Ερευνητικά Έργα Τμήματος


Τίτλος

:

An Intiative on Capitalising Toursm's Prospects of the Region

Φορέας

:

Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020

Υπεύθυνος Προγράμματος

:

Ταχυνάκης Παναγιώτης Αν. Καθηγητής

Διάρκεια

:

24 μήνες

Πληροφορίες

:

CapTour project

CapTour project

 

Τίτλος

:

Αναζήτηση κινήτρων για μια επιτυχημένη δεύτερη και τρίτη ευκαιρία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά τη χρεοκοπία (beyond second chance) σε περιόδους οικονομικής ύφεσης

Φορέας

:

Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5047261, Α.Π. 6 : Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος, ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων."

Υπεύθυνος Προγράμματος

:

Λιβάνης Ευστράτιος Μον. Επ. Καθηγητής

Διάρκεια

:

20/11/2019 - 19/9/2021

 

Τίτλος

:

Efficiency of FAA’s air traffic control towers ranges widely, Report ST-2015-080

Φορέας

:

Υπουργείο Μεταφορών ΗΠΑ (US Department of Transportation)

Υπεύθυνος Προγράμματος

:

Τζιογκίδης Παναγιώτης Επ. Καθηγητής

Διάρκεια

:

12 μήνες

 

Τίτλος

:

Efficiency of the Stock Market (Χορήγηση Υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης: 1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για Υπ. Διδάκτορες (ΚΥ) 2367

Φορέας

:

ΕΛΙΔΕΚ

Υπεύθυνος Προγράμματος

:

Νούλας Αθανάσιος Καθηγητής

Διάρκεια

:

2017-2019

 

Τίτλος

:

Νέα Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

Φορέας

:

ΕΠΑΕΑΚ - Υποέργο 1

Υπεύθυνος Προγράμματος

:

Ζαπράνης Αχχιλέας Καθηγητής

Διάρκεια

:

01-01-2010/31-12-2014

 

Τίτλος

:

Ερευνητική Πολιτική 2011-2014 Χρηματοδότηση Οργάνωσης Συνεδρίων

Φορέας

:

ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ

Υπεύθυνος Προγράμματος

:

Ζαπράνης Αχχιλέας Καθηγητής

Διάρκεια

:

12 Μήνες

 

Τίτλος

:

Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συμβάσεων Χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Φορέας

:

ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ

Υπεύθυνος Προγράμματος

:

Ζαπράνης Αχχιλέας Καθηγητής

Διάρκεια

:

12 Μήνες

 

Τίτλος

:

Αύξηση της Αποδοτικότητας και Αξιοπιστίας του Υφιστάμενου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για τον Έλεγχο των Εσόδων σύμφωνα με τις Γενικές Παραδεκτές Πρακτικές της Ελεγκτικής στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Φορέας

:

ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ

Υπεύθυνος Προγράμματος

:

Νεγκάκης Ι. Χρήστος Καθηγητής

Διάρκεια

:

12 Μήνες (2014)

 

Τίτλος

:

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Φορέας

:

ΕΠΑΕΑΚ

Υπεύθυνος Προγράμματος

:

Νούλας Αθανάσιος Καθηγητής

Διάρκεια

:

12 Μήνες (2012)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font