Κατατακτήριες Εξετάσεις


Με την υπ’ αριθ. 28/22-07-2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, οι πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των λοιπών ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις στο Α` εξάμηνο σπουδών.

 • Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ.έτους 2023-2024
 • Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ.έτους 2022-2023
 • Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ.έτους 2021-2022
 • Κατατακτήριες εξετάσεις - ακαδ.έτος 2020-2021
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
 • Εξάμηνο εισαγωγής
 • Ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων
 • Δικαιολογητικά
 • Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων
 • Αποτελέσματα κατακτήριων εξετάσεων ακαδ.έτους 2018-2019

Υποβολή αιτήσεων γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020 επισυνάπτοντας τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: finsecr@uom.edu.gr

Οι επιτυχόντες εισάγονται στο Α` Εξάμηνο Σπουδών (1ο έτος)

Σύμφωνα με την αριθ. 160442/Ζ1/24-11-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΦΕΚ 5200/τ.β’/24-11-2020), κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού  SARS-COV2, η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Έντυπη αίτηση
 2. Φωτοτυπία Αντιγράφου Πτυχίου
 3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση στα πλαίσια της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, Χρηματοοικονομικοί Στόχοι της Επιχείρησης, Ορισμός και Διακρίσεις Επενδύσεων, Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις, ο Ρόλος της Ταμειακής Ροής στο Πλαίσιο των Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, η Αξία του Χρήματος σε σχέση με το χρόνο και ο προσδιορισμός της Αξίας των μεμονωμένων Χρεογράφων, Μέτρηση της απόδοσης και του κινδύνου, Πηγές Άντλησης Κεφαλαίων.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εισαγωγικές έννοιες, διακρίσεις λογιστικής επιστήμης, σκοπός λογιστικής, χρήστες οικονομικών καταστάσεων, θεσμικό πλαίσιο με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/14), Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων: Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμιακών Ροών και Γνωστοποιήσεις, Διπλογραφικό Σύστημα, Λογιστικό Κύκλωμα, Λογαριασμοί-Κατηγορίες Λογαριασμών-Λογιστικό Γεγονός, Ημερολόγιο-Καθολικό, Ημερολογιακές Εγγραφές.

3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Θεμελιώδεις έννοιες και μεθοδολογική προσέγγιση της οικονομικής επιστήμης, Οικονομική ανεπάρκεια και κοινωνική επιλογή, το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς στην μικτή οικονομία, ο μηχανισμός λειτουργίας της αγοράς: προσφορά και ζήτηση, Θεωρία επιλογής και ζήτησης του καταναλωτή, Θεωρία ζήτησης των αγαθών, η προσφορά αγαθών: θεωρία παραγωγής, Θεωρία κόστους, Αριστοποίηση στην παραγωγή, Μορφές αγοράς και η λειτουργία τους (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο), ο ρόλος του Κράτους, Δημόσια αγαθά, Παρέμβαση του κράτους στις αγορές, Οικονομικά της ευημερίας, Μέτρηση της ευημερίας καταναλωτών – παραγωγών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν προτείνεται βιβλιογραφία.

Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρ. 12/24-1-2019 συνεδρίασή της ενέκρινε την εγγραφή των παρακάτω πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, με αριθ. πρωτ. αίτησης:
    1. 125/09-11-2018
    2. 139/12-11-2018
    3. 147/13-11-2018
    4. 157/14-11-2018
    5. 161/14-11-2018
    6. 165/15-11-2018

Οι ανωτέρω μπορούν να εγγράφονται από την Δευτέρα 11/2/2019 έως και την Τετάρτη 13/2/2019 κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας (11:30-13:00), προσκομίζοντας :
    1. Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
    2.  Οποιαδήποτε δημόσιο έγγραφο πιστοποιεί τον αριθμό ΑΜΚΑ


Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font