Ηλεκτρονικές υπηρεσίες


Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στοχεύει στην παρακολούθηση των εσωτερικών διαδικασιών ποιότητας που εφαρμόζει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και των εγγράφων τους. Αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα λογισμικού: το λογισμικό που αφορά στην διαχείριση των εγγράφων που παράγονται κατά τις διαδικασίες του Τμήματος και το λογισμικό που αφορά στη διαχείριση ροής εργασίας και των αντίστοιχων διεργασιών. Συγκεκριμένα:

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Το σύστημα αξιοποιεί την τεχνολογία του online editing (όπως στα Google Docs) και λειτουργεί ως ένα ευφυές σύστημα εισαγωγής δεδομένων που βασίζεται σε έγγραφα - ως φόρμες HTML. Ταυτόχρονα μπορεί να διαχειρίζεται και τη δρομολόγηση των εγγράφων στους χρήστες, τη διαμοίραση, την εκτύπωση και τα δικαιώματα.
Σύνδεσμος: https://portal.ecn.gr

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το λογισμικό στοχεύει στη μοντελοποίηση και διαχείριση των διεργασιών του Τμήματος, με βάση το πρότυπο BPMN. Μπορεί να διαχειρίζεται την παρακολούθηση των διεργασιών και των δραστηριοτήτων, τη διαμοίραση των στοιχειωδών εργασιών, τη δρομολόγηση τους και την καταγραφή και μέτρηση της αποτελεσματικότητας. Συνδέεται με το σύστημα διαχείρισης εγγράφων.
Σύνδεσμος: https://bpmn.ecn.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font