Πρακτική Άσκηση


Οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους σπουδών ή και νωρίτερα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση, συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας σε φορέα ή επιχείρηση της επιλογής τους. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου:
- στην Ελλάδα, μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου,
- ή στο εξωτερικό μέσω του Γραφείου Erasmus+.
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη διευκόλυνση φοιτητών με αναπηρία προκειμένου να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κατά ισότιμο τρόπο με κάθε άλλο φοιτητή.

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και λαμβάνει τρεις (3) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Για θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Συνέλευση του Τμήματος.

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font