Προπτυχιακές Σπουδές


Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 
  Κανονισμός Σπουδών
  Διάρκεια Σπουδών
  Οδηγός Σπουδών
  Διπλωματική εργασία
  Πρωτοετείς φοιτητές

  Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές

    Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
    Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης
    Πληροφορική Παιδεία στην Επιστήμη της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Υποτροφίες - Βραβεία