Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών


Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Παράλληλα η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διαμορφώνεται, μεταβάλλεται, βελτιώνεται και προσαρμόζεται στις τρέχουσες συνθήκες και απαιτήσεις, και ανατροφοδοτείται διαρκώς με την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές/τριες, διοικητικό προσωπικό).

Η ΠΔΠ του Τμήματος χαράσσεται με γνώμονα γενικά την υποστήριξη του ακαδημαϊκού περιεχομένου και του επιστημονικού προσανατολισμού του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) που προσφέρει το Τμήμα αλλά και με σκοπό να επιτυγχάνεται η διαρκής διασφάλιση υψηλής ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού, επιστημονικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και τις καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) καθώς και με συμμόρφωση προς τις αρχές της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.

Η χάραξη της ΠΔΠ του Τμήματος επικεντρώνεται στην προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τίθενται κάθε φορά, μέσα από διαδικασίες και δράσεις, με απώτερο σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωσή τους. Βασικό συστατικό του ΠΣ του Τμήματος αποτελεί το ΠΠΣ το οποίο αντανακλά και αναδεικνύει τη βασική επιστημονική και ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος.

Την ευθύνη έγκρισης του ΠΔΠ έχει η Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετικές τεκμηριωμένες εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών (ΟΜΕΑ, κλπ.). Ειδικότερα, η ΠΔΠ του ΠΠΣ του Τμήματος περιλαμβάνει δράσεις και διαδικασίες που διασφαλίζουν και τεκμηριώνουν τα ακόλουθα:

(α)

την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,

(β)

την ετήσια ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ,

(γ)

την επιδίωξη και επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

(δ)

τους τρόπους διασύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,

(ε)

το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,

(στ)

την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ερευνητικού έργου που παράγεται από τα μέλη του Τμήματος,

(ζ)

την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου που παρέχεται στους φοιτητές,

(η)

την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,

(θ)

τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση/εξατομίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υπόκεινται σε επιθεώρηση, ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font