Διοίκηση Τμήματος


Πρόεδρος Τμήματος
Ανέστης Λαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Παναγιώτης Ταχυνάκης, Καθηγητής

Συνέλευση Τμήματος
Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, τους εκπροσώπους των φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών – υποψηφίων διδακτόρων (τακτικοί και αναπληρωματικοί) καθώς και από δύο εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) (τακτικοί και αναπληρωματικοί) του Τμήματος.