Μονιμοποίηση Επί Θητεία Επίκουρης Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς με Έμφαση στους Φόρους Εισοδήματος» (Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18461)


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font