2013

     • 2013 ‘Cultural Awareness in Peace Operations. Effective Marketing or Strategic Communication’ paper presented in the 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, in Prague 2013 to be published by Elsevier as Conference proceedings (forthcoming)

     2012

     • 2012 Applying a Comprehensive Approach in International Crisis Management: The case of the European External Action Service (EAAS), παρουσίαση στο επιστημονικό συνέδριο International Business Conference, που διοργάνωσε Τμήμα ΔΕΣ, Θεσσαλονίκη, στα Αγγλικά.

     2011

     • 2011 ‘Illegal Migration in Greece’, Παρουσίαση εργασίας στη Ιnternational conference organized by RIEAS, February 2011. In English
     • 2011 ‘The Comprehensive Approach in NATO’s New Strategic Concept, Presentation in ATHENA 2011, Thessaloniki, organized by the Hellenic Ministry of National Defence. June 2011 in English
     • 2011 ‘Women, Peace and Security: The Implementation of UNSCR-1325 still pending”, presentation in international seminar organized by the Thessaloniki UNESCO Office. Dec. 2011.
     • 2011 ‘The role of International Organizations in the Balkans’ presentation in the Conference organized by the Advanced Joint War College, Thessaloniki, November 2011. in Greek (Published as conference minutes)

     2010

     • 2010 ‘NATO's New Strategic Concept: A Critical Assessement. Παρουσίαση εργασίας στη International Conference on NATO and the New Security Challenged, Αθήνα, ΕΛΙΑΜΕΠ, December 2010. In English

     2009

     • 2009 Maritime Piracy and the Role of International Orgnanizations, Conference Minutes, Advanced Joint War College, in Greek.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font