Εξετάσεις


 • Να ακολουθείτε τις οδηγίες των διδασκόντων και επιτηρητών του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος.

 • Να συμβουλεύεστε το πρόγραμμα εξετάσεων το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος σε τακτά διαστήματα, μήπως υπάρξει αλλαγή.

 • Να προσκομίζετε την φοιτητική σας ταυτότητα για τη συμμετοχή σας στην εξεταστική. Σε περίπτωση απώλειας αυτής, βεβαίωση σπουδών από την Γραμματεία.

 • Οι εργαζόμενοι/ες φοιτητές-τριες και οι υπηρετούντες τη θητεία τους, για να δικαιολογήσουν τη χορήγηση αδείας απουσίας τους, συμπληρώνουν υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Φοιτητικά-->Έντυπα: https://www.uom.gr/fin/entypa) και σε έντυπη μορφή στη θυρίδα της Γραμματείας. Το υπηρεσιακό σημείωμα υπογράφεται από τον/την Διδάσκοντα/ουσα ή τον Επιτηρητή/τρια και σφραγίζεται από τη Γραμματεία κατά τις ώρες εξυπηρέτησης (11:30-13:00)

  Κανονισμός Εξετάσεων
  Υπηρεσιακό σημείωμα
  Υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής
  • Υπεθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής
   Υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής σε εξ' αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση μαθημάτων, για την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδ.έτους 2020-2021.
   Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
  Αίτηση δήλωσης μαθημάτων
  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font