Κανονισμός εξετάσεων


 
 
 
 
check-icon Εξετάσεις
check-icon  Κανονισμός εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 1. Οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται γραπτά εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που καθιστούν αδύνατη τη γραπτή εξέταση. Η τελική εξέταση κάθε μαθήματος αποβλέπει κατά κύριο λόγο στον έλεγχο της κριτικής ικανότητας του εξεταζομένου παρά στην ικανότητά του να απομνημονεύει. Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος προϋποθέτει ότι ο βαθμός της εξέτασης είναι τουλάχιστον πέντε «5».
 2. Η  γραπτή  εξέταση  κάθε  μαθήματος  διαρκεί  δύο  (2) ώρες μετά τη διανομή των θεμάτων. Η Γραμματεία αναρτά εγκαίρως στη ιστοσελίδα του Τμήματος το ενιαίο πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του εξαμήνου, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει, για κάθε μάθημα, την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης, τα χρονικά όρια έναρξης και λήξης της για καθένα από τα τμήματα στα οποία κατανέμονται ενδεχομένως οι φοιτητές και τον τόπο εξέτασης (αμφιθέατρο, αίθουσα).
 3. Οι διδάσκοντες λαμβάνουν μέριμνα για τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, εφόσον είναι πρακτικά δυνατό, την ίδια ώρα σε όλα τα τμήματα διδασκαλίας του ίδιου μαθήματος, καθώς και για την ομοιομορφία της εξέτασης από την άποψη της βαρύτητας των θεμάτων και των κριτηρίων αξιολόγησης των φοιτητών. Ακόμη, οι διδάσκοντες οφείλουν να διαμορφώνουν τα θέματα των εξετάσεων ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αντιγραφής ή φαλκίδευσης του αποτελέσματος της εξεταστικής διαδικασίας με τεχνολογικά μέσα. Τέλος, οι διδάσκοντες οφείλουν να είναι συνεχώς παρόντες στους χώρους των εξετάσεων, να επιβλέπουν για την απρόσκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή τους και να λαμβάνουν τα αναγκαία για το σκοπό αυτό μέτρα.
 4. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές απαγορεύεται να επιχειρούν αντιγραφή απαντήσεων ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο φαλκίδευσης του αποτελέσματος της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και να προσκομίζουν στις αίθουσες των εξετάσεων βιβλία, βοηθήματα, σημειώσεις, ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κείμενα. Τυχόν εγχείρημα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση σε βάρος του εξεταζομένου. Σε περίπτωση παραβίασης των απαγορεύσεων επιβάλλεται, ως μέτρο εσωτερικής τάξης για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της εξεταστικής διαδικασίας, ο μηδενισμός του γραπτού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη σχετική πρόβλεψη κυρώσεων.
 5. Ο φοιτητής ο οποίος έχει απολέσει την φοιτητική του ταυτότητα κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία και την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο με φωτογραφία που αποδεικνύει την ταυτότητά του.
 6. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα μετά το πέρας των εξετάσεων και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων σε ειδικά καθορισμένες μέρες και ώρες, να βλέπουν το γραπτό τους και να ζητούν διευκρινήσεις για τον τρόπο που αυτό αξιολογήθηκε. Η ανακοίνωση εκδίδεται από τον διδάσκοντα καθηγητή.
 7. Για θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Συνέλευση του Τμήματος.


