Εργαστήριο Χρηματιστηριακών, Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών μελετών


check-icon Εργαστήριο Η/Υ
check-icon Εργαστήριο Λογιστικής
check-icon Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής

Συνοπτική Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Χρηματιστηριακών, Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, τις εκπαιδευτικές, διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των Χρηματιστηριακών, Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών.

Σκοπός

α. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,

β. η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και η διεξαγωγή συναφών μελετών στους τομείς επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου,

γ. η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων,

δ. η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα (ΑΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί και ερευνητικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου,

ε. η συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλουν στην υποβολή προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που εμπίπτουν στα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου,

στ. η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).