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 1. Η Γραμματεία του Τμήματος αναρτά το πρόγραμμα των εξετάσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος επίσης, σε κάθε εξεταστική περίοδο, ορίζεται ο υποψήφιος διδάκτορας που θα είναι αρμόδιος για την κατάρτιση του προγράμματος των επιτηρήσεων και του ορισμού των επιτηρητών. Το πρόγραμμα των επιτηρήσεων αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
 2. Οι επιτηρητές θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως τον υπεύθυνο κατάρτισης του προγράμματος επιτηρήσεων, τον διδάσκοντα του μαθήματος και τη Γραμματεία του Τμήματος για, τυχόν, αδυναμία προσέλευσης όπως και αντικατάστασης από άλλον επιτηρητή, με δική τους πάντα ευθύνη. Επίσης, θα πρέπει να προσέρχονται στον χώρο των εξετάσεων που έχουν ορισθεί δεκαπέντε (15) λεπτά, τουλάχιστον, νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο έναρξης της επιτήρησης.
 3. Οι επιτηρητές, πριν την έναρξη των εξετάσεων θα πρέπει να φροντίζουν για την απομάκρυνση όλων των αντικειμένων που βρίσκονται στα έδρανα. Στα έδρανα μπορούν να βρίσκονται μόνο τα θέματα των εξετάσεων και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο κρίνει ο διδάσκων ότι είναι απαραίτητο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση κινητού τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να παραμένουν απενεργοποιημένα καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης και μακριά από τους εξεταζόμενους. Η χρήση ή απλή ύπαρξη τέτοιων συσκευών σε θέση που επιτρέπει έστω και τη δυνητική χρήση τους, συνιστά απόπειρα αντιγραφής και θα αντιμετωπίζεται αναλόγως.
 4. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να κάθονται στις θέσεις τους ακολουθώντας τις οδηγίες των επιτηρητών και του διδάσκοντα.
 5. Οι καθορισμένοι επιτηρητές οφείλουν να ελέγχουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα του φοιτητή, η οποία πιστοποιεί την ταυτότητα του εξεταζομένου, να διαπιστώνουν την αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού μητρώου του φοιτητή πάνω στο γραπτό, να επιτηρούν συνεχώς τις εισόδους και εξόδους της αίθουσας, ιδίως κατά την ώρα λήξης του χρόνου εξέτασης και παράδοσης των γραπτών και να φροντίζουν ώστε να μην εξέρχεται ή αποχωρεί κανείς από την αίθουσα εξετάσεων πριν από την πάροδο τριάντα λεπτών (30') από τη διανομή των θεμάτων.
 6. Οι επιτηρητές μεριμνούν για την τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της εξέτασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα εξετάσεων. Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από την αίθουσα για τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης προκειμένου να συμμετέχουν και εξεταζόμενοι φοιτητές που άργησαν να προσέλθουν. Η προσέλευση οποιουδήποτε φοιτητή μετά το πέρας των τριάντα (30) λεπτών δεν επιτρέπεται.
 7. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης καταρτίζεται από τους επιτηρητές κατάλογος εξεταζόμενων στον οποίο οι φοιτητές καταχωρούν το όνομά τους, τον αριθμό μητρώου με τη σειρά με την οποία κάθονται και υπογράφουν την κατάσταση όταν παραδίδουν το γραπτό τους. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές οφείλουν να έχουν δηλώσει το μάθημα στο οποίο εξετάζονται στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου και να έχουν μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα ή σε περίπτωση απώλειας αυτής την αστυνομική ταυτότητα (την οποία θα πρέπει να ελέγχουν οι επιτηρητές) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητας τους και βεβαίωση φοίτησης από τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετέχουν στην εξέταση.
 8. Κάθε εξεταζόμενος οφείλει κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης να σέβεται τους όρους ομαλής διεξαγωγής της εξέτασης, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε ενοχλήσεις προς τους υπόλοιπους εξεταζόμενους. Οφείλει επίσης να ακολουθεί τις υποδείξεις των επιτηρητών και να συμμορφώνεται σε αυτές.
 9. Οι επιτηρητές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να παρατηρούν οποιονδήποτε εξεταζόμενο παρατυπεί (π.χ. συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, σημειώσεις στα έδρανα, διευκόλυνση ή συμμετοχή σε αντιγραφή, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α.). Όταν εντοπίσουν παράβαση οποιασδήποτε μορφής, οι επιτηρητές πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) επαναφέροντας τον εξεταζόμενο/η στην τάξη με προ-φορική παρατήρηση, (β) μετακινώντας τον εξεταζόμενο/η σε άλλη θέση (γ) αποβάλλοντας τον εξεταζόμενο/η και μονογράφοντας το γραπτό του/της. Σε περίπτωση εφαρ-μογής της περίπτωσης (γ) θα πρέπει να ενημερώνεται ο διδάσκων το αργότερο μέχρι το τέλος της εξέτασης.
 10. Απαγορεύεται η έξοδος εξεταζόμενων από την αίθουσα εξέτασης πριν παραδώσουν τα θέματα και το γραπτό τους χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας. Κατ' εξαίρεση, για λόγους υγείας, επιτρέπεται ολιγόλεπτη έξοδος από την αίθουσα εξέτασης με συνοδεία επιτηρητή.
 11. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια αποβληθεί από τον επιτηρητή ή τον διδάσκοντα από την αίθουσα εξέτασης επειδή υπέπεσε σε ακαδημαϊκό παράπτωμα (π.χ. συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων ή άλλων αντικειμένων, προσπάθεια για αντιγραφή, σημειώσεις στα έδρανα, διευκόλυνση ή συμμετοχή σε αντιγραφή, χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου), τότε μπορεί να κληθεί από τον διδάσκοντα να παραστεί στην προσεχή Συνέλευση του Τμήματος (η οποία λαμβάνει γραπτή ενημέρωση από το διδάσκοντα σχετικά με το περιστατικό) και η οποία μπορεί να επιβάλλει ανάλογες με το παράπτωμα ποινές. Ανάλογες κυρώσεις μπορούν να βαρύνουν και τους εξεταζόμενους των οποίων τα γραπτά ή μέρος αυτών παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες οι οποίες δημιουργούν υπόνοιες αντιγραφής, ασχέτως αν συνελήφθησαν ή όχι από τον επιτηρητή να αντιγράφουν κατά την διάρκεια της εξέτασης.
 12. Για θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο, αρμόδια να αποφασίζει, είναι η Συνέλευση του Τμήματος.


ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 1. Σε περίπτωση σοβαρών παραπτωμάτων ή μη ακαδημαϊκής  συμπεριφοράς, είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητών, σύμφωνα με τον νόμο, μετά από πειθαρχική διαδικασία η οποία ενεργοποιείται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 2. Για θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Συνέλευση του Τμήματος